Κάτω τα χέρια από την πρώτη κατοικία!

Κάτω τα χέρια από την πρώτη κατοικία!

  • |

Κυβέρνηση-Θεσμοί σχεδιάζουν μαζικούς πλειστηριασμούς

Με τη στα­δια­κή άρση των πε­ριο­ρι­στι­κών μέ­τρων η κυ­βέρ­νη­ση και τα ΜΜΕ άρ­χι­σαν να μας «πι­πι­λί­ζουν» τα αυτιά για «ανα­ζω­ο­γό­νη­ση της αγο­ράς», «ανά­πτυ­ξη» και «επι­στρο­φή στην κα­νο­νι­κό­τη­τα». Η αλή­θεια όμως είναι ότι η ωμή νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι πολύ πιο κυ­νι­κή. Ούτε μια μέρα δεν πε­ρί­με­ναν τα «κο­ρά­κια» της αγο­ράς για να βά­λουν χέρι στις πε­ριου­σί­ες των πιο αδύ­να­μων και ευά­λω­των μέσα στην πα­ρα­τε­τα­μέ­νη οι­κο­νο­μι­κή και παν­δη­μι­κή κρίση.

Νικόλας Κολυτάς

Ο νέος Πτω­χευ­τι­κός Κώ­δι­κας, ο οποί­ος τί­θε­ται σε ισχύ από την 1η Ιου­νί­ου, απει­λεί πρα­κτι­κά όλα τα νοι­κο­κυ­ριά που απε­ντά­χθη­καν από τους νό­μους προ­στα­σί­ας, θέ­το­ντας σε συ­να­γερ­μό τις εκ­κρε­μείς υπο­θέ­σεις και το νέο κύμα κόκ­κι­νων δα­νεί­ων. Ένα «μπα­ράζ» επί­δο­σης πλει­στη­ρια­σμών ανα­μέ­νε­ται να χτυ­πή­σει τις πόρ­τες των δα­νειο­λη­πτών μέσα στο επό­με­νο διά­στη­μα, κα­θό­τι στις 14 Μαΐου απε­λευ­θε­ρώ­θη­καν, ικα­νο­ποιώ­ντας το αί­τη­μα των επι­κε­φα­λής των Θε­σμών, κατά τη διάρ­κεια των συ­ζη­τή­σε­ων που είχαν με το ελ­λη­νι­κό οι­κο­νο­μι­κό επι­τε­λείο της κυ­βέρ­νη­σης. Έτσι, οι τρά­πε­ζες και τα funds ανα­μέ­νε­ται από το Σε­πτέμ­βριο να προ­χω­ρή­σουν σε μα­ζι­κούς πλει­στη­ρια­σμούς ακόμη και πρώ­των κα­τοι­κιών και είναι χρέος των κι­νη­μά­των και της Αρι­στε­ράς να το απο­τρέ­ψουν.

Ήδη στην ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα για τους πλει­στη­ρια­σμούς έχουν αναρ­τη­θεί πε­ρί­που 90.000 ακί­νη­τα ιδιω­τών και επι­χει­ρή­σε­ων εκ των οποί­ων τα 551 βγαί­νουν στο σφυρί από την πρώτη εβδο­μά­δα της απε­λευ­θέ­ρω­σης. Μέχρι το τέλος του 2021 ανα­μέ­νε­ται να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν γύρω στους 10.000 πλει­στη­ρια­σμούς ενώ άλλοι 17.000 υπο­λο­γί­ζο­νται για το 2022. Πρό­κει­ται για πλει­στη­ρια­σμούς που είχαν ήδη προ­γραμ­μα­τι­σθεί και είχαν πα­γώ­σει λόγω της παν­δη­μί­ας, όμως στα­δια­κά προ­βλέ­πε­ται ολο­έ­να και με­γα­λύ­τε­ρη απε­λευ­θέ­ρω­ση.

