Νέα  προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ για την στήριξη των επιχειρήσεω

Νέα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ για την στήριξη των επιχειρήσεω

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι ανατέθηκε στην Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος-Πελοποννήσου-Ηπείρου-Ιονίων Νήσων, μέσω του ΕΦΕΠΑΕ,  η διαχείριση  3  νέων Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) που στοχεύουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μετά την προκήρυξη τους από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Αναλυτικά, οι νέες δράσεις:

«Ψηφιακό Βήμα» (π/υ 50 εκατ. ευρώ) και «Ψηφιακό Άλμα» (π/υ 50 εκατ. ευρώ): αφορούν στην υποστήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων για στοχευμένες επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Στο πλαίσιο της δράσης «Ψηφιακό Βήμα», δύναται να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ, ενώ στη δράση «Ψηφιακό Άλμα» από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 50% και καλύπτονται δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους (hosting, σύνδεση στο Διαδίκτυο, υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης, μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος κ.α.).

«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» (π/υ 150 εκατ. ευρώ): αφορά μεσαίες επιχειρήσεις  για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και για τη βελτίωση των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων. Με ποσοστό επιδότησης 50% θα χρηματοδοτηθούν δαπάνες που αφορούν στον σχεδιασμό, στην τυποποίηση και στην πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, στα μεταφορικά μέσα, καθώς και στην προμήθεια παραγωγικού εξοπλισμού και στο μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέου προσωπικού).

Οι  Δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα . Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 . Εmail: infoepan@mou.gr . Ιστοσελίδες :  www.antagonistikotita.gr ,  www.espa.gr

Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων  τους:  www.efepae.gr

Για το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε στο τηλ. 26410 74701, στο portal www.etakcci.gr και στα κοινωνικά δίκτυα και για τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε  στο Γραφείο Πληροφόρησης Μιχαλακοπούλου 58. Τηλ. 2610 622711 (εσωτ 8) καθώς και  στην  ιστοσελίδα  www.diaxeiristiki.gr,  στα κοινωνικά δίκτυα: Facebook , Twitter , youtube .

Η Οικονομία και η ανάπτυξη προτεραιότητες του μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής στρατηγικής 2019-2022.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, η χρηματοδότηση από πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες για την παροχή ρευστότητας προς τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, η μόχλευση πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, η αναμόρφωση του νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων, η δημιουργία καθεστώτος ενισχύσεων για έργα έρευνας και ανάπτυξης για τα κέντρα παροχής ενδοομιλικών υπηρεσιών και η ολοκλήρωση της «Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2018-2021» είναι ορισμένες από τις βασικές προτεραιότητες  για την οικονομία και την ανάπτυξη, όπως περιγράφονται στο πολυνομοσχέδιο «για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022».

Υποχρέωση υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ. από τις μη κεφαλαιουχικές εταιρείες.
Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή όλοι εκτός από Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., και πιο συγκεκριμένα οι Ο.Ε. , Ε.Ε., Συν ΠΕ,. ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κλπ, έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής τους δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623). Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από την ιστοσελίδα https://services.businessportal.gr

Οδηγίες προς τους χρήστες της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. για την νέα αίτηση «Υποβολή αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης.

Οδηγίες  για την αίτηση «Yποβολή αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης» η οποία πρέπει να υποβάλλεται από τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς υπόχρεους (Ο.Ε., Ε.Ε., Συν.Π.Ε., Ατομικές, Αστικές Εταιρείες, Κοινοπραξίες, κλπ), πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.. Ι.Κ.Ε.), εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο στην διεύθυνση www.businessportal.gr σε εφαρμογή του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης υπ΄αριθμ. 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ–3623/Β/31-12-2014) «Ελάχιστα ετησίως καταχωρισμένα στο ΓΕΜΗ στοιχεία».
 

Tέθηκε σε παραγωγική λειτουργία, από την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, νέα έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης της διαδικασίας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (OCW).

To Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία, από την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, νέα έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης της διαδικασίας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (OCW).

