Όλοι στα αντιΝατοϊκά συλλαλητήρια στις 11 Ιουλίου

Όλοι στα αντιΝατοϊκά συλλαλητήρια στις 11 Ιουλίου

Κοινή δήλωση οργανώσεων κινήσεων της Αριστεράς ενάντια στον πόλεμο, τον ιμπεριαλισμό, τον εθνικισμό

Είναι φα­νε­ρό ότι βρι­σκό­μα­στε σε μια πε­ρί­ο­δο που τα σύν­νε­φα του πο­λέ­μου μα­ζεύ­ο­νται επι­κίν­δυ­να όχι μόνο πάνω από την πε­ριο­χή μας, αλλά και πάνω από την ίδια μας την χώρα. Τα απα­νω­τά επει­σό­δια του τε­λευ­ταί­ου δια­στή­μα­τος, η όξυν­ση της πο­λε­μι­κής ρη­το­ρεί­ας, η όξυν­ση του εθνι­κι­σμού (με πιο χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα τα εθνι­κι­στι­κά συλ­λα­λη­τή­ρια με αφορ­μή το «μα­κε­δο­νι­κό») επι­βε­βαιώ­νουν αυ­τούς τους κιν­δύ­νους.

Πάνω στο έδα­φος της κα­πι­τα­λι­στι­κής κρί­σης οξύ­νο­νται οι αντα­γω­νι­σμοί των ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυ­νά­με­ων, των αστι­κών τά­ξε­ων και των πο­λυ­ε­θνι­κών εται­ρειών σε όλο τον κόσμο. Η έντα­ση των αντα­γω­νι­σμών οδη­γεί τις αστι­κές τά­ξεις και τις κυ­ρί­αρ­χες πο­λι­τι­κές δυ­νά­μεις να ενι­σχύ­ουν τον εθνι­κι­σμό και την πα­τρι­δο­κα­πη­λία, να καλ­λιερ­γούν το μίσος ανά­με­σα στους λαούς την ώρα που κα­τα­κρε­ουρ­γούν τα δι­καιώ­μα­τα της ερ­γα­ζό­με­νης κοι­νω­νι­κής πλειο­ψη­φί­ας, να ενι­σχύ­ουν το ρα­τσι­σμό ρί­χνο­ντας τα βάρη στους κα­τα­τρεγ­μέ­νους των πο­λέ­μων. Οι πο­λε­μι­κές εστί­ες πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται, οι πο­λε­μι­κοί εξο­πλι­σμοί ανα­πτύσ­σο­νται πα­ντού (ακόμη και στην κα­τα­χρε­ω­μέ­νη Ελ­λά­δα), οι κίν­δυ­νοι για πο­λε­μι­κές συρ­ρά­ξεις δυ­να­μώ­νουν.

Οι αντα­γω­νι­σμοί αυτοί εκ­δη­λώ­νο­νται σε όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρα μέ­τω­πα, και πριν από όλα στην μπα­ρου­τα­πο­θή­κη της Μέσης Ανα­το­λής. Η από­συρ­ση των ΗΠΑ από τη συμ­φω­νία με το Ιράν για τα πυ­ρη­νι­κά και η πρό­σφα­τη σφαγή των πα­λαι­στι­νί­ων Στη Λω­ρί­δα της Γάζας από το κρά­τος τρο­μο­κρά­τη του Ισ­ρα­ήλ είναι τα τε­λευ­ταία επει­σό­δια σε μια πο­ρεία που δεί­χνουν ότι ο κίν­δυ­νος ενός γε­νι­κευ­μέ­νου πο­λέ­μου έρ­χε­ται στην πρώτη γραμ­μή.

