Η απαγόρευση δεν πέρασε, ο Δεκέμβρης τιμήθηκε στο δρόμο

Η απαγόρευση δεν πέρασε, ο Δεκέμβρης τιμήθηκε στο δρόμο

  • |

Παρά τις απαγορεύσεις η μνήμη του Δεκέμβρη είναι ζωντανή.

Για ακόμη μια φορά μέσα σε λι­γό­τε­ρο από ένα μήνα η Αθήνα θύ­μι­ζε μια αστυ­νο­μο­κρα­τού­με­νη πόλη. Την ημέρα της δο­λο­φο­νί­ας του Αλέ­ξαν­δρου Γρη­γο­ρό­που­λου, οι μόνοι που μπο­ρού­σαν να προ­σεγ­γί­σουν το ση­μείο που άφησε την τε­λευ­ταία του πνοή ήταν οι δο­λο­φό­νοι του.

Νικόλας Κολυτάς

Είναι σαφής πλέον η πρό­θε­ση της κυ­βέρ­νη­σης να επι­βά­λει ένα νέο δόγμα “τάξης και ασφά­λειας” που να μην αφή­νει κα­νέ­να πε­ρι­θώ­ριο συλ­λο­γι­κής αμ­φι­σβή­τη­σης και πο­λι­τι­κής κι­νη­το­ποί­η­σης. Όλα αυτά τα σχέ­δια όμως κα­ταρ­ρέ­ουν στην πράξη όσο η πο­λι­τι­κή συ­νέ­χεια του Δε­κέμ­βρη εκ­φρά­ζε­ται στους δρό­μους.

(φωτο: Μά­ριος Λώλος)

Η αστυ­νο­μία του Χρυ­σο­χο­ΐ­δη για ακόμη μια φορά αυ­το­γε­λοι­ποι­ή­θη­κε. Χωρίς να τηρεί κα­νέ­να υγειο­νο­μι­κό μέτρο προ­χώ­ρη­σε σε προ­σα­γω­γές και συλ­λή­ψεις δι­κη­γό­ρων στη δίκη της ΧΑ, συν­δι­κα­λι­στών, ερ­γα­ζό­με­νων σε νο­σο­κο­μεία, φοι­τη­τών, δη­μο­τι­κών και κοι­νο­τι­κών συμ­βού­λων, δη­μο­σιο­γρά­φων, μελών πο­λι­τι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων, ακόμη και απλών πε­ρα­στι­κών. Αν αυτό λέ­γε­ται υγειο­νο­μι­κή πρό­λη­ψη και όχι κρα­τι­κή αυ­θαι­ρε­σία τότε κάτι πη­γαί­νει πολύ λάθος. Και για την υγεία και για τη δη­μο­κρα­τία.

(φωτο: Μά­ριος Λώλος)

Πα­ρό­λα αυτά η μνήμη του Αλέξη και της εξέ­γερ­σης του Δε­κέμ­βρη έμει­νε ζω­ντα­νή. Η τε­ρα­τώ­δης απα­γό­ρευ­ση των συ­να­θροί­σε­ων άνω των τεσ­σά­ρων ατό­μων για ακόμη μια φορά έμει­νε ένα κενό γράμ­μα, καθώς χι­λιά­δες άν­θρω­ποι τη­ρώ­ντας τα απα­ραί­τη­τα υγειο­νο­μι­κά μέτρα είτε προ­σπά­θη­σαν να προ­σεγ­γί­σουν το ση­μείο της δο­λο­φο­νί­ας στα Εξάρ­χεια για να αφή­σουν ένα λου­λού­δι, είτε προ­χώ­ρη­σαν σε το­πι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις στις γει­το­νιές της Αθή­νας και στην υπό­λοι­πη Ελ­λά­δα. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κές ήταν οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις σε Κυ­ψέ­λη, Αγία Πα­ρα­σκευή, Ζω­γρά­φου και σε άλλες πε­ριο­χές τις Αθή­νας που ο κό­σμος των πε­ριο­χών δεν έμει­νε απλώς σπίτι του. Αντί­στοι­χες ει­κό­νες υπήρ­ξαν και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη αλλά και στην υπό­λοι­πη Ελ­λά­δα.

Καμία κυ­βέρ­νη­ση δεν επι­βί­ω­σε μόνο κα­τα­στέλ­λο­ντας. Έχο­ντας απο­τύ­χει στην αντι­με­τώ­πι­ση της υγειο­νο­μι­κής κρί­σης και βλέ­πο­ντας μπρο­στά του μια πρω­το­φα­νή ύφεση ο Μη­τσο­τά­κης προ­σπα­θεί να κα­τα­στεί­λει κάθε φωνή αντί­δρα­σης από τώρα που ειναι νωρίς. Όμως όποιος υπο­λο­γί­ζει για την κοι­νω­νία χωρίς την κοι­νω­νία, προ­φα­νώς δεν έμαθε τί­πο­τα από το Δε­κέμ­βρη. Και γι’ αυτό είναι κα­τα­δι­κα­σμέ­νος στην απο­τυ­χία. Αρκεί να κρα­τη­θεί ζω­ντα­νή η σπίθα των αγώ­νων και των αντι­στά­σε­ων.

Πα­ρα­κά­τω φω­το­γρα­φί­ες από κά­ποιες το­πι­κές ση­με­ρι­νές κι­νη­το­ποι­ή­σεις (Αγία Πα­ρα­σκευή, Κυ­ψέ­λη, Ζω­γρά­φου, Πει­ραιάς, Θεσ­σα­λο­νί­κη). Πολ­λές αλιεύ­θη­καν από την κα­μπά­νια Κα­νέ­νας Μόνος/Καμία Μόνη.

//rproject.gr/

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.