Νοσοκομεία και σχολεία ή γήπεδα;

Νοσοκομεία και σχολεία ή γήπεδα;

  • |

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, τα δημόσια νοσοκομεία δουλεύουν με μια απάνθρωπη «νόρμα»: Ένας γιατρός και ένας ειδικευμένος ανά 50 ασθενείς Covid. Το αποτέλεσμα είναι να έχει εκτιναχθεί το ποσοστό θανάτων.

Τα δη­μό­σια σχο­λεία υπο­χρε­ώ­νο­νται να (τρό­πος του λέ­γειν) λει­τουρ­γή­σουν με ένα γε­νι­κό μέσο όρο με­γα­λύ­τε­ρο των 25 μα­θη­τών ανά τμήμα. Το μή­νυ­μα της Κε­ρα­μέ­ως είναι κα­θα­ρό: όποιος θέλει να εξα­σφα­λί­σει αξιο­πρε­πή εκ­παί­δευ­ση στα παι­διά του, ας φρο­ντί­σει -αν μπο­ρεί- να τα στεί­λει σε ιδιω­τι­κό σχο­λείο. Όπως, θρα­σύ­τα­τα, δή­λω­σε ο Στυ­λια­νί­δης, εκεί απο­δει­κνύ­ε­ται η υπε­ρο­χή του ιδιω­τι­κού τομέα ένα­ντι του γρα­φειο­κρα­τι­κού και κο­στο­βό­ρου δη­μό­σιου…

Αντώνης Νταβανέλος

Η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη δη­λώ­νει απε­ρί­φρα­στα ότι αυτή η τρα­γι­κή κα­τά­στα­ση θα επι­δει­νω­θεί. Ο κρα­τι­κός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός προ­βλέ­πει μεί­ω­ση των δα­πα­νών υγεί­ας από τα 4,9 δισ. ευρώ ετη­σί­ως στα 4,2 δισ. ευρώ.

Το άλ­λο­θι για αυτήν την εγκλη­μα­τι­κή πο­λι­τι­κή είναι ότι, όταν συ­ζη­τά­με για τις ερ­γα­τι­κές και λαϊ­κές ανά­γκες, «δεν υπάρ­χουν τα λεφτά».

Ταυ­τό­χρο­να, βέ­βαια, η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη ανα­κοι­νώ­νει μια νέα «αγορά του αιώνα» στους εξο­πλι­σμούς, με κό­στος με­γα­λύ­τε­ρο των 10 δισ. ευρώ, ενώ τρέ­χει άμεσα την πρό­σλη­ψη 15.000 επαγ­γελ­μα­τιών οπλι­τών και 3-4 χι­λιά­δων σε­κιου­ρι­τά­δων για το νέο «σώμα» αστυ­νό­μευ­σης στα πα­νε­πι­στή­μια.

Ας πούμε ότι γι’ αυτές τις «δα­πά­νες πο­λυ­τε­λεί­ας» υπάρ­χει το άλ­λο­θι της «εθνι­κής άμυ­νας» (που η εξέ­τα­σή του δεν απο­τε­λεί αντι­κεί­με­νο του πα­ρό­ντος άρ­θρου).

Την ίδια στιγ­μή η κυ­βέρ­νη­ση και οι πα­ρα­τρε­χά­με­νοί της, ανα­κοι­νώ­νουν ένα τε­ρά­στιο σε μέ­γε­θος και προ­κλη­τι­κό στους όρους του, πρό­γραμ­μα δη­μό­σιας επέν­δυ­σης στα γή­πε­δα του πο­δο­σφαί­ρου, χωρίς να κρύ­βουν κα­θό­λου ότι τα γή­πε­δα αυτά θα πε­ρά­σουν τε­λι­κά στην «κυ­ριό­τη­τα» των με­γα­λοϊ­διο­κτη­τών των ΑΕ που ελέγ­χουν τις ομά­δες πο­δο­σφαί­ρου, και κυ­ρί­ως των βα­ρώ­νων των Big 4.