Στην χώρα μας η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ΑΝΕΛ συ­νε­χί­ζει την επι­κίν­δυ­νη πο­λι­τι­κή ευ­θυ­γράμ­μι­σης με ΗΠΑ/ΝΑ­ΤΟ-ΕΕ με στόχο αφε­νός στη στή­ρι­ξή τους για το ξε­πέ­ρα­σμα της κρί­σης του στις πλά­τες των ερ­γα­ζό­με­νων και αφε­τέ­ρου την οι­κο­νο­μι­κή και γε­ω­πο­λι­τι­κή ανα­βάθ­μι­ση της ελ­λη­νι­κής αστι­κής τάξης, στη διεκ­δί­κη­ση των ενερ­γεια­κών πόρων και των δρό­μων με­τα­φο­ράς τους στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή.. Οι­κο­δο­μεί τον αντι­δρα­στι­κό και επι­θε­τι­κό άξονα Ελ­λά­δας-Κύ­πρου-Αι­γύ­πτου-Ισ­ρα­ήλ. Διεκ­δι­κεί να παί­ξει πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο στην ευ­ρω­να­τοϊ­κή ολο­κλή­ρω­ση των Βαλ­κα­νί­ων και σ’ αυτά τα πλαί­σια δια­πραγ­μα­τεύ­ε­ται με τα γει­το­νι­κά κράτη. Προ­χω­ρεί ήδη σε ένα δυ­σβά­στα­χτο πρό­γραμ­μα εξο­πλι­σμών, κυ­ρί­ως από τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Στην βάση αυτών των επι­διώ­ξε­ων δια­γκω­νί­ζε­ται όλο και πιο επι­κίν­δυ­να με τον τουρ­κι­κό κα­πι­τα­λι­σμό.

Η πρό­σφα­τη συμ­φω­νία Τσί­πρα Ζάεφ εντάσ­σε­ται σε αυτή την πο­λι­τι­κή. Εί­μα­στε αντί­θε­τοι στην συμ­φω­νία αυτή και συ­νο­λι­κά στην κυ­βερ­νη­τι­κή πο­λι­τι­κή στην πε­ριο­χή, που επι­διώ­κει την έντα­ξη της γει­το­νι­κής χώρας στην ευ­ρω­να­τοϊ­κή ολο­κλή­ρω­ση των Βαλ­κα­νί­ων και την ενί­σχυ­ση του ρόλου του ελ­λη­νι­κού κε­φα­λαί­ου στην γει­το­νι­κή χώρα. Το δικό μας όχι είναι από την σκο­πιά της ει­ρή­νης, της αλ­λη­λεγ­γύ­ης, της αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής πάλης, του σε­βα­σμού των λαών, σε πλήρη αντί­θε­ση με το ΟΧΙ των εθνι­κι­στών – πα­τρι­δο­κά­πη­λων, της ακρο­δε­ξιάς που είναι το όχι του πο­λέ­μου, του μί­σους, του φα­σι­σμού, που γί­νε­ται από τις θέ­σεις του «η Μα­κε­δο­νία είναι μία και ελ­λη­νι­κή» που είναι ΝΑΙ στο ΝΑΤΟ, την ΕΕ, την ελ­λη­νι­κή άρ­χου­σα τάξη.

Από την άλλη πλευ­ρά του Αι­γαί­ου η τουρ­κι­κή κυ­βέρ­νη­ση Ερ­ντο­γάν δια­τυ­πώ­νει όλο και πιο ανοι­χτά την πο­λε­μι­κή απει­λή, ακόμα και για κα­τά­λη­ψη εδα­φών. Έχει εξα­πο­λύ­σει αντι­δρα­στι­κές πο­λε­μι­κές επι­χει­ρή­σεις στο εξω­τε­ρι­κό της (Συρία / Αφρίν, Ιράκ κ.λπ.), δια­μορ­φώ­νει ένα ακραίο αντι­δρα­στι­κό κα­θε­στώς στο εσω­τε­ρι­κό της κυ­ρί­ως ενά­ντια στο ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα, την αρι­στε­ρά, τις δη­μο­κρα­τι­κές κα­τα­κτή­σεις, κα­τα­πιέ­ζει φρι­χτά τους κούρ­δους, πα­ράλ­λη­λα με το δικό της πρό­γραμ­μα εξο­πλι­σμών-μα­μούθ από Ρωσία και ΗΠΑ.

