Καμιά μόνη απέναντι στο σύστημα που γεννά το σεξισμό και την εκμετάλλευση

Καμιά μόνη απέναντι στο σύστημα που γεννά το σεξισμό και την εκμετάλλευση

  • |

Από την Καλλιθέα το Λασίθι και τη Κέρκυρα μέχρι τις Σέρρες και τη Θεσσαλονίκη πληθαίνουν τα φαινόμενα καταγγελιών από γυναίκες που δέχτηκαν σεξουαλική παρενόχληση από γιατρούς στα ιατρεία τους, καθηγητές πανεπιστημίων στα γραφεία τους, προϊσταμένους και εργοδότες.

Η θέση εξου­σί­ας που κα­τέ­χουν, ο σε­ξι­σμός και η κουλ­τού­ρα βια­σμού που απορ­ρέ­ουν από θε­σμούς και ΜΜΕ (βλέπε big brother κ.ά.) και η ατι­μω­ρη­σία αφή­νουν όλες αλλά κυ­ρί­ως τις φτω­χές γυ­ναί­κες -ντό­πιες και με­τα­νά­στριες- ανυ­πε­ρά­σπι­στες σε εκ­βια­σμούς, πα­ρε­νο­χλή­σεις και κα­κο­ποι­ή­σεις.

Συνέλευση Γυναικών 8 Μάρτη |

Δομές σε ερ­γα­σια­κούς χώ­ρους, σχο­λεία και σχο­λές, όπου οι γυ­ναί­κες θα μπο­ρού­σαν να κα­τα­φύ­γουν με ασφά­λεια και εμπι­στο­σύ­νη δεν υπάρ­χουν! Επι­πλέ­ον, η συ­στη­μα­τι­κή αδια­φο­ρία της αστυ­νο­μί­ας και η έλ­λει­ψη ευαι­σθη­σί­ας που σε πολ­λές πε­ρι­πτώ­σεις αγ­γί­ζει τα όρια της χυ­δαιό­τη­τας έχουν σαν απο­τέ­λε­σμα οι γυ­ναί­κες να μη κα­ταγ­γέλ­λουν τους κα­κο­ποι­η­τές.

Η άνο­δος του γυ­ναι­κεί­ου κι­νή­μα­τος τα τε­λευ­ταία χρό­νια, έδωσε αυ­το­πε­ποί­θη­ση σε πολ­λές γυ­ναί­κες να ξε­πε­ρά­σουν το φόβο του στίγ­μα­τος, να δη­μο­σιο­ποιούν το πρό­βλη­μα ,να κα­ταγ­γέλ­λουν. Μια τέ­τοια κα­ταγ­γε­λία, σύμ­φω­να με την οποία γνω­στός μαιευ­τή­ρας κα­θη­γη­τής πα­νε­πι­στη­μί­ου του ΑΠΘ πα­ρε­νο­χλού­σε συ­στη­μα­τι­κά φοι­τή­τριες στο ια­τρείο του, μας έκανε υπε­ρή­φα­νες. Αυτές τις αδελ­φές μας θα στη­ρί­ξου­με στο δι­κα­στή­ριο τη Τε­τάρ­τη στις 10.00 π.μ.

Να εί­μα­στε όλες και όλοι εκεί!

/rproject.gr