Δεν είμαστε αναλώσιμοι-ες

Δεν είμαστε αναλώσιμοι-ες

  • |

Με νέες κινητοποιήσεις απαντάνε στην κυβέρνηση οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία

H Eλ­λά­δα ξε­κί­νη­σε με ένα πλε­ο­νέ­κτη­μα τον δεύ­τε­ρο γύ­ρο-κύ­μα της παν­δη­μί­ας γιατί δό­θη­κε ένα πο­λύ­τι­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα από τον λαό που τή­ρη­σε «ευ­λα­βι­κά» τις προ­τά­σεις των ει­δι­κών, με με­γά­λο κό­στος, και μη­δέ­νι­σε σχε­δόν, τα κρού­σμα­τα της covid. Όταν ο ΠΟΥ έκρουε τον κώ­δω­να για την ανά­γκη ενί­σχυ­σης του Δη­μο­σί­ου  Συ­στή­μα­τος Υγεί­ας η στάση της κυ­βέρ­νη­σης δεν ήταν παρά αδια­φο­ρία.

Αντώνης Καραβάς, Ευτυχία Χαμόδρακα (γιατροί του ΕΣΥ) |
Ξε­κί­νη­σε λοι­πόν μια κούρ­σα για την ανά­κτη­ση του κύ­ρους της πλη­γεί­σας αγο­ράς με το άνοιγ­μα του του­ρι­σμού με ΜΟΝΟ δειγ­μα­το­λη­πτι­κά τεστ, με άνοιγ­μα των σχο­λεί­ων με 25 μα­θή­τριες-ες ανά τάξη, με τα ΜΜΜ κα­θη­με­ρι­νά ασφυ­κτι­κά γε­μά­τα  και τους ερ­γα­σια­κούς χώ­ρους να λει­τουρ­γούν χωρίς τα προ­βλε­πό­με­να μέτρα ασφα­λεί­ας και την κυ­βέρ­νη­ση να αγνο­εί πα­ντε­λώς της Ενώ­σεις Υγειο­νο­μι­κών που σχε­δόν εμ­μο­νι­κά έθε­ταν τα θέ­μα­τα, λόγω υγειο­νο­μι­κού κιν­δύ­νου.

Απο τις 24/11 λοι­πόν ο αριθ­μός θα­νά­των είναι κατά  μέσο όρο 95-100/μέρα, με τον αριθ­μό των δια­σω­λη­νω­μέ­νων  κατά μέσο όρο να είναι στα­θε­ρά 600. Στα νο­σο­κο­μεία της  Β. Ελ­λα­δας η κα­τά­στα­ση είναι τρα­γι­κή με τους Υπεύ­θυ­νους Μο­νά­δων COVID  να κά­νουν έκ­κλη­ση για την ανά­γκη εξει­δι­κευ­μέ­νου –εκ­παι­δευ­μέ­νου προ­σω­πι­κού και την ανά­γκη  λει­τουρ­γί­ας πολ­λα­πλών κλι­νών ΜΕΘ.

Πέντε ημέ­ρες νω­ρί­τε­ρα ο Υπουρ­γός Υγεί­ας προ­σέ­φε­ρε  διπλό μισθό σαν αντάλ­λαγ­μα για όσους ια­τρούς ΕΣΥ «εθε­λο­ντι­κά» με­τα­κι­νη­θούν  στην Β. Ελ­λά­δα!

Πού χρειά­ζε­ται για­τρούς στη Βό­ρεια Ελ­λά­δα; Στις Σέρ­ρες; «Το νο­σο­κο­μείο δου­λεύ­ει άψογα» δή­λω­νε ο Διοι­κη­τής του Νο­σο­κο­μεί­ου μόλις πριν λίγες μέρες! «Είναι ανα­κρί­βειες οι κα­ταγ­γε­λί­ες της Ένω­σης Νο­σο­κο­μεια­κών Για­τρών Σερ­ρών» έλεγε ο Αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης! Στη Δράμα; Μα «το νο­σο­κο­μείο δεν έχει πρό­βλη­μα» δή­λω­νε πριν από λίγες μέρες ο κύ­ριος Κι­κί­λιας.

