Να κλείσουν οριστικά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης

Να κλείσουν οριστικά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης

  • |

Κάθε Άνθρωπος θα έβαζε φωτιά στο κολαστήριο της Μόριας

Ένα είναι σί­γου­ρο. Η Μόρια θα απο­τε­λέ­σει µία από τις µε­λα­νό­τε­ρες σε­λί­δες στην ιστο­ρία του αιώνα που δια­νύ­ου­µε. Η φωτιά που έκαψε τη Μόρια δεν ήταν ψευ­το­τσα­µπου­κάς, ήταν ανά­γκη για αξιο­πρε­πή ζωή. Οποιοσ­δή­πο­τε ζούσε σε αντί­στοι­χες συν­θή­κες θα φλέρ­τα­ρε µε τον εµπρη­σµό.

Νικόλας Κολυτάς

Αυτό µε πολύ απλά λόγια είπε και ο κα­θη­γη­τής Αντώ­νης Λιά­κος και έπε­σαν όλοι να τον φάνε. Ότι οποιοσ­δή­πο­τε άν­θρω­πος θέλει να ζήσει µε στοι­χειώ­δη αξιο­πρέ­πεια, θα έβαζε φωτιά στα σύγ­χρο­να στρα­τό­πε­δα συ­γκέ­ντρω­σης που απο­τε­λούν ντρο­πή για σύσ­σω­µη την αν­θρω­πό­τη­τα. Αυτό του το «ατό­πη­µα» όµως οδή­γη­σε σε έναν επι­κοι­νω­νια­κό πό­λε­µο γε­µά­το υπο­κρι­σία και αν­θρω­πο­φα­γία. Η ΝΔ εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση στην οποία στο­χο­ποιεί τον Λιάκο ως ηθικό αυ­τουρ­γό εγκλη­µα­τι­κών πρά­ξε­ων, ενώ από την άλλη ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δεν τον υπε­ρα­σπί­στη­κε αλλά αµύν­θη­κε της φρά­σης του λέ­γο­ντας ότι πρό­κει­ται για ένα ρη­το­ρι­κό σχήµα.

Χι­λιά­δες άν­θρω­ποι ζού­σαν σε µια υπε­ρά­ρι­θµη δοµή χωρίς επαρ­κή σί­τι­ση, στέ­γα­ση, ρου­χι­σµό και ια­τρο­φα­ρµα­κευ­τι­κή πε­ρί­θαλ­ψη. Και όλα αυτά µέσα σε συν­θή­κες πρω­το­φα­νούς υγειο­νο­µι­κής κρί­σης µε την παν­δη­µία να θε­ρί­ζει ολό­κλη­ρο τον πλα­νή­τη. Επρό­κει­το για ένα σύγ­χρο­νο κο­λα­στή­ριο που όµοιό του δεν υπάρ­χει σε ολό­κλη­ρη την Ευ­ρώ­πη. Η φωτιά στη Μόρια και σε κάθε νέα Μόρια δεν είναι ένα απλό ρη­το­ρι­κό σχήµα. Είναι η υπε­ρά­σπι­ση της αν­θρώ­πι­νης ζωής, ο αγώ­νας για αξιο­πρε­πείς συν­θή­κες δια­βί­ω­σης. Αν δεν το πούµε ξε­κά­θα­ρα τότε ση­µαί­νει ότι συ­ναι­νού­µε µε την ύπαρ­ξή τους.

Όµως το κά­ψι­µο µιας άτυ­πης φυ­λα­κής, µιας κατά κοινή οµο­λο­γία απο­θή­κης αν­θρώ­πι­νων ψυχών δεν αναι­ρεί τη δη­µιουρ­γία µιας νέας χει­ρό­τε­ρης δοµής. Άλ­λω­στε ο κα­πι­τα­λι­σµός έχει κάνει σαφές ότι λει­τουρ­γεί τι­µω­ρη­τι­κά απέ­να­ντι σε όσους δεν προ­σα­ρµό­ζο­νται στους κα­νό­νες του. Και δε µι­λά­µε για τους κα­νό­νες του διε­θνούς δι­καί­ου και των αν­θρω­πί­νων δι­καιω­µά­των που έχουν γίνει κου­ρε­λό­χαρ­το. Μι­λά­µε για τους κα­νό­νες που επι­βάλ­λο­νται µε τις ασπί­δες και τα δα­κρυ­γό­να της αστυ­νο­µί­ας, τις πα­ρά­νο­µες απε­λά­σεις και τις φα­σι­στι­κές επι­δρο­µές. Ναι, όλα αυτά συ­νέ­βαι­ναν και συ­νε­χί­ζουν να συ­µβαί­νουν και στη Λέσβο και αλλού.

