Απευθείας αναθέσεις: Αυξάνονται τα ποσά για προμήθεια αγαθών και δημόσια έργα – Καταργούνται οι ενστάσεις

Απευθείας αναθέσεις: Αυξάνονται τα ποσά για προμήθεια αγαθών και δημόσια έργα – Καταργούνται οι ενστάσεις

  • |

Σημαντικές ανατροπές δρομολογούνται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με βάση τα όσα ανακοινώθηκαν στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο. Οι βασικοί άξονες της τροποποίησης αφορούν σε «fast track» διαδικασίες απευθείας αναθέσεων, με αύξηση των χρηματικών ορίων αναθέσεων στις 30.000 ευρώ για προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και μελετών και στις 60.000 ευρώ για δημόσια έργα. Επίσης προβλέπεται απευθείας ανάθεση μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων (e–marketplace) με ανώτατο όριο τις 40.000 ευρώ ανά είδος αγαθού. Από την άλλη, καταργείται η διαδικασία των ενστάσεων για τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης με απευθείας προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια.

Βούληση της κυβέρνησης προφανώς είναι στο όνομα της «επιτάχυνσης» να δίνονται απευθείας σημαντικής αξίας έργα σε επιχειρήσεις, εντείνοντας ωστόσο τις ανησυχίες για εξυπηρετήσεις «ημετέρων» επιχειρηματικών συμφερόντων, αφού έτσι οι δουλειές θα μοιράζονται χωρίς διαγωνισμούς….

Ας δούμε τι συγκεκριμένα ανακοίνωσε η κυβέρνηση:

Επιτάχυνση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων με μείωση της γραφειοκρατίας. Χωρίς εκπτώσεις σε όρους διαφάνειας και ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων. Εξάλειψη παρωχημένων διαδικασιών ανάθεσης και αντικατάστασή τους με ηλεκτρονικές διαδικασίες. Επιτάχυνση των διαδικασιών προδικαστικής και δικαστικής επίλυσης διαφορών, που ανακύπτουν κατά τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στα βασικά σημεία μεταρρυθμίσεων (κυρίως για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών) περιλαμβάνονται:

α) Αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών σε ένα μόνο στάδιο όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η βέλτιστη οικονομική προσφορά. Προώθηση των διαδικασίας της διαβούλευσης με την αγορά πριν από την προκήρυξη διαγωνισμών σημαντικής αξίας. Πρόβλεψη δυνατότητας δημιουργίας Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για τις προμήθειες του Δημοσίου και για την επέκταση των εργαλείων e-procurement με τη χρήση συστήματος ηλεκτρονικών καταλόγων. Μείωση ύψους εγγυήσεων καλής εκτέλεσης προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών από 5% σε 4% προκειμένου να διευκολυνθεί, περαιτέρω, η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις. Πρόβλεψη που θα καθιστά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό υποχρεωτική διαδικασία ανάθεσης για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες.

β) Ζητήματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Κατάργηση της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού. Αύξηση των ορίων της απευθείας ανάθεσης στις 30.000 ευρώ για προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και μελετών και στις 60.000 ευρώ για δημόσια έργα. Πρόβλεψη απευθείας ανάθεσης μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων (e–marketplace) με ανώτατο όριο τις 40.000 ευρώ ανά είδος αγαθού. Κατάργηση της διαδικασίας των ενστάσεων για τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης με απευθείας προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια. Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων από τις αναθέτουσες Αρχές σε όλες τις διαδικασίες ανάθεσης με αντικείμενο άνω των 30.000 ευρώ (από 60.000 ευρώ σήμερα). Αναθέσεις συμβάσεων αξίας 2.500 ευρώ απευθείας με εξόφληση σχετικού φορολογικού παραστατικού.

γ) Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στη διαδικασία προδικαστικής επίλυσης διαφορών από την ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ για διαφορές, που ανακύπτουν, κατά τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων πάνω από τα όρια της απευθείας ανάθεσης. Μονομελή Κλιμάκια της ΑΕΠΠ για διαφορές κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων κάτω των 100.000 ευρώ.

δ) Αποτελεσματικότερη και ταχύτερη δικαστική προστασία. Ενιαίο ένδικο βοήθημα για προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία με προθεσμία άσκησης 10 ημέρες από τη κοινοποίηση της απόφασης της ΑΕΠΠ. Εκδίκαση της υπόθεσης μέσα σε σύντομη προθεσμία με έκδοση διατακτικού 15 ημέρες μετά τη συζήτηση.

.topontiki.gr