Αγώνας, αλληλεγγύη και αντίσταση στον κυβερνητικό ρατσισμό

Αγώνας, αλληλεγγύη και αντίσταση στον κυβερνητικό ρατσισμό

  • |

Η περίοδος της πανδημίας, για τους χιλιάδες πρόσφυγες που ζουν εγκλωβισμένοι σε όλη την Ελλάδα, άγγιξε τον απόλυτο εφιάλτη.

Άν­θρω­ποι που ήταν ήδη εγκα­τα­λειμ­μέ­νοι από το κρά­τος, ξε­χα­σμέ­νοι από τη διε­θνή κοι­νό­τη­τα και στο­χο­ποι­η­μέ­νοι από την εγ­χώ­ρια και διε­θνή ακρο­δε­ξιά, βρέ­θη­καν να ζουν σε ακόμη πιο άθλιες συν­θή­κες χωρίς καμία εγ­γύ­η­ση αξιο­πρε­πούς δια­βί­ω­σης και επαρ­κούς πρό­λη­ψης απέ­να­ντι στον ιό. Για όλη αυτή την κα­τά­στα­ση βέ­βαια υπάρ­χουν ευ­θύ­νες.

Νικόλας Κολυτάς

Άθλιες συν­θή­κες

Σε πρό­σφα­τη συ­νέ­ντευ­ξη τύπου της πρω­το­βου­λί­ας «Εκ­κε­νώ­στε τα Κέ­ντρα Υπο­δο­χής» εκτέ­θη­κε η κα­τά­στα­ση σε όλο της το εύρος. Η Λυδία Λιο­δά­κη, για­τρός που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στη Λέσβο και έχει δει από κοντά την κα­τά­στα­ση στη Μόρια, ανα­φέρ­θη­κε τόσο στις συν­θή­κες που επι­κρα­τούν εκεί, όσο και στα υπο­κρι­τι­κά μέτρα της κυ­βέρ­νη­σης. Τό­νι­σε πως οι δομές στις οποί­ες είναι εγκλω­βι­σμέ­νοι οι πρό­σφυ­γες αυτή τη στιγ­μή απο­τε­λούν υγειο­νο­μι­κές ζώνες εξαί­ρε­σης, όπου το οποιο­δή­πο­τε μέτρο πρό­λη­ψης είναι αδύ­να­τον να είναι απο­τε­λε­σμα­τι­κό, αφε­νός λόγω του υπερ­πλη­θυ­σμού και αφε­τέ­ρου λόγω της χω­ρο­τα­ξί­ας των δομών. Οι πρό­σφυ­γες στε­ρού­νται στοι­χειω­δών αγα­θών όπως το νερό σε πολ­λές πε­ρι­πτώ­σεις, ενώ οι συν­θή­κες υγιει­νής είναι σε απελ­πι­στι­κή κα­τά­στα­ση με την έλ­λει­ψη ακόμη και σα­που­νιού. Όλα τα πα­ρα­πά­νω σε συν­δυα­σμό με την ελ­λι­πή ια­τρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή πε­ρί­θαλ­ψη κρί­νο­νται εγκλη­μα­τι­κά, ει­δι­κά σε πε­ρί­ο­δο παν­δη­μί­ας.