Η αρι­στε­ρά, το ερ­γα­τι­κό λαϊκό και νε­ο­λαι­ί­στι­κο κί­νη­μα στην Ελ­λά­δα, την Τουρ­κία και όλες τις χώρες των Βαλ­κα­νί­ων πρέ­πει να βρο­ντο­φω­νά­ξει:

Η υπε­ρά­σπι­ση της ει­ρή­νης και η απο­τρο­πή μιας γε­νί­κευ­σης του πο­λέ­μου, τα συμ­φέ­ρο­ντα των λαών της πε­ριο­χής και πρώτα από όλα το δι­καί­ω­μα στην ζωή δεν έχουν καμία σχέση με τα συμ­φέ­ρο­ντα και τους αντα­γω­νι­σμούς των κυ­ρί­αρ­χων τά­ξε­ων. Ο αντα­γω­νι­σμός αυτός είναι αντι­δρα­στι­κός και από τις δύο πλευ­ρές του Αι­γαί­ου. Οι λαοί δεν θα οδη­γη­θούν στη σφαγή για το αν την ΑΟΖ θα την εκ­με­ταλ­λευ­τεί η NOBLE ή η ROSNEFT, Έλ­λη­νες ή Τούρ­κοι κα­πι­τα­λι­στές.

Για αυτό

Είναι επι­τα­κτι­κή ανά­γκη ενός ενω­τι­κού αντι­πο­λε­μι­κού, αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού, διε­θνι­στι­κού κι­νή­μα­τος.

Ενός κι­νή­μα­τος απο­τρο­πής μιας γε­νί­κευ­σης του πο­λέ­μου και υπε­ρά­σπι­σης της ει­ρή­νης, για την απο­τρο­πή του πο­λέ­μου και κάθε πο­λε­μι­κού τυ­χο­διω­κτι­σμού, ενά­ντια στην πο­λι­τι­κή, τα συμ­φέ­ρο­ντα και τους αντα­γω­νι­σμούς των ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυ­νά­με­ων, των αστι­κών τά­ξε­ων και των πο­λυ­ε­θνι­κών εται­ρειών. Ενός κι­νή­μα­τος που θα πα­λεύ­ει για τα κοινά συμ­φέ­ρο­ντα των ερ­γα­ζό­με­νων όλων των χωρών της πε­ριο­χής, που θα βάζει στο στό­χα­στρο το ίδιο το σύ­στη­μα της εκ­με­τάλ­λευ­σης, που γεν­νά­ει τα μνη­μό­νια, τον πό­λε­μο, την προ­σφυ­γιά.

Βα­σι­κοί στό­χοι αυτού του κι­νή­μα­τος είναι:

Έξω από ΝΑΤΟ και ευ­ρω­στρα­τό, όχι στις νέες βά­σεις, κλεί­σι­μο όλων των βά­σε­ων. Ανε­ξαρ­τη­σία από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς ορ­γα­νι­σμούς και τους σχε­δια­σμούς τους. Όχι στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις στα Βαλ­κά­νια, στη Μέση Ανα­το­λή και στην πε­ριο­χή. Καμιά συμ­με­το­χή – καμιά εμπλο­κή άμεση ή έμ­με­ση της Ελ­λά­δας. Επι­στρο­φή όλων των Ελ­λη­νι­κών στρα­τιω­τι­κών απο­στο­λών εκτός συ­νό­ρων.
Πα­λεύ­ου­με ενά­ντια στον αντι­δρα­στι­κό ελ­λη­νο­τουρ­κι­κό αντα­γω­νι­σμό και στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή επα­να­χά­ρα­ξη των συ­νό­ρων. Καμιά ανοχή στην πα­τρι­δο­κα­πη­λεία, στον εθνι­κι­σμό, στη φι­λο­πό­λε­μη ρη­το­ρι­κή. Οι αντα­γω­νι­σμοί των αστι­κών τά­ξε­ων για τις ΑΟΖ, τα πε­τρέ­λαια και τους αγω­γούς, για την οι­κο­νο­μι­κή τους ανα­βάθ­μι­ση που προ­σπα­θούν να εξα­πα­τή­σουν τους λαούς στο όνομα του «κοι­νού εθνι­κού συμ­φέ­ρο­ντος», που ανα­φέ­ρο­νται πάντα και μόνο στην ευ­θύ­νη του «άλλου κρά­τους» απο­κρύ­βο­ντας τις «δικές μας» για την κλι­μά­κω­ση των συ­γκρού­σε­ων, δεν είναι δικοί μας. Στους λαούς φέρ­νουν πο­λέ­μους και συμ­φο­ρές.
Πα­λεύ­ου­με ενά­ντια στην κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ΑΝΕΛ, που ακο­λου­θεί πιστά την επι­θε­τι­κή πο­λι­τι­κή του ευ­ρω­να­τοϊ­κού ιμπε­ρια­λι­σμού, επε­κτεί­νει να ανα­βαθ­μί­ζει τις βά­σεις του θα­νά­του, διεκ­δι­κεί να υλο­ποι­ή­σει επι­θε­τι­κά στην ευ­ρω­να­τοι­κή ολο­κλή­ρω­ση των Βαλ­κα­νί­ων, οι­κο­δο­μεί τον επι­κίν­δυ­νο και επι­θε­τι­κό άξονα ΗΠΑ-Ισ­ρα­ήλ-Ελ­λά­δας-Κύ­πρου-Αι­γύ­πτου, φορ­τώ­νει δυ­σβά­στα­χτους εξο­πλι­σμούς τον λαό.
Άμεση μεί­ω­ση των στρα­τιω­τι­κών δα­πα­νών, όχι στο νέο εξο­πλι­στι­κό πρό­γραμ­μα. Κοι­νός αγώ­νας του ελ­λη­νι­κού και τούρ­κι­κου ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος ενά­ντια στους εξο­πλι­σμούς και για άμεση μεί­ω­ση των πο­λε­μι­κών δα­πα­νών. Λεφτά για παι­δεία , υγεία, κοι­νω­νι­κές πα­ρο­χές, δη­μό­σια αγαθά, όχι για βόμ­βες και εξο­πλι­σμούς.
Όχι στο ρα­τσι­σμό την ισλα­μο­φο­βία την πα­τρι­δο­κα­πη­λία και το φα­σι­σμό. Όχι στην συμ­φω­νία ΕΕ-Τουρ­κί­ας που εγκλω­βί­ζει χι­λιά­δες πρό­σφυ­γες στα νησιά. Αξιο­πρε­πείς συν­θή­κες δια­βί­ω­σης , άσυλο ανοι­χτά σύ­νο­ρα με ορ­γα­νω­μέ­νη-ασφα­λή-ελεύ­θε­ρη διέ­λευ­ση, για τους πρό­σφυ­γες και τους κα­τα­τρεγ­μέ­νους των πο­λέ­μων.
Πα­λεύ­ου­με ενά­ντια στην ευ­ρω­να­τοι­κή ολο­κλή­ρω­ση των Βαλ­κα­νί­ων. Τασ­σό­μα­στε υπέρ του σε­βα­σμού των δι­καιω­μά­των όλων των εθνο­τή­των, των λαών και των μειο­νο­τή­των της ιστο­ρι­κά πο­λυ­ε­θνι­κής πε­ριο­χής της Μα­κε­δο­νί­ας συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του δι­καιώ­μα­τος του κάθε λαού – και του λαού της γει­το­νι­κής χώ­ρας- στον αυ­το­προσ­διο­ρι­σμό, χωρίς να απο­φα­σί­ζουν γι’ αυτόν οι «νονοί» των Βαλ­κα­νί­ων, το­πι­κοί και διε­θνείς. Προ­τάσ­σου­με την κοινή πάλη όλων των λαών των Βαλ­κα­νί­ων ενά­ντια στους εθνι­κι­σμούς, τις αστι­κές τά­ξεις, τον ιμπε­ρια­λι­σμό.
Ανα­πτύσ­σου­με μέ­τω­πο στον εθνι­κι­σμό, την καλ­λιέρ­γεια της αντι­πα­ρά­θε­σης και του μί­σους ανά­με­σα στους λαούς, τον φα­σι­σμό. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με οποια­δή­πο­τε αγω­νι­στι­κή ή αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή «διά­θε­ση». Ο εθνι­κι­σμός και τα συλ­λα­λη­τή­ρια που ορ­γα­νώ­νει είναι εχθρι­κά στην ει­ρή­νη και την φιλία των λαών, στο λαϊκό ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα και την αρι­στε­ρά. Προ­σπα­θούν να στρέ­ψουν την οργή της ερ­γα­τι­κής τάξης και του λαού από τη φτώ­χεια και τα μνη­μό­νια προς τον εθνι­κι­σμό, την δεξιά και την ακρο­δε­ξιά, βγά­ζο­ντας λάδι την ΕΕ, την τρόι­κα, το κε­φά­λαιο.
Όχι στις εξο­ρύ­ξεις και την εκ­με­τάλ­λευ­ση των υδρο­γο­ναν­θρά­κων που γί­νο­νται σή­με­ρα αντι­κεί­με­νο αντα­γω­νι­σμών, πο­λέ­μων, οι­κο­λο­γι­κής κα­τα­στρο­φής. Τις ενερ­γεια­κές ανά­γκες θα κα­λύ­ψουν οι λαοί και όχι οι πο­λυ­ε­θνι­κές και το κε­φά­λαιο, με σε­βα­σμό στο πε­ρι­βάλ­λον και στην κλι­μα­τι­κή ισορ­ρο­πία του πλα­νή­τη.
Πα­λεύ­ου­με υπέρ των λαϊ­κών δη­μο­κρα­τι­κών ελευ­θε­ριών και δι­καιω­μά­των , καθώς οι εθνι­κι­σμός, το «πο­λε­μι­κό κλίμα» και οι «πο­λε­μι­κές προ­ε­τοι­μα­σί­ες» πάντα συ­νο­δεύ­ε­ται από την έντα­ση της κα­τα­στο­λής . Εί­μα­στε ενά­ντια στην στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση της κοι­νω­νί­ας, στην στρά­τευ­ση των γυ­ναι­κών και της νε­ο­λαί­ας στα 18, την χρήση του στρα­τού σαν δύ­να­μη κα­τα­στο­λής ενά­ντια στον «εσω­τε­ρι­κό εχθρό». Για τα δι­καιώ­μα­τα των φα­ντά­ρων, για μα­ζι­κό κί­νη­μα μέσα και έξω από τον στρα­τό.
Οι ορ­γα­νώ­σεις που υπο­γρά­φουν αυτή την κοινή πο­λι­τι­κή δή­λω­ση προ­χω­ρά­με σε συ­ντο­νι­σμό δρά­σης ενά­ντια στον πό­λε­μο, τον ιμπε­ρια­λι­σμό, τον εθνι­κι­σμό.
Μέσα από αυτόν:

