Ξεκινάνε την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ!

Ξεκινάνε την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ!

  • |

Σε μια εποχή που αποδείχθηκε μέσα από την υγειονομική κρίση ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι πολυδιαφημισμένος αλλά δεν μπορεί να προσφέρει όσα ο δημόσιος, η κυβέρνηση της ΝΔ έρχεται να ξεκινήσει την προσπάθεια για να ιδιωτικοποιήσει ένα εντελώς απαραίτητο για την διαβίωση του ανθρώπου δημόσιο αγαθό. Το νερό.

Θοδωρής Πατσατζής

Όπως κα­ταγ­γέλ­λει ο Σύλ­λο­γος Μη­χα­νι­κών της ΕΥΔΑΠ (Εται­ρεία Ύδρευ­σης Απο­χέ­τευ­σης Πρω­τευού­σης) το Υπουρ­γείο Υπο­δο­μών και Με­τα­φο­ρών, προ­τί­θε­ται να προ­βεί σε σύ­να­ψη σύμ­βα­σης με σύ­μπρα­ξη δη­μό­σιου – ιδιω­τι­κού τομέα (ΣΔΙΤ), μετά από Διε­θνή Δια­γω­νι­σμό, με αντι­κεί­με­νο την «Δια­χεί­ρι­ση – Λει­τουρ­γία και Συ­ντή­ρη­ση του Εξω­τε­ρι­κού Υδρο­δο­τι­κού Συ­στή­μα­τος (Ε.Υ.Σ.) Αθή­νας». Για τον σκοπό αυτό, το Υπουρ­γείο διε­νερ­γεί 3 πα­ράλ­λη­λους δια­γω­νι­σμούς για την σύ­να­ψη συμ­βά­σε­ων πα­ρο­χής υπη­ρε­σιών Τε­χνι­κού, Νο­μι­κού και Χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κού Συμ­βού­λου προς υπο­βο­ή­θη­ση του Υπουρ­γεί­ου για τις ενέρ­γειες διε­ξα­γω­γής Διε­θνούς Δια­γω­νι­σμού (ΣΔΙΤ) για την «Δια­χεί­ρι­ση – Λει­τουρ­γία και Συ­ντή­ρη­ση του Εξω­τε­ρι­κού Υδρο­δο­τι­κού Συ­στή­μα­τος (Ε.Υ.Σ.) Αθή­νας» και δα­πά­νης 138.424,01€ έκα­στη.

Με αυτές τις δια­δι­κα­σί­ες η κυ­βέρ­νη­ση απο­κλεί­ει την ΕΥΔΑΠ αλλά και το έμπει­ρο προ­σω­πι­κό της Διεύ­θυν­σης Υδρο­λη­ψί­ας της ΕΥΔΑΠ. Αυτό το προ­σω­πι­κό δη­λα­δή που είναι το μόνο που γνω­ρί­ζει πώς να συ­ντη­ρή­σει το δί­κτυο και πώς να λύσει όποιο πρό­βλη­μα δη­μιουρ­γη­θεί. Ταυ­τό­χρο­να οι ιδιώ­τες που θα ανα­λά­βουν το έργο δεν θα έχουν την ευ­θύ­νη για όποιο πρό­βλη­μα προ­κύ­ψει πα­ρό­τι δεν θα έχουν την τε­χνο­γνω­σία για να το λύ­σουν. Η συ­νο­λι­κή ευ­θύ­νη της συ­νε­χούς και απρό­σκο­πτης λει­τουρ­γί­ας της υδρο­δό­τη­σης της Αθή­νας θα πα­ρα­μέ­νει στην ΕΥΔΑΠ. Και σε αυτή και στο δη­μό­σιο θα φορ­τώ­νε­ται όποιο πρό­βλη­μα προ­κύ­ψει καθώς η ΕΥΔΑΠ δεν θα μπο­ρεί να ελέγ­ξει τις δια­δι­κα­σί­ες ασφα­λούς υδρο­λη­ψί­ας και με­τα­φο­ράς του αδι­ύ­λι­στου νερού, με το οποίο τρο­φο­δο­τού­νται οι μο­νά­δες επε­ξερ­γα­σί­ας νερού και το δί­κτυο δια­νο­μής του κα­θα­ρού νερού.

Φα­ντα­στεί­τε τι θα συμ­βεί αν προ­κύ­ψει νέα πε­ρί­ο­δος έξαρ­σης του κο­ρω­ναϊ­ού και λόγω απει­ρί­ας και αμά­θειας των ιδιω­τών δεν υπάρ­χει το πο­λυ­τι­μό­τε­ρο σύμ­φω­να με τους επι­στή­μο­νες όπλο ενά­ντια σε αυτόν. Το νερό δη­λα­δή για να πλέ­νου­με τα χέρια μας.

Ταυ­τό­χρο­να είναι δε­δο­μέ­νο ότι θα ανέ­βουν οι λο­γα­ρια­σμοί του νερού καθώς αυτή η λει­τουρ­γία θα επι­φέ­ρει τε­ρά­στιο οι­κο­νο­μι­κό κό­στος στο δη­μό­σιο. Την ώρα που θα έχει η ΕΥΔΑΠ μεί­ω­ση των με­ρι­σμά­των που θα ει­σπράτ­τει, θα είναι υπο­χρε­ω­μέ­νη να απο­δί­δει στον συ­μπράτ­το­ντα ιδιώ­τη αυ­ξη­μέ­νη δα­πά­νη. Με λίγα λόγια ο ιδιώ­της θα… κά­θε­ται και θα ει­σπράτ­τει βρέ­ξει-χιο­νί­σει και τρέ­χει-δεν τρέ­χει νερό από τις βρύ­σες των κα­τοί­κων της πρω­τεύ­ου­σας.

Χωρίς το νερό ο άν­θρω­πος δεν μπο­ρεί να ζήσει και θα είναι τρα­γι­κές οι ει­κό­νες που θα βλέ­που­με αν τα σχέ­δια της κυ­βέρ­νη­σης πε­ρά­σουν. Οι ερ­γα­ζό­με­νοι στην ΕΥΔΑΠ οφεί­λουν να ξε­ση­κω­θούν και εμείς οφεί­λου­με να στη­ρί­ξου­με τους αγώ­νες τους.

rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.