Ο υπ. Υγείας Αθ. Πλεύρης ολοκλήρωσε με το νέο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ την αποσύνδεσή του από τους κοινωνικούς φορείς

Ο υπ. Υγείας Αθ. Πλεύρης ολοκλήρωσε με το νέο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ την αποσύνδεσή του από τους κοινωνικούς φορείς

  • |

Το αναπηρικό κίνημα δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια και δεν θα αφήσει να λαμβάνονται αποφάσεις για τα άτομα με αναπηρία ΔΙΧΩΣ τα άτομα με αναπηρία

Η ΕΣΑ­μεΑ κα­τα­δι­κά­ζει με τον πιο κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κό τρόπο την από­φα­ση του υπουρ­γού Υγεί­ας Αθ. Πλεύ­ρη να αφή­σει εκτός σύν­θε­σης του νέου ΔΣ του ΕΟΠΠΥ την Εθνι­κή Συ­νο­μο­σπον­δία Ατό­μων με Ανα­πη­ρία, μετά τη δη­μο­σί­ευ­ση του νόμου 4931/2022 (ΦΕΚ 94Α 2022), ενά­ντια του οποί­ου η ΕΣΑ­μεΑ και οι ορ­γα­νώ­σεις μέλη της είχαν σφό­δρα αντι­τα­χθεί.

Πρό­κει­ται για μια απα­ρά­δε­κτη, έως και αντι­δη­μο­κρα­τι­κή αλ­λα­γή στη σύν­θε­ση του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου. Η ΕΣΑ­μεΑ, ως η αντι­προ­σω­πευ­τι­κή τρι­το­βάθ­μια ορ­γά­νω­ση εκ­προ­σώ­πη­σης των ατό­μων με ανα­πη­ρία, με χρό­νιες πα­θή­σεις και των οι­κο­γε­νειών τους, με μέλη της πε­ρισ­σό­τε­ρες από 600 ορ­γα­νώ­σεις α’ και β’ βαθ­μού σε όλη την ελ­λη­νι­κή επι­κρά­τεια, με­τέ­χει με αι­ρε­τό εκ­πρό­σω­πό της στα Διοι­κη­τι­κά Συμ­βού­λια των με­γά­λων Ορ­γα­νι­σμών, όπως ο e-ΕΦ­ΚΑ, ο ΟΠΕΚΑ κλπ., καθώς η συμ­με­το­χή των αντι­προ­σω­πευ­τι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων κοι­νω­νι­κών εταί­ρων στα ΔΣ, εξυ­πη­ρε­τεί βα­σι­κές αρχές της δη­μο­κρα­τι­κής λει­τουρ­γί­ας φο­ρέ­ων που ανή­κουν στο κρά­τος, όπως ο κοι­νω­νι­κός διά­λο­γος, η κοι­νω­νι­κή λο­γο­δο­σία και η δια­φά­νεια της λει­τουρ­γί­ας των φο­ρέ­ων αυτών.

Η ΕΣΑ­μεΑ ερ­γά­στη­κε σκλη­ρά από την ίδρυ­ση του Ορ­γα­νι­σμού και μέχρι αυτή τη στιγ­μή, με τους εκ­προ­σώ­πους της στο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο και με την πλη­θώ­ρα των πα­ρεμ­βά­σε­ών της για το φάρ­μα­κο, για τη νο­ση­λεία, για τις θε­ρα­πεί­ες, για την αι­μο­κά­θαρ­ση, για την ια­τρο-φαρ­μα­κευ­τι­κή φρο­ντί­δα και κά­λυ­ψη, για την προ­στα­σία των ατό­μων με ανα­πη­ρία και χρό­νιες πα­θή­σεις.

Κα­λού­νται ο πρω­θυ­πουρ­γός και οι αρ­χη­γοί των κομ­μά­των να πά­ρουν θέση μπρο­στά σε αυτές τις απα­ρά­δε­κτες τα­κτι­κές του υπουρ­γού Υγεί­ας Αθ. Πλεύ­ρη, οι οποί­ες θυ­μί­ζουν επο­χές που τα άτομα με ανα­πη­ρία δεν είχαν λόγο στη ζωή τους!

Το ανα­πη­ρι­κό κί­νη­μα δεν θα μεί­νει με σταυ­ρω­μέ­να χέρια και δεν θα αφή­σει να λαμ­βά­νο­νται απο­φά­σεις για τα άτομα με ανα­πη­ρία ΔΙΧΩΣ τα άτομα με ανα­πη­ρία.

Ποτέ δεν το έχει άλ­λω­στε επι­τρέ­ψει και δεν θα το επι­τρέ­ψει ΠΟΤΕ.

Αυτή είναι η βάση του κοι­νω­νι­κού μας αγώνα, αυτή είναι η βάση της κοι­νω­νι­κής λο­γο­δο­σί­ας που απαι­τεί­ται.