Για να απε­μπλέ­ξου­με τη συ­ζή­τη­ση από τον απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κό καρ­κί­νο της οπα­δι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης, ας πά­ρου­με τα πράγ­μα­τα από τη χρο­νι­κή αφε­τη­ρία τους.

Το πρώτο με­γά­λο σκάν­δα­λο αυτής της κα­τη­γο­ρί­ας είναι το πώς ο Ολυ­μπια­κός του Κόκ­κα­λη «κα­τά­πιε» το Κα­ραϊ­σκά­κη. Το Γ. Κα­ραϊ­σκά­κης ανήκε στην Ολυ­μπια­κή Επι­τρο­πή, δη­λα­δή ήταν δη­μό­σια πε­ριου­σία. Επί σειρά ετών ενοι­κια­ζό­ταν στον Ολυ­μπια­κό (και πα­λιό­τε­ρα στον Εθνι­κό). Ο Σ. Κόκ­κα­λης, δια­θέ­το­ντας «στε­νές» σχέ­σεις με τις κυ­βερ­νή­σεις Ση­μί­τη, επι­κα­λού­με­νος τις πο­δο­σφαι­ρι­κές δυ­να­τό­τη­τες του Ολυ­μπια­κού και τη με­γά­λη μάζα των οπα­δών του, απέ­σπα­σε μια συμ­φω­νία να «εκ­συγ­χρο­νί­σει» το ιστο­ρι­κό γή­πε­δο, με μια επέν­δυ­ση που υπο­λο­γί­στη­κε στα 50 εκατ. ευρώ. Σε αντάλ­λαγ­μα απέ­κτη­σε το δι­καί­ω­μα «απο­κλει­στι­κής χρή­σης» του γη­πέ­δου για 50 χρό­νια. Το δι­καί­ω­μα αυτό βε­βαί­ως δεν πέ­ρα­σε στον Ολυ­μπια­κό γε­νι­κώς, αλλά στην ΑΕ που έλεγ­χε την επαγ­γελ­μα­τι­κή πο­δο­σφαι­ρι­κή ομάδα του Ολυ­μπια­κού και στην οποία τη συ­ντρι­πτι­κή με­το­χι­κή πλειο­ψη­φία κα­τεί­χε η οι­κο­γέ­νεια Κόκ­κα­λη. Εδώ υπάρ­χει μια προει­δο­ποί­η­ση προς όσους έχουν την αυ­τα­πά­τη ότι «τα γή­πε­δα ανή­κουν στην ομάδα»: όταν η ιδιο­κτη­σία της ΠΑΕ Ολυ­μπια­κός με­τα­βι­βά­στη­κε από τον Κόκ­κα­λη στον Μα­ρι­νά­κη, ο Κόκ­κα­λης πού­λη­σε τα «δι­καιώ­μα­τά του» επί του γη­πέ­δου Κα­ραϊ­σκά­κης για, πε­ρί­που, 110 εκατ. ευρώ (55 εκατ. ευρώ για το 50% στον Μα­ρι­νά­κη και άλλα τόσα για το 50% στον Λαυ­ρε­ντιά­δη).

