Έκθεση Πισσαρίδη: Ένας νεοφιλελεύθερος οδοστρωτήρας για την εκπαίδευση

Έκθεση Πισσαρίδη: Ένας νεοφιλελεύθερος οδοστρωτήρας για την εκπαίδευση

  • |

Η έκθεση Πισσαρίδη και τα 42 σημεία της για την εκπαίδευση κινούνται στην ίδια κατεύθυνση των νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων που προτείνουν τα τελευταία χρόνια τόσο οι ελληνικές κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ όσο και ο Σύνδεσμος Ελλήνων βιομηχάνων (ΣΕΒ), αλλά και η ΕΕ μέσω του ΟΟΣΑ.

Βασίλης Λίτος

Τα 42 αυτά ση­μεία δεν είναι τί­πο­τα άλλο από μια ανα­κύ­κλω­ση αντι­με­ταρ­ρυθ­μί­σε­ων που έχουν  ξα­να­πα­ρου­σια­στεί και σε άλλα νο­μο­σχέ­δια στο πα­ρελ­θόν.

Στό­χοι

Βα­σι­κοί σχε­δια­στές αυτών των προ­τά­σε­ων είναι δια­φο­ρά οι­κο­νο­μι­κά λόμπι της οι­κο­νο­μι­κής ελίτ, τε­χνο­κρά­τες, managers ιδιω­τι­κών κο­λε­γί­ων, καθώς και με­γά­λοι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί ορ­γα­νι­σμοί και πο­λυ­ε­θνι­κοί κο­λοσ­σοί. Η λο­γι­κή που υπε­ρι­σχύ­ει σε αυτές τις προ­τά­σεις του Πισ­σα­ρί­δη είναι η πλή­ρης με­τα­τρο­πή της εκ­παί­δευ­σης σε προ­ϊ­όν, όπου η γνώση θα απο­τε­λεί εμπό­ρευ­μα προς κα­τα­νά­λω­ση και οι μα­θη­τές, φοι­τη­τές και γο­νείς θα απο­τε­λούν τους πε­λά­τες. Η κυ­βέρ­νη­ση είχε ήδη προ­α­ναγ­γεί­λει και σχε­διά­σει μια σειρά μέ­τρων για το χώρο της εκ­παί­δευ­σης, όπως η σύν­δε­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης των ΑΕΙ με συ­γκε­κρι­μέ­να κρι­τή­ρια, η επα­να­φο­ρά των Συμ­βου­λί­ων Ιδρυ­μά­των, ακόμη και η ίδρυ­ση ξε­νό­γλωσ­σων προ­πτυ­χια­κών τμη­μά­των με δί­δα­κτρα.

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να, η έκ­θε­ση Πισ­σα­ρί­δη, πίστη στο νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρο δόγμα της Δε­ξιάς για την εκ­παί­δευ­ση, συν­δέ­ει την εκ­παι­δευ­τι­κή δια­δι­κα­σία με τις ανά­γκες της αγο­ράς και του κε­φα­λαί­ου και αντι­λαμ­βά­νε­ται το γνω­στι­κό αντι­κεί­με­νο με όρους κερ­δο­φο­ρί­ας και ανα­πτυ­ξια­κής προ­ο­πτι­κής για τις επι­χει­ρή­σεις. Βα­σι­κές κα­τευ­θύν­σεις απο­τε­λούν: Αφε­νός η προ­σπά­θεια απο­κέ­ντρω­σης και αυ­το­νό­μη­σης των σχο­λι­κών μο­νά­δων και των πα­νε­πι­στη­μί­ων -που στην πράξη ση­μαί­νει υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σή τους από το κρά­τος, ώστε να στρα­φούν ανα­γκα­στι­κά από μόνα τους στην ιδιω­τι­κή πρω­το­βου­λία για να βρουν πό­ρους για την λει­τουρ­γία τους. Αυτό βάζει σε κίν­δυ­νο τόσο την ίδια την ποιό­τη­τα της εκ­παι­δευ­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας, όσο και την ερ­γα­σια­κή προ­ο­πτι­κή της νε­ο­λαί­ας που θα εξαρ­τά­ται από τον κάθε και­ρο­σκό­πο. Η άλλη βα­σι­κή κα­τεύ­θυν­ση αφε­τέ­ρου, είναι η αλ­λα­γή στις συν­θή­κες ερ­γα­σί­ας των ίδιων των ερ­γα­ζο­μέ­νων στην εκ­παι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα, καθώς η με­γι­στο­ποί­η­ση των κερ­δών όσων επεν­δύ­ουν ση­μαί­νει ελα­στι­κό­τη­τα στις σχέ­σεις ερ­γα­σί­ας, δη­λα­δή απο­λύ­σεις και μειώ­σεις μι­σθών.