Η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ ευ­θυ­γραμ­μί­ζε­ται πλή­ρως με τις προ­τά­σεις της Τρόι­κας το 2015 και έχο­ντας πα­τή­σει στα πε­πραγ­μέ­να του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ είναι έτοι­μη να τσα­κί­σει όσους βρέ­θη­καν με­τέ­ω­ροι και ανή­μπο­ροι μέσα στην κρίση. Ακόμη και στο θε­σμι­κό επί­πε­δο, τί­θε­ται θέμα συ­νταγ­μα­τι­κό­τη­τας του πα­ρό­ντος νόμου υπό το πρί­σμα ότι η ελ­λη­νι­κή πο­λι­τεία οφεί­λει να προ­στα­τεύ­ει τη στέγη και τη στοι­χειώ­δη δια­βί­ω­ση των πο­λι­τών. Η αδη­φα­γία της αγο­ράς όμως, ξέ­ρου­με πολύ καλά ότι δεν υπο­λο­γί­ζει κα­νέ­να Σύ­νταγ­μα και κα­νέ­να κα­το­χυ­ρω­μέ­νο δι­καί­ω­μα. Ελα­στι­κές ερ­μη­νεί­ες και δια­τυ­πώ­σεις μπο­ρούν να άρουν την όποια προ­στα­σία πα­ρέ­χει ένα στρι­μωγ­μέ­νο αστι­κό κρά­τος. Κάπως έτσι μπαί­νου­με στην εποχή των «τε­ρά­των».

Αυτό που πραγ­μα­τι­κά απο­τε­λεί πρό­κλη­ση, είναι οι δήθεν ευ­νοϊ­κό­τε­ρες ρυθ­μί­σεις που προ­βλέ­πο­νται για τους πιο αδύ­να­μους. Συ­γκε­κρι­μέ­να όσοι χα­ρα­κτη­ρί­ζο­νται ευά­λω­τοι (ει­σό­δη­μα 7.000 – 21.000 ευρώ, ακί­νη­τη πε­ριου­σία 120.000 – 180.000 ευρώ, κι­νη­τή πε­ριου­σία 7.000 – 21.000 ευρώ) θα μπο­ρούν να μη χά­σουν το σπίτι τους ως εξής: Θα πρέ­πει να πλη­ρώ­νουν ενοί­κιο στον Φορέα Από­κτη­σης και Επα­να­μί­σθω­σης Ακι­νή­των, στου οποί­ου τα «χέρια» θα έχει πε­ρά­σει η κα­τοι­κία. Αυτό θα ισχύ­σει για 12 έτη, και στη συ­νέ­χεια αν επι­διώ­ξουν επα­να­γο­ρά του ακι­νή­του, αυτή θα γίνει στις τρέ­χου­σες εμπο­ρι­κές τιμές και χωρίς να αφαι­ρεί­ται το ποσό που έχει απο­πλη­ρω­θεί στο δά­νειο, αλλά ούτε και τα ενοί­κια που κα­τέ­βα­λαν τόσα χρό­νια!

Όλα αυτά τη στιγ­μή που ο συ­γκε­κρι­μέ­νος φο­ρέ­ας που ακόμη δεν έχει δη­μιουρ­γη­θεί, μπο­ρεί να ζη­τή­σει την έξωση του μι­σθω­τή εάν ο τε­λευ­ταί­ος κα­θυ­στε­ρή­σει τρία ενοί­κια και μετά την όχλη­σή του δεν εξο­φλή­σει το λη­ξι­πρό­θε­σμο χρέος εντός ενός μηνός. Μι­λά­με για πρω­το­φα­νείς κα­τα­στά­σεις. Απέ­να­ντι σε αυτή την κα­νι­βα­λι­στι­κή συν­θή­κη, τα κι­νή­μα­τα ενά­ντια στους πλει­στη­ρια­σμούς οι συ­νε­λεύ­σεις γει­το­νιών, τα συν­δι­κά­τα και η Αρι­στε­ρά πρέ­πει από κοι­νού να βά­λουν φρένο στα σχέ­δια της κυ­βέρ­νη­σης και των θε­σμών. Κα­νέ­να σπίτι δεν πρέ­πει να αφή­σου­με να φτά­σει στα χέρια των τρα­πε­ζών και των κάθε λογής funds. Τώρα όσο ποτέ είναι ανα­γκαίο να υψώ­σου­με ένα τεί­χος προ­στα­σί­ας σε όσους απει­λού­νται. Υπάρ­χουν άλ­λω­στε πολλά διε­θνή πα­ρα­δείγ­μα­τα που δεί­χνουν το δρόμο.