Όπως ανέ­φε­ρε η Λιο­δά­κη, τα πρώτα άμεσα μέτρα για το προ­σφυ­γι­κό που ανα­κοί­νω­σε η κυ­βέρ­νη­ση, στε­ρού­νταν κάθε λο­γι­κής. Απα­γό­ρευ­σε τις δρα­στη­ριό­τη­τες εντός των δομών ώστε να μη συ­νω­στί­ζο­νται οι πρό­σφυ­γες, τη στιγ­μή που κα­θη­με­ρι­νά σχη­μα­τί­ζουν τε­ρά­στιες ουρές για να κα­λύ­ψουν βα­σι­κές ανά­γκες όπως η σί­τι­ση. Στο ίδιο μο­τί­βο τούς απα­γο­ρεύ­τη­κε η έξο­δος από τις δομές πλην ελα­χί­στων εξαι­ρέ­σε­ων, πράγ­μα που οδή­γη­σε στο να χρειά­ζε­ται να σχη­μα­τί­ζουν πρό­σθε­τη ουρά για να εξέλ­θουν. Στα κυ­βερ­νη­τι­κά μέτρα δεν προ­βλε­πό­ταν τί­πο­τα για το πώς θα γι­νό­ταν επαρ­κής κα­τα­γρα­φή των κρου­σμά­των και των πι­θα­νών φο­ρέ­ων του ιού αφού η ιχνη­λά­τη­ση σε αυτές τις τρα­γι­κές συν­θή­κες συμ­βί­ω­σης χι­λιά­δων αν­θρώ­πων απο­τε­λεί κενό γράμ­μα. Ο πε­ριο­ρι­σμός στα στρα­τό­πε­δα κρί­νε­ται εγκλη­μα­τι­κός και εξο­ντω­τι­κός από τη στιγ­μή που η πλειο­ψη­φία των προ­σφύ­γων δεν είχε καν πρό­σβα­ση σε πρω­το­βάθ­μια υγεία.

Ο Βα­σί­λης Πα­πα­στερ­γί­ου, μέλος του ΔΣ του Δι­κη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου της Αθή­νας, το­πο­θε­τή­θη­κε επί των νο­μι­κών ζη­τη­μά­των εστιά­ζο­ντας σε συ­γκε­κρι­μέ­να ση­μεία του νέου νο­μο­σχε­δί­ου της κυ­βέρ­νη­σης. Συ­γκε­κρι­μέ­να τό­νι­σε, ότι ένα μεί­ζον ζή­τη­μα είναι αυτό της νο­μι­κής βο­ή­θειας στους πρό­σφυ­γες. Εστί­α­σε στο γε­γο­νός δη­λα­δή ότι αυτή, από υπο­χρέ­ω­ση της πο­λι­τεί­ας, με­τα­τρέ­πε­ται σε δυ­να­τό­τη­τα του κάθε πρό­σφυ­γα που θα πρέ­πει να κάνει μόνος του αί­τη­ση στην Αρχή Προ­σφυ­γών εντός δύο ημε­ρών της απορ­ρι­πτι­κής επί­δο­σης και μόνο εφό­σον η συ­γκε­κρι­μέ­νη Αρχή κρί­νει ότι υπάρ­χουν βά­σι­μες πι­θα­νό­τη­τες επι­τυ­χί­ας της προ­σφυ­γής αυτής.

Επι­πρό­σθε­τα ο Β. Πα­πα­στερ­γί­ου έθεσε το ζή­τη­μα της διερ­μη­νεί­ας. Ότι δη­λα­δή λαμ­βά­νε­ται ως δε­δο­μέ­νο ότι ο κάθε πρό­σφυ­γας ομι­λεί την επί­ση­μη γλώσ­σα της χώρας κα­τα­γω­γής και υπο­χρε­ού­ται να συ­νε­ντευ­ξια­στεί σε αυτή, γε­γο­νός που σε πολ­λές πε­ρι­πτώ­σεις δε συμ­βαί­νει, όπως με Σε­να­γα­λέ­ζους που μι­λούν το­πι­κές δια­λέ­κτους και όχι γαλ­λι­κά. Πα­ράλ­λη­λα, έκρι­νε ως προ­βλη­μα­τι­κή τη ρύθ­μι­ση που απο­κλει­στι­κά για τα πέντε νησιά στα οποία βρί­σκο­νται τα Κέ­ντρα Υπο­δο­χής, προ­βλέ­πει ότι οι προ­σφυ­γές των αι­τού­ντων άσυλο θα δι­κά­ζο­νται από μο­νο­με­λή και όχι τρι­με­λή σύν­θε­ση της Αρχής, η οποία πα­ρέ­χει και με­γα­λύ­τε­ρη εγ­γύ­η­ση αμε­ρο­λη­ψί­ας. Τέλος ση­μεί­ω­σε ότι μέχρι τις 15 Απρι­λί­ου πε­ρί­που 300 ασυ­νό­δευ­τοι πρό­σφυ­γες ζού­σαν υπό το κα­θε­στώς «προ­στα­τευ­τι­κής φύ­λα­ξης» είτε σε ΑΤ είτε σε κέ­ντρα όπως η Αμυ­γδα­λέ­ζα, γε­γο­νός που πα­ρα­βιά­ζει στοι­χειώ­δη δι­καιώ­μα­τά τους.