Σχο­λεία

Η έκ­θε­ση κάνει λόγο για εξοι­κο­νό­μη­ση πόρων από τις δη­μό­σιες δα­πά­νες για την εκ­παί­δευ­ση, καθώς η κυ­βέρ­νη­ση θε­ω­ρεί ότι υπάρ­χει κα­τα­σπα­τά­λη­ση πόρων στα δια­λυ­μέ­να και υπο­στε­λε­χω­μέ­να κατά τα άλλα από τις μνη­μο­νια­κές πο­λι­τι­κές σχο­λεία. Αυτό πρα­κτι­κά ση­μαί­νει ότι η ανά­γκη κά­λυ­ψης των κενών θέ­σε­ων εκ­παι­δευ­τι­κών θα «αντι­με­τω­πι­στεί» με   συγ­χω­νεύ­σεις σχο­λεί­ων και κα­ταρ­γή­σεις πολ­λών απ’ αυτών, ιδιαί­τε­ρα στην πε­ρι­φέ­ρεια της χώρας.

Στη συ­νέ­χεια ξα­να­εμ­φα­νί­ζε­ται η τρά­πε­ζα θε­μά­των, η οποία αυτή τη φορά απο­κτά άλλα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά. Θα επε­κτα­θεί σε όλες τις τά­ξεις της δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκ­παί­δευ­σης, με σκοπό τη συλ­λο­γή των απο­τε­λε­σμά­των των μα­θη­τών σε εθνι­κή εμ­βέ­λεια και σε βάθος χρό­νου για να υπάρ­χει μετρό σύ­γκρι­σης με άλλες χώρες του εξω­τε­ρι­κού. Επί­σης, δε­δο­μέ­νη θε­ω­ρεί­ται η αξιο­λό­γη­ση τόσο των σχο­λι­κών μο­νά­δων όσο και των ίδιων των εκ­παι­δευ­τι­κών, ως ερ­γα­λείο εξα­να­γκα­σμού στις εκά­στο­τε επι­τα­γές της κυ­βέρ­νη­σης αλλά και στην ελα­στι­κο­ποί­η­ση των σχέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας τους. Πα­ράλ­λη­λα, η χρη­μα­το­δό­τη­ση των σχο­λι­κών μο­νά­δων βάσει κρι­τη­ρί­ων θα δη­μιουρ­γή­σει πολύ γρή­γο­ρα σχο­λεία δύο τα­χυ­τή­των και λου­κέ­το σε αρ­κε­τά επαρ­χια­κά από αυτά, που δεν θα μπο­ρούν να αντα­πε­ξέλ­θουν στις νέες συν­θή­κες -με απο­τέ­λε­σμα πολ­λές οι­κο­γέ­νειες να κα­τα­φύ­γουν στην ιδιω­τι­κή εκ­παί­δευ­ση. Αυτό απο­τε­λεί και κυ­βερ­νη­τι­κό στόχο του πα­ρα­πά­νω σχε­δια­σμού.

Ανώ­τα­τη Εκ­παί­δευ­ση

Στην Ανώ­τα­τη Εκ­παί­δευ­ση, η Επι­τρο­πή Πισ­σα­ρί­δη ει­ση­γεί­ται ανα­σχε­δια­σμό του χάρτη της τρι­το­βάθ­μιας εκ­παί­δευ­σης, δη­λα­δή συγ­χω­νεύ­σεις και κα­ταρ­γή­σεις τμη­μά­των της επαρ­χί­ας, δη­μιουρ­γία με­γά­λων πα­νε­πι­στη­μια­κών ιδρυ­μά­των και ανα­προ­σαρ­μο­γή  των προ­γραμ­μά­των σπου­δών ώστε να συ­νά­δουν με τις ανά­γκες της αγο­ράς ερ­γα­σί­ας. Το σύ­στη­μα αξιο­λό­γη­σης θα εφαρ­μο­στεί και στα πα­νε­πι­στή­μια και θα συν­δέ­ε­ται με τη χρη­μα­το­δό­τη­σή τους, τα οποία για να εξα­σφα­λί­σουν κι αυτά με τη σειρά τους απα­ραί­τη­τους πό­ρους για την ομαλή λει­τουρ­γία τους θα στρα­φούν σε δύο κα­τευ­θύν­σεις: από τη μια στους ιδιώ­τες -οι οποί­οι θα δια­μορ­φώ­νουν οι ίδιοι το πρό­γραμ­μα σπου­δών προς όφε­λός τους και θα έχουν σαν μο­να­δι­κό κρι­τή­ριο την με­γι­στο­ποί­η­ση των κερ­δών τους. Και από την άλλη το ίδιο το Πα­νε­πι­στή­μιο στο βαθμό που μπο­ρεί, θα με­τα­φέ­ρει το οποίο λει­τουρ­γι­κό κό­στος στους ίδιους του φοι­τη­τές με την μορφή δι­δά­κτρων, καθώς και στο προ­σω­πι­κό των ιδρυ­μά­των, από τους φύ­λα­κες και τις κα­θα­ρί­στριες μέχρι τους διοι­κη­τι­κούς και τους κα­θη­γη­τές οι οποίο θα απο­τε­λούν πο­λυ­τέ­λεια μπρο­στά στους νέους μειω­μέ­νους προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς ώστε να βγαί­νουν σωστά οι ισο­λο­γι­σμοί  του κάθε επεν­δυ­τή. Με αυτόν τον τρόπο τα πτυ­χία θα είναι κενού πε­ριε­χο­μέ­νου χωρίς τα απα­ραί­τη­τα εφό­δια, και χωρίς κα­νέ­να αντί­κρι­σμα συ­νο­λι­κό­τε­ρα. Οι φοι­τη­τές και οι φοι­τή­τριες θα είναι κα­τα­δι­κα­σμέ­νοι σε ένα άνευ προη­γου­μέ­νου κυ­νή­γι προ­σό­ντων και δε­ξιο­τή­των μέσω δεύ­τε­ρων πτυ­χί­ων, σε­μι­να­ρί­ων επί πλη­ρω­μή, χωρίς επαγ­γελ­μα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα και ερ­γα­σια­κή προ­ο­πτι­κή στα πλαί­σια της υλο­ποί­η­σης προ­γραμ­μά­των δια βίου μά­θη­σης.

