Αποχαιρετισμός στο σύντροφο Παναγιώτη Παπαγεωργίου

Αποχαιρετισμός στο σύντροφο Παναγιώτη Παπαγεωργίου

  • |

Την Τετάρτη 20/9/2023 ο σύντροφός μας Παναγιώτης Παπαγεωργίου έφυγε από την ζωή στα 85 χρόνια του.

Ο Πα­να­γιώ­της Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου υπήρ­ξε σχε­δόν σε όλη την ζωή του ένας αγω­νι­στής του κι­νή­μα­τος και της Αρι­στε­ράς. Από τα χρό­νια της “πρώ­της” νε­ό­τη­τας, που βρί­σκε­ται ενταγ­μέ­νος στη νε­ο­λαία Λα­μπρά­κη και από κει στους κύ­κλους της επα­να­στα­τι­κής Αρι­στε­ράς, υπήρ­ξε ιδρυ­τι­κό μέλος της “Ομά­δας Ερ­γα­τών” το 1971 και έπει­τα του “Ξε­κι­νή­μα­τος”. Έδρα­σε στα πλαί­σια της αντι­δι­κτα­το­ρι­κής αντί­στα­σης με απο­κο­ρύ­φω­μα τη συμ­με­το­χή του στην εξέ­γερ­ση του Πο­λυ­τε­χνεί­ου.

Το 1987 θα βρε­θεί στο “ΚΚΕ εσω­τε­ρι­κού – Ανα­νε­ω­τι­κή Αρι­στε­ρά”. Πα­ράλ­λη­λα με τον αγώνα για την επι­βί­ω­ση που ξε­κί­νη­σε σαν από­φοι­τος τε­χνι­κής σχο­λής ηλε­κτρο­λό­γων, ιδιω­τι­κός υπάλ­λη­λος για χρό­νια και αυ­τε­πάγ­γελ­τος στο τέλος της επαγ­γελ­μα­τι­κής δια­δρο­μής, πα­ρέ­μει­νε ενερ­γός στο κί­νη­μα και στις διερ­γα­σί­ες της ρι­ζο­σπα­στι­κής και αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής αρι­στε­ράς. Ο Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου συ­γκρο­τη­μέ­νος με τις ιδέες και τις αξίες του μαρ­ξι­σμού και τρο­τσκι­στι­κή αφε­τη­ρία καθώς και των εμπει­ριών του κι­νή­μα­τος σε δύ­σκο­λες και απαι­τη­τι­κές επο­χές, είχε δια­μορ­φώ­σει το κρι­τή­ριο της ανα­γκαιό­τη­τας και της επι­μο­νής στην μα­ζι­κή πο­λι­τι­κή προς εξυ­πη­ρέ­τη­ση απα­ρέ­γκλι­τα της επα­να­στα­τι­κής στρα­τη­γι­κής για την ανα­τρο­πή του κα­πι­τα­λι­σμού. Γι΄αυτό και η δια­δρο­μή του χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται από αυτή την ανα­ζή­τη­ση.

Βρέ­θη­κε από νωρίς στην προ­σπά­θεια συ­γκρό­τη­σης του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με έντο­νη και διαρ­κή συμ­με­το­χή και δράση στην πε­ριο­χή του, στον Άλιμο, τόσο μέσα από την το­πι­κή ορ­γά­νω­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ όσο και στο αυ­το­διοι­κη­τι­κό επί­πε­δο με την πα­ρά­τα­ξη “Άνω κάτω στο Κα­λα­μά­κι”. Το 2009 συμ­με­τέ­χει στην συ­γκρό­τη­ση της Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής Πο­λι­τι­κής Ομά­δας. Στην εσω­κομ­μα­τι­κή πάλη για την διεκ­δί­κη­ση της αρι­στε­ρής, ρι­ζο­σπα­στι­κής κα­τεύ­θυν­σης του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, συμ­με­τέ­χει στο “Κόκ­κι­νο Δί­κτυο” (και την “Αρι­στε­ρή Πλατ­φόρ­μα”) αλλά και στις δρά­σεις και τη λει­τουρ­γία του πο­λυ­χώ­ρου/ ιν­στι­τού­του “Κομ­μού­να”. Απο­χώ­ρη­σε από τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με την ΑΠΟ και πολ­λούς/ες άλ­λους/ες, τον Αύ­γου­στο του 2015. Πα­ρέ­μει­νε ως το τέλος στρα­τευ­μέ­νος στην πάλη.

Για εμάς που τον γνω­ρί­σα­με και πο­ρευ­τή­κα­με μαζί την τε­λευ­ταία 15ε­τία εί­χα­με την τύχη να ζή­σου­με έναν άν­θρω­πο γλυκό, νη­φά­λιο και ήρεμο, πάντα δια­θέ­σι­μο και ταυ­τό­χρο­να εξαι­ρε­τι­κά ξε­κά­θα­ρο και συ­γκρο­τη­μέ­νο στις εκτι­μή­σεις και τις πο­λι­τι­κές προ­σεγ­γί­σεις. Έναν σύ­ντρο­φο και έναν φίλο που θα μας λεί­ψει και θα μεί­νει αξέ­χα­στος.

rproject.gr

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος