Φωνή χιλιάδων μαθητών απέναντι στις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις

Φωνή χιλιάδων μαθητών απέναντι στις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις

Μαθητικές κινητοποιήσεις σε όλο τον κόσμο ενάντια στην κλιματική αλλαγή

Το άρθρο αυτό γρά­φε­ται μόλις με­ρι­κές μέρες μετά από τις δια­δη­λώ­σεις σε πα­γκό­σμιο επί­πε­δο που έγι­ναν ενά­ντια στην κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή. Οι πολύ με­γά­λες δια­δη­λώ­σεις, που έγι­ναν σε του­λά­χι­στον 2.900 πό­λεις ανά τον κόσμο, με βα­σι­κό χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό την κι­νη­το­ποί­η­ση εκα­το­ντά­δων χι­λιά­δων μα­θη­τών, έδει­ξαν σί­γου­ρα τη δυ­να­τό­τη­τα κι­νη­μα­τι­κής απά­ντη­σης υπό το πρί­σμα των πολύ πρό­σφα­των κα­τα­στρο­φών εξαι­τί­ας της κλι­μα­τι­κής αλ­λα­γής. Οι δια­δη­λώ­σεις αυτές, στις 20 και 27 Σε­πτέμ­βρη, πα­ρό­τι πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν με αφορ­μή τη σύ­νο­δο του ΟΗΕ για την κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή, είχαν πα­ράλ­λη­λα και έναν ιδιαί­τε­ρο συμ­βο­λι­σμό. Την ίδια στιγ­μή που οι αρ­χη­γοί κρα­τών δεν κα­τέ­λη­γαν σε καμία συ­γκε­κρι­μέ­νη απά­ντη­ση, οι χι­λιά­δες δια­δη­λω­τές βρί­σκο­νταν στο δρόμο, φω­νά­ζο­ντας για να παρ­θούν άμεσα μέτρα για την ανα­τρο­πή των πο­λι­τι­κών που κα­τα­στρέ­φουν το πε­ρι­βάλ­λον.

Θωμάς Λεριάς

Οι δια­δη­λώ­σεις στον κόσμο

Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κές πε­ρι­πτώ­σεις που απο­δει­κνύ­ουν τη με­γά­λη κι­νη­το­ποί­η­ση, είναι η Γερ­μα­νία με συμ­με­το­χή 1.4 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δια­δη­λω­τών, η Αυ­στρα­λία με 300.000 κι επί­σης το Βε­ρο­λί­νο και η Νέα Υόρκη, όπου δια­δή­λω­σαν σε κάθε μία 250.000. Αυτά τα νού­με­ρα, αν κά­ποιος/α ανα­λο­γι­στεί τη γε­νι­κή ει­κό­να σχε­τι­κής υπο­χώ­ρη­σης των κι­νη­μά­των αντί­στα­σης διε­θνώς, απο­τε­λούν πα­ρά­δειγ­μα ότι η κρι­σι­μό­τη­τα της κα­τά­στα­σης γί­νε­ται πλέον στοι­χείο μιας συλ­λο­γι­κής συ­νεί­δη­σης, ενώ απο­σύ­ρε­ται όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρο η όποια εμπι­στο­σύ­νη σε αυ­τούς που είναι υπεύ­θυ­νοι για τη δια­χεί­ρι­ση της κλι­μα­τι­κής κρί­σης.

 

Το πα­ρά­δειγ­μα της Ελ­λά­δας

Στην Ελ­λά­δα, κυ­ρί­ως με την κι­νη­το­ποί­η­ση μα­θη­τών/τριών, δια­δή­λω­σαν την πρώτη Πα­ρα­σκευή του­λά­χι­στον 5.000 μα­θη­τές, ενώ την επό­με­νη Πα­ρα­σκευή, στις 27 Σε­πτέμ­βρη στην Αθήνα –με την ώρα να αλ­λά­ζει τρεις ημέ­ρες πριν– συμ­με­τεί­χαν πε­ρί­που 1.500 μα­θη­τές, ενώ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη 500. Πέρα όμως από τους αριθ­μούς, η πολύ ζω­ντα­νή ει­κό­να των μα­θη­τών που δια­δή­λω­ναν ενά­ντια στην κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή στο Σύ­νταγ­μα σί­γου­ρα «τα­ρα­κού­νη­σε» όποιον συμ­με­τεί­χε στη δια­δή­λω­ση. Τα συν­θή­μα­τα ήταν πολλά, ενώ τα τύ­μπα­να και τα πλα­κάτ, σαφώς επη­ρε­α­σμέ­να από το εξω­τε­ρι­κό, έδι­ναν τον τόνο στην πρώτη με­γά­λη κι­νη­το­ποί­η­ση για την κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή στην Ελ­λά­δα.

