Γιατροί, γιατροί, γιατροί

Γιατροί, γιατροί, γιατροί

  • |

Η Ευρώπη και η Ελλάδα χάνουν τον «πόλεμο» με τον κορωνοϊό λόγω έλλειψης «πολεμιστών» της πρώτης γραμμής και όχι μόνο.

Το νέο λο­κντά­ουν που τις τε­λευ­ταί­ες μέρες κη­ρύ­χθη­κε σχε­δόν ταυ­τό­χρο­να σε όλες τις χώρες της Ευ­ρώ­πης είχε ως βα­σι­κή του αιτία το γε­γο­νός ότι οι μο­νά­δες, οι κλι­νι­κές και τα νο­σο­κο­μεία που έχουν κλη­θεί να δώ­σουν τη μάχη της πρώ­της γραμ­μής ενα­ντί­ον της παν­δη­μί­ας στε­ρού­νται μα­χη­τών.

Στα χα­ρα­κώ­μα­τα μπο­ρεί να υπάρ­χουν όπλα και πυ­ρο­μα­χι­κά, δυ­στυ­χώς όχι στις απαι­τού­με­νες πο­σό­τη­τες ή με τον συ­ντο­μό­τε­ρο και ευ­χε­ρέ­στε­ρο ανε­φο­δια­σμό, αλλά σί­γου­ρα δεν υπάρ­χουν πο­λε­μι­στές.

Γιάννης Νικολόπουλος

Στα νο­σο­κο­μεία, τις κλι­νι­κές, τις μο­νά­δες εντα­τι­κής θε­ρα­πεί­ας δεν υπάρ­χουν για­τροί και νο­ση­λευ­τές. Αυτή ήταν μια πα­νευ­ρω­παϊ­κή δια­πί­στω­ση, από­το­κος των τεσ­σά­ρων και πλέον δε­κα­ε­τιών εφαρ­μο­σμέ­νου νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού στην παι­δεία και την υγεία που πρώτα ποι­νι­κο­ποί­η­σε και εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σε τις αν­θρω­πι­στι­κές σπου­δές και τις επι­στή­μες υγεί­ας και πρό­νοιας και έπει­τα κα­τέ­στρε­ψε τις επαγ­γελ­μα­τι­κές προ­ο­πτι­κές στα­διο­δρο­μί­ας στα συ­στή­μα­τα υγεί­ας για αυ­τούς τους επι­στή­μο­νες και επαγ­γελ­μα­τί­ες.

Η Ιτα­λία ψά­χνει ΜΚΟ και πρό­σφυ­γες για­τρούς για να αντα­πε­ξέλ­θει στην παν­δη­μία

Χθες, εί­χα­με δύο ει­δή­σεις εν­δει­κτι­κές της κα­τά­στα­σης. Στην Ιτα­λία, η κυ­βέρ­νη­ση Κόντε και οι πε­ρι­φε­ρεια­κές κυ­βερ­νή­σεις του Βορρά κά­νουν πλέον διε­θνή έκ­κλη­ση βο­ή­θειας σε ει­δι­κευ­μέ­νους στην εντα­τι­κο­λο­γία και πνευ­μο­νο­λο­γία για­τρούς από όλον τον κόσμο, προ­κει­μέ­νου να κα­λυ­φθούν άμεσα 5.000 θέ­σεις για­τρών στις νέες ΜΕΘ που ανοί­γουν η μία μετά την άλλη. Στο πλαί­σιο αυτό, η Λομ­βαρ­δία φτά­νει στο ση­μείο να ανα­ζη­τή­σει βο­ή­θεια και από ΜΚΟ, τις ίδιες που έχουν εγκα­τα­στα­θεί στη χώρα για να ανα­κου­φί­σουν με­τα­νά­στες και πρό­σφυ­γες, ορ­γα­νώ­σεις που έχουν προ­ϋ­πη­ρε­σία σε αν­θρω­πι­στι­κές κα­τα­στρο­φές ανά τον κόσμο. Το ίδιο είχε συμ­βεί και την πε­ρα­σμέ­νη άνοι­ξη, όταν η Ρώμη είχε ζη­τή­σει και πε­τύ­χει την απο­στο­λή Κου­βα­νών για­τρών με πα­ρελ­θόν στην αντι­με­τώ­πι­ση των υγειο­νο­μι­κών κρί­σε­ων του ιού Έμπο­λα στη Δυ­τι­κή Αφρι­κή.