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα θα περιλαμβάνει :

1.            Νέες αιτήσεις

Α)με δυνατότητα υποβολής από αγρότες

Β) κριτήρια υπαγωγής οφειλετών με ημερομηνία 31-12-2017

Γ) οφειλές προς ρύθμιση που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017

2.            Αιτήσεις σε προσωρινή αποθήκευση

Ο οφειλέτης θα ενημερώνεται για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται η αίτηση. Όλες οι αιτήσεις σε προσωρινή αποθήκευση όταν θα υποβληθούν οριστικά θα περιέχουν το σύνολο των δεδομένων που ανακτώνται αυτόματα και στις οφειλές προς ρύθμιση θα περιλαμβάνονται και αυτές που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017.

3.            Αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί οριστικά

Α) δυνατότητα επανυποβολής αιτήσεων που περατώθηκαν ως άκαρπες μετά από υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι επιθυμεί να συμπεριλάβει στη ρύθμιση οφειλές που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν οριστικά και βρίσκονται σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, προς το παρόν είναι σε αναμονή. Ωστόσο, μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στον εξωδικαστικό μηχανισμό, άρθρο 8 παρ. 18, ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητήσει την διαγραφή και επανυποβολή της αίτησης εφόσον επιθυμεί να συμπεριλάβει στη ρύθμιση οφειλές που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017.

Πενήντα δύο επιχειρήσεις ρύθμισαν τα χρέη τους

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία λειτουργίας της πλατφόρμας για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων για τις πρώτες 46 εβδομάδες λειτουργίας (3/8/2017 – 22/6/2018) και τις 20 εβδομάδες (5/2/2018 – 22/6/2018) για τη ρύθμιση οφειλών ελευθέρων επαγγελματιών προκύπτει ότι ξεκίνησαν τη διαδικασία ρύθμισης 32.086 επιχειρήσεις και από αυτές 6.113 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα και υποβλήθηκαν 1.158 αιτήσεις.

Από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, οι 355 αφορούν σε διμερή διαπραγμάτευση και 803 σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές.

Βεβαίωση πληρότητας έχουν λάβει 529 επιχειρήσεις και για 333 έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές ενώ για 52 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιτυχώς και ρύθμισαν τα χρέη τους.

Σε ότι αφορά στα στοιχεία για τους ελεύθερους επαγγελματίες, 12.992 ξεκίνησαν τη διαδικασία, 7.688 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα και έχουν υποβληθεί 1.309 αιτήσεις ρύθμισης. Τα δικαιολογητικά για αίτηση υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (64182/ΦΕΚ Β 2277/15.6.2018) η κοινή υπουργική απόφαση για τα δικαιολογητικά της αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Σύμφωνα με την απόφαση τα έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν υποχρεωτικά την αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων ορίζονται ως ακολούθως: 1. Στοιχεία τα οποία ανακτώνται αυτόματα από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης: α) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών.

β) Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών.

γ) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.

δ) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της. ε) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους.

στ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους.

ζ) Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της. η)Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση. θ) Αριθμός και ύψος των δόσεων καταβολής των οφειλών προς το Δημόσιο βάσει υφιστάμενων ρυθμίσεων. Τα έγγραφα των σημείων α έως ζ της παρούσας παραγράφου αντλούνται αυτόματα εκκινώντας από την τελευταία διαθέσιμη έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία υποβολής τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών η αυτόματη άντληση των εγγράφων εκκινεί από την τελευταία έκδοση για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής.

Για τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής τους από τον οφειλέτη, παρά μόνο σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν ανακτηθούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης.

2. Στοιχεία τα οποία ανακτώνται αυτόματα από τη βάση δεδομένων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ):

α) Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. β) Αριθμός και ύψος των δόσεων καταβολής των οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης βάσει υφιστάμενων ρυθμίσεων.

Για τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής τους από τον οφειλέτη, παρά μόνο σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν ανακτηθούν αυτόματα από τη βάση δεδομένων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

3. Έγγραφα τα οποία μεταφορτώνονται από τον οφειλέτη απευθείας στο Σύστημα:

α) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) των τελευταίων πέντε περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση. β) Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του. γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές Εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες. δ)Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. ε) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. στ) Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο.

