Ώρα μάχης για τις αυτοδιοικητικές συλλογικότητες της Αριστεράς

Ώρα μάχης για τις αυτοδιοικητικές συλλογικότητες της Αριστεράς

  • |

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο Βορίδη για τις εκλογές στους ΟΤΑ

Την Τε­τάρ­τη 19/5 και αφού πλέον έχει πε­ρά­σει και από τη δια­δι­κα­σία της δια­βού­λευ­σης, κα­τα­τέ­θη­κε στις επι­τρο­πές της Βου­λής το νο­μο­σχέ­διο Βο­ρί­δη, ώστε να οδη­γη­θεί προ­ο­πτι­κά σε ψή­φι­ση. Όπως έχει πε­ρι­γρα­φεί αρ­κε­τά ανα­λυ­τι­κά σε σειρά δη­μο­σιευ­μά­των στην Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά, πρό­κει­ται για ένα απο­λύ­τως επι­θε­τι­κό νο­μο­σχέ­διο, το οποίο χρειά­ζε­ται να αντι­με­τω­πι­στεί με την με­γα­λύ­τε­ρη δυ­να­τή απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και συ­σπεί­ρω­ση!

Θάνος Λυκουργιάς

Οι κρι­σι­μό­τε­ρες πα­ρεμ­βά­σεις που το νο­μο­σχέ­διο επι­χει­ρεί να φέρει είναι οι ακό­λου­θες:

α) Η δια­μόρ­φω­ση ενός από­λυ­τα πλειο­ψη­φι­κού συ­στή­μα­τος, καθώς νι­κή­τρια των εκλο­γών θα θε­ω­ρεί­ται όποια πα­ρά­τα­ξη συ­γκε­ντρώ­σει το 43% + 1(!) των ψήφων, η οποία θα επι­βρα­βεύ­ε­ται με το 60% (!!) των εδρών, σε μια απο­λύ­τως καλ­πο­νο­θευ­τι­κή δια­δι­κα­σία.

β) Η επα­να­φο­ρά του πλα­φόν του 3% για την εί­σο­δο σε δη­μο­τι­κά και πε­ρι­φε­ρεια­κά συμ­βού­λια, η οποία σε συν­δυα­σμό με την μεί­ω­ση (αν και μι­κρό­τε­ρη από το σχέ­διο που είχε ανέ­βει στη δια­βού­λευ­ση) των μελών των συμ­βου­λί­ων, θα οδη­γεί συχνά σε ακόμα με­γα­λύ­τε­ρο ανα­γκαίο πο­σο­στό. Η συ­γκε­κρι­μέ­νη διά­τα­ξη επι­χει­ρεί να πε­τά­ξει έξω τις μι­κρό­τε­ρες κι­νη­μα­τι­κές δυ­νά­μεις και σε συν­δυα­σμό με την προη­γού­με­νη,  η οποία εξου­δε­τε­ρώ­νει κάθε πι­θα­νό «αντάρ­τη», θα δια­μορ­φώ­σει σκλη­ρά ελεγ­χό­με­να συμ­βού­λια που θα υλο­ποιούν ανε­νό­χλη­τα τα νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρα σχέ­δια.

γ) Η αύ­ξη­ση του κό­στους πα­ρα­βό­λων, με πλέον εντυ­πω­σια­κή αλλά όχι μόνη,  εκεί­νη του κό­στους του/της υπο­ψή­φιου/ας πε­ρι­φε­ρειάρ­χη στα 500 ευρώ. Αυτό, σε συν­δυα­σμό με το ότι κα­ταρ­γεί­ται η 4η κάλπη στις δη­μο­τι­κές κοι­νό­τη­τες, οπότε Δήμος και κάθε κοι­νό­τη­τα βρί­σκο­νται σε ενιαία λίστα, ση­μαί­νει ότι πε­ριο­ρί­ζο­νται οι βαθ­μοί ελευ­θε­ρί­ας και απαι­τού­νται ούτως ή άλλως υψη­λό­τα­τες δα­πά­νες για να διεκ­δι­κη­θεί η εκ­πορ­σώ­πη­ση.

