Το αγνώριστο, άρρωστο και καταστρεπτικό ελληνικό 2020

Το αγνώριστο, άρρωστο και καταστρεπτικό ελληνικό 2020

  • |

Η άλλη Ελλάδα αφήνει πίσω της ένα πολύ άσχημο έτος που δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού και αποστράτευσης για το επόμενο έτος.

Το ελ­λη­νι­κό 2020 ξε­κί­νη­σε τον πε­ρα­σμέ­νο Γε­νά­ρη, με την αρ­θρο­γρα­φι­κή υπό­σχε­ση του πρω­θυ­πουρ­γού, Κυ­ριά­κου Μη­τσο­τά­κη στην «Κα­θη­με­ρι­νή της Κυ­ρια­κής» πως η Ελ­λά­δα επί των ημε­ρών του θα γίνει «αγνώ­ρι­στος». Σε με­γά­λο βαθμό, ο Μη­τσο­τά­κης τηρεί κατά γράμ­μα την υπό­σχε­ση του – η Ελ­λά­δα έχει γίνει αγνώ­ρι­στη και άρ­ρω­στη και ζει στιγ­μές εξα­θλί­ω­σης, θα­νά­του και συ­ντρι­βής της ερ­γα­τι­κής της τάξης, ση­με­ρι­νής και μελ­λο­ντι­κής.

Γιάννης Νικολόπουλος |

Ο κο­ρω­νο­ϊ­ός και η παν­δη­μία ορι­στι­κο­ποί­η­σαν το προ πολ­λού επι­κυ­ρω­μέ­νο δια­ζύ­γιο της ελ­λη­νι­κής άρ­χου­σας τάξης με την κοι­νω­νία. Άλλη Ελ­λά­δα αρ­ρω­σταί­νει, πε­θαί­νει, χει­μά­ζε­ται, απο­διορ­γα­νώ­νε­ται η ζωή της και στε­ρεύ­ει το ει­σό­δη­μα της και μπαί­νει σε λο­κντά­ουν και άλλη Ελ­λά­δα πα­νη­γυ­ρί­ζει επί πτω­μά­των για τα datacenters της Microsoft, τις τη­λε­κα­τευ­θυ­νό­με­νες επεν­δύ­σεις της αρ­πα­χτής στην ενέρ­γεια και τα ηλε­κτρι­κά οχή­μα­τα, το νέο «ψη­φια­κό» και εξ απο­στά­σε­ως μο­ντέ­λο του του­ρι­σμού ή το τσι­μέ­ντο που πλημ­μυ­ρί­ζει στην Ακρό­πο­λη.

Η Δυ­τι­κή Ατ­τι­κή έχει γίνει το Βα­γιέ­κας της Ελ­λά­δας την ώρα που άλλοι ετοι­μά­ζο­νται για χει­με­ρι­νές εξορ­μή­σεις στην Πάρ­νη­θα ή τα Λε­γραι­νά, ανά­λο­γα με την πα­ρα­πο­λι­τι­κή όρεξη του ρε­βε­γιόν, βουνό ή θά­λασ­σα, για να λυ­θούν προ­κα­τα­βο­λι­κά τα ζω­νά­ρια της σύ­γκρου­σης ενό­ψει των πρό­ω­ρων εκλο­γών που πρέ­πει να θε­ω­ρού­νται δε­δο­μέ­νες εξαι­τί­ας κυ­ρί­ως του εκτρο­χια­σμού των δη­μο­σιο­νο­μι­κών στοι­χεί­ων και της ύφε­σης.

Η ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία έχει μπει σε με­γά­λες πε­ρι­πέ­τειες στην αυγή του 2021 και την εξαι­ρε­τι­κά πι­θα­νή έναρ­ξη του λε­γό­με­νου τρί­του κύ­μα­τος στην παν­δη­μία μόλις αρθεί κάπως το λο­κντά­ουν που τέλος πά­ντων έχει επι­βλη­θεί όπως έχει επι­βλη­θεί.