ζ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές Εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες. η) Συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας γηπέδου (ΑΑ ΓΗΣ), στην περίπτωση γηπέδου εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού φυσικών προσώπων, για το οποίο δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α. και δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή ακινήτων.

θ) Πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων.

Τα δικαιολογητικά των σημείων γ, δ, ε, στ και ζ της παρούσας παραγράφου δύνανται να υποβληθούν το αργότερο έως την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 4, του άρθρου 8, του ν. 4469/2017. Το δικαιολογητικό του σημείου θ της παρούσας παραγράφου δύναται να υποβληθεί έως τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 3, του άρθρου 8, του ν. 4469/2017. Στις περιπτώσεις αυτές ο οφειλέτης υποχρεούται να δηλώσει ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα και να επισυνάψει αποδεικτικά ότι έχει αιτηθεί την έκδοσή τους. Σε περίπτωση που το δικαιολογητικό της περ. (θ) της παρούσας παραγράφου δεν δύναται να προσκομισθεί εντός των προθεσμιών που μνημονεύονται στην παρούσα για λόγους ανωτέρας βίας, δύναται όπως αντικατασταθεί από ενυπόγραφη βεβαίωση δικηγόρου αναφορικά με τα βάρη επί των ακινήτων του οφειλέτη.

Τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται από τις παρ. 1-7, του άρθρου 5, του ν. 4469/2017 υποβάλλονται κανονικά από τον οφειλέτη.

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την ηλεκτρονική σύσταση νέων επιχειρήσεων.
Μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή μπορούν πλέον να συστήσουν την επιχείρησή τους και οι Έλληνες, καθώς τέθηκε σε εφαρμογή η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ). Στην e-ΥΜΣ, η σύσταση εταιρείας πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (https://eyms.businessportal.gr). Ηλεκτρονικά, ωστόσο, θα πρέπει να κατατεθούν και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται από το νόμο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης συστήνονται μόνο εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 και στην υπουργική απόφαση 31637/ 2017 (Β΄928). Το πρότυπο καταστατικό υπογράφεται από τους ιδρυτές της επιχείρησης ηλεκτρονικά.

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Νέα αύξηση στις εξαγωγές τον Απρίλιο.
Περαιτέρω μείωση κατά 4,6% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Απρίλιο εφέτος, καθώς για έναν ακόμη μήνα η αξία των ελληνικών εξαγωγών ήταν πολλαπλάσια εκείνης των εισαγωγών. Στο τέλος του α’ τετραμήνου, η μείωση του εμπορικού ελλείμματος ανήλθε σε 15,1%. Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτει ότι η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 4.330,4 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο εφέτος έναντι 4.146,8 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 4,4%.

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Στο 20,1% η ανεργία το Μάιο.

Στο 20,1% μειώθηκε η ανεργία τον Μάρτιο, από 20,6% τον περασμένο Φεβρουάριο και 22,1% τον Μάρτιο του 2017. Σημειώνεται ότι η υποχώρηση της ανεργίας συνδέεται πρωτίστως με την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου, ενώ αποτελεί ένδειξη τόσο της μείωσης του αριθμού των ανέργων όσο και της αύξησης του αριθμού των απασχολουμένων. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ καταδεικνύουν ότι οι άνεργοι περιορίστηκαν στις 956.260, μειωμένοι κατά 101.576 άτομα (μείωση 9,6%) σε σχέση με τον περυσινό Μάρτιο και μειωμένοι κατά 14.591 άτομα (μείωση 1,5%) συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2018.

Αύξηση 10,9% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης στο Α’ τρίμηνο του 2018.

Αύξηση 10,9% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης το α’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2017, έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2017 προς το 2016. Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, ο ίδιος δείκτης παρουσίασε μείωση 26,6% το α’ τρίμηνο 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριμήνου 2017, έναντι μείωσης 28,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2017, καταδεικνύοντας την έντονη εποχικότητα του κλάδου.

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Αύξηση 18,7% στις πωλήσεις νέων αυτοκίνητων τον Μάιο.

Αύξηση κατά 18,7% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Μάιο εφέτος, καθώς κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 19.977 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 16.826 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2017.  Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν το Μάιο του 2018 ανέρχονται σε 13.159 έναντι 11.461 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 14,8%.

Δημοσιεύτηκαν οι νέες αντικειμενικές αξίες .

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών με τις νέες αντικειμενικές τιμές των ακινήτων. Όλη η απόφαση με την αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζόμενων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της χώρας, κατά το αντικειμενικό σύστημα έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ  Αρ. Φύλλου 2192/12 Ιουνίου 2018​.

ΕΛΣΤΑΤ: Σε υψηλά επίπεδα ο κύκλος εργασιών των Ελληνικών γραφείων.
Σε υψηλά επίπεδα 7ετίας διαμορφώνεται ο δείκτης κύκλου εργασιών των ελληνικών τουριστικών γραφείων στο α’ τρίμηνο του 2018, καταδεικνύοντας την ισχυρή άνοδο της ζήτησης των ταξιδιωτών για διακοπές στην Ελλάδα. Αυτό προκύπτει από την ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με την οποία ο δείκτης κύκλου εργασιών στα τουριστικά γραφεία το α΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς, παρουσιάζει αύξηση 25,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και συγχρόνως τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί σε ετήσια βάση από το 2010.

Βραβείο Στέλιος Χατζηιωάννου, Επιχειρηματικό Ξεκίνημα Χρονιάς 2018.

Ξεκίνησε η υποβολή υποψηφιοτήτων για το «Βραβείο Στέλιος Χατζηιωάννου, Επιχειρηματικό Ξεκίνημα Χρονιάς 2018» που διοργανώνει για 11η συνεχόμενη χρονιά ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, ιδρυτής της easyJet, του οµίλου easyGroup και του Stelios Philanthropic Foundation.

Από το 2008, ο σηµαντικός για την Ελληνική Επιχειρηματικότητα θεσµός ενισχύει ουσιαστικά την εθνική οικονοµία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, µέχρι και το 2017, το Βραβείο ενίσχυσε νέες επιχειρήσεις µε το συνολικό ποσό των €700.000.

Το 2018, ο ετήσιος θεσµός για τη νεανική επιχειρηματικότητα επιστρέφει, διαθέτοντας για µια ακόµα χρονιά το ποσό των €100.000 και συγκεκριμένα: €30.000 στον πρώτο νικητή και €10.000 έκαστος σε επτά ακόµα νικητές.

Το Βραβείο απευθύνεται αποκλειστικά σε νέες και νέους Έλληνες επιχειρηματίες µέχρι 40 ετών (γεννηθέντες το 1978 ή µμετέπειτα) που έχουν ιδρύσει την Εταιρεία τους στην Ελλάδα και έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα τα τελευταία 5 χρόνια, συγκεντρώνοντας συνολικό τζίρο τουλάχιστον €10.000 το χρόνο. Η επιχείρησή τους πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον δύο άτοµα και ο επιχειρηματίας πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 50% αυτής. Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες της εταιρείας είναι δύο άτοµα, θα πρέπει να κατέχουν, συνολικά και οι δύο, το 80% της επιχείρησής τους. Αιτήσεις µε περισσότερους από δύο υποψήφιους από την ίδια Εταιρεία δεν θα γίνουν δεκτές.

Και αυτή τη χρονιά, η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά online και συγκεκριμένα µέσω της σελίδας του Ιδρύµατος στο Facebook. Όλοι οι υποψήφιοι, έχοντας «κάνει like» στην επίσηµη σελίδα Stelios Philanthropic Foundation και «join» στο ανοικτό γκρουπ “Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece 2018” θα µπορούν να «κατεβάσουν» σε µορφή pdfτη σχετική φόρµα για την υποβολή αίτησης στα φετινά βραβεία. Η φόρµα αυτή θα πρέπει να συµπληρωθεί και να σταλεί στο Inbox της σελίδας στο Facebook. Η προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018.

Νικητές και υποψήφιοι προηγούμενων ετών είναι ευπρόσδεκτοι στη διαδικασία και µπορούν να υποβάλουν εκ νέου συμμετοχή, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία και εφόσον πληρούν όλα τα κριτήρια. Οι νικητές θα ανακοινωθούν από το ίδιο τον κ. Χατζηιωάννου στην 11η Τελετή Απονοµής των Βραβείων που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2018 στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο του θεσµού, έχουν µέχρι σήµερα βραβευθεί συνολικά 24 επιχειρήσεις, µε 8 από αυτές να ανακηρύσσονται νικητές το 2017. Την περασμένη χρονιά, ανάµεσα σε συνολικά 89 συμμετοχές, αριθµό ρεκόρ για τα δεδομένα του Διαγωνισµού µέχρι και το 2017, μεγάλος νικητής αναδείχτηκε η εταιρεία MELIRA Greek Honey η οποία, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της οικογενειακής παράδοσης, δημιουργεί εκλεκτά µονοποικιλιακά µέλια, αλλά και µια σειρά άλλων προϊόντων µε βάση το αγνό ελληνικό µέλι. Η Εταιρεία έλαβε το ποσό των €30.000, ενώ επτά ακόµα εταιρείες βραβεύθηκαν µε το ποσό των €10.000 η κάθε µια. Πρόκειται για τις: Agro Know, Athens Insiders, Chimera, Choureal, Elixir60, Relevance και Sea You Soon.

Τις προηγούµενες χρονιές νικήτριες ανακηρύχθηκαν οι εταιρείες: Sun of a Beach (2016), Sede (το 2015), Ancient Greek Sandals (το 2014), Nanobionic (το 2013), People for Business (το 2012), Fereikos Helix (το 2011), Fasmetrics (το 2010), Zoo.gr (το 2009) και Simply Burgers (το 2008).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Βραβείο και τα κριτήρια συμμετοχής, επισκεφθείτε το www.stelios.org, αποστείλετε e-mail στο applications@stelios.com ή καλέστε το +377 9880 1010 (ώρες γραφείου). Αιτήσεις θα γίνουν δεκτές µόνο µέσω Facebook.

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιµες, µέσα από την επίσηµη σελίδα του Stelios Philanthropic Foundationστο Facebookhttps://www.facebook.com/steliosfoundation/.

3ο Ετήσιο Ιρακινο – Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων

«Ιράκ και Ευρώπη: Προς μία Νέα Εποχή»

Αθήνα, 11-12 Ιουλίου 2018

Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως ανακοινώνει τη διοργάνωση του «3ου Ετήσιου Ιρακινο-Ευρωπαϊκού Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων» στην Αθήνα, στις 11 – 12 Ιουλίου 2018, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental.

Το Φόρουμ περιλαμβάνει συνεδρίες που θα διερευνήσουν δυνατότητες ανάπτυξης της αγοράς και των υποδομών του Ιράκ, καθώς και συναντήσεις Β2Β μεταξύ των συμμετεχόντων επιχειρηματιών σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος.

Μπορείτε να βρείτε την  Γενική Επισκόπηση του Φόρουμ με το προσωρινό πρόγραμμα. Και να δηλώσετε τη συμμετοχή σας ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

Επιχειρηματική αποστολή στη Νιγηρία από ΕΒΕΑ, ΣΕΒ ΚΑΙ Ελληνονιγηριανο Επιμελητήριο, 6-7 Νοεμβρίου 2018.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), ο ΣΕΒ, και το Ελληνο – Νιγηριανό Επιμελητήριο, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, διοργανώνουν επιχειρηματική αποστολή στο Λάγος της Νιγηρίας, από την Τρίτη 6 έως την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018, με αναχώρηση στις 5/11 και επιστροφή στις 9/11. Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας. Για την καλύτερη προετοιμασία της αποστολής και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των ενεργειών,  λόγω της ιδιαιτερότητας της χώρας, όπου θα  πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένες χρονοβόρες διαδικασίες,  παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το ενδιαφέρον συμμετοχής της εταιρείας σας, συμπληρώνοντας έως την 5 Ιουλίου, τη σχετική δήλωση εδώ.

Επιχειρηματική Αποστολή στον Λίβανο, 2 – 4 Οκτωβρίου 2018

Ο ΣΕΒ και το ΕΒΕΑ, σε συνεργασία με το Εμπορικό, Βιομηχανικό και Γεωργικό Επιμελητήριο της Βηρυτού και την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, διοργανώνουν επιχειρηματική αποστολή στην Βηρυτό του Λιβάνου, από την Τρίτη 2 έως την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018.

Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας.

Δείτε το ενημερωτικό σημείωμα για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στον Λίβανο (εδώ).

Για την καλύτερη προετοιμασία της αποστολής και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των ενεργειών, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το ενδιαφέρον συμμετοχής της εταιρείας σας, συμπληρώνοντας έως την Δευτέρα 9 Ιουλίου, τη σχετική δήλωση εδώ.

Για να διασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, πρέπει να καταβάλετε το ποσό που ακολουθεί, σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς του ΣΕΒ, με την αιτιολογία: «Επιχειρηματική Αποστολή στον Λίβανο 10.2018». Παρακαλούμε όπως αναφέρεται η ακριβής επωνυμία της επιχείρησης, η πλήρης διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ..

Το κόστος συμμετοχής για κάθε εταιρεία είναι ως εξής:

·       Μέλη ΣΕΒ και ΕΒΕΑ: 350€ για τον πρώτο εκπρόσωπο της εταιρίας. Για κάθε επιπλέον εκπρόσωπο το ποσό είναι 175€. Ο ΣΕΒ και το ΕΒΕΑ θα καλύψουν τη διαφορά.

·       Μη Μέλη ΣΕΒ και ΕΒΕΑ: 500€ για τον πρώτο εκπρόσωπο της εταιρίας. Για κάθε επιπλέον εκπρόσωπο το ποσό είναι 250€.

Το ποσό αυτό καλύπτει:

·       Τη διοργάνωση των Β2Β συναντήσεων & του επιχειρηματικού φόρουμ στην Βηρυτό.

·       Τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Βηρυτού με ιδιωτικό λεωφορείο (για τις προτεινόμενες πτήσεις μόνο).

·       Τις μεταφορές για τις προγραμματισμένες συναντήσεις.

Τα λοιπά κόστη μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από τους συμμετέχοντες.

Τιμή εισιτηρίου Αθήνα – Βηρυτός – Αθήνα: Το πρακτορείο Norstar μας έχει ενημερώσει ότι η σημερινή τιμή είναι 170€ / άτομο. Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου, οι οποίοι υπόκεινται σε τροποποίηση μέχρι τη στιγμή της έκδοσης των εισιτηρίων. Το πρακτορείο βρίσκεται σε διερεύνηση  για τιμή γκρουπ και θα σας ενημερώσει κατά την επικοινωνία μαζί τους. Για την κράτηση των εισιτηρίων σας μέσω του πρακτορείου Norstar παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κ. Ευαγγελία Σαμοΐλη. Εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε στο δικό σας πρακτορείο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδό σας στον Λίβανο, είναι τα διαβατήρια να έχουν τρίμηνη ισχύ από την ημερομηνία έναρξης του ταξιδιού.  Επίσης, απαιτείται θεώρηση εισόδου (visa) επίσκεψης, η οποία εκδίδεται χωρίς κόστος στο αεροδρόμιο της Βηρυτού.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν για τις τελικές σας κρατήσεις και μας αποστείλετε σύντομο προφίλ της εταιρείας σας στα αγγλικά και φωτοτυπία του διαβατηρίου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΣΕΒ (κα. Βίκυ Μακρυγιάννη: τηλ. 211 500 6121, email. vmakrigianni@sev.org.gr) και το ΕΒΕΑ (κα. Μαρία Ζωγράφου: τηλ. 210 338 2342, email. excom@acci.gr).

Αποστολή νανοτεχνολογίας στην Ιαπωνία

Σας ενημερώνουμε ότι το EU-JAPAN Center διοργανώνει αποστολή στην Ιαπωνία με την συμμετοχή ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή clusters που ασχολούνται με την νανοτεχνολογία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να επισκεφθούν την Έκθεση “nano tech 2018 – International Nanotechnology Exhibition and Conference” (Τόκυο, 2/1-1-2/2019).

