Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

  • |

 

Σας γνωρίζουμε ότι την 12ην  Μαϊου   2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη    και ώρα 12.00 θα γίνει τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  (Τεύχος Α’ αριθμ.55/11.3.2020 άρθρο 10…  « κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 »)  για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ: « ΄Εγκριση  αναμόρφωσης ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Αμφιλοχίας ».

[Εισηγητής: ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)].

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος  Σωκ.