Στο Μέ­γα­ρο Μα­ξί­μου κα­τοι­κο­ε­δρεύ­ει επί­ση­μα πλέον το νέο ακρο­δε­ξιό και ψε­κα­σμέ­νο αντιεμ­βο­λια­στι­κό κί­νη­μα της χώρας – μόλις 300.000 δό­σεις εμ­βο­λί­ων και ίσως (ίσως…) πε­ρί­που 1,2 εκα­τομ­μύ­ρια δό­σεις μέχρι τα τέλη του Μάρτη θα έχει προ­μη­θευ­τεί η Ελ­λά­δα, δη­λα­δή ζή­τη­μα θα είναι αν θα εμ­βο­λια­στούν πε­ρί­που 600.000 άν­θρω­ποι – και με ποια κρι­τή­ρια, ε;

Αν ορι­σμέ­νοι πι­στεύ­ουν ότι ο ελ­λη­νι­κός λαός στην πλειο­ψη­φία του έχει νο­σή­σει στα βουβά και μα­κριά από τα κα­τα­γρα­φι­κά ρα­ντάρ του ΕΟΔΥ απο­κτώ­ντας για κά­ποιο διά­στη­μα ανο­σία, δεν θα μπο­ρού­σαν να βρουν πιο φρι­κτό και κου­το­πό­νη­ρο τρόπο για να θέ­σουν αυτή την εκτί­μη­ση τους στη δη­μό­σια σφαί­ρα.

Βέ­βαια, ακόμη δεν έχει ξε­κα­θα­ρι­στεί η απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των εμ­βο­λί­ων – πόση ανο­σία προ­σφέ­ρουν, σε ποιο στέ­λε­χος του ιού, για ποιο διά­στη­μα. Και έρ­χε­ται, ξα­να­γρά­φου­με, και νέα του­ρι­στι­κή πε­ρί­ο­δος για να ανα­τα­χθεί δήθεν το 20% του ΑΕΠ στις πλά­τες των πει­να­σμέ­νων και των εξα­θλιω­μέ­νων των 534 ευρώ και μείον. Η ίδια του­ρι­στι­κή πε­ρί­ο­δος κατά την οποία και μέχρι στιγ­μής, η TUIαρ­νεί­ται να κα­τα­βά­λει το με­ρί­διο των Ελ­λή­νων κα­πι­τα­λι­στών, που πρέ­πει να εξο­φλη­θεί μέχρι τον Μάρ­τιο, για τα πε­ρυ­σι­νά live your coronavirus myth μπά­χα­λα από τα αε­ρο­δρό­μια έως τα ξε­νο­δο­χεία – μι­λά­με για την ίδια TUI που στη Γερ­μα­νία και την Ολ­λαν­δία θέλει να εμ­φα­νί­ζει ζη­μί­ες και χα­σού­ρα ύψους 3,2 δι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ. Εί­πα­τε, κάτι; Μύ­ρι­σαν και σε εσάς πρό­ω­ρες εκλο­γές;