Το EU-JAPAN Center ιδρύθηκε το 1987 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ιαπωνική κυβέρνηση με σκοπό την προώθηση κάθε είδους βιομηχανικής, εμπορικής και επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας και τεχνογνωσίας.

Τομέας: Νανοτεχνολογία και συναφείς κλάδοι

Περιγραφή επίσκεψης: Συμμετοχή σε επιχειρηματικά σεμινάρια, ομαδικές επισκέψεις σε εταιρείες, εξατομικευμένες συναντήσεις με στοχευμένους συνομιλητές.

Διάρκεια επίσκεψης: 2/1-1-2/2019

Καλυπτόμενες δαπάνες από το EU-JAPAN Center:

–       Δαπάνες που σχετίζονται με την συμμετοχή στα σεμινάρια

–       Μεταφορά κατά τις ομαδικές επισκέψεις

–       Έξοδα συμμετοχής στην Έκθεση είτε ως εκθέτης είτε ως επισκέπτης

–       Συμμετοχή στις εξατομικευμένες συναντήσεις

–       Δαπάνες διερμηνείας

Οι λοιπές δαπάνες (αεροπορικό εισιτήριο, διαμονή, διατροφή, κ.λ.π.) βαρύνουν τους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επιλέξετε τους ακόλουθους υπερ-συνδέσμους:

Αποστολή νανοτεχνολογίας (2/1-1/2/2019)

EU-JAPAN Center

nano tech 2018 Expo

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας αναζητά επιχειρήσεις που μπορεί να ενδιαφέρονται για την αγορά βύσσινου. Η Αρκαδία, όπως είναι γνωστό, είναι από τους βασικούς παραγωγούς βύσσινου στην Ελλάδα. Eπιχειρήσεις που μπορεί να ενδιαφέρονται για αγορά βύσσινου, παρακαλώ να επικοινωνήσουν στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας του Συνεταιρισμού:

Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας
«Η ΕΝΩΣΗ»
28ης Οκτωβρίου 8, Τρίπολη 22100
Τηλ. 2710230612
Fax. 2710231307
e-mail. easarkad@tri.forthnet.gr

Υπεύθυνος: Βαγγέλης Παρασκευόπουλος

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Σοφία Βάνα

Τηλ: +30 210 6019876Κιν: +30 6932 765269

info@hellasfoodworld.comwww.hellasfoodworld.com

Ζαλοκώστα 44 & Κηφισίας

15233 Αθήνα

2ο Φεστιβάλ παραδοσιακών προϊόντων τουρισμού και κρουαζιέρας,

21 – 26 Ιουλίου στο Κατάκολο

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ιστοσελίδα του Πανευρωπαϊκού Δικτύου «Enterprise Europe Network»
http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network

Ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου «Enterprise Europe Network – Hellas»
http://www.enterprise-hellas.gr

ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας
http://ec.europa.eu/enterprise/

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI)
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci/index_en.htm

Ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/

Επιτροπή των Περιφερειών
http://www.cor.europa.eu

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
http://eesc.europa.eu

Δοκιμαστική ομάδα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων

http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης & Τεχνολογίας του Ε.Κ.Τ.

http://www.ekt.gr/diglib

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013

http://www.espa.gr

ΕΠΑΝ ΙΙ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

http://www.antagonistikotita.gr

Η Κοινωνία της Πληροφορίας

www.infosoc.gr

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων

www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης

www.ependyseis.gr

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

www.epimetol.gr

www.etakcci.gr

Σύμβουλος Πληροφόρησης & Βάσεων Δεδομένων:
Κος Ρόμπολας Γεώργιος
Δημόσιες Σχέσεις:
Κος Ρόμπολας Γεώργιος
Οικονομικά:
Κος Αγγέλης Γεώργιος
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλέφωνα :
26410 74531 – 74511
Fax :
26410 22590
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Ευρωπαϊκό Κέντρο «enterprise europe», ANTENNA

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας  Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1
30100 ΑΓΡΙΝΙΟ
Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις:
grombol@epimetol.gr
Ιστοσελίδα:
http://www.enterprise-hellas.gr/

http://www.cci-ioannina.gr/el/een.htm

http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?categoryid=5116&context=103&globalid=23900&articleid=7135