Ακο­λού­θη­σε η μάχη της «Αγιά-Σο­φιάς». Ο Δ. Με­λισ­σα­νί­δης, έχο­ντας απο­κτή­σει την πλειο­ψη­φία της ΠΑΕ ΑΕΚ, απαί­τη­σε γή­πε­δο στη Φι­λα­δέλ­φεια. Το οι­κό­πε­δο του πα­λιού γη­πέ­δου είχε δοθεί στην Ερα­σι­τε­χνι­κή ΑΕΚ με πα­ρα­χω­ρη­τή­ριο (μια μορφή εκ­χώ­ρη­σης γης από το Δη­μό­σιο για συ­γκε­κρι­μέ­νες χρή­σεις -πχ βο­σκο­τό­πια, καλ­λιέρ­γειες, ξύ­λευ­ση κ.ο.ξ.- που δεν κα­το­χυ­ρώ­νει ποτέ δι­καιώ­μα­τα ιδιο­κτη­σί­ας…). Με τις απο­φά­σεις της κυ­βέρ­νη­σης Τσί­πρα (που πα­ρα­βί­α­ζαν κα­τά­φω­ρα την αρ­νη­τι­κή από­φα­ση της ΠΓ του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ) η οι­κο­δό­μη­ση του γη­πέ­δου επι­χο­ρη­γή­θη­κε με 40 εκατ. ευρώ από τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό της πε­ρι­φέ­ρειας Ατ­τι­κής, ενώ το Δη­μό­σιο ανέ­λα­βε ολό­κλη­ρο το κό­στος των έργων που έγι­ναν απα­ραί­τη­τα για να λει­τουρ­γή­σει το γή­πε­δο (υπο­γειο­ποί­η­ση γύρω δρό­μων κ.ά.). Στη σχε­τι­κή συμ­φω­νία η κυ­βέρ­νη­ση πα­ρα­χω­ρού­σε την κυ­ριό­τη­τα επί του γη­πέ­δου στην κά­το­χο του πα­ρα­χω­ρη­τη­ρί­ου επί του οι­κο­πέ­δου Ερα­σι­τε­χνι­κή ΑΕΚ, η οποία αμέ­σως πα­ρα­χώ­ρη­σε «ομό­φω­να» την κυ­ριό­τη­τα επί του γη­πέ­δου για 100 χρό­νια στην ΑΕ που ελέγ­χει την επαγ­γελ­μα­τι­κή ομάδα πο­δο­σφαί­ρου της ΑΕΚ, στην οποία τη συ­ντρι­πτι­κή με­το­χι­κή πλειο­ψη­φία κα­τέ­χει η οι­κο­γέ­νεια Με­λισ­σα­νί­δη. Όμορ­φες δου­λειές, καλά στρω­μέ­νες…

Με αυτά τα προη­γού­με­να, δεν ήταν δυ­να­τόν να μεί­νει πα­ρα­πο­νε­μέ­νος ο Ιβάν Σαβ­βί­δης. Το σχέ­διο «Νέα Τού­μπα» αυ­γα­τί­ζει το οι­κό­πε­δο του πα­λιού γη­πέ­δου του ΠΑΟΚ κατά 30 στρέμ­μα­τα (που πα­ρέ­χει δω­ρε­άν το Υπ. Εθ. Άμυ­νας), κα­τα­πί­νει το χώρο του πα­ρα­κεί­με­νου δη­μο­τι­κού κο­λυμ­βη­τη­ρί­ου, ενός δη­μό­σιου σχο­λεί­ου και με­γά­λο μέρος του ελεύ­θε­ρου χώρου της πα­λιάς «Αλά­νας Τού­μπας». Για την κα­τα­σκευή του γη­πέ­δου και των «συ­νο­δών» έργων (εμπο­ρι­κό και συ­νε­δρια­κό κέ­ντρο, πάρ­κινγκ κ.ά.) το Δη­μό­σιο εκτός από τη δω­ρε­άν πα­ρα­χώ­ρη­ση γης, δε­σμεύ­ε­ται να «συν­δρά­μει» τον επεν­δυ­τή Ιβάν Σαβ­βί­δη με επι­χο­ρή­γη­ση σε πο­σο­στό της τε­λι­κής επέν­δυ­σης που δεν είναι ακόμα γνω­στό. Είναι πε­ριτ­τό να ανα­ρω­τη­θού­με το ποιος θα είναι ο ιδιο­κτή­της αυτού του «συ­γκρο­τή­μα­τος». Αν (ή όταν) ο Ι. Σαβ­βί­δης απο­φα­σί­σει να απα­γκι­στρω­θεί από τον ΠΑΟΚ, θα έχει τη δυ­να­τό­τη­τα να που­λή­σει στο διά­δο­χό του ένα πο­λύ­τι­μο πε­ριου­σια­κό στοι­χείο.