Στα ελ­λη­νο­τουρ­κι­κά, που σί­γου­ρα μας αφο­ρούν και από τα­ξι­κή σκο­πιά, ξε­κα­θα­ρί­στη­κε εκ νέου ότι τί­πο­τα δεν γί­νε­ται στο Αι­γαίο και την Ανα­το­λι­κή Με­σό­γειο, έξω από τις πά­γιες προ­βλέ­ψεις του Δόγ­μα­τος Τρού­μαν όπως αυτό έχει προ­σαρ­μο­στεί στον με­τά-το-τεί­χος-του-Βε­ρο­λί­νου κόσμο. Μόνο ορι­σμέ­νοι ανό­η­τοι κα­λο­θε­λη­τές της «Ευ­ρώ­πης» συ­νε­χί­ζουν να αρα­διά­ζουν κο­τσά­νες για όσα (δεν) γί­νο­νται είτε στις Βρυ­ξέλ­λες είτε στο Βε­ρο­λί­νο είτε στο Πα­ρί­σι. Και η εκ­στρα­τεία εξο­ρυ­κτι­σμού στην Ανα­το­λι­κή Με­σό­γειο είναι κα­ταρ­χάς και πρώτα ζή­τη­μα και υπό­θε­ση της Ουά­σιγ­κτον (και των πε­τρε­λαϊ­κών εται­ρειών και συμ­φε­ρό­ντων της) και απο­κλει­στι­κά δι­με­ρές ανά­με­σα στην Άγκυ­ρα και την Αθήνα που σε αυτό το θέμα και όχι μόνο λει­τουρ­γεί ως αυ­το­φω­ρά­κιας λαγός (και αρ­χο­ντο­χω­ριά­της Κώ­τσος) και για το Τελ Αβίβ και για το Κάιρο και για τη Λευ­κω­σία.

Οι στρα­τιω­τι­κές δα­πά­νες που έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί και εγκρι­θεί από την κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη τεκ­μη­ριώ­νουν την προ­πο­λε­μι­κή προ­ε­τοι­μα­σία του ελ­λη­νι­κού κρά­τους ενό­ψει μιας απο­τυ­χη­μέ­νης όπως θα κρι­θεί από την ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση, όποια κι αν θα είναι αυτή, πο­λυ­με­ρούς μοι­ρα­σιάς ανά­με­σα στην Ουά­σιγ­κτον, την Αθήνα και την Άγκυ­ρα. Και η Χάγη, ως εναλ­λα­κτι­κή επι­λο­γή και βάση του διε­θνούς δι­καί­ου, θά­φτη­κε ορι­στι­κά στην πρό­σφα­τη ανα­κοί­νω­ση της Συ­νό­δου Κο­ρυ­φής. Η πο­λυ­με­ρής διά­σκε­ψη που θα γίνει και θα συρ­θεί σε αυτήν εκού­σα ή άκου­σα η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη ή όποια άλλη είναι adhocόρ­γα­νο έξω από τα θέ­σμια της διε­θνούς τάξης και νο­μι­μό­τη­τας που ούτως ή άλλως οι ΗΠΑ ελά­χι­στα ανα­γνω­ρί­ζει και κυ­ρί­ως πα­ρα­βιά­ζει. Εί­πα­τε κάτι; Μύ­ρι­σαν και σε εσάς πρό­ω­ρες εκλο­γές, αίμα και θά­να­τος πάνω από το Αι­γαίο;

Η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη εξο­πλί­ζει τις ένο­πλες δυ­νά­μεις και την αστυ­νο­μία ενό­ψει των άγριων, τα­ξι­κών και συ­γκρου­σια­κών ημε­ρών που έρ­χο­νται. Συ­νο­λι­κά, οι δα­πά­νες για εξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα στον στρα­τό, το ναυ­τι­κό, την αε­ρο­πο­ρία, τα σώ­μα­τα ασφα­λεί­ας ξε­περ­νούν τα 12 δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ.

Η αστυ­νο­μία εξε­λίσ­σε­ται σε ελα­φρύ πε­ζι­κό επί­θε­σης και κα­τα­στο­λής για την ερ­γα­τιά, τους φοι­τη­τές, το μα­χό­με­νο κί­νη­μα. Ο νε­ο­να­ζι­σμός κα­τα­δι­κά­στη­κε δι­κα­στι­κά και ανα­βιώ­νει γρα­φειο­κρα­τι­κά και πα­ρα­κρα­τι­κά. Το κρά­τος – αγροί­κος χω­ρο­φύ­λα­κας θα κα­τα­σπα­ρά­ξει το κρά­τος – για­τρό, εκ­παι­δευ­τι­κό, μορ­φω­μέ­νο επι­στή­μο­να. Κατά τα άλλα, κά­ποιοι θέ­λουν να λένε ότι θα ανα­στα­λεί το braindrain της χώρας με τις επεν­δύ­σεις –τις επεν­δύ­σεις στα χη­μι­κά, τα κλομπ και την άγρια τρο­μο­κρα­τία στα πα­νε­πι­στή­μια και τους μα­ζι­κούς χώ­ρους ερ­γα­σί­ας εν­νο­ούν;