Από τη μεριά της, η Ει­ρή­νη Γαϊ­τά­νου, εκ μέ­ρους της Διε­θνούς Αμνη­στί­ας ανα­φέρ­θη­κε τόσο στις συν­θή­κες δια­βί­ω­σης των προ­σφύ­γων όσο και στα αντι­προ­σφυ­γι­κά μέτρα που είχε ήδη λάβει η κυ­βέρ­νη­ση πριν τον κο­ρο­νο­ϊό. Ση­μεί­ω­σε ότι σε μια πε­ρί­ο­δο που νο­μι­μο­ποιεί­ται ο ακρο­δε­ξιός λόγος και οι ρα­τσι­στι­κές πρα­κτι­κές, οφεί­λου­με να στε­κό­μα­στε στο πλευ­ρό των προ­σφύ­γων -όχι μόνο σε πε­ριό­δους κρί­σης αλλά διαρ­κώς. Ως προς αυτό, εστί­α­σε στο πώς η Συμ­φω­νία ΕΕ-Τουρ­κί­ας συ­νέ­τει­νε σε αυτή την κα­τεύ­θυν­ση δυ­σχε­ραί­νο­ντας ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρο τη ζωή των προ­σφύ­γων.

Ανα­φέρ­θη­κε στις ρυθ­μί­σεις που είχε πε­ρά­σει η ΝΔ στο πε­ρί­φη­μο πο­λυ­νο­μο­σχέ­διο με το οποίο έμπαι­ναν πρό­σθε­τα εμπό­δια στις δια­δι­κα­σί­ες χο­ρή­γη­σης ασύ­λου, στο γε­γο­νός ότι με αυτές κα­νο­νι­κο­ποι­ή­θη­κε μια ευ­ρεία χρήση της κρά­τη­σης των προ­σφύ­γων που αι­τού­νται άσυλο ενώ με βάση το διε­θνές δί­καιο απο­τε­λεί ένα έσχα­το μέτρο, καθώς και στην κυ­βερ­νη­τι­κή στό­χευ­ση επα­να­προ­ω­θή­σε­ων χωρίς την απα­ραί­τη­τη εξέ­τα­ση των αι­τη­μά­των των προ­σφύ­γων. Όπως η ίδια τό­νι­σε, όλα τα πα­ρα­πά­νω επι­δει­νώ­θη­καν την πε­ρί­ο­δο της παν­δη­μί­ας με την ανα­στο­λή χο­ρή­γη­σης ασύ­λου καθώς και με τη θε­σμο­θε­τη­μέ­νη ακύ­ρω­ση της υγει­νο­μι­κής κά­λυ­ψης των προ­σφύ­γων.

Νέο νο­μο­σχέ­διο

Μέσα σε αυτές τις συν­θή­κες, η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη έφερε στη βουλή το νέο νο­μο­σχέ­διο για το προ­σφυ­γι­κό, το οποίο και υπερ­ψη­φί­στη­κε στις αρχές Μαΐου. Πρό­κει­ται για ένα νο­μο­σχέ­διο που πε­ρι­λαμ­βά­νει μέτρα τα οποία κα­τα­πα­τούν το διε­θνές δί­καιο, δεν σέ­βο­νται στοι­χειώ­δη αν­θρώ­πι­να δι­καιώ­μα­τα και πε­ριο­ρί­ζουν ση­μα­ντι­κά τις δυ­να­τό­τη­τες αντί­δρα­σης των προ­σφύ­γων. Αυτός είναι και ο λόγος που πλή­θος αντι­ρα­τσι­στι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων, πρω­το­βου­λιών αλ­λη­λεγ­γύ­ης, με­τα­να­στευ­τι­κών συλ­λο­γι­κο­τή­των, ΜΚΟ, διε­θνών ορ­γα­νι­σμών και ορ­γα­νώ­σε­ων της Αρι­στε­ράς εξέ­φρα­σαν την αντί­θε­σή τους.