 

Τα προ­βλή­μα­τα

Οι δια­δη­λώ­σεις αυτές, πέρα από την απρό­σμε­να με­γά­λη συμ­με­το­χή, χα­ρα­κτη­ρί­στη­καν σε με­γά­λο βαθμό από την εμπλο­κή ΜΚΟ, ενώ η έλ­λει­ψη συλ­λο­γι­κο­τή­των και σχο­λεί­ων ήταν εμ­φα­νής. Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ότι σε μία τόσο με­γά­λη κι­νη­το­ποί­η­ση όπως αυτή στις 20 Σε­πτέμ­βρη το πανό μα­θη­τι­κής συλ­λο­γι­κό­τη­τας ήταν των «Μα­θη­τών-τριών Ενά­ντια στο Σύ­στη­μα». Είναι σαφές ότι οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις για την κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή είχαν πε­ρισ­σό­τε­ρο χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά «ατο­μι­κής» κι­νη­το­ποί­η­σης, που δεν ήθελε να έχει σχέση με την απα­ραί­τη­τη πο­λι­τι­κή απά­ντη­ση που επι­βάλ­λει η κρι­σι­μό­τη­τα της κα­τά­στα­σης. Ωστό­σο θα ήταν λάθος να δει κα­νείς αυτές τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις «φω­το­γρα­φι­κά»: Η πα­ρέμ­βα­ση της Αρι­στε­ράς μπο­ρεί να απο­δει­χθεί πολύ κρί­σι­μη για τον προ­σα­να­το­λι­σμό και τη ρι­ζο­σπα­στι­κο­ποί­η­ση του κι­νή­μα­τος.

Αυτό δεν υπο­βαθ­μί­ζει σε καμία πε­ρί­πτω­ση τη συ­νο­λι­κή ει­κό­να που ήταν πραγ­μα­τι­κά εντυ­πω­σια­κή και δεί­χνει ότι ένα νέο κί­νη­μα είναι ήδη εδώ. Η ση­μα­σία του είναι τε­ρά­στια, ει­δι­κά τη στιγ­μή που ψη­φί­στη­καν στην ελ­λη­νι­κή βουλή οι νέες συμ­βά­σεις για εκ­με­τάλ­λευ­ση των υδρο­γο­ναν­θρά­κων στο Ιόνιο και την Κρήτη. Ο στό­χος να αλ­λά­ξουν δρα­στι­κά οι πο­λι­τι­κές επι­λο­γές των από πάνω, σε συν­δυα­σμό με την αί­σθη­ση ότι η νέα γενιά είναι αυτή που μπο­ρεί να πάρει την κα­τά­στα­ση και το μέλ­λον στα χέρια της, είναι το βα­σι­κό στοι­χείο που χα­ρα­κτη­ρί­ζει τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις αυτές.

 

Η συ­νέ­χεια

Εκτι­μώ­ντας τα πα­ρα­πά­νω, είναι κα­θο­ρι­στι­κό να υπάρ­ξει άμεσα συ­νέ­χεια σε αυτές τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις. Όχι μόνο γιατί δεν λύ­θη­κε το πρό­βλη­μα της κλι­μα­τι­κής αλ­λα­γής, αλλά γιατί είναι απα­ραί­τη­το να υπάρ­ξει συ­νέ­χεια των απα­ντή­σε­ων με στόχο την ανα­τρο­πή της κα­τά­στα­σης. Είναι προ­φα­νές ότι οι πο­λι­τι­κές που εφαρ­μό­ζο­νται δεν είναι ικα­νές να αλ­λά­ξουν στο πα­ρα­μι­κρό την κα­τά­στα­ση και να επι­βάλ­λουν κά­ποιου εί­δους μέτρα για το στα­μά­τη­μα της κλι­μα­τι­κής κρί­σης. Κι αυτό, γιατί οι πο­λι­τι­κές που ορί­ζο­νται με μο­να­δι­κό γνώ­μο­να το κέρ­δος, παίρ­νουν μέτρα μόνο για να εξα­σφα­λί­σουν την επι­βί­ω­σή τους, αγνο­ώ­ντας τις συν­θή­κες δια­βί­ω­σης εκα­τομ­μύ­ρια αν­θρώ­πων στον πλα­νή­τη. Είναι ένα διε­θνές πρό­βλη­μα και αυτό απο­τυ­πώ­νε­ται από την απά­ντη­ση του κι­νή­μα­τος σε εκα­το­ντά­δες χώρες στον κόσμο. Όλες οι κυ­βερ­νή­σεις, είτε είναι από νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρους, είτε από πρά­σι­νους και σο­σια­λι­στές, έχουν δια­λέ­ξει στρα­τό­πε­δο και σί­γου­ρα αυτό δεν είναι με την πλευ­ρά όσων δια­δή­λω­σαν, απαι­τώ­ντας την αλ­λα­γή εδώ και τώρα της πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής πο­λι­τι­κής.