Και για να έχου­με καλό ερώ­τη­μα. Γιατί ζη­τά­ει να πάνε για­τροί στη Βό­ρεια Ελ­λά­δα; Αφού όσα κα­ταγ­γέλ­λει μία «μειο­ψη­φία συν­δι­κα­λι­στών» για­τρών για τις τρα­γι­κές ελ­λεί­ψεις είναι fake news και το σύ­στη­μα υγεί­ας είναι θω­ρα­κι­σμέ­νο. Όσο για την εθε­λο­ντι­κή προ­σφο­ρά, ανά­με­σα στους συ­να­δέλ­φους που ανέ­φε­ρε τα ονό­μα­τά τους ο Υπουρ­γός Υγεί­ας ότι πάνε «εθε­λο­ντι­κά», υπάρ­χουν συ­νά­δελ­φοι που ούτε είχαν απα­ντή­σει στις προ­τά­σεις που τους έγι­ναν ή ακόμα χει­ρό­τε­ρα δεν το γνώ­ρι­ζαν καν!

Κυ­βέρ­νη­ση και Υπουρ­γείο Υγεί­ας έχουν εγκλη­μα­τι­κές ευ­θύ­νες. Ακόμα και τώρα εφαρ­μό­ζουν απα­ρέ­γκλι­τα την πο­λι­τι­κή της υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης και της υπο­στε­λέ­χω­σης που έχει οδη­γή­σει στα ση­με­ρι­νά τρα­γι­κά αδιέ­ξο­δα, με «λύ­σεις» που κάθε άλλο παρά λύ­νουν, αντί­θε­τα δη­μιουρ­γούν επι­πλέ­ον ζη­τή­μα­τα στα Νο­σο­κο­μεία πε­ρι­φε­ρειών, που θε­ω­ρη­τι­κά δεν είναι στο κόκ­κι­νο και ήδη λει­τουρ­γούν με απο­δε­κα­τι­σμέ­νο  και   εξου­θε­νω­μέ­νο προ­σω­πι­κό. Μην ξε­χνά­με ότι οι Υγειο­νο­μι­κοί  ερ­γά­ζο­νται  με ανα­στο­λή αδειών από την αρχή της παν­δη­μί­ας,  με μία σύ­ντο­μη δια­κο­πή τους θε­ρι­νούς μήνες .

Ακόμα και τώρα δεν δι­στά­ζουν να εφαρ­μό­ζουν την πο­λι­τι­κή που θυ­σιά­ζει την υγεία και τη ζωή στο βωμό της υπο­τι­θέ­με­νης έλ­λει­ψης κον­δυ­λί­ων – πόρων. Πα­σχί­ζει λοι­πόν  η κυ­βέρ­νη­ση να μη φανεί η εγκλη­μα­τι­κή άρ­νη­σή της, ακόμα και τώρα, να ενι­σχύ­σει το σύ­στη­μα με μό­νι­μο προ­σω­πι­κό, με υπο­δο­μές και εξο­πλι­σμό και να επι­τά­ξει τον ιδιω­τι­κό τομέα, χωρίς όρους, ώστε όλες οι υγειο­νο­μι­κές δομές, ο εξο­πλι­σμός και το προ­σω­πι­κό να εντα­χθούν σε ενιαίο κρα­τι­κό σχε­δια­σμό.

Και όλα αυτά ενώ έχουν προ­στε­θεί στον κα­τά­λο­γο των νο­σού­ντων, αλλά δυ­στυ­χώς και των απω­λειών πολ­λοί υγειο­νο­μι­κοί. Δεν είναι μόνο οι 6 συ­νά­δελ­φοι που χά­σα­με από κο­ρω­νο­ϊό (2 νοσ. Δρά­μας, 1 ΑΧΕΠΑ, 1 νοσ. Κα­βά­λας, 1 προν. Μο­νά­δα Αγιος Πα­ντε­λε­ή­μων, 1 νοσ. Κα­στο­ριας), έχου­με 10 δια­σω­λη­νω­μέ­νους συ­να­δέλ­φους που δί­νουν τη μάχη για τη ζωή αυτή τη στιγ­μή στις ΜΕΘ.

