«Διευκρινίσεις για τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας καταστημάτωνυγειονομικούενδιαφέροντος»

«Διευκρινίσεις για τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας καταστημάτωνυγειονομικούενδιαφέροντος»

  • |

Θέμα: «Διευκρινίσεις για τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας καταστημάτωνυγειονομικούενδιαφέροντος».ΣεσυνέχειατηςδημοσίευσηςτωνΚοινώνΥπουργικώνΑποφάσεωνΒ ́1982 (22.05.2020)-Β ́1987 και Β ́1988 (23.05.2020), ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους στον κλάδο τηςεστίασηςκαιτωνποτώνγιαταακόλουθα:1. Α.Ωςεσωτερικήημιυπαίθριαεπιφάνειανοείταιοχώροςπουπρέπειναέχειπλευράήπλευρέςσεεπαφήμευπαίθριοεξωτερικόχώροήαίθριο,πουδιαθέτεικουφώματα(πόρτες, αρθρωτά τζάμια, παράθυρα κ.ο.κ.), τα οποία μπορούν να ανοίγουν ή νααφαιρεθούν.Β.Στην«εσωτερικήημιυπαίθριαεπιφάνεια»θαπρέπειναδιατηρούνταιταπαράθυρα,οι πόρτες και τα αρθρωτά τζάμια διαρκώς ανοιχτά κατά την λειτουργία τουκαταστήματοςέτσιώστεναεξασφαλίζεταιοκατάλληλοςαερισμόςτουχώρου.Γ. Στο χώρο της «εσωτερικής ημιυπαίθριας επιφάνειας» επιτρέπεται μόνο ηλειτουργίαανεμιστήρα.Δ. Εάν ένα κατάστημα έχει στην ίδια πλευρά ανοίγματα που άλλα έχουν ύψοςμεγαλύτερο των 2μ. και άλλα μεγαλύτερο του 1μ., το βάθος της εσωτερικήςημιυπαίθριας επιφάνειας υπολογίζεται με συντελεστή 1,6 στην προβολή προς τηνεσωτερικήπλευράτωνανοιγμάτωνμεύψοςμεγαλύτεροτων 2 μ.καιμεσυντελεστή0,8 στηνπροβολήπροςτηνεσωτερικήπλευράτωνανοιγμάτωνμεύψοςμεγαλύτεροτου1μ.2. Σε περίπτωση που ένα κατάστημα εξυπηρετεί τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμόκαθήμενων πελατών εντός της Συνολικής Ωφέλιμης Επιτρεπόμενης ΕπιφάνειαςΛειτουργίας(ΣΩΕΕΛ)καιεφόσονδενέχειυπερβείτονμέγιστοαριθμόπελατώνπουεπιτρέπειηάδειαλειτουργίαςτου,μπορείναεξυπηρετήσειταυτόχρονακαι take away

μέχρι πέντε (5) πελάτες, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων ως προς τιςαποστάσεις.3. Μπροστάαπότομπαρδύναταινατοποθετούνταισκαμπόώστενακάθονταιπελάτεςυπότουςπεριορισμούςκαιτιςαποστάσειςπουισχύουνγιατατραπέζια.4. Επιτρέπεταιητοποθέτηση stands στακαταστήματαμετηδυνατότηταοιπελάτεςναμηνκαταλαμβάνουνκαρέκλες(συνεπώςναστέκονταιόρθιοι),μετηνπροϋπόθεσηότιτηρούνταιοιαποστάσειςπουισχύουνγιατατραπεζοκαθίσματα.5. Καταστήματα εγκατεστημένα σεστοές που αναπτύσσουν τα τραπεζοκαθίσματα ήstands στο χώρο της στοάς νοούνται ως τοποθετημένα σε υπαίθριο χώρο. Στηνπερίπτωση αυτή, τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν και για τιςυπόλοιπεςεπιχειρήσειςεστίασηςμευποχρεωτικήχρήσηανεμιστήρων.6. Η αναλογία λουόμενων ανά τετραγωνικό μέτρο που ορίζονται στο άρθρο 1 της υπ’αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 31972-22.05.2020 ΚοινήςΥπουργικήςΑπόφασης(Β ́1982),αφοράμόνοτιςοργανωμένεςπαραλίεςπουέχουνελεγχόμενηείσοδο.Οιλοιποίκανόνες,ωςπροςταόριατωναποστάσεωνμεταξύομπρελώνκλπ,παραμένουνσεισχύγιαόλεςτιςοργανωμένεςπαραλίες.ΟΓΕΝΙΚΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΕΜΠΟΡΙΟΥΚΑΙΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.