Η νέα δοµή που στή­θη­κε στο Καρά Τεπέ είναι µια κακή απο­µί­µη­ση της Μό­ριας. Ήδη διε­θνείς αν­θρω­πι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις µε προ­ε­ξέ­χου­σα τη Διε­θνή Αµνη­στία κρού­ουν τον κώ­δω­να του κιν­δύ­νου ζη­τώ­ντας αυτή η δοµή να είναι προ­σω­ρι­νή και να υπάρ­ξει αξιο­πρε­πής µε­τα­φο­ρά των προ­σφύ­γων στην εν­δο­χώ­ρα. Μάλ­λον όµως πρό­κει­ται για απλά ευ­χο­λό­για. Η κυ­βέρ­νη­ση δια­φη­µί­ζει το Καρά Τεπέ ως επί­τευ­γµά της. Αφού πρώτα ευ­ρω­βου­λευ­τές της ΝΔ πα­ζά­ρευαν τη δη­µιουρ­γία κλει­στών δοµών σε ξε­ρο­νή­σια, πλέον συ­µβι­βά­ζο­νται µε την πα­ρα­µο­νή των προ­σφύ­γων στη Λέσβο. 9000 άν­θρω­ποι στε­γά­ζο­νται στη νέα δοµή και τα ερω­τή­µα­τα για τις συν­θή­κες υπό τις οποί­ες ζουν πα­ρα­µέ­νουν ανα­πά­ντη­τα.

Είναι δε­δο­µέ­νο ότι η κυ­βέρ­νη­ση δε θέλει να βοη­θή­σει τους πρό­σφυ­γες. Θέλει να απαλ­λα­γεί από την πα­ρου­σία τους. Και αυτό γί­νε­ται σαφές µε κάθε τρόπο. Οκτώ ορ­γα­νώ­σεις που πα­ρέ­χουν νο­µι­κή υπο­στή­ρι­ξη στους πρό­σφυ­γες στη Λέσβο κα­ταγ­γέλ­λουν την εσπευ­σµέ­νη επα­νέ­ναρ­ξη της δια­δι­κα­σί­ας ασύ­λου µε τη µορφή απο­µα­κρυ­σµέ­νων συ­νε­ντεύ­ξε­ων, η οποία σε καµία πε­ρί­πτω­ση δεν εγ­γυά­ται ούτε την εχε­µύ­θεια της δια­δι­κα­σί­ας και την προ­στα­σία των προ­σω­πι­κών τους δε­δο­µέ­νων, ούτε τη δια­σφά­λι­ση της επαρ­κούς άσκη­σης των νο­µί­µων δι­καιω­µά­των τους.

Την ίδια στι­γµή, οι πρό­σφυ­γες της Λέ­σβου βρί­σκο­νται κυ­ριο­λε­κτι­κά γυ­µνοί απέ­να­ντι στο τέρας της παν­δη­µί­ας. Όσοι βρί­σκο­νται θε­τι­κοί στον κο­ρω­νο­ϊό τί­θε­νται απλώς σε απο­µό­νω­ση, ενώ τα tests που πρα­γµα­το­ποιού­νται, εξαι­ρούν τα παι­διά κάτω των 10 ετών, τη στι­γµή που το 40% των δια­µε­νό­ντων στη δοµή του Καρά Τεπέ είναι παι­διά. Κάπως έτσι βρέ­θη­καν θε­τι­κοί στον κο­ρω­νο­ϊό 243 πρό­σφυ­γες. Νού­µε­ρο ασύλ­λη­πτο που ανα­µέ­νε­ται να εκτο­ξευ­θεί το επό­µε­νο διά­στη­µα σκορ­πί­ζο­ντας την απελ­πι­σία και το θά­να­το. Απέ­να­ντι σε αυτή την κα­νι­βα­λί­στι­κη και ρα­τσι­στι­κή πο­λι­τι­κή, οι ορ­γα­νώ­σεις της Αρι­στε­ράς, οι αντι­ρα­τσι­στι­κές πρω­το­βου­λί­ες, οι µε­τα­να­στευ­τι­κές συλ­λο­γι­κό­τη­τες, τα ερ­γα­τι­κά συν­δι­κά­τα και άλλοι συλ­λο­γι­κοί φο­ρείς, οφεί­λου­µε να αντι­δρά­σου­µε και να δεί­ξου­µε την αλ­λη­λεγ­γύη µας στους πρό­σφυ­γες.