Ασθε­νείς, δια­σω­λη­νω­μέ­νοι, νε­κροί συ­νε­χώς αυ­ξά­νο­νται. Η παν­δη­μία ξε­φτί­λι­σε την κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη και ξε­βρά­κω­σε τα κακώς κεί­με­να του εκ­συγ­χρο­νι­στι­κού επι­τε­λι­κού κρά­τους των τε­λευ­ταί­ων εί­κο­σι πε­ρί­που ετών. Πε­θαί­νει κό­σμος που θα μπο­ρού­σε να έχει σωθεί με υγειο­νο­μι­κά μέτρα, με προ­σω­πι­κό, φάρ­μα­κα και ΜΕΘ στα νο­σο­κο­μεία και τα κέ­ντρα υγεί­ας, η Ελ­λά­δα κα­τρα­κυ­λά­ει σε όλους τους διε­θνείς δεί­κτες νο­ση­ρό­τη­τας, θνη­τό­τη­τας, δια­σπο­ράς και κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κών συ­νε­πειών της παν­δη­μί­ας – μέχρι και ο «άρι­στος» αστι­κός Bloombergτης πα­γκο­σμιο­ποί­η­σης και του Ντα­βός τσά­κι­σε το αφή­γη­μα Μη­τσο­τά­κη περί «επι­τυ­χιών» – και η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ χτε­νί­ζε­ται στα κομ­μω­τή­ρια, πο­δη­λα­τεί στην Πάρ­νη­θα και επι­σκέ­πτε­ται μου­σεία στην Κα­λα­μά­τα. Έτσι συ­ντί­θε­ται το απο­λύ­τως γνώ­ρι­μο πρό­σω­πο μιας άθλιας κυ­βέρ­νη­σης και μιας βρώ­μι­κης πο­λι­τι­κής οι­κο­γέ­νειας που επι­διώ­κουν και κά­νουν απο­κρου­στι­κά και εκτρω­μα­τι­κά αγνώ­ρι­στη την Ελ­λά­δα.

Το 2020 από τα­ξι­κή θέση και ανά­λυ­ση ήταν μια πολύ κακή χρο­νιά για την Ελ­λά­δα που ακόμη δεν έχει συ­νέλ­θει από τη με­τα­μνη­μο­νια­κή, λέμε τώρα, εποχή και οδεύ­ει πλη­σί­στια και τραυ­μα­τι­σμέ­νη στη με­τα­παν­δη­μι­κή εποχή, όποτε κι αν αυτή έρθει. Οι συ­νέ­πειες του θα είναι μα­κρο­πρό­θε­σμες και αιχ­μη­ρές μέσα στο 2021. Εξάλ­λου, με τον κο­ρω­νο­ϊό δεν έχου­με ξε­μπερ­δέ­ψει, οι αν­θυ­γιει­νές, αντι­πο­λι­τι­κές και αντι­κοι­νω­νι­κές στρα­τη­γι­κές αντι­με­τώ­πι­σης που ακο­λου­θή­θη­καν με ελά­χι­στες εξαι­ρέ­σεις στον κόσμο έχουν οξύ­νει και όχι επι­λύ­σει τα κα­θη­με­ρι­νά προ­βλή­μα­τα και τις υγειο­νο­μι­κές εξι­σώ­σεις που έθεσε η παν­δη­μία, οι κοι­νω­νί­ες βρά­ζουν και λόγω του ιού και λόγω των μέ­τρων που ελή­φθη­σαν ναρ­κο­θε­τώ­ντας ελευ­θε­ρί­ες, δι­καιώ­μα­τα, τον βιο­πο­ρι­σμό της ερ­γα­σί­ας ή την ασφά­λεια μιας σύ­ντο­μης και άμε­σης υγειο­νο­μι­κής απά­ντη­σης στην κρίση.