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να, το νο­μο­σχέ­διο θε­σμο­θε­τεί τη δη­μιουρ­γία κλει­στών κέ­ντρων κρά­τη­σης στα νησιά, ενώ την ίδια στιγ­μή πε­ρι­λαμ­βά­νει μια σειρά από μέτρα που πλήτ­τουν τα ασυ­νό­δευ­τα προ­σφυ­γό­που­λα. Δια­τη­ρεί την εξέ­τα­ση των αι­τή­σε­ων ασύ­λου των ασυ­νό­δευ­των παι­διών με τα­χύρ­ρυθ­μες δια­δι­κα­σί­ες, γε­γο­νός που λει­τουρ­γεί επι­βα­ρυ­ντι­κά για τα ίδια, κα­ταρ­γεί την προ­τε­ραιό­τη­τα εξέ­τα­σης των αι­τη­μά­των ασύ­λου ευά­λω­των ομά­δων (στις οποί­ες πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται τα ασυ­νό­δευ­τα προ­σφυ­γό­που­λα) και κα­ταρ­γεί τη δυ­να­τό­τη­τα έκ­δο­ση άδειας πα­ρα­μο­νής για αν­θρω­πι­στι­κούς λό­γους πλήτ­το­ντας και τα ασυ­νό­δευ­τα παι­διά. Επι­πρό­σθε­τα, συρ­ρι­κνώ­νει τις προ­θε­σμί­ες των προ­σφυ­γών στην αρ­μό­δια αρχή, ενώ η διοι­κη­τι­κή κρά­τη­ση από εξαί­ρε­ση με βάση το ενω­σια­κό δί­καιο, γί­νε­ται κα­νό­νας.

Κι­νη­μα­τι­κή απά­ντη­ση

Είναι σαφές ότι την πε­ρί­ο­δο της παν­δη­μί­ας το προ­σφυ­γι­κό ζή­τη­μα μπαί­νει σε μια νέα φάση, χει­ρό­τε­ρη από εκεί­νη στην οποία βρι­σκό­ταν ήδη. Αυτό αυ­ξά­νει τα κα­θή­κο­ντα τόσο του αντι­ρα­τσι­στι­κού κι­νή­μα­τος όσο και της Αρι­στε­ράς. Το αί­τη­μα της εκ­κέ­νω­σης των Κέ­ντρων Υπο­δο­χής βρί­σκε­ται στον πυ­ρή­να αυτού του αγώνα, καθώς στις μέρες του κο­ρο­νοϊ­ού αυτές οι δομές κιν­δυ­νεύ­ουν να με­τα­τρα­πούν από απο­θή­κες ψυχών σε μα­ζι­κά νε­κρο­τα­φεία. Σύσ­σω­μο το αντι­ρα­τσι­στι­κό κί­νη­μα, από κοι­νού με πρω­το­βου­λί­ες αλ­λη­λεγ­γύ­ης και την Αρι­στε­ρά πρέ­πει να στη­ρί­ξει τα αι­τή­μα­τα των προ­σφύ­γων για αξιο­πρε­πή δια­βί­ω­ση και προ­στα­σία απέ­να­ντι στην παν­δη­μία. Τόσο η συλ­λο­γή υπο­γρα­φών και οι δια­δι­κτυα­κές πρω­το­βου­λί­ες όσο και το πραγ­μα­τι­κό κί­νη­μα στο δρόμο, πρέ­πει να ασκή­σουν πίεση στην κυ­βέρ­νη­ση διεκ­δι­κώ­ντας τα αυ­το­νό­η­τα. Μόνο τότε το νο­μο­σχέ­διο που ψη­φί­στη­κε θα κα­ταρ­γη­θεί στην πράξη.

rproject.gr/

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.