«Η Ευ­ρώ­πη-Φρού­ριο είναι µια µα­ζι­κή µη­χα­νή κα­τα­στρο­φής δι­καιω­µά­των»
Ο Ισπα­νός ευ­ρω­βου­λευ­τής των Αντι­κα­πι­τα­λί­στας, Μι­γκέλ Ου­ρµπάν, βρέ­θη­κε για άλλη µια φορά στη Μόρια, στο πλαί­σιο επί­σκε­ψης της ευ­ρω­ο­µά­δας GUE, µε στόχο την κα­ταγ­γε­λία των απάν­θρω­πων συν­θη­κών στις οποί­ες δια­µέ­νουν στην Ελ­λά­δα οι πρό­σφυ­γες. Στη Λέσβο στις 17 και 18 Σε­πτέ­µβρη, είχε την ευ­και­ρία να επι­σκε­φθεί τον και­νού­ριο κα­ταυ­λι­σµό και να συ­νο­µι­λή­σει µε ορ­γα­νώ­σεις, ΜΚΟ και ακτι­βί­στριες-ες για την κα­τά­στα­ση στο νησί. Ακο­λου­θούν απο­σπά­σµα­τα των δη­λώ­σε­ων που έκανε τις τε­λευ­ταί­ες µέρες

«Η πυρ­κα­γιά στη Μόρια δεν ήταν ατύ­χη­µα ούτε και κά­ποιο µε­µο­νω­µέ­νο ατύ­χη­µα, αλλά το απο­τέ­λε­σµα µια σκλη­ρής µε­τα­να­στευ­τι­κής πο­λι­τι­κής που καίει τα δι­καιώ­µα­τα στην πυρά της Ευ­ρώ­πης -φρού­ριο. Σή­µε­ρα ήρ­θα­µε να επι­σκε­φτού­µε τον τόπο αυτό για τε­λευ­ταία φορά (…) Το να µε­τα­τρέ­πο­νται οι άν­θρω­ποι σε αρι­θµούς, σε αντι­κεί­µε­να, σε στα­τι­στι­κές είναι το πρώτο βήµα για την απο­αν­θρω­πο­ποί­η­σή τους και την άρ­νη­ση των δι­καιω­µά­των τους. Όσες-οι µε­τα­να­στεύ­ουν είναι αν­θρώ­πι­να όντα, υπο­κεί­µε­να µε δι­καιώ­µα­τα(…). Εί­δα­µε στη Μόρια και στο Καρά Τεπέ, ει­κό­νες πα­ρό­µοιες µε αυτές στο Αφ­γα­νι­στάν ή στο νότιο Σου­δάν. Τα στρα­τό­πε­δα των προ­σφύ­γων στη Λέσβο είναι η ντρο­πή της Ευ­ρώ­πης. Από τη Λέσβο µπο­ρείς να δεις την Τουρ­κία. Μπο­ρείς να δεις όµως τη Λέπε, την Αλµε­ρία, τις υπη­ρε­σί­ες στο σπίτι, τον επι­σι­τι­σµό και οποιο­δή­πο­τε άλλο τοµέα του ευ­ρω­παϊ­κού κα­πι­τα­λι­σµού που χρειά­ζε­ται φτηνά ερ­γα­τι­κά χέρια προς εκµε­τάλ­λευ­ση. Η Ευ­ρώ­πη-Φρού­ριο δεν είναι ένα τεί­χος: Είναι µια µα­ζι­κή µη­χα­νή κα­τα­στρο­φής δι­καιω­µά­των. Πολύ λίγοι προ­σφυ­γι­κοί κα­ταυ­λι­σµοί στον κόσµο είναι χει­ρό­τε­ροι από τους ευ­ρω­παϊ­κούς. Δεν είναι τυ­χαίο. Αυτό οφεί­λε­ται στις µε­τα­να­στευ­τι­κές, εγκλη­µα­τι­κές και ξε­νο­φο­βι­κές πο­λι­τι­κές που εφα­ρµό­ζουν οι κυ­βερ­νή­σεις της Ε.Ε. (…). Επι­σκε­φθή­κα­µε το νέο στρα­τό­πε­δο στο Καρά Τεπέ στη Λέσβο και το µόνο που έχει αλ­λά­ξει είναι το χρώµα των σκη­νών. Συ­νε­χί­ζει να µην υπάρ­χει τρε­χού­µε­νο νερό, µπά­νια, για­τροί, δι­κη­γό­ροι, πόροι, χώρος. Μόνο τα παι­διά είναι εκεί που συ­νε­χί­ζουν να παί­ζουν ανά­µε­σα στα συ­ρµα­το­πλέ­γµα­τα πε­ρι­κυ­κλω­µέ­να από την αστυ­νο­µία. Αυτή είναι η Ευ­ρώ­πη!»

/rproject.gr