Πανεπιστήµια: Θέλουµε δικαιοσύνη και προστασία απέναντι στους κακοποιητές

Πανεπιστήµια: Θέλουµε δικαιοσύνη και προστασία απέναντι στους κακοποιητές

  • |

Στον χώρο του Πανεπιστηµίου, οι περιπτώσεις παρενοχλήσεων από καθηγητές φαίνεται να είναι ένα κοινό µυστικό που κρατάει χρόνια.

Μια από τις πρώ­τες χα­ρα­κτη­ρι­στι­κές υπο­θέ­σεις έγινε γνω­στή το 1997 και αφο­ρού­σε κα­θη­γη­τή του Τµή­µα­τος Θε­α­τρι­κών σπου­δών του ΑΠΘ, ο οποί­ος συ­στη­µα­τι­κά πα­ρε­νο­χλού­σε φοι­τή­τριες. Ο Σύλ­λο­γος Φοι­τη­τών απο­φά­σι­σε την κα­τά­λη­ψη του κτη­ρί­ου µέχρι να αντι­µε­τω­πι­στεί το ζή­τη­µα, και έτσι ο συ­γκε­κρι­µέ­νος κα­θη­γη­τής οδη­γή­θη­κε σε από­λυ­ση (ωστό­σο συ­νέ­χι­σε κα­νο­νι­κά τη συ­νερ­γα­σία του µε το ΚΘΒΕ…).

Κατερίνα Καλλέργη, Φανή Λίλλη-Γαϊτάνη

Στο ΤΕΙ στις Σέρ­ρες, ο κα­θη­γη­τής Κων­στα­ντι­νού­δης κα­τα­δι­κά­στη­κε για απο­λα­βή χρη­µα­τι­κών ποσών για να πε­ρά­σει φοι­τη­τές στο µά­θη­µα. Οι συ­νο­µι­λί­ες που βρί­σκο­νται όµως στα χέρια της αστυ­νο­µί­ας δεί­χνουν πως ο συ­γκε­κρι­µέ­νος εκ­βί­α­ζε επί­σης τις φοι­τή­τριες του τµή­µα­τος ζη­τώ­ντας τους σε­ξουα­λι­κές χάρες για να τις πε­ρά­σει σε µά­θη­µα. Για δε­κα­τέσ­σε­ρα χρό­νια (από το 2004 έως το 2018) το γε­γο­νός αυτό ήταν γνω­στό, αλλά µόνο το 2018, µετά από έρευ­να που έγινε για τα χρη­µα­τι­κά ανταλ­λά­γµα­τα ο κα­θη­γη­τής κα­τα­δι­κά­στη­κε και του αφαι­ρέ­θη­κε η έδρα.

Έχουν γίνει γνω­στές δε­κά­δες αντί­στοι­χες υπο­θέ­σεις, οι οποί­ες δυ­στυ­χώς συχνά δεν είχαν ανά­λο­γη αντι­µε­τώ­πι­ση. Είναι λοι­πόν πα­ρά­λο­γο να ακού­µε ότι οι υπο­θέ­σεις πα­ρε­νό­χλη­σης που έγι­ναν γνω­στές το τε­λευ­ταίο διά­στη­µα έπια­σαν τον ακα­δη­µαϊ­κό κόσµο εξα­πί­νης. Η συ­στη­µα­τι­κό­τη­τα τέ­τοιων πε­ρι­στα­τι­κών έγινε φα­νε­ρή και από την πρό­σφα­τη υπό­θε­ση των µα­ζι­κών κα­ταγ­γε­λιών ενά­ντια σε συ­ντα­ξιο­δο­τη­µέ­νο κα­θη­γη­τή της Γε­ω­λο­γί­ας, ο οποί­ος επί τριά­ντα χρό­νια κα­λού­σε φοι­τή­τριες στο γρα­φείο του και τις πα­ρε­νο­χλού­σε σε­ξουα­λι­κά. Οι κα­ταγ­γέ­λου­σες έχουν φτά­σει τις εκατό και έχει εκ­κι­νή­σει ει­σαγ­γε­λι­κή έρευ­να. Ανά­λο­γο πε­ρι­στα­τι­κό έγινε γνω­στό και στη Φι­λο­σο­φι­κή του ΑΠΘ, όπου επί δύο δε­κα­ε­τί­ες υπήρ­χε η φήµη ότι κα­θη­γη­τής του Ιστο­ρι­κού Αρ­χαιο­λο­γι­κού µε πρά­ξεις, λέ­ξεις και σω­µα­τι­κή βία πα­ρε­νο­χλού­σε τις φοι­τή­τριες.

