Φτώχεια, ανεργία και…καταστολή

Φτώχεια, ανεργία και…καταστολή

Χιλιάδες κόσμου στην κινητοποίηση-απάντηση για την εκκένωση της βίλας Ζωγράφου και των άλλων καταλήψεων.

Πε­ρισ­σό­τε­ρα από 3.000 άτομα βρέ­θη­καν το από­γευ­μα (13/3) στην πλα­τεία Γαρ­δέ­νιας, αντα­πο­κρι­νό­με­να στο κά­λε­σμα συλ­λο­γι­κο­τή­των του αντιε­ξου­σια­στι­κού χώρου και της Αρι­στε­ράς, με σκοπό την κα­τα­δί­κη της αστυ­νο­μι­κής επι­χεί­ρη­σης για την εκ­κέ­νω­ση της βίλας Ζω­γρά­φου (που κα­τέ­λη­ξε σε 7 συλ­λή­ψεις), αλλά και του κτι­ρί­ου στην οδό Αλ­κι­βιά­δου, όπου στε­γά­ζο­νταν αυ­το­δια­χει­ρι­ζό­με­νοι χώροι. Στη δεύ­τε­ρη μά­λι­στα πε­ρί­πτω­ση, στο χώρο φι­λο­ξε­νού­νταν και αρ­κε­τοί πρό­σφυ­γες.

Ακο­λού­θη­σε μα­ζι­κή πο­ρεία με αί­τη­μα την απε­λευ­θέ­ρω­ση των συλ­λη­φθέ­ντων, με αντι­κα­τα­σταλ­τι­κά και αντι­κυ­βερ­νη­τι­κά συν­θή­μα­τα. Η πα­ρου­σία αστυ­νο­μι­κών δυ­νά­με­ων στα γύρω στενά ήταν ισχυ­ρή.

Για το Δήμο Ζω­γρά­φου βέ­βαια, η ση­με­ρι­νή μέρα απο­τε­λεί «δι­καί­ω­ση των αγώ­νων για να γίνει η βίλα πο­λι­τι­στι­κό κέ­ντρο της πόλης, στη διά­θε­ση όλων των κα­τοί­κων και της νε­ο­λαί­ας». Μόνο που η δήθεν «αρι­στε­ρή» δη­μο­τι­κή αρχή, ξε­χνά­ει πως η χρήση της βίλας είναι θέμα της το­πι­κής κοι­νω­νί­ας, των κα­τοί­κων και των κι­νη­μά­των που πέ­τυ­χαν το χα­ρα­κτη­ρι­σμό της ως «χώρου πρα­σί­νου» και όχι των δυ­νά­με­ων κα­τα­στο­λής.

Ο αυ­ταρ­χι­κός κα­τή­φο­ρος της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ, συ­νε­χί­ζε­ται κα­θη­με­ρι­νά. Την ώρα που χρυ­σαυ­γί­τες και με­γα­λό­σχη­μοι επι­χει­ρη­μα­τί­ες κυ­κλο­φο­ρούν ελεύ­θε­ροι, παρά τα κα­κουρ­γή­μα­τα που βα­ραί­νουν τη σκο­τει­νή δια­δρο­μή τους, στο στό­χα­στρο της κρα­τι­κής κα­τα­στο­λής βρί­σκο­νται στέ­κια αντιε­ξου­σια­στών και χώροι φι­λο­ξε­νί­ας προ­σφύ­γων. Ο αντα­γω­νι­σμός με τον Άδωνι και τον Μη­τσο­τά­κη στην επι­βο­λή της ατζέ­ντας «νόμου και τάξης» και η  αντι­με­τώ­πι­ση των θυ­μά­των του πο­λέ­μου και της φτώ­χειας, με ρα­τσι­στι­κά μέτρα απο­κλει­σμού και απο­μό­νω­σης σε στρα­τό­πε­δα-φυ­λα­κές, απο­τε­λούν πια μό­νι­μα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά της κυ­βερ­νη­τι­κής πο­λι­τι­κής. Η μνη­μο­νια­κή λι­τό­τη­τα και η μνη­μο­νια­κή τρο­μο­κρα­τία εξάλ­λου πάνε χέ­ρι-χέ­ρι. Και που ξέ­ρεις, ίσως ο Τσί­πρας και η παρέα του προ­σελ­κύ­σουν και κα­νέ­να συ­ντη­ρη­τι­κό ψη­φο­φό­ρο από το μα­ντρί της ακρο­δε­ξιάς…