Το πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ αποσύρει επενδύσεις από εταιρείες που συνεργάζονται με το Ισραήλ

Το πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ αποσύρει επενδύσεις από εταιρείες που συνεργάζονται με το Ισραήλ

  • |

Σε νίκη κατέληξε ο αγώνας των φοιτητών, με το πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ να προχωρά στην απόσυρση επενδύσεων εκατομμυρίων λιρών από εταιρίες που εμπλέκονται σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των παλαιστινιακών ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Ισραήλ.

Σε αυτές συ­γκα­τα­λέ­γε­ται η επέν­δυ­ση στην ιστο­σε­λί­δα Booking.com, μία από τις 112 εται­ρεί­ες που πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στη βάση δε­δο­μέ­νων του Γρα­φεί­ου Αν­θρω­πί­νων Δι­καιω­μά­των των Ηνω­μέ­νων Εθνών και ενι­σχύ­ουν την τα­κτι­κή χτι­σί­μα­τος πα­ρά­νο­μων ισ­ραη­λι­νών εποι­κι­σμών σε κλεμ­μέ­νη πα­λαι­στι­νια­κή γη.

Το πα­νε­πι­στή­μιο, έπρα­ξε το ίδιο και με την Caterpillar, στην οποία κα­τεί­χε προη­γου­μέ­νως με­το­χές αξίας 772.000 £. Η Caterpillar είναι ένας στα­θε­ρός προ­μη­θευ­τής του ισ­ραη­λι­νού στρα­τού, με την πα­ρο­χή ποι­κί­λων βα­ρέ­ων μη­χα­νη­μά­των που χρη­σι­μο­ποιού­νται για την κα­τε­δά­φι­ση πα­λαι­στι­νια­κών σπι­τιών και την ανέ­γερ­ση κα­τα­σκευών στην πα­ρά­νο­μα κα­τε­χό­με­νη Δυ­τι­κή Όχθη, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Ανα­το­λι­κής Ιε­ρου­σα­λήμ.

Οι με­το­χές, συ­νο­λι­κής αξίας σχε­δόν 2 εκα­τομ­μυ­ρί­ων λιρών, πω­λή­θη­καν το πρώτο τε­τρά­μη­νο του 2020, συ­μπί­πτο­ντας με τη δη­μο­σί­ευ­ση από τον ΟΗΕ τον Φε­βρουά­ριο του 2020 της λί­στας με τις εται­ρεί­ες που διευ­κο­λύ­νουν τον ισ­ραη­λι­νό εποι­κι­σμό.

Οι φοι­τη­τι­κές εκ­στρα­τεί­ες απαι­τού­σαν για καιρό από το Πα­νε­πι­στή­μιο να τερ­μα­τί­σει τις πα­ρά­νο­μες επεν­δύ­σεις του. Πέ­ρυ­σι, ένας συ­να­σπι­σμός φοι­τη­τι­κών ομά­δων, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της εκ­στρα­τεί­ας BDS, του Fossil Free Manchester και του Decolonise UoM, ορ­γά­νω­σε πολ­λές δια­μαρ­τυ­ρί­ες και εκ­δη­λώ­σεις για να απαι­τή­σει την από­συρ­ση των επεν­δύ­σε­ων του πα­νε­πι­στη­μί­ου από εται­ρεί­ες που εμπλέ­κο­νται σε πα­ρα­βιά­σεις αν­θρω­πί­νων δι­καιω­μά­των.

Η Εκ­στρα­τεία Αλ­λη­λεγ­γύ­ης της Πα­λαι­στί­νης (PSC) υπο­στή­ρι­ξε τους φοι­τη­τές στη δη­μιουρ­γία ενός δι­κτύ­ου ακτι­βι­στών για την προ­ώ­θη­ση εκ­στρα­τειών απο­ε­πέν­δυ­σης και σε άλλες πα­νε­πι­στη­μιου­πό­λεις του Ηνω­μέ­νου Βα­σι­λεί­ου. Το 2019 η PSC ξε­κί­νη­σε μια βάση δε­δο­μέ­νων, εντο­πί­ζο­ντας ποσά άνω των 450 εκα­τομ­μυ­ρί­ων λιρών που είχαν επεν­δυ­θεί από τα βρε­τα­νι­κά πα­νε­πι­στή­μια σε εται­ρεί­ες που σχε­τί­ζο­νται με τις πα­ρα­βιά­σεις του διε­θνούς δι­καί­ου από το Ισ­ρα­ήλ, ερ­γα­λείο που συ­γκε­κρι­με­νο­ποί­η­σε τον αγώνα των φοι­τη­τών.

Οι υπεύ­θυ­νοι της εκ­στρα­τεί­ας απαί­τη­σαν από το πα­νε­πι­στή­μιο να πάει ένα βήμα πα­ρα­πέ­ρα και να απο­σύ­ρει τις επεν­δύ­σεις του από άλλες δύο εται­ρεί­ες που η PSC έχει ανα­γνω­ρί­σει ως συ­σχε­τι­ζό­με­νες με τις πα­ρα­βιά­σεις του Ισ­ρα­ήλ, και να υπο­γρά­ψει μια δέ­σμευ­ση απο­κή­ρυ­ξης του απαρτ­χάιντ, η οποία απο­κλεί­ει ανά­λο­γες επεν­δύ­σεις στο μέλ­λον.

://rproject.gr