Και σε αυτήν την κρί­σι­μη φάση, κατά την οποία οι υγειο­νο­μι­κοί μά­χο­νται με ιδιαί­τε­ρη γεν­ναιό­τη­τα, δια­κιν­δυ­νεύ­ο­ντας την ίδια τους τη ζωή, κα­λούν σε απο­λο­γία οι διοι­κή­σεις νο­σο­κο­μεί­ων συ­να­δέλ­φους που νο­σούν, όπως στον Άγιο Σάββα, που κά­λε­σε ο διοι­κη­τής τους ερ­γα­ζό­με­νους που νό­ση­σαν με Covid σε ΕΔΕ για τη διε­ρεύ­νη­ση τυχόν ευ­θυ­νών του προ­σω­πι­κού, ωστό­σο απα­ντή­θη­κε με μα­ζι­κή κι­νη­το­ποί­η­ση στις 4/12

Έτσι λοι­πόν, κάτω από πιέ­σεις ΜΕΤΑ και Πα­ρεμ­βά­σε­ων και με τις απο­φά­σεις των δύο σω­μα­τεί­ων Ατ­τι­κού και Αγ. Σάββα, η ΠΟ­Ε­ΔΗΝ απο­φά­σι­σε κι­νη­το­ποί­η­ση την Πέμ­πτη 10/12, στις πύλες των νο­σο­κο­μεί­ων, 8:00-10:00 το πρωί.

Αντί­στοι­χη κι­νη­το­ποί­η­ση έχει απο­φα­σί­σει το Ατ­τι­κό στις 9/12 με κέ­ντρο τα ΒΑΕ.

Είναι τώρα λοι­πόν η κα­τάλ­λη­λη ώρα να ανα­δει­χθούν και τα υπό­λοι­πα αι­τή­μα­τά μας, αξιο­ποιώ­ντας και την εμπει­ρία των προη­γού­με­νων κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων με τις συ­γκε­ντρώ­σεις στις πύλες των νο­σο­κο­μεί­ων:

Μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας των υγειο­νο­μι­κών, μέτρα για τους ερ­γα­ζό­με­νους που νο­σούν ή είναι στην κα­ρα­ντί­να, ου­σια­στι­κή στή­ρι­ξη του ΕΣΥ με χρη­μα­το­δό­τη­ση και ανά­πτυ­ξη νέων κλι­νών.
Μα­ζι­κές προ­σλή­ψεις μό­νι­μου προ­σω­πι­κού
Μο­νι­μο­ποί­η­ση όλων των συμ­βα­σιού­χων με την με­τα­τρο­πή των συμ­βά­σε­ων σε αο­ρί­στου χρό­νου.
Έντα­ξη των υγειο­νο­μι­κών στα ΒΑΕ, αύ­ξη­ση και επέ­κτα­ση του επι­δό­μα­τος αν­θυ­γιει­νής ερ­γα­σί­ας.
Κα­νέ­νας δια­χω­ρι­σμός στη χο­ρή­γη­ση του βοη­θή­μα­τος ανά­με­σα στους ερ­γα­ζό­με­νους στην υγεία. Επι­στρο­φή των δώρων Χρι­στου­γέν­νων – Πάσχα – επι­δό­μα­τος αδεί­ας. Απο­κα­τά­στα­ση των απο­δο­χών που πε­ρι­κό­πη­καν στην πε­ρί­ο­δο των μνη­μο­νί­ων
Τα πρω­το­βάθ­μια σω­μα­τεία και οι ενώ­σεις των νο­σο­κο­μεια­κών για­τρών πρέ­πει να κι­νη­θούν άμεσα για την ορ­γά­νω­ση της κι­νη­το­ποί­η­σης στις 10 Δε­κέμ­βρη που θα εκ­φρά­σει την συσ­σω­ρευ­μέ­νη οργή και την αγω­νι­στι­κή διά­θε­ση των υγειο­νο­μι­κών πα­ντού!

Μόνο ο λαός θα σώσει το λαό.

//rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.