Η συ­γκε­κρι­μέ­νη σύν­θε­ση κρί­νε­ται ως απα­ρά­δε­κτη καθώς πα­ρα­βιά­ζει συ­γκε­κρι­μέ­νες απαι­τή­σεις:

α) της παρ. 3 του άρ­θρου 4 «Γε­νι­κές υπο­χρε­ώ­σεις» της Σύμ­βα­σης των Ηνω­μέ­νων Εθνών για τα Δι­καιώ­μα­τα των Ατό­μων με Ανα­πη­ρί­ες, την οποία η χώρα μας κύ­ρω­σε με τον ν.4074/2012, με την οποία η Ε.Σ.Α.μεΑ. κα­θί­στα­ται μέρος του εθνι­κού θε­σμι­κού πλαι­σί­ου πα­ρα­κο­λού­θη­σης εφαρ­μο­γής της Σύμ­βα­σης, σύμ­φω­να και με το άρθρο 33 της Σύμ­βα­σης, και στην οποία ανα­φέ­ρε­ται συ­γκε­κρι­μέ­να ότι: «3. Κατά την ανά­πτυ­ξη και εφαρ­μο­γή της νο­μο­θε­σί­ας και των πο­λι­τι­κών, για να εφαρ­μο­στεί η πα­ρού­σα Σύμ­βα­ση και σε άλλες δια­δι­κα­σί­ες λήψης απο­φά­σε­ων που αφο­ρούν ζη­τή­μα­τα σχε­τι­κά με τα άτομα με ανα­πη­ρί­ες, τα Συμ­βαλ­λό­με­να Κράτη θα συμ­βου­λεύ­ο­νται συ­νε­χώς και θα εμπλέ­κουν ενερ­γά τα άτομα με ανα­πη­ρί­ες, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των παι­διών με ανα­πη­ρί­ες, μέσω των αντι­προ­σω­πευ­τι­κών ορ­γα­νώ­σε­ών τους»,

β) της παρ. 1 του άρ­θρου 61 του ν. 4488/2017, στην οποία ανα­φέ­ρε­ται ότι: «1. Κάθε φυ­σι­κό πρό­σω­πο ή νο­μι­κό πρό­σω­πο δη­μο­σί­ου ή ιδιω­τι­κού δι­καί­ου υπο­χρε­ού­ται να δια­σφα­λί­ζει την ισό­τι­μη άσκη­ση των δι­καιω­μά­των των ΑμεΑ στο πεδίο των αρ­μο­διο­τή­των ή δρα­στη­ριο­τή­των του, λαμ­βά­νο­ντας κάθε πρό­σφο­ρο μέτρο και απέ­χο­ντας από οποια­δή­πο­τε ενέρ­γεια ή πρα­κτι­κή που εν­δέ­χε­ται να θίγει την άσκη­ση των δι­καιω­μά­των των ΑμεΑ. Ιδίως υπο­χρε­ού­ται: α) να αφαι­ρεί υφι­στά­με­να εμπό­δια κάθε εί­δους, β) να τηρεί τις αρχές κα­θο­λι­κού σχε­δια­σμού σε κάθε τομέα της αρ­μο­διό­τη­τάς του ή της δρα­στη­ριο­ποί­η­σής του, προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λί­ζει για τα ΑμεΑ την προ­σβα­σι­μό­τη­τα των υπο­δο­μών, των υπη­ρε­σιών ή των αγα­θών που προ­σφέ­ρει, γ) να πα­ρέ­χει, όπου απαι­τεί­ται σε συ­γκε­κρι­μέ­νη πε­ρί­πτω­ση, εύ­λο­γες προ­σαρ­μο­γές υπό τη μορφή εξα­το­μι­κευ­μέ­νων και κα­τάλ­λη­λων τρο­πο­ποι­ή­σε­ων, ρυθ­μί­σε­ων και εν­δε­δειγ­μέ­νων μέ­τρων, χωρίς την επι­βο­λή δυ­σα­νά­λο­γου ή αδι­καιο­λό­γη­του βά­ρους, δ) να απέ­χει από πρα­κτι­κές, κρι­τή­ρια, συ­νή­θειες και συ­μπε­ρι­φο­ρές που συ­νε­πά­γο­νται δια­κρί­σεις σε βάρος των ΑμεΑ, ε) να προ­ά­γει με θε­τι­κά μέτρα την ισό­τι­μη συμ­με­το­χή και άσκη­ση των δι­καιω­μά­των των ΑμεΑ στον τομέα της αρ­μο­διό­τη­τας ή δρα­στη­ριό­τη­τάς του».

Επι­πρό­σθε­τα, η μη συμ­με­το­χή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΥ, έρ­χε­ται σε πλήρη αντί­θε­ση και με τις Τε­λι­κές Πα­ρα­τη­ρή­σεις της Επι­τρο­πής των Ηνω­μέ­νων Εθνών για τα Δι­καιώ­μα­τα των Ατό­μων με Ανα­πη­ρί­ες στην έκ­θε­σή της για την εφαρ­μο­γή της Σύμ­βα­σης από την Ελ­λά­δα, οι οποί­ες δη­μο­σιεύ­τη­καν στις 29 Οκτω­βρί­ου 2019, όπου η Επι­τρο­πή, σε ότι αφορά τον τομέα της Υγεί­ας, συ­στή­νει στη χώρα μας «Να πα­ρα­κο­λου­θεί απο­τε­λε­σμα­τι­κά την υλο­ποί­η­ση της πα­ρο­χής υπη­ρε­σιών υγεί­ας από πα­ρό­χους υπη­ρε­σιών υγεί­ας στα άτομα με ανα­πη­ρία ότι γί­νε­ται σε ίση βάση με τους άλ­λους» (παρ. 37β των Τε­λι­κών Πα­ρα­τη­ρή­σε­ων)».

 

 

ΕΘΝΙ­ΚΗ ΣΥ­ΝΟ­ΜΟ­ΣΠΟΝ­ΔΙΑ ΑΤΟ­ΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑ­ΠΗ­ΡΙΑ

rproject.gr/

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος