Φωνή χιλιάδων μαθητών απέναντι στις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις

Φωνή χιλιάδων μαθητών απέναντι στις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις

  • |

Μαθητικές κινητοποιήσεις σε όλο τον κόσμο ενάντια στην κλιματική αλλαγή

Το άρθρο αυτό γρά­φε­ται μόλις με­ρι­κές μέρες μετά από τις δια­δη­λώ­σεις σε πα­γκό­σμιο επί­πε­δο που έγι­ναν ενά­ντια στην κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή. Οι πολύ με­γά­λες δια­δη­λώ­σεις, που έγι­ναν σε του­λά­χι­στον 2.900 πό­λεις ανά τον κόσμο, με βα­σι­κό χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό την κι­νη­το­ποί­η­ση εκα­το­ντά­δων χι­λιά­δων μα­θη­τών, έδει­ξαν σί­γου­ρα τη δυ­να­τό­τη­τα κι­νη­μα­τι­κής απά­ντη­σης υπό το πρί­σμα των πολύ πρό­σφα­των κα­τα­στρο­φών εξαι­τί­ας της κλι­μα­τι­κής αλ­λα­γής. Οι δια­δη­λώ­σεις αυτές, στις 20 και 27 Σε­πτέμ­βρη, πα­ρό­τι πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν με αφορ­μή τη σύ­νο­δο του ΟΗΕ για την κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή, είχαν πα­ράλ­λη­λα και έναν ιδιαί­τε­ρο συμ­βο­λι­σμό. Την ίδια στιγ­μή που οι αρ­χη­γοί κρα­τών δεν κα­τέ­λη­γαν σε καμία συ­γκε­κρι­μέ­νη απά­ντη­ση, οι χι­λιά­δες δια­δη­λω­τές βρί­σκο­νταν στο δρόμο, φω­νά­ζο­ντας για να παρ­θούν άμεσα μέτρα για την ανα­τρο­πή των πο­λι­τι­κών που κα­τα­στρέ­φουν το πε­ρι­βάλ­λον.

Θωμάς Λεριάς

Οι δια­δη­λώ­σεις στον κόσμο

Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κές πε­ρι­πτώ­σεις που απο­δει­κνύ­ουν τη με­γά­λη κι­νη­το­ποί­η­ση, είναι η Γερ­μα­νία με συμ­με­το­χή 1.4 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δια­δη­λω­τών, η Αυ­στρα­λία με 300.000 κι επί­σης το Βε­ρο­λί­νο και η Νέα Υόρκη, όπου δια­δή­λω­σαν σε κάθε μία 250.000. Αυτά τα νού­με­ρα, αν κά­ποιος/α ανα­λο­γι­στεί τη γε­νι­κή ει­κό­να σχε­τι­κής υπο­χώ­ρη­σης των κι­νη­μά­των αντί­στα­σης διε­θνώς, απο­τε­λούν πα­ρά­δειγ­μα ότι η κρι­σι­μό­τη­τα της κα­τά­στα­σης γί­νε­ται πλέον στοι­χείο μιας συλ­λο­γι­κής συ­νεί­δη­σης, ενώ απο­σύ­ρε­ται όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρο η όποια εμπι­στο­σύ­νη σε αυ­τούς που είναι υπεύ­θυ­νοι για τη δια­χεί­ρι­ση της κλι­μα­τι­κής κρί­σης.

 

Το πα­ρά­δειγ­μα της Ελ­λά­δας

Στην Ελ­λά­δα, κυ­ρί­ως με την κι­νη­το­ποί­η­ση μα­θη­τών/τριών, δια­δή­λω­σαν την πρώτη Πα­ρα­σκευή του­λά­χι­στον 5.000 μα­θη­τές, ενώ την επό­με­νη Πα­ρα­σκευή, στις 27 Σε­πτέμ­βρη στην Αθήνα –με την ώρα να αλ­λά­ζει τρεις ημέ­ρες πριν– συμ­με­τεί­χαν πε­ρί­που 1.500 μα­θη­τές, ενώ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη 500. Πέρα όμως από τους αριθ­μούς, η πολύ ζω­ντα­νή ει­κό­να των μα­θη­τών που δια­δή­λω­ναν ενά­ντια στην κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή στο Σύ­νταγ­μα σί­γου­ρα «τα­ρα­κού­νη­σε» όποιον συμ­με­τεί­χε στη δια­δή­λω­ση. Τα συν­θή­μα­τα ήταν πολλά, ενώ τα τύ­μπα­να και τα πλα­κάτ, σαφώς επη­ρε­α­σμέ­να από το εξω­τε­ρι­κό, έδι­ναν τον τόνο στην πρώτη με­γά­λη κι­νη­το­ποί­η­ση για την κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή στην Ελ­λά­δα.