Η Ιτα­λία ομο­λο­γεί ότι δεν έχει για­τρούς και τους χρειά­ζε­ται επει­γό­ντως. Στο έδα­φος της, βέ­βαια, ζουν και ερ­γά­ζο­νται πε­ρί­που 77.000 με­τα­νά­στες για­τροί και νο­ση­λευ­τές, κυ­ρί­ως στον ιδιω­τι­κό τομέα, ως ελευ­θε­ρο­ε­παγ­γελ­μα­τί­ες ή στην έσχα­τη των πε­ρι­πτώ­σε­ων σε άλλες, άσχε­τες ερ­γα­σί­ες, αλλά έως χθες η κυ­βέρ­νη­ση Κόντε αρ­νιό­ταν να τους δώσει την ιτα­λι­κή ιθα­γέ­νεια προ­κει­μέ­νου να εντα­χθούν νό­μι­μα στο σύ­στη­μα υγεί­ας της χώρας – ανά­με­σα τους, είναι και του­λά­χι­στον 400-450 πρό­σφυ­γες από τη Μέση Ανα­το­λή, Σύροι, Λι­βα­νέ­ζοι, Πα­λαι­στί­νιοι και άλλοι. Σή­με­ρα, η Ρώμη τρέ­χει και δεν φτά­νει και λο­γι­κά θα σπεύ­σει πάνω στη φωτιά της μάχης να τους εντά­ξει στο σύ­στη­μα υγεί­ας της. Με με­γά­λη και ασυγ­χώ­ρη­τη, φο­νι­κή θα έλεγε κα­νείς, κα­θυ­στέ­ρη­ση.

Ο Μη­τσο­τά­κης και ο Κι­κί­λιας κα­λούν συ­ντα­ξιού­χους για­τρούς να σώ­σουν το ΕΣΥ

Στην Ελ­λά­δα και ενώ το χη­μι­κό όργιο κρα­τι­κής βίας και τρο­μο­κρα­τί­ας στο Πο­λυ­τε­χνείο δεν είχε κο­πά­σει ακόμη με νυ­χτε­ρι­νές συλ­λή­ψεις και κα­κο­ποι­ή­σεις κα­τοί­κων και δια­δη­λω­τών στα Σε­πό­λια και τα Πε­τρά­λω­να, ο υπουρ­γός Υγεί­ας, Βα­σί­λης Κι­κί­λιας έφερ­νε στη Βουλή μια και­νούρ­για, έκτα­κτη και «αε­ρο­πλα­νι­κή», νυ­χτε­ρι­νή τρο­πο­λο­γία της τε­λευ­ταί­ας στιγ­μής. Με αυτήν ζη­τεί­ται η «σύν­νο­μη» και ορι­σμέ­νου χρό­νου βο­ή­θεια και επα­νέ­ντα­ξη στο Εθνι­κό Σύ­στη­μα Υγεί­ας συ­ντα­ξιού­χων για­τρών που θα μπο­ρού­σαν να στε­λε­χώ­σουν και τις ΜΕΘ έως τις 30 Ιου­νί­ου 2021 – όταν μάλ­λον υπο­λο­γί­ζει η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη ότι η παν­δη­μία θα λήξει (δεν πρό­κει­ται) με τη χο­ρή­γη­ση ενός ασφα­λούς και απο­τε­λε­σμα­τι­κού εμ­βο­λί­ου (ένα εξαι­ρε­τι­κά αι­σιό­δο­ξο σε­νά­ριο που δεν επι­βε­βαιώ­νε­ται έως σή­με­ρα). Το κεί­με­νο της διά­τα­ξης έχει ως εξής: «Δύ­να­ται να εντάσ­σο­νται στο δυ­να­μι­κό του ΕΣΥ συ­ντα­ξιού­χοι ια­τροί των ανα­γκαί­ων ει­δι­κο­τή­των, και να τους ανα­τί­θε­νται κα­θή­κο­ντα για ορι­σμέ­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα. Για την απα­σχό­λη­σή τους συ­νά­πτε­ται ατο­μι­κή σύμ­βα­ση απα­σχό­λη­σης με τον διοι­κη­τή της οι­κεί­ας Υγειο­νο­μι­κής Πε­ρι­φέ­ρειας (ΥΠΕ) και για χρο­νι­κό διά­στη­μα έως τις 30 Ιου­νί­ου 2021».

