Εξοπλιστικό πρόγραμμα «μαμούθ» για τις δυνάμεις καταστολής

Εξοπλιστικό πρόγραμμα «μαμούθ» για τις δυνάμεις καταστολής

  • |

Αυταρχική θωράκιση σε βάρος των κοινωνικών αναγκών

Σε ένα δη­μο­σί­ευ­μα, της πάντα καλά πλη­ρο­φο­ρη­μέ­νης «Κα­θη­με­ρι­νής» (31/5) με τίτλο «Αγορά της ει­κο­σα­ε­τί­ας για τα ΜΑΤ», πλη­ρο­φο­ρού­μα­στε ότι το αμέ­σως επό­με­νο διά­στη­μα η αστυ­νο­μία προ­χω­ρά στην αγορά νέων υλι­κών εξάρ­τυ­σης για τις δι­μοι­ρί­ες των ει­δι­κών μο­νά­δων της, όπως επί­σης και στην προ­μή­θεια με­γά­λης πο­σό­τη­τας δα­κρυ­γό­νων. Την εί­δη­ση επι­βε­βαί­ω­σε και ο Μι­χά­λης Χρυ­σο­χο­ΐ­δης, σε σχε­τι­κές του τη­λε­ο­πτι­κές δη­λώ­σεις. 

Σπύρος Αντωνίου

Σύμ­φω­να με το ρε­πορ­τάζ, το νέο πρό­γραμ­μα προ­μη­θειών πε­ρι­λαμ­βά­νει 22.000 γι­λέ­κα (6.500 από αυτά έχουν ήδη πα­ρα­δο­θεί), 5.000 και­νούρ­για κράνη και 3.000 νέες ασπί­δες που θα δια­τε­θούν στις ει­δι­κές κα­τα­σταλ­τι­κές δυ­νά­μεις της ΕΛ.ΑΣ. (ΜΑΤ, ΔΙΑΣ, ΟΠΚΕ κ.α.). Στον ίδιο σχε­δια­σμό πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται ακόμα η αγορά μέχρι και 50.000 δα­κρυ­γό­νων, εκτο­ξευ­τή­ρων με δυ­να­τό­τη­τα ρί­ψε­ων «κατά ριπάς», ενώ δεν λεί­πουν ει­ση­γή­σεις στε­λε­χών της Κα­τε­χά­κη που ζη­τούν την προ­μή­θεια υδρο­βό­λων οχη­μά­των (αύρες), μι­κρό­τε­ρων από το γνω­στό «Αί­α­ντα», με δυ­να­τό­τη­τα να επι­χει­ρούν σε στε­νό­τε­ρους δρό­μους εντός αστι­κού ιστού.

Ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του προ­γράμ­μα­τος «μα­μούθ» ανα­μέ­νε­ται να κυ­μαν­θεί από 20-35 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, την ώρα που ο Μη­το­στά­κης μας καλεί να πλη­ρώ­σου­με το λο­γα­ρια­σμό για τα χα­μέ­νη κέρδη των αφε­ντι­κών. Αν σκε­φτού­με ότι 3.000 τεστ ανί­χνευ­σης για τον covid-19 στοι­χί­ζουν πε­ρί­που 1,8 εκατ. ευρώ, γί­νε­ται εύ­κο­λα αντι­λη­πτό ότι πο­λύ­τι­μοι οι­κο­νο­μι­κοί πόροι για την προ­στα­σία της δη­μό­σιας υγεί­ας χά­νο­νται για να αγο­ρά­σουν και­νούρ­γιες ασπί­δες στα κα­λό­παι­δα του Χρυ­σο­χο­ΐ­δη.

Εξο­πλι­σμοί

Την ίδια «αι­μορ­ρα­γία» κρί­σι­μων ποσών για τις κοι­νω­νι­κές ανά­γκες, συ­ντη­ρεί και η τρέλα των εξο­πλι­σμών. Η αγορά τεσ­σά­ρων ελι­κο­πτέ­ρων πολ­λα­πλών απο­στο­λών -αν­θυ­πο­βρυ­χια­κού πο­λέ­μου ΜΗ-60R με το πα­ρω­νύ­μιο «Romeo»- από τις ΗΠΑ και ο εκ­συγ­χρο­νι­σμός τεσ­σά­ρων φρε­γα­τών τύπου ΜΕΚΟ, που ανα­μέ­νε­ται να εγκρι­θούν τις επό­με­νες μέρες από τη βουλή, θα επι­βα­ρύ­νουν με 390 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό. Συγ­χρό­νως, κάθε χρόνο μπο­ρεί να δα­πα­νη­θούν έως και 22 εκατ. ευρώ για καύ­σι­μα και ελέγ­χους προ­κει­μέ­νου τα ελ­λη­νι­κά μα­χη­τι­κά να εμπλέ­κο­νται σε αε­ρο­μα­χί­ες στο Αι­γαίο, στο πλαί­σιο του ελ­λη­νο­τουρ­κι­κού αντα­γω­νι­σμού.