 

Τα προ­βλή­μα­τα

Οι δια­δη­λώ­σεις αυτές, πέρα από την απρό­σμε­να με­γά­λη συμ­με­το­χή, χα­ρα­κτη­ρί­στη­καν σε με­γά­λο βαθμό από την εμπλο­κή ΜΚΟ, ενώ η έλ­λει­ψη συλ­λο­γι­κο­τή­των και σχο­λεί­ων ήταν εμ­φα­νής. Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ότι σε μία τόσο με­γά­λη κι­νη­το­ποί­η­ση όπως αυτή στις 20 Σε­πτέμ­βρη το πανό μα­θη­τι­κής συλ­λο­γι­κό­τη­τας ήταν των «Μα­θη­τών-τριών Ενά­ντια στο Σύ­στη­μα». Είναι σαφές ότι οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις για την κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή είχαν πε­ρισ­σό­τε­ρο χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά «ατο­μι­κής» κι­νη­το­ποί­η­σης, που δεν ήθελε να έχει σχέση με την απα­ραί­τη­τη πο­λι­τι­κή απά­ντη­ση που επι­βάλ­λει η κρι­σι­μό­τη­τα της κα­τά­στα­σης. Ωστό­σο θα ήταν λάθος να δει κα­νείς αυτές τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις «φω­το­γρα­φι­κά»: Η πα­ρέμ­βα­ση της Αρι­στε­ράς μπο­ρεί να απο­δει­χθεί πολύ κρί­σι­μη για τον προ­σα­να­το­λι­σμό και τη ρι­ζο­σπα­στι­κο­ποί­η­ση του κι­νή­μα­τος.

Αυτό δεν υπο­βαθ­μί­ζει σε καμία πε­ρί­πτω­ση τη συ­νο­λι­κή ει­κό­να που ήταν πραγ­μα­τι­κά εντυ­πω­σια­κή και δεί­χνει ότι ένα νέο κί­νη­μα είναι ήδη εδώ. Η ση­μα­σία του είναι τε­ρά­στια, ει­δι­κά τη στιγ­μή που ψη­φί­στη­καν στην ελ­λη­νι­κή βουλή οι νέες συμ­βά­σεις για εκ­με­τάλ­λευ­ση των υδρο­γο­ναν­θρά­κων στο Ιόνιο και την Κρήτη. Ο στό­χος να αλ­λά­ξουν δρα­στι­κά οι πο­λι­τι­κές επι­λο­γές των από πάνω, σε συν­δυα­σμό με την αί­σθη­ση ότι η νέα γενιά είναι αυτή που μπο­ρεί να πάρει την κα­τά­στα­ση και το μέλ­λον στα χέρια της, είναι το βα­σι­κό στοι­χείο που χα­ρα­κτη­ρί­ζει τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις αυτές.

 

Η συ­νέ­χεια

Εκτι­μώ­ντας τα πα­ρα­πά­νω, είναι κα­θο­ρι­στι­κό να υπάρ­ξει άμεσα συ­νέ­χεια σε αυτές τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις. Όχι μόνο γιατί δεν λύ­θη­κε το πρό­βλη­μα της κλι­μα­τι­κής αλ­λα­γής, αλλά γιατί είναι απα­ραί­τη­το να υπάρ­ξει συ­νέ­χεια των απα­ντή­σε­ων με στόχο την ανα­τρο­πή της κα­τά­στα­σης. Είναι προ­φα­νές ότι οι πο­λι­τι­κές που εφαρ­μό­ζο­νται δεν είναι ικα­νές να αλ­λά­ξουν στο πα­ρα­μι­κρό την κα­τά­στα­ση και να επι­βάλ­λουν κά­ποιου εί­δους μέτρα για το στα­μά­τη­μα της κλι­μα­τι­κής κρί­σης. Κι αυτό, γιατί οι πο­λι­τι­κές που ορί­ζο­νται με μο­να­δι­κό γνώ­μο­να το κέρ­δος, παίρ­νουν μέτρα μόνο για να εξα­σφα­λί­σουν την επι­βί­ω­σή τους, αγνο­ώ­ντας τις συν­θή­κες δια­βί­ω­σης εκα­τομ­μύ­ρια αν­θρώ­πων στον πλα­νή­τη. Είναι ένα διε­θνές πρό­βλη­μα και αυτό απο­τυ­πώ­νε­ται από την απά­ντη­ση του κι­νή­μα­τος σε εκα­το­ντά­δες χώρες στον κόσμο. Όλες οι κυ­βερ­νή­σεις, είτε είναι από νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρους, είτε από πρά­σι­νους και σο­σια­λι­στές, έχουν δια­λέ­ξει στρα­τό­πε­δο και σί­γου­ρα αυτό δεν είναι με την πλευ­ρά όσων δια­δή­λω­σαν, απαι­τώ­ντας την αλ­λα­γή εδώ και τώρα της πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής πο­λι­τι­κής.

Ει­δι­κά στην Ελ­λά­δα, η κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή συ­μπλη­ρώ­νε­ται  από μία άλλη πο­λι­τι­κή επι­λο­γή της κυ­βέρ­νη­σης, πολύ πιο επι­κίν­δυ­νη και επι­θε­τι­κή. Υπο­γρά­φο­ντας τις συμ­βά­σεις για τις εξο­ρύ­ξεις, η κυ­βέρ­νη­ση θέτει σε κίν­δυ­νο όχι μόνο τις πε­ριο­χές όπου θα γί­νουν οι εξο­ρύ­ξεις, αλλά ολό­κλη­ρη τη Με­σό­γειο. Όπως έχει ξα­να­γρα­φτεί σε αυτή την εφη­με­ρί­δα, αλλά και οι προει­δο­ποι­ή­σεις των πρω­το­βου­λιών ενά­ντια στις εξο­ρύ­ξεις που λει­τουρ­γούν πα­νελ­λα­δι­κά, η επι­λο­γή εξό­ρυ­ξης πε­τρε­λαί­ου είτε στη θά­λασ­σα είτε στη στε­ριά απο­τε­λεί μία πολύ επι­θε­τι­κή κί­νη­ση που θέτει σε άμεσο κίν­δυ­νο το πε­ρι­βάλ­λον και τον άν­θρω­πο. Αυτή ακρι­βώς θα πρέ­πει να είναι και η επό­με­νη με­γά­λη απά­ντη­ση του κι­νή­μα­τος που δια­δή­λω­σε ενά­ντια στην κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή τις πε­ρα­σμέ­νες εβδο­μά­δες. Η σύν­δε­ση των επι­μέ­ρους κι­νη­μά­των, δί­νο­ντας μία συ­νο­λι­κή απά­ντη­ση στις νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες πο­λι­τι­κές, είναι απα­ραί­τη­το συ­στα­τι­κό της συ­νέ­χειας του αγώνα.

Το άνοιγ­μα με κάθε τρόπο της συ­ζή­τη­σης στα σχο­λεία, τους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους και τις γει­το­νιές είναι το πρώτο και απα­ραί­τη­το βήμα για την ενη­μέ­ρω­ση των πραγ­μα­τι­κών κιν­δύ­νων που εγκυ­μο­νούν οι εξο­ρύ­ξεις αυτές. Η Αρι­στε­ρά οφεί­λει να είναι μπρο­στά­ρης σε αυτή τη δια­δι­κα­σία, θέ­το­ντας στο προ­σκή­νιο την απα­ραί­τη­τη πο­λι­τι­κή ανα­τρο­πή που επι­βάλ­λε­ται, για να μπο­ρέ­σου­με να πα­τή­σου­με φρένο στις κα­τα­στρο­φι­κές συ­νέ­πειες των πο­λι­τι­κών τους. Ο κα­θέ­νας και η κα­θε­μία από την πλευ­ρά του οφεί­λου­με να πια­στού­με από το πρώτο αυτό «κύμα» δια­δη­λώ­σε­ων και να το κά­νου­με τσου­νά­μι.

 

Μα­θη­τι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στον ΧΥΤΑ στη Φυλή
«Εδώ, εδώ, αγώνα μα­ζι­κό, εμείς δεν ζούμε με το σκου­πι­δα­ριό»
Εδώ και μία εβδο­μά­δα μα­θη­τές/τριες από τρία Γυ­μνά­σια και τρία Λύ­κεια στα Άνω Λιό­σια έχουν προ­χω­ρή­σει σε κα­τα­λή­ψεις των σχο­λεί­ων τους ενά­ντια στις προ­θέ­σεις του δήμου Φυλής για νέα χω­μα­τε­ρή, απαι­τώ­ντας το ορι­στι­κό κλεί­σι­μο του ΧΥΤΑ. Μα­θη­τές και μα­θή­τριες δεί­χνου απο­φα­σι­σμέ­νοι/ες να συ­νε­χί­σουν και να κλι­μα­κώ­σουν τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις τους, προ­χω­ρώ­ντας σε απο­κλει­σμό της λε­ω­φό­ρου ΝΑΤΟ στις 9 Οκτώ­βρη, μαζί με φο­ρείς της πε­ριο­χής, παρά τις προ­σπά­θειες να στα­μα­τή­σουν οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις ακόμα και με SMS από την πε­ρι­φε­ρεια­κή διεύ­θυν­ση πρω­το­βάθ­μιας και δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκ­παί­δευ­σης Δυ­τι­κής Ατ­τι­κής προς τους γο­νείς των μα­θη­τών του 1ου Γε­νι­κού Λυ­κεί­ου Άνω Λιο­σί­ων. Τις μα­θη­τι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις στη­ρί­ζουν και άλλοι φο­ρείς της πε­ριο­χής, όπως το «Δυ­τι­κό Μέ­τω­πο», μια κι­νη­μα­τι­κή πρω­το­βου­λία κα­τοί­κων της ευ­ρύ­τε­ρης πε­ριο­χής ενά­ντια στον ΧΥΤΑ, αλλά και τη γε­νι­κό­τε­ρη συ­στη­μα­τι­κή υπο­βάθ­μι­ση της Δυ­τι­κής Ατ­τι­κής.

/rproject.gr