Το πιο πρό­σφα­το πα­ρά­δειγ­μα είναι ο Βο­τα­νι­κός και η «Πα­να­θη­ναϊ­κή Πο­λι­τεία». Η κυ­βέρ­νη­ση, ο Μπα­κο­γιάν­νης, ο Πα­τού­λης και ο Αλα­φού­ζος ανα­κοί­νω­σαν με τυ­μπα­νο­κρου­σί­ες την υπο­γρα­φή του «μνη­μο­νί­ου» που θα δια­σφα­λί­σει μέσα στα επό­με­να 3-4 χρό­νια «γή­πε­δο για τον Πα­να­θη­ναϊ­κό». Για την ακρί­βεια, γή­πε­δο πο­δο­σφαί­ρου για την ΑΕ, γή­πε­δο μπά­σκετ για την ΚΑΕ, κο­λυμ­βη­τή­ριο ολυ­μπια­κών δια­στά­σε­ων, γή­πε­δα για όλα τα αθλη­τι­κά τμή­μα­τα, εμπο­ρι­κό και συ­νε­δρια­κό κέ­ντρο. Πα­ρε­μπι­πτό­ντως η Τρά­πε­ζα Πει­ραιώς και η Άλφα, που είχαν «ατυ­χώς» εμπλα­κεί στη χρη­μα­το­δό­τη­ση του πα­λιού σχε­δί­ου Βο­τα­νι­κός, παίρ­νουν το δι­καί­ω­μα να οι­κο­δο­μή­σουν 52.000 τ.μ. εμπο­ρι­κής χρή­σης, για να ρε­φά­ρουν τις πα­λιές τους απώ­λειες. Το σύ­νο­λο του κό­στους κα­τα­σκευ­ής ανα­λαμ­βά­νει εξ ολο­κλή­ρου το Δη­μό­σιο, που φαί­νε­ται να υπο­χρε­ώ­νε­ται να «επεν­δύ­σει» πόσο που κυ­μαί­νε­ται με­τα­ξύ (του μί­νι­μουμ) των 160 εκατ. ευρώ ως τα 300 εκατ. ευρώ (αν συ­νυ­πο­λο­γι­στεί το κό­στος των πε­ρι­φε­ρεια­κών έργων και πα­ρεμ­βά­σε­ων που θα είναι, μάλ­λον, απα­ραί­τη­τα).

Η κυ­ριό­τη­τα αυτού του τε­ρά­στιου οι­κο­δο­μή­μα­τος περ­νά­ει για 100 χρό­νια στους πλειο­ψη­φού­ντες με­τό­χους της πο­δο­σφαι­ρι­κής και της μπα­σκε­τι­κής ΑΕ, σε ανα­λο­γία που μένει να συμ­φω­νη­θεί με­τα­ξύ τους. Σε αντί­τι­μο, πα­ρα­δί­δουν στο Δήμο Αθη­ναί­ων την κυ­ριό­τη­τά τους επί του γη­πέ­δου του ΠΑΟ στην Αλε­ξάν­δρας (κυ­ριό­τη­τα που είναι ανύ­παρ­κτη, μιας και το Αλε­ξάν­δρας είχε εκ­χω­ρη­θεί στον Πα­να­θη­ναϊ­κό με πα­ρα­χω­ρη­τή­ριο). Ο Αλα­φού­ζος απο­δει­κνύ­ε­ται, τε­λι­κά, ότι δεν υπήρ­ξε κα­θό­λου κο­ρόι­δο, όπως νό­μι­ζε η πλειο­ψη­φία της Θύρας 13.

Ο κίν­δυ­νος μιας «πα­ρά­πλευ­ρης απώ­λειας» εμ­φα­νί­ζε­ται εδώ: Αν αυτά τα «τε­τε­λε­σμέ­να» υπο­βαθ­μί­σουν γε­νι­κώς την αντο­χή των πα­ρα­χω­ρη­τη­ρί­ων ένα­ντι των απαι­τή­σε­ων ιδιο­κτη­σί­ας, τότε εκα­το­ντά­δες χι­λιά­δες στρέμ­μα­τα θα αλ­λά­ξουν χέρια πα­νελ­λα­δι­κά. Θα χτι­στούν ξε­νο­δο­χεία, κά­μπινγκ, ερ­γο­στά­σια και βίλες σε οι­κό­πε­δα που το δη­μό­σιο κά­πο­τε πα­ρα­χώ­ρη­σε σε μο­να­στή­ρια ή σε ιδιώ­τες για συ­γκε­κρι­μέ­νες και μόνο χρή­σεις και για συ­γκε­κρι­μέ­νο χρόνο.