Σε αυτή την νο­μο­θε­τι­κή διά­τα­ξη κα­θρε­φτί­ζο­νται όλες οι εσκεμ­μέ­νες εγκλη­μα­τι­κές και απάν­θρω­πες ενέρ­γειες και πα­ρα­λεί­ψεις της κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­τά­κη τους τε­λευ­ταί­ους έξι, εννιά μήνες όπου κι αν βάλει κα­νείς την αφε­τη­ρία αυτού του νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρου κυ­βερ­νη­τι­κού εγκλή­μα­τος, στην έναρ­ξη της παν­δη­μί­ας ή στη λήξη του προη­γού­με­νου λο­κντά­ουν.

Η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη δεν επί­τα­ξε το σύ­νο­λο του ιδιω­τι­κού τομέα υγεί­ας. Δεν επα­νεκ­παί­δευ­σε προ­σω­πι­κό για να στε­λε­χώ­σει τις ΜΕΘ έγκαι­ρα και απο­τε­λε­σμα­τι­κά. Δεν προ­χώ­ρη­σε στις ανα­γκαί­ες προ­σλή­ψεις, ούτε άνοι­ξε τις κλι­νι­κές και τα νο­σο­κο­μεία ή τις μο­νά­δες πρω­το­βάθ­μιας φρο­ντί­δας, στα­τι­κές και κι­νη­τές, που απαι­τού­νται. Τέλος και ολο­φά­νε­ρα, δεν φτού­ρη­σε ο εκ­βια­σμός και η μα­κά­βρια δια­πραγ­μά­τευ­ση που έκανε σε δη­μό­σια θέα με τον Πα­νελ­λή­νιο Ια­τρι­κό Σύλ­λο­γο, όταν τι­μο­λό­γη­σαν τον όρκο του Ιπ­πο­κρά­τη πρώτα με 2.000 και μετά με 3.000 αφο­ρο­λό­γη­τα ευρώ ώστε να «συν­δρά­μουν» αυτοί οι ιδιώ­τες για­τροί το ΕΣΥ.

Η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη είναι πα­νι­κό­βλη­τη και επι­κίν­δυ­νη, ά(χ)ριστη και αι­μο­βό­ρα. Ακόμη κι αν οι συ­ντά­κτες της τρο­πο­λο­γί­ας δεν το έχουν αντι­λη­φθεί καθώς έγρα­φαν το κεί­με­νο, οφεί­λου­με να επι­ση­μά­νου­με ότι ου­σια­στι­κά κα­λούν μεν στα χαρ­τιά πε­πει­ρα­μέ­νους για­τρούς από την ερ­γα­σια­κή απο­στρα­τεία, αλλά προ­σκα­λούν δε και με­γά­λους σε ηλι­κία αν­θρώ­πους, εξαι­ρε­τι­κά ευά­λω­τους και εκτε­θει­μέ­νους στις συ­νέ­πειες μιας μό­λυν­σης για να ανα­με­τρη­θούν με τον ιό. Με άλλα λόγια, η τρο­πο­λο­γία πολ­λα­πλα­σιά­ζει και δεν επι­λύ­ει τα πι­θα­νά προ­βλή­μα­τα κα­θη­με­ρι­νής λει­τουρ­γί­ας του ΕΣΥ και ει­δι­κά των ΜΕΘ από κάθε άποψη.

Σε κάθε πε­ρί­πτω­ση, αξί­ζουν ορι­σμέ­νες όχι και τόσο κου­ρα­στι­κές επα­να­λή­ψεις και επι­ση­μάν­σεις με αφορ­μή και αυτήν την τρο­πο­λο­γία – μνη­μείο ομο­λο­γί­ας απο­τυ­χη­μέ­νων κυ­βερ­νη­τι­κών πρα­κτι­κών και πε­πραγ­μέ­νων.