-Κα­λού­με σε διορ­γά­νω­ση αντι­πο­λε­μι­κών / αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κών συλ­λα­λη­τη­ρί­ων την Τε­τάρ­τη 11 Ιου­λί­ου, που ξε­κι­νά­ει η Σύ­νο­δος του ΝΑΤΟ στις Βρυ­ξέλ­λες.

-Συμ­βάλ­λου­με στην ανά­πτυ­ξη της αντι­πο­λε­μι­κής πάλης του ερ­γα­τι­κού, λαϊ­κού και νε­ο­λαί­στι­κου κι­νή­μα­τος.Κα­λού­με σε κοινή δράση κάθε δύ­να­μη που κι­νεί­ται σε αντι­πο­λε­μι­κή, αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή κα­τεύ­θυν­ση.

-Προ­ε­τοι­μά­ζου­με κα­μπά­νιας αλ­λη­λεγ­γύ­ης στον πα­λαι­στι­νια­κό λαό ενά­ντια στο σιω­νι­στι­κό κρά­τος του Ισ­ρα­ήλ και τις ΗΠΑ.

-Διε­ρευ­νού­με τη δυ­να­τό­τη­τα ανά­πτυ­ξης διε­θνι­στι­κής πρω­το­βου­λί­ας μέσα στο Φθι­νό­πω­ρο μαζί με άλλες αρι­στε­ρές και φι­λει­ρη­νι­κές ορ­γα­νώ­σεις των Βαλ­κα­νί­ων.

-Κα­λού­με κάθε δύ­να­μη και συλ­λο­γι­κό­τη­τα που συμ­φω­νεί στην βα­σι­κή κα­τεύ­θυν­ση της δή­λω­σης αυτής να συμ­με­τέ­χει με τον δικό της τρόπο στον συ­ντο­νι­σμό της αντι­πο­λε­μι­κής δρά­σης.

Την κοινή δή­λω­ση υπο­γρά­φουν οι:

-ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ

-ΔΙΕ­ΘΝΙ­ΣΤΙ­ΚΗ ΕΡ­ΓΑ­ΤΙ­ΚΗ ΑΡΙ­ΣΤΕ­ΡΑ (ΔΕΑ) – ΚΟΚ­ΚΙ­ΝΟ ΔΙ­ΚΤΥΟ (Κ.Δ.)

-ΚΟΚ­ΚΙ­ΝΟ ΝΗΜΑ

-ΟΚΔΕ

/rproject.gr