Οι κοινωνικές ευαισθησίες του Βαγγέλη Μαρινάκη

Οι κοινωνικές ευαισθησίες του Βαγγέλη Μαρινάκη

  • |

Μια πολύ I fuck you, επικοινωνιακή κίνηση του εφοπλιστή και ιδιοκτήτη ΜΜΕ και ΠΑΕ πυροδοτεί εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό.

Ήταν μια πολύ I fuck you πο­λι­τι­κή χει­ρο­νο­μία του εφο­πλι­στή, ιδιο­κτή­τη ΜΜΕ και γνω­στής, ερυ­θρό­λευ­κης ΠΑΕ, να επι­στρέ­ψει τα κρα­τι­κά χρή­μα­τα που μοί­ρα­σαν στα κου­του­ρού το Μέ­γα­ρο Μα­ξί­μου και ο κυ­βερ­νη­τι­κός εκ­πρό­σω­πος, Στέ­λιος Πέ­τσας. Ο Βαγ­γέ­λης Μα­ρι­νά­κης διέ­τα­ξε και η Άλτερ Έγκο εκτέ­λε­σε. Τα ΜΜΕ του ερυ­θρό­λευ­κου ολι­γάρ­χη επέ­στρε­ψαν (αν έχουν λάβει κιό­λας στο σύ­νο­λο της) την κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση που αφο­ρού­σε τη δια­φη­μι­στι­κή και ενη­με­ρω­τι­κή κα­μπά­νια των «Μέ­νου­με Σπίτι» και «Μέ­νου­με Ασφα­λείς». Ο Μα­ρι­νά­κης και η Άλτερ Έγκο δεν συ­να­θροί­ζο­νται και δεν συ­γκα­τα­λέ­γο­νται στα ΜΜΕ που τα­ΐ­ζει ο Μη­τσο­τά­κης μέσω Πέτσα και ΙΝΙ­ΤΙΑ­ΤΙ­VE. Γιατί έτσι μπο­ρούν και έτσι θέ­λουν. Έτσι γου­στά­ρει ο πρό­ε­δρος. Οι­κειο­θε­λώς. Σε μια έν­δει­ξη «με­γα­λο­ψυ­χί­ας» και πο­λι­τι­κής πα­ρέμ­βα­σης με κοι­νω­νι­κή «εν­συ­ναί­σθη­ση».

Γιάννης Νικολόπουλος

Για την πο­λι­τι­κή και δη­μο­σιο­γρα­φι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση προς το Μέ­γα­ρο Μα­ξί­μου, αυτή η πράξη του Μα­ρι­νά­κη ήταν κό­λα­φος για τον Μη­τσο­τά­κη. Ουαί τοις ανο­ή­τοις! Ο Μα­ρι­νά­κης δεν χτύ­πη­σε μόνο τον Μη­τσο­τά­κη – την «βγήκε από τα αρι­στε­ρά» σε όλο το φάσμα της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής, δη­μο­σιο­γρα­φι­κής και επι­χει­ρη­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης που στοι­χί­ζε­ται πίσω από τον Τσί­πρα και τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.

Την ώρα που οι συ­ρι­ζαί­οι και τα ΜΜΕ τους ούρ­λια­ζαν ου­σια­στι­κά, επει­δή είτε πήραν λι­γό­τε­ρα από τα κρα­τι­κά κον­δύ­λια είτε δεν πήραν κα­θό­λου από το που­γκί του Πέτσα, ο Μα­ρι­νά­κης τους πετά στα μού­τρα μια με­γα­λο­πρε­πέ­στα­τη πα­τσα­βού­ρα – σε και­ρούς παν­δη­μί­ας και οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης, τα ΜΜΕ, οι επι­χει­ρη­μα­τί­ες  και οι δη­μο­σιο­γρά­φοι τους δεν έχουν δι­καί­ω­μα να απαι­τούν προ­νο­μια­κή με­τα­χεί­ρι­ση από τα δη­μό­σια τα­μεία. Προ­τε­ραιό­τη­τα έχουν οι κοι­νω­νι­κές ανά­γκες – ή εν προ­κει­μέ­νω και σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση της Άλτερ Έγκο, οι ανά­γκες των άνερ­γων δη­μο­σιο­γρά­φων.

Ο Βαγ­γέ­λης Μα­ρι­νά­κης, με το γνω­στό, επι­χει­ρη­μα­τι­κό βιο­γρα­φι­κό και το εξί­σου γνω­στό κα­πι­τα­λι­στι­κό προ­φίλ, νοιά­ζε­ται για τους άνερ­γους δη­μο­σιο­γρά­φους… Ο λαϊ­κι­σμός με τα­ξι­κό πρό­ση­μο και αρι­στε­ρό πα­σπά­λι­σμα είναι τόσο υπέ­ρο­χος, που από την «Αυγή» και την «ΕΦΣΥΝ» και από την Κου­μουν­δού­ρου έως την ΕΣΗΕΑ και το Documento θα έπρε­πε να έχουν ήδη σκί­σει τα πο­λι­τι­κά, δη­μο­σιο­γρα­φι­κά και συν­δι­κα­λι­στι­κά τους πτυ­χία και να ψά­χνουν για μια άλλη δου­λειά.

Τους τσά­κι­σε ο Μα­ρι­νά­κης. Όλους. Και την κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη, και την αντι­πο­λί­τευ­ση του Τσί­πρα, και τις εφη­με­ρί­δες της συ­μπο­λί­τευ­σης, και τις εφη­με­ρί­δες της «Αρι­στε­ράς». Τους ξε­φτί­λι­σε. Όλους. Στο δικό τους γή­πε­δο. Ει­δι­κά τους «αρι­στε­ρούς». Ο Βαγ­γέ­λας εμ­φα­νί­ζε­ται να έχει στη συ­γκυ­ρία, πε­ρισ­σό­τε­ρες κοι­νω­νι­κές ευαι­σθη­σί­ες από τον μέσο «αρι­στε­ρό» και τσι­πρι­κό αρ­θρο­γρά­φο και επι­χει­ρη­μα­τία ΜΜΕ που ωρύ­ο­νται για τη λίστα Πέτσα με την προ­φα­νή υστε­ρο­βου­λία να απο­κτή­σουν μα­χαι­ρο­πή­ρου­να κα­λύ­τε­ρης «μάσας» – τύφλα να ΄χουν τα ακί­νη­τα του Πα­πα­δη­μού­λη, να ‘ουμε.

Με τον μισό ποι­νι­κό κώ­δι­κα στην πλάτη ή στους δια­δρό­μους και τις αί­θου­σες των δι­κα­στη­ρί­ων, με δι­κα­στι­κές και φο­ρο­λο­γι­κές εκ­κρε­μό­τη­τες από τα στη­μέ­να παι­χνί­δια έως το NOOR ONE, εφο­πλι­στές, ιδιο­κτή­τες ΜΜΕ και ΠΑΕ κά­νουν με­γά­λες και πλα­τιές, ου­σια­στι­κά ανέ­ξο­δες αλλά επι­κοι­νω­νια­κά καί­ριες, χει­ρο­νο­μί­ες «φι­λαν­θρω­πί­ας» από εκεί­νες που έχτι­σαν σι­γά-σι­γά την πο­λι­τι­κή κα­ριέ­ρα ενός Σίλ­βιο Μπερ­λου­σκό­νι ή ενός Ντό­ναλντ Τραμπ.

Και δεν είναι οι μόνες – για τους επα­ΐ­ο­ντες, τους κα­λο­θε­λη­τές, τους ψι­θυ­ρι­στές και το το­πι­κό δια­δί­κτυο, οι πρό­σφα­τες προ­κη­ρύ­ξεις για αγρο­τι­κούς για­τρούς σε άλ­λο­τε έρημα και κλει­στά ια­τρεία στην Κρήτη καθώς και η «κατά προ­τε­ραιό­τη­τα» στε­λέ­χω­ση πο­λυ­δύ­να­μων ια­τρεί­ων στην ιδιαί­τε­ρη πα­τρί­δα του εφο­πλι­στή, με πρό­σχη­μα την παν­δη­μία και την ενί­σχυ­ση του συ­στή­μα­τος υγεί­ας στο άνοιγ­μα του του­ρι­σμού, έχουν τη σφρα­γί­δα του Βαγ­γέ­λη Μα­ρι­νά­κη. Δεν οφεί­λο­νται σε κυ­βερ­νη­τι­κό προ­γραμ­μα­τι­σμό ή σε «κα­τό­πιν ενερ­γειών μας» υπουρ­γών και βου­λευ­τών πα­ρέμ­βα­ση, αλλά στη μακρά χείρα του πρό­ε­δρου-εφο­πλι­στή-«ευαί­σθη­του» επι­χει­ρη­μα­τία.

Τους τσά­κι­σε, λοι­πόν, ο Βαγ­γέ­λης Μα­ρι­νά­κης με την κί­νη­ση του, να επι­στρέ­ψει η Άλτερ Έγκο τα κον­δύ­λια του Πέτσα (αν τα πήρε και ποτέ…), για τις διά­φο­ρες κα­μπά­νιες των διά­φο­ρων «Μέ­νου­με». Όλους. Κυ­βερ­νώ­ντες και αντι­πο­λι­τευό­με­νους. Τους τσά­κι­σε με ελά­χι­στο κό­στος- στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δεν έχασε και τί­πο­τα. Απο­λύ­τως τί­πο­τα. Κάνει κη­δεία (κοι­νω­νι­κή «ευαι­σθη­το­ποί­η­ση») με ξένα κόλ­λυ­βα (δη­μό­σιο χρήμα). Αλλά η βόμβα ήταν με­γα­τό­νων και πολύ «αρι­στε­ρή». Τώρα, όλοι, στην κυ­βέρ­νη­ση και την αντι­πο­λί­τευ­ση, τα ΜΜΕ και την ΕΣΗΕΑ, τρώνε τη σκόνη του. Για μόλις ένα εκα­τομ­μύ­ριο ευρώ και κάτι ψιλά. Ούτε δέκα νταμπλ του Θρύ­λου δεν θα εξα­σφά­λι­ζαν τέ­τοιο I fuck you στον ολι­γάρ­χη. Και άσε τον Πέτσα και τους λοι­πούς «αρι­στε­ρούς», να κου­ρεύ­ο­νται. Ο Βαγ­γέ­λας μά­ζε­ψε τη μο­νέ­δα – την πραγ­μα­τι­κή μο­νέ­δα. Λαϊ­κι­στι­κή, επι­θε­τι­κή, τα­ξι­κά φορ­τι­σμέ­νη. Και τόσο επι­κίν­δυ­νη.

Τα πα­θή­μα­τα από τον Μπερ­λου­σκό­νι και τον Τραμπ δεν έχουν γίνει μα­θή­μα­τα στην ελ­λα­δι­κή, συ­στη­μι­κή και κοι­νο­βου­λευ­τι­κή «Αρι­στε­ρά».

rproject.gr