Πριν στε­γνώ­σει το με­λά­νι στις ανα­κοι­νώ­σεις σχε­τι­κά με το Βο­τα­νι­κό, στα Μέσα Ενη­μέ­ρω­σης που ελέγ­χει ο Β. Μα­ρι­νά­κης εμ­φα­νί­στη­καν τα άρθρα που απαι­τούν αμέ­σως ένα «κόκ­κι­νο Βο­τα­νι­κό». Επι­κα­λού­με­νος τις αρχές της ανα­λο­γι­κό­τη­τας και της δι­καιο­σύ­νης -αλλά κυ­ρί­ως ότι ένα ση­μα­ντι­κό τμήμα της «κυ­ριό­τη­τας» επί του Κα­ραϊ­σκά­κης έχει ήδη πα­ρέλ­θει, το αφε­ντι­κό της ΠΑΕ Ολυ­μπια­κός βάζει στο μάτι ένα από τα πα­ρα­θα­λάσ­σια «φι­λέ­τα» που το Δη­μό­σιο δεν έχει ακόμα που­λή­σει. Όπου απαι­τεί να χτι­στεί μια «Ερυ­θρό­λευ­κη Πο­λι­τεία», που θα στε­γά­σει το πο­δό­σφαι­ρο, το μπά­σκετ (που θέλει να φύγει από το απαρ­χαιω­μέ­νο ΣΕΦ) και τα άλλα τμή­μα­τα του Ολυ­μπια­κού. Με την επι­χο­ρή­γη­ση του Δη­μο­σί­ου βε­βαί­ως-βε­βαί­ως και την εξα­σφα­λι­σμέ­νη κυ­ριό­τη­τα του ίδιου.

Το ανέκ­δο­το είναι ότι όλοι αυτοί δη­λώ­νουν οπα­δοί της «ελεύ­θε­ρης αγο­ράς» και αντί­πα­λοι της «κρα­τι­κής πα­ρέμ­βα­σης».

Αν συ­νυ­πο­λο­γί­σει κα­νείς το σύ­νο­λο του κό­στους αυτών των έργων θα σο­κα­ρι­στεί. Με τα χρή­μα­τα αυτά θα μπο­ρού­σαν να απο­γειω­θούν προς το κα­λύ­τε­ρο τα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία και τα δη­μό­σια σχο­λεία.

Η πο­λι­τι­κή πάλη είναι πάντα αγώ­νας για τις προ­τε­ραιό­τη­τες και το πώς δια­τί­θε­νται οι υπάρ­χο­ντες δη­μό­σιοι πόροι. Με τις απο­φά­σεις για τα γή­πε­δα πα­ρα­βιά­ζε­ται βάρ­βα­ρα κάθε κρι­τή­ριο κοι­νω­νι­κής αντί­λη­ψης, προς σκαν­δα­λώ­δες όφε­λος της πιο «μαύ­ρης» επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας.

Το κα­λύ­τε­ρο θα ήταν να δούμε ενω­μέ­νους τους οπα­δούς των πο­δο­σφαι­ρι­κών ομά­δων να απαι­τούν σχο­λεία και νο­σο­κο­μεία αντί για γή­πε­δα. Όμως προς το παρόν βλέ­που­με τη ΝΔ, τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, το ΚΙΝΑΛ να συ­ναι­νούν στα σχέ­δια προ­κλη­τι­κής ενί­σχυ­σης των βα­ρώ­νων του πο­δο­σφαί­ρου και μια γε­νι­κό­τε­ρη σιωπή στα σκάν­δα­λα που συ­νο­δεύ­ουν την οι­κο­δό­μη­ση των γη­πέ­δων τους.

Το λόγο πρέ­πει να πάρει η αυ­θε­ντι­κά ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρά.

/rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.