Μας είπαν να «μεί­νου­με σπίτι» για να προ­χω­ρή­σουν στην ενί­σχυ­ση του ΕΣΥ, με προ­σλή­ψεις για­τρών, νο­ση­λευ­τών και λοι­πού βοη­θη­τι­κού προ­σω­πι­κού, προ­μή­θεια υλι­κών, ώστε να προ­στα­τευ­τού­με από την παν­δη­μία και να αντι­με­τω­πί­σου­με ένα νέο κύμα κρου­σμά­των. Με τόσα κον­δύ­λια να σπα­τα­λιό­νται για νέα επει­σό­δια αστυ­νο­μι­κής αυ­θαι­ρε­σί­ας και την εξυ­πη­ρέ­τη­ση του δόγ­μα­τος «νόμος και τάξη», είναι λο­γι­κό η πο­λυ­δια­φη­μι­σμέ­νη ενί­σχυ­ση των νο­σο­κο­μεί­ων να πα­ρα­μέ­νει ανε­μι­κή και με­ρι­κή, πολύ πίσω από τα πραγ­μα­τι­κά κενά σε υγειο­νο­μι­κούς και εξο­πλι­σμό.

«Εσω­τε­ρι­κός εχθρός»

Το πρό­σχη­μα για την ανα­βάθ­μι­ση της επι­χει­ρη­σια­κής δυ­να­τό­τη­τας των ΜΑΤ, είναι η συμ­με­το­χή τους στις δο­λο­φο­νι­κές επι­χει­ρή­σεις απο­τρο­πής προ­σφύ­γων στον Έβρο. Είναι γνω­στό όμως, ότι η αφή­γη­ση περί «εξω­τε­ρι­κού» εχθρού έχει πάντα άμεση σχέση με την αντι­με­τώ­πι­ση του εκά­στο­τε «εσω­τε­ρι­κού εχθρού». Όταν το Μα­ξί­μου βα­φτί­ζει τα θύ­μα­τα της φτώ­χειας και του πο­λέ­μου «ασύμ­με­τρη απει­λή» και πρι­μο­δο­τεί τον εθνι­κι­σμό, καλ­λιερ­γεί το έδα­φος για την απο­δο­χή της κα­τα­σταλ­τι­κής αντι­με­τώ­πι­σης του «εχθρού λαού» και την στο­χο­ποί­η­ση κάθε φωνής που αμ­φι­σβη­τεί την εξου­σία των «από πάνω», ει­δι­κά σε πε­ριό­δους οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης και βα­θιάς ύφε­σης.

Μια μίνι πρόβα αυτής της τα­κτι­κής εί­δα­με μετά τη χα­λά­ρω­ση της κα­ρα­ντί­νας, όταν η διεκ­δί­κη­ση του δη­μό­σιου χώρου από νε­ο­λαί­ους, κατά τρόπο που εμπό­δι­ζε την επέ­κτα­ση των ιδιω­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων στις πλα­τεί­ες, αντι­με­τω­πί­στη­κε με ωμή αστυ­νο­μι­κή βία και προ­λη­πτι­κό στιγ­μα­τι­σμό της ορ­γα­νω­μέ­νης Αρι­στε­ράς, που ως «ανεύ­θυ­νη» υπο­νο­μεύ­ει την «εθνι­κή προ­σπά­θεια». Το εί­δα­με στην ποι­νι­κο­ποί­η­ση πο­λι­τι­κών δρά­σε­ων και πρά­ξε­ων αλ­λη­λεγ­γύ­ης εν μέσω κα­ρα­ντί­νας, στην επέμ­βα­ση των ΜΑΤ στη ΒΙΟΜΕ, στις κα­θη­με­ρι­νές βα­ναυ­σό­τη­τες των αν­θρω­πο­φυ­λά­κων στα κέ­ντρα κρά­τη­σης προ­σφύ­γων και στις φυ­λα­κές.

Η προ­κλη­τι­κή ενί­σχυ­ση των κα­τα­σταλ­τι­κών μη­χα­νι­σμών με υπέ­ρο­γκα ποσά, μαζί με την πε­ρι­στο­λή ελευ­θε­ριών και τις απα­γο­ρεύ­σεις που πέ­ρα­σαν με τις πρό­σφα­τες Π.Ν.Π. και ισχύ­ουν ακόμα, καθώς και το πε­ρί­φη­μο νο­μο­σχέ­διο πε­ριο­ρι­σμού των δια­δη­λώ­σε­ων που κά­ποια στιγ­μή θα κα­τα­τε­θεί και επί­ση­μα, απο­τε­λούν κομ­μά­τια του ίδιου αντι­δρα­στι­κού σχε­δί­ου. Αυτού της αυ­ταρ­χι­κής θω­ρά­κι­σης του κα­θε­στώ­τος μπρο­στά στο εν­δε­χό­με­νο εκρή­ξε­ων οργής και μα­ζι­κών λαϊ­κών αντι­δρά­σε­ων. Οι ΗΠΑ, η Χιλή, ο Λί­βα­νος δεν είναι και τόσο μα­κριά…

rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.