Μέσα σε αυτές τις τρα­γι­κές συν­θή­κες δια­βί­ω­σης των φοι­τη­τών, οι οποί­οι ανα­γκά­ζο­νται να επω­μι­στούν οι ίδιοι και οι οι­κο­γέ­νειές τους το κό­στος σπου­δών τους, εφό­σον το κρά­τος πε­τσο­κό­βει πε­ραι­τέ­ρω τα κον­δύ­λια για τη φοι­τη­τι­κή μέ­ρι­μνα, η Επι­τρο­πή έρ­χε­ται να προ­τεί­νει τη πα­ρο­χή φοι­τη­τι­κών δα­νεί­ων για το κό­στος σπου­δών των φοι­τη­τών με ευ­νοϊ­κούς όρους απο­πλη­ρω­μής. Πέρα από το γε­γο­νός πως η κυ­βέρ­νη­ση ξε­κα­θα­ρί­ζει το στόχο με­τα­τό­πι­σης του κό­στους σπου­δών στους ίδιους τους σπου­δα­στές, αυτό απο­κλεί­ει με­γά­λο μέρος των φοι­τη­τών από την εκ­παι­δευ­τι­κή δια­δι­κα­σία και τα πα­νε­πι­στή­μια, εφό­σον δεν έχουν τη δυ­να­τό­τη­τα να εγ­γυ­η­θούν την απο­πλη­ρω­μή του. Επι­βάλ­λο­νται με αυτόν τον τρόπο τα­ξι­κοί φραγ­μοί στην ει­σα­γω­γή στην  τρι­το­βάθ­μια εκ­παί­δευ­ση, ενώ δη­μιουρ­γού­νται γε­νιές που βγαί­νουν πρώτη φορά στην αγορά ερ­γα­σί­ας κου­βα­λώ­ντας ήδη το βάρος ιδιω­τι­κών χρεών, όπως έχου­με δει να συμ­βαί­νει και σε άλλες χώρες όπου τα φοι­τη­το­δά­νεια είναι από τα πιο συ­νη­θι­σμέ­να ιδιω­τι­κά χρέη προς τα τρά­πε­ζες.

Δεν θα μπο­ρού­σε φυ­σι­κά η κυ­βέρ­νη­ση να μη με­ρι­μνή­σει και για τους «αιώ­νιους φοι­τη­τές». Με το σύ­νη­θες ύφος αυ­ταρ­χι­σμού που τη δια­κα­τέ­χει ιδιαί­τε­ρα προς τη νε­ο­λαία, αντί την εφαρ­μο­γή του ν+2 που έμει­νε στα χαρ­τιά εξαι­τί­ας των μα­ζι­κών αντι­δρά­σε­ων των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων, η έκ­θε­ση Πισ­σα­ρί­δη προ­τεί­νει σαν αντι­κί­νη­τρο για την κα­θυ­στέ­ρη­ση της ολο­κλή­ρω­σης των σπου­δών, την ει­σα­γω­γή τέ­λους επα­νεγ­γρα­φής μετά το ν+2: με λίγα λόγια πρό­στι­μο για όσους δεν τε­λειώ­νουν εγκαί­ρως, δη­λα­δή τα πιο πλητ­τό­με­να κοι­νω­νι­κά στρώ­μα­τα στην φοι­τη­τι­κή κοι­νό­τη­τα.

Η έκ­θε­ση Πισ­σα­ρί­δη, λοι­πόν, δεν είναι τί­πο­τα άλλο από τις πο­λι­τι­κές που εφαρ­μό­ζει η κυ­βέρ­νη­ση της Νέας Δη­μο­κρα­τί­ας σε όλα τα επί­πε­δα της πο­λι­τι­κής, οι­κο­νο­μι­κής και κοι­νω­νι­κής ζωής. Εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση βα­σι­κών κοι­νω­νι­κών αγα­θών όπως η γνώση, λι­τό­τη­τα στις δη­μό­σιες δα­πά­νες και πε­ρι­κο­πές στις κοι­νω­νι­κές μας ανά­γκες, δώρα στο κε­φά­λαιο πάνω στις δικές μας πλά­τες, κα­τα­στο­λή και αυ­ταρ­χι­σμός προς τη νε­ο­λαία.

//rproject.gr/

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.