Το 2021 θα είναι ένα έτος πολ­λών κοι­νω­νι­κών και πο­λι­τι­κών προ­κλή­σε­ων επει­δή ακρι­βώς οι υπε­ρε­θνι­κές και δια­κρα­τι­κές εξε­λί­ξεις στη σκιά της παν­δη­μί­ας πουθα μας απα­σχο­λή­σει για καιρό ακόμη κατά αλ­λε­πάλ­λη­λα όσο και μειω­μέ­νης σφο­δρό­τη­τας κύ­μα­τα, δεν έχουν ανα­τρέ­ψει τις θε­με­λιώ­δεις αρχές του κρι­σια­κού κα­πι­τα­λι­σμού – την κρίση και για την ακρί­βεια τις κρί­σεις του κο­ρω­νοϊ­ού πάλι οι υπο­τε­λείς τά­ξεις κα­λού­νται να τις πλη­ρώ­σουν και τα κοι­νω­νι­κά κράτη πρό­νοιας «ανα­στή­θη­καν» κατά πε­ρί­πτω­ση και με ημε­ρο­μη­νία λήξης της «ανά­τα­ξης» τους, τη χο­ρή­γη­ση των εμ­βο­λί­ων που πα­ρα­λαμ­βά­νο­νται με «ανοι­χτά» δια­λείμ­μα­τα, τσιγ­γού­νι­κες διευ­θε­τή­σεις και σε μι­κρές αριθ­μη­τι­κά παρ­τί­δες με απο­τέ­λε­σμα να θε­ω­ρεί­ται μα­ρα­θώ­νιος ακόμη και ο εμ­βο­λια­σμός του με­γα­λύ­τε­ρου μέ­ρους του πλη­θυ­σμού στις κοι­τί­δες του κα­πι­τα­λι­σμού, την Ευ­ρώ­πη και τη Βό­ρεια Αμε­ρι­κή, όπου οι αι­σιό­δο­ξες προ­βλέ­ψεις με­τα­θέ­τουν την ολο­κλή­ρω­ση του έως και μετά το κα­λο­καί­ρι του 2021.

Όλα αυτά με­γε­θύ­νο­νται πε­ρισ­σό­τε­ρο και συ­νι­στούν την αγνώ­ρι­στη ει­κό­να της Ελ­λά­δας με την κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη που πλέον ακόμη και ο συ­γκρι­τι­κός και εξα­ντλη­τι­κός, πο­λυ­ε­πί­πε­δος κα­θρέ­φτης του Bloomberg την κα­τα­τάσ­σει στις χει­ρό­τε­ρες και πλέον ακα­τάλ­λη­λες για δια­βί­ω­ση, ερ­γα­σία και υγεία χώρες του πλα­νή­τη στο μέσο της παν­δη­μί­ας.

Ποιος είπε ότι οι πρω­θυ­πουρ­γοί δεν κρα­τά­νε τις υπο­σχέ­σεις τους όταν στις αρχές του έτους αρ­θρο­γρα­φούν για το «αγνώ­ρι­στο» της χώρας που κυ­βερ­νούν και στο τέλος του ίδιου έτους η χώρα θρη­νεί νε­κρούς, φυ­το­ζω­εί στο λο­κντά­ουν και δια­λύ­ει τις ζωές των εξαρ­τη­μέ­νων από τον μισθό τους, με νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρο κυ­νι­σμό, αστι­κή αγέ­νεια και τα­ξι­κά αρ­πα­κτι­κή δια­χεί­ρι­ση;

/rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.