Το ισπα­νι­κό κί­νη­μα ενά­ντια στις εξώ­σεις δεί­χνει το δρόμο!
Η Ισπα­νία πρω­τα­γω­νί­στη­σε τα προη­γού­με­να χρό­νια στα κι­νή­μα­τα ενά­ντια στις εξώ­σεις. Έτσι και τώρα, με την άρση των πε­ριο­ρι­στι­κών μέ­τρων και την αντί­στοι­χη απε­λευ­θέ­ρω­ση των πλει­στη­ρια­σμών που ανα­κοί­νω­σε η κυ­βέρ­νη­ση, πλή­θος κοι­νω­νι­κών φο­ρέ­ων αλλά και με­μο­νω­μέ­νων πο­λι­τών έσπευ­σε να δια­μαρ­τυ­ρη­θεί και να ξα­να­βγεί στο δρόμο.

Έντα­ση επι­κρά­τη­σε στη Βαρ­κε­λώ­νη όταν δε­κά­δες ακτι­βι­στές και μέλη αρι­στε­ρών ορ­γα­νώ­σε­ων σχη­μά­τι­σαν αν­θρώ­πι­νη αλυ­σί­δα μπρο­στά από κα­τοι­κία προ­κει­μέ­νου να απο­τρα­πεί η έξωση μιας οι­κο­γέ­νειας. Αστυ­νο­μι­κές δυ­νά­μεις πε­ρι­κύ­κλω­σαν και επι­τέ­θη­καν στους αλ­λη­λέγ­γυους δεί­χνο­ντας τη βα­ναυ­σό­τη­τα της ισπα­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης απέ­να­ντι σε όσους βρέ­θη­καν αδύ­να­μοι μέσα στην κρίση της παν­δη­μί­ας.

Οι ει­κό­νες αυτές της αλ­λη­λεγ­γύ­ης και της αν­θρώ­πι­νης ασπί­δας απέ­να­ντι στις εξώ­σεις πρέ­πει να με­τα­φερ­θούν και εδώ τώρα που η κυ­βέρ­νη­ση και οι θε­σμοί τρί­βουν τα χέρια τους. Στη Βαρ­κε­λώ­νη σύσ­σω­μες οι γει­το­νιές δη­μιουρ­γούν δί­κτυα προ­στα­σί­ας και αλ­λη­λο­βο­ή­θειας απέ­να­ντι στο απει­λη­τι­κό χέρι της αγο­ράς, πα­τώ­ντας στην εμπει­ρία και τους αγώ­νες των προη­γού­με­νων ετών. Κάθε μέρα απο­τρέ­πο­νται δε­κά­δες εξώ­σεις είτε με κι­νη­το­ποι­ή­σεις, είτε με προ­σφυ­γές.

Με συν­θή­μα­τα ενά­ντια στην αστυ­νο­μία στις γει­το­νιές και τους κα­τοί­κους να βγαί­νουν στα μπαλ­κό­νια χτυ­πώ­ντας συμ­βο­λι­κά τις κα­τσα­ρό­λες τους, απο­κτά ξανά ζωή ένα κί­νη­μα που έχει ως επί­κε­ντρο τη στέ­γα­ση και την αξιο­πρε­πή δια­βί­ω­ση. Στοι­χειώ­δη δι­καιώ­μα­τα που κα­ταρ­ρέ­ουν στην κατά τα άλλα ανε­πτυγ­μέ­νη Δύση. Οι μα­ζι­κοί αγώ­νες, η αλ­λη­λεγ­γύη και η σύν­δε­ση επι­μέ­ρους κι­νη­μά­των και φο­ρέ­ων, μπο­ρούν και πρέ­πει να βά­λουν φρένο στις εξώ­σεις και στους πλει­στη­ρια­σμούς τόσο στην Ισπα­νία, όσο και στην Ελ­λά­δα!

/rproject.gr/