Ει­δι­κά στην Ελ­λά­δα, η κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή συ­μπλη­ρώ­νε­ται  από μία άλλη πο­λι­τι­κή επι­λο­γή της κυ­βέρ­νη­σης, πολύ πιο επι­κίν­δυ­νη και επι­θε­τι­κή. Υπο­γρά­φο­ντας τις συμ­βά­σεις για τις εξο­ρύ­ξεις, η κυ­βέρ­νη­ση θέτει σε κίν­δυ­νο όχι μόνο τις πε­ριο­χές όπου θα γί­νουν οι εξο­ρύ­ξεις, αλλά ολό­κλη­ρη τη Με­σό­γειο. Όπως έχει ξα­να­γρα­φτεί σε αυτή την εφη­με­ρί­δα, αλλά και οι προει­δο­ποι­ή­σεις των πρω­το­βου­λιών ενά­ντια στις εξο­ρύ­ξεις που λει­τουρ­γούν πα­νελ­λα­δι­κά, η επι­λο­γή εξό­ρυ­ξης πε­τρε­λαί­ου είτε στη θά­λασ­σα είτε στη στε­ριά απο­τε­λεί μία πολύ επι­θε­τι­κή κί­νη­ση που θέτει σε άμεσο κίν­δυ­νο το πε­ρι­βάλ­λον και τον άν­θρω­πο. Αυτή ακρι­βώς θα πρέ­πει να είναι και η επό­με­νη με­γά­λη απά­ντη­ση του κι­νή­μα­τος που δια­δή­λω­σε ενά­ντια στην κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή τις πε­ρα­σμέ­νες εβδο­μά­δες. Η σύν­δε­ση των επι­μέ­ρους κι­νη­μά­των, δί­νο­ντας μία συ­νο­λι­κή απά­ντη­ση στις νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες πο­λι­τι­κές, είναι απα­ραί­τη­το συ­στα­τι­κό της συ­νέ­χειας του αγώνα.

Το άνοιγ­μα με κάθε τρόπο της συ­ζή­τη­σης στα σχο­λεία, τους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους και τις γει­το­νιές είναι το πρώτο και απα­ραί­τη­το βήμα για την ενη­μέ­ρω­ση των πραγ­μα­τι­κών κιν­δύ­νων που εγκυ­μο­νούν οι εξο­ρύ­ξεις αυτές. Η Αρι­στε­ρά οφεί­λει να είναι μπρο­στά­ρης σε αυτή τη δια­δι­κα­σία, θέ­το­ντας στο προ­σκή­νιο την απα­ραί­τη­τη πο­λι­τι­κή ανα­τρο­πή που επι­βάλ­λε­ται, για να μπο­ρέ­σου­με να πα­τή­σου­με φρένο στις κα­τα­στρο­φι­κές συ­νέ­πειες των πο­λι­τι­κών τους. Ο κα­θέ­νας και η κα­θε­μία από την πλευ­ρά του οφεί­λου­με να πια­στού­με από το πρώτο αυτό «κύμα» δια­δη­λώ­σε­ων και να το κά­νου­με τσου­νά­μι.

 

Μα­θη­τι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στον ΧΥΤΑ στη Φυλή
«Εδώ, εδώ, αγώνα μα­ζι­κό, εμείς δεν ζούμε με το σκου­πι­δα­ριό»
Εδώ και μία εβδο­μά­δα μα­θη­τές/τριες από τρία Γυ­μνά­σια και τρία Λύ­κεια στα Άνω Λιό­σια έχουν προ­χω­ρή­σει σε κα­τα­λή­ψεις των σχο­λεί­ων τους ενά­ντια στις προ­θέ­σεις του δήμου Φυλής για νέα χω­μα­τε­ρή, απαι­τώ­ντας το ορι­στι­κό κλεί­σι­μο του ΧΥΤΑ. Μα­θη­τές και μα­θή­τριες δεί­χνου απο­φα­σι­σμέ­νοι/ες να συ­νε­χί­σουν και να κλι­μα­κώ­σουν τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις τους, προ­χω­ρώ­ντας σε απο­κλει­σμό της λε­ω­φό­ρου ΝΑΤΟ στις 9 Οκτώ­βρη, μαζί με φο­ρείς της πε­ριο­χής, παρά τις προ­σπά­θειες να στα­μα­τή­σουν οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις ακόμα και με SMS από την πε­ρι­φε­ρεια­κή διεύ­θυν­ση πρω­το­βάθ­μιας και δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκ­παί­δευ­σης Δυ­τι­κής Ατ­τι­κής προς τους γο­νείς των μα­θη­τών του 1ου Γε­νι­κού Λυ­κεί­ου Άνω Λιο­σί­ων. Τις μα­θη­τι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις στη­ρί­ζουν και άλλοι φο­ρείς της πε­ριο­χής, όπως το «Δυ­τι­κό Μέ­τω­πο», μια κι­νη­μα­τι­κή πρω­το­βου­λία κα­τοί­κων της ευ­ρύ­τε­ρης πε­ριο­χής ενά­ντια στον ΧΥΤΑ, αλλά και τη γε­νι­κό­τε­ρη συ­στη­μα­τι­κή υπο­βάθ­μι­ση της Δυ­τι­κής Ατ­τι­κής.

/rproject.gr