Έχουμε μνήμη ελέφαντα και όχι ψαριού

Έχουμε μνήμη ελέφαντα και όχι ψαριού

  • |

Είναι αλήθεια ότι στο κράτος αρέσει πολύ να βλέπει στους δρόμους αστυνομικές δυνάμεις, και ιδιαίτερα αστυνομικές μονάδες στρατιωτικού τύπου (ΜΑΤ), επειδή λειτουργούν φοβικά απέναντι στην κοινωνία και άρα αποτρεπτικά.

Σε συν­δυα­σμό με τις απα­γο­ρεύ­σεις, τη βιο­μη­χα­νία προ­στί­μων, την ιδε­ο­λο­γι­κή τρο­μο­κρα­τία και το κλίμα ανα­γκα­στι­κής συ­ναί­νε­σης, είναι η πραγ­μα­το­ποί­η­ση του ονεί­ρου κάθε εξου­σί­ας.

Δημήτρης Κατσορίδας

Δεν είναι τυ­χαίο, λοι­πόν, που μας ανα­κοί­νω­σαν επί της ου­σί­ας την ανα­στο­λή άρ­θρων του Συ­ντάγ­μα­τος για το τε­τρα­ή­με­ρο των εκ­δη­λώ­σε­ων του Πο­λυ­τε­χνεί­ου. Αν αυτό δεν είναι εφαρ­μο­γή στην πράξη του ονεί­ρου της αστι­κής εξου­σί­ας, τότε τι είναι; Βέ­βαια, όπου υπάρ­χει αντί­δρα­ση, υπάρ­χει ταυ­τό­χρο­να και δράση. Είναι αντίρ­ρο­πες δυ­νά­μεις. Το απο­τέ­λε­σμα της αυ­ταρ­χι­κο­ποί­η­σης της νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρης ακρο­δε­ξιάς κυ­βέρ­νη­σης είναι ότι σύ­μπα­σα η Αρι­στε­ρά και οι μα­ζι­κοί κοι­νω­νι­κοί φο­ρείς (συν­δι­κά­τα, σύλ­λο­γοι, κι­νή­σεις, επι­στη­μο­νι­κοί φο­ρείς, καλ­λι­τέ­χνες, πλή­θος κό­σμου, κλπ.) συ­μπρά­ξα­νε σε Ενιαίο Μέ­τω­πο και κι­νη­το­ποι­ή­θη­καν ενά­ντια στην χου­ντι­κής έμπνευ­σης απα­γό­ρευ­ση.

Και βέ­βαια ο αό­ρα­τος εχθρός της παν­δη­μί­ας είναι στην προ­τε­ραιό­τη­τα των «από κάτω», διότι εμάς κυ­ρί­ως θίγει. Ωστό­σο, άλλοι εχθροί, λι­γό­τε­ρο αό­ρα­τοι αλλά πε­ρισ­σό­τε­ρο επι­κίν­δυ­νοι, αρ­χί­ζουν να απο­κα­λύ­πτουν τις προ­θέ­σεις τους. Και αυτοί είστε εσείς, κύ­ριοι της κυ­βέρ­νη­σης, ο εσω­τε­ρι­κός εχθρός μας.

Εμείς, ο κό­σμος της ερ­γα­σί­ας, ξέ­ρου­με να ξε­χω­ρί­ζου­με τα πράγ­μα­τα με­τα­ξύ τους και τις προ­τε­ραιό­τη­τες που τί­θε­νται στα θέ­μα­τα υγεί­ας του λαού. Όμως, δεν μπο­ρού­με να δε­χτού­με  κα­τα­στά­σεις συ­νταγ­μα­τι­κής εκτρο­πής, όταν το ίδιο το κρά­τος δεν φρό­ντι­σε τόσο καιρό να λάβει τα απα­ραί­τη­τα μέτρα σε υγεία, εκ­παί­δευ­ση, φρο­ντί­δα, ΜΜΜ, ερ­γα­σία. Δεν δι­καιού­ται το κρά­τος να μας εγκα­λεί ως «ανεύ­θυ­νους» και «απρο­σάρ­μο­στους», που χρεια­ζό­μα­στε προ­σαρ­μο­γή. Δεν μπο­ρεί το κρά­τος να προ­βάλ­λει σε εμάς την δική του ανευ­θυ­νό­τη­τα. Η εγκαρ­τέ­ρη­ση του κό­σμου είναι αξιο­θαύ­μα­στη. Αλλά, αυτό έχει και τα όρια του. Και αυτά τα όρια τα υπερ­βή­κα­τε.

Θα κά­νου­με τα πάντα για να μην ξε­χα­στούν οι υπο­κρι­σί­ες σας, ο κυ­νι­σμός σας, η αναλ­γη­σία σας, η αλή­τι­κη συ­μπε­ρι­φο­ρά σας.

Θα κά­νου­με τα πάντα για να μην ξε­χα­στούν οι ευ­θύ­νες  σας για την κα­τα­στρο­φή του συ­στή­μα­τος υγεί­ας, της εκ­παί­δευ­σης, των ΜΜΜ, των δι­κτύ­ων κοι­νω­νι­κής φρο­ντί­δας, των ερ­γα­σια­κών σχέ­σε­ων, της υπο­βάθ­μι­σης των δη­μο­κρα­τι­κών δι­καιω­μά­των.

Θα κά­νου­με τα πάντα για να μην τε­θούν στο πε­ρι­θώ­ριο οι άνερ­γοι, οι άστε­γοι, οι άπο­ροι, οι πρό­σφυ­γες και οι φτω­χοί συ­μπο­λί­τες μας.

Θα κά­νου­με τα πάντα για να απο­κα­λυ­φθούν οι φι­λο­δο­ξί­ες σας να με­ταλ­λά­ξε­τε την κοι­νω­νία σε μια κοι­νω­νία Big Brother και Bachelor, μια κοι­νω­νία αντα­γω­νι­στι­κή, ρα­τσι­στι­κή, υπο­ταγ­μέ­νη και αυ­ταρ­χι­κή.

Του­λά­χι­στον, κά­ποιοι από εμάς, έχου­με μνήμη ελέ­φα­ντα και όχι ψα­ριού.

/rproject.gr/