Στη διάρ­κεια των μνη­μο­νί­ων, της σκλη­ρής λι­τό­τη­τας και της διά­λυ­σης του κοι­νω­νι­κού κρά­τους, η Ελ­λά­δα έχασε πάνω από 18.000 νέους επι­στή­μο­νες της υγεί­ας που έφυ­γαν με­τα­νά­στες στο εξω­τε­ρι­κό, στη Βρε­τα­νία, τη Γερ­μα­νία, τις ΗΠΑ, τη Σου­η­δία, την Αυ­στρα­λία, την Ολ­λαν­δία ή τη Σα­ου­δι­κή Αρα­βία και τα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα, έπει­τα από επί­μο­νο headhunting και εξει­δι­κευ­μέ­νων προς τούτο εται­ρι­κών και κρα­τι­κών στρα­το­λό­γων.

Σή­με­ρα, αυτό το σπου­δαίο σε προ­σό­ντα και μόρ­φω­ση δυ­να­μι­κό, αυτοί οι επι­στή­μο­νες λεί­πουν από τη χώρα τη σκο­τει­νή ώρα της μέ­γι­στης και κρί­σι­μης ανά­γκης. Η Ελ­λά­δα δεν τους έχει και δεν μπο­ρεί να αντα­πε­ξέλ­θει στις προ­κλή­σεις και τη φρι­κτή κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα της υγειο­νο­μι­κής κρί­σης. Οι μνη­μο­νια­κές κυ­βερ­νή­σεις τους έδιω­ξαν και τους πε­ρι­φρό­νη­σαν αυ­τούς τους επι­στή­μο­νες. Σή­με­ρα κα­λούν για­τρούς από τη συ­ντά­ξι­μη απο­στρά­τευ­ση για να μπα­λω­θούν όπως – όπως τα κενά και η πο­λι­τι­κή απα­ξί­ω­σης και εξευ­τε­λι­σμού των αν­θρω­πι­στι­κών σπου­δών και επαγ­γελ­μα­τι­κών προ­ο­πτι­κών. Ταυ­τό­χρο­να, ας το θυ­μη­θού­με ότι κα­ταρ­γή­θη­καν πάνω από 20.000 μό­νι­μες θέ­σεις προ­σω­πι­κού στο ΕΣΥ. Τα μα­θη­μα­τι­κά είναι μια κα­θα­ρή στην αλή­θεια της και αδυ­σώ­πη­τη στον πυ­ρή­να της γλώσ­σα. Δε­κα­ο­κτώ χι­λιά­δες επι­στή­μο­νες με­τα­νά­στευ­σαν από τη χώρα που κα­τάρ­γη­σε 20.000 θέ­σεις ερ­γα­σί­ας στο ΕΣΥ. Μία ανα­γκα­στι­κή, ερ­γα­σια­κή φυγή σχε­δόν αντι­στοι­χεί προς κάθε κα­ταρ­γη­μέ­νη θέση ερ­γα­σί­ας.

Αυτοί οι αριθ­μοί διά­λυ­σης του δη­μό­σιου συ­στή­μα­τος υγεί­ας, αυτοί οι αριθ­μοί οστρα­κι­σμού των νέων επι­στη­μό­νων από την Ελ­λά­δα, αυτή η με­θο­δευ­μέ­νη και κα­τα­στρο­φι­κή στρα­τη­γι­κή κα­τα­βα­ρά­θρω­σης του κοι­νω­νι­κού κρά­τους φα­νε­ρώ­νουν το διαρ­κές και εξα­κο­λου­θη­τι­κό έγκλη­μα των τε­λευ­ταί­ων κυ­βερ­νή­σε­ων σε βάρος της δη­μό­σιας υγεί­ας και πο­λι­τι­κής. Αυτό το έγκλη­μα πλη­ρώ­νει σή­με­ρα η ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία στο απο­κο­ρύ­φω­μα της παν­δη­μί­ας του κο­ρω­νοϊ­ού.

rproject.gr/