Γιατί τώρα

Πολ­λοί ανα­ρω­τιού­νται γιατί γνω­στο­ποιού­νται τώρα αυτά τα πε­ρι­στα­τι­κά. Οι ίδιες οι κα­ταγ­γέ­λου­σες απα­ντά­νε µε τον κα­λύ­τε­ρο τρόπο. Το τι συ­νέ­βαι­νε ήταν γνω­στό. Δεν υπήρ­χαν όµως οι δοµές ή το ση­µε­ρι­νό κλίµα υπο­στή­ρι­ξης για να βοη­θή­σει τα θύ­µα­τα να κα­ταγ­γεί­λουν επί­ση­µα. Ταυ­τό­χρο­να, η εξου­σία που έχει ένας κα­θη­γη­τής πάνω στις φοι­τή­τριες απο­τε­λεί και έναν εκ­βια­σµό: αν µι­λή­σεις θα κο­πείς στο µά­θη­µα, δεν θα τε­λειώ­σεις ποτέ την σχολή.

Το ίδιο κλίµα άτυ­που εκ­βια­σµού ανα­φέ­ρουν και οι κα­ταγ­γέ­λου­σες στην Μαιευ­τι­κή, σε µία από τις πιο ση­µα­ντι­κές υπο­θέ­σεις πα­ρε­νό­χλη­σης στον ακα­δη­µαϊ­κό χώρο. Ο κα­θη­γη­τής κα­λού­σε τις φοι­τή­τριες στο ια­τρείο του όπου τις πα­ρε­νο­χλού­σε σε­ξουα­λι­κά. Μετά από ανώ­νυ­µη κα­ταγ­γε­λία, κι­νή­θη­καν δια­δι­κα­σί­ες ει­σαγ­γε­λι­κής έρευ­νας όπου τρεις κο­πέ­λες βγή­καν µπρο­στά και κα­τήγ­γει­λαν ως µάρ­τυ­ρες κα­τη­γο­ρί­ας. Το ιδιαί­τε­ρα ση­µα­ντι­κό σε αυτή την υπό­θε­ση είναι πως η πα­ρου­σία της Συ­νέ­λευ­σης Γυ­ναι­κών 8 Μάρτη έξω από το δι­κα­στή­ριο οδή­γη­σε στην πε­ραι­τέ­ρω δη­µο­σιο­ποί­η­ση του γε­γο­νό­τος –ένα γε­γο­νός που αλ­λιώς θα είχε θα­φτεί, όπως και πολλά αντί­στοι­χα. Η δη­µο­σιό­τη­τα που πήρε, και το κύµα αλ­λη­λεγ­γύ­ης, έδωσε τη δύ­να­µη και σε άλλες γυ­ναί­κες να κα­ταγ­γεί­λουν τον συ­γκε­κρι­µέ­νο κα­θη­γη­τή, και αυτή την στι­γµή οι κα­ταγ­γέ­λου­σες έχουν γίνει έντε­κα. Ο κα­θη­γη­τής αυτός συ­νε­χί­ζει να δι­δά­σκει κα­νο­νι­κά –ενώ η δίκη βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη– και αυτό το γε­γο­νός δεί­χνει πόσο µε­γά­λο είναι το ζή­τη­µα της προ­στα­σί­ας των θυτών. Όµως, η αυ­ξα­νό­µε­νη δυ­να­µι­κή του φε­µι­νι­στι­κού κι­νή­µα­τος, η γνω­στο­ποί­η­ση τέ­τοιων υπο­θέ­σε­ων και το κύµα αλ­λη­λεγ­γύ­ης είναι το προ­στα­τευ­τι­κό δίχτυ για όσες βρί­σκουν την δύ­να­µη να µι­λή­σουν. Απέ­να­ντι σε ένα κρά­τος αδια­φο­ρί­ας, εµείς διεκ­δι­κού­µε την δι­καιο­σύ­νη και την προ­στα­σία. Απαι­τού­µε την άµεση απο­µά­κρυν­ση των κα­κο­ποι­η­τών από την θέση τους και την πα­ρο­χή δω­ρε­άν ψυ­χο­λο­γι­κής και νο­µι­κής βο­ή­θειας στα θύ­µα­τα. Οι δυ­να­τοί φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι, τα γρα­φεία ισό­τη­τας στις σχο­λές και η πα­ρου­σία κοι­νω­νι­κών λει­τουρ­γών και ψυ­χο­λό­γων είναι προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την αντι­µε­τώ­πι­ση και την απο­τρο­πή ανά­λο­γων πε­ρι­στα­τι­κών

rproject.gr/

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.