δ) Η αύ­ξη­ση της θη­τεί­ας στα 5 χρό­νια, με εκλο­γές την δεύ­τε­ρη Κυ­ρια­κή του Οκτώ­βρη και τε­λι­κή ημε­ρο­μη­νία κα­τά­θε­σης ψη­φο­δελ­τί­ων και υπο­ψη­φιο­τή­των την 31 Οκτω­βρί­ου, ώστε να μπο­ρούν οι σκλη­ρά πλειο­ψη­φού­σες πα­ρα­τά­ξεις να έχουν ακόμα πε­ρισ­σό­τε­ρο χρόνο για να «βγά­λουν τη δου­λειά», ενώ οι πιο αδύ­να­μοι εκλο­γι­κοί μη­χα­νι­σμοί θα έχουν μια επι­πλέ­ον δυ­σκο­λία στο να κα­τε­βά­σουν τα ψη­φο­δέλ­τιά τους.

Παρά το γε­γο­νός ότι απο­σύρ­θη­κε η επί­σης πολύ προ­κλη­τι­κή διά­τα­ξη της συ­νο­λι­κής κα­τάρ­γη­σης της 4ης κάλ­πης στους με­γά­λους Δή­μους (όπως και άλλα ση­μα­ντι­κά ζη­τή­μα­τα, πχ δεν μειώ­θη­κε τε­λι­κά η πο­σό­στω­ση των γυ­ναι­κών), η συ­νο­λι­κή ει­κό­να του νο­μο­σχε­δί­ου πα­ρα­μέ­νει εξί­σου προ­κλη­τι­κή με το αρ­χι­κό σχέ­διο. Αξί­ζει να ση­μειω­θεί ότι ο σχο­λια­σμός εκ μέ­ρους της Κυ­βέρ­νη­σης σε κρι­τι­κές που δια­τυ­πώ­θη­καν στη δια­βού­λευ­ση πάνω στα προ­α­να­φε­ρό­με­να ήταν πως απο­τε­λούν κε­ντρι­κή κυ­βερ­νη­τι­κή επι­λο­γή.  Στη­ρί­ζο­ντας όλη τους την επι­χει­ρη­μα­το­λο­γία στην δήθεν ανά­γκη κυ­βερ­νη­σι­μό­τη­τας (η οποία κα­λυ­πτό­ταν ούτως ή άλλως από τις ενι­σχυ­μέ­νες αρ­μο­διό­τη­τες των δια­φό­ρων επι­τρο­πών, αλλά και του δη­μάρ­χου), η κε­ντρι­κή επι­λο­γή της κυ­βέρ­νη­σης είναι να φτιά­ξει συμ­βού­λια «μπε­τόν αρμέ», απο­κλεί­ο­ντας όσο πε­ρισ­σό­τε­ρο γί­νε­ται την επι­κοι­νω­νία των κοι­νω­νι­κών κι­νη­μά­των με την αυ­το­διοι­κη­τι­κή εκ­προ­σώ­πη­ση. Όπως έχει ση­μειω­θεί και πα­λαιό­τε­ρα, είναι η πρώτη φορά που μπο­ρού­με να θυ­μη­θού­με να κα­τε­βαί­νει νόμος μόνο για τον τρόπο που θα γί­νουν οι εκλο­γές.

Η μορφή του νο­μο­σχε­δί­ου είναι πλέον γνω­στή, οπότε χρειά­ζε­ται να υπάρ­ξει και η αντί­στοι­χη απά­ντη­ση. Το προη­γού­με­νο διά­στη­μα είχαν υπάρ­ξει προ­σπά­θειες συ­ντο­νι­σμού δη­μο­τι­κών και πε­ρι­φε­ρεια­κών σχη­μά­των μέσω πα­νελ­λα­δι­κής δια­δι­κτυα­κής σύ­σκε­ψης, η οποία οδή­γη­σε σε μια προ­ε­τοι­μα­στι­κή  συ­γκέ­ντρω­ση έξω από το Υπ. Εσω­τε­ρι­κών στην Αθήνα. Σε μι­κρό­τε­ρη, αλλά πιο συ­ντο­νι­σμέ­νη κλί­μα­κα, 6 συ­νερ­γα­ζό­με­να αυ­το­διοι­κη­τι­κά σχή­μα­τα της Ατ­τι­κής (Ανυ­πό­τα­κτη Αθήνα, «Ανυ­πό­τα­κτος Κο­ρυ­δαλ­λός» Ρι­ζο­σπα­στι­κή Προ­ο­δευ­τι­κή Δη­μο­τι­κή Κί­νη­ση «Ασυμ­βί­βα­στο Ίλιον», Δί­κτυο Πο­λι­τών Χο­λαρ­γού – Πα­πά­γου, Ζω­γρά­φου – Ανυ­πό­τα­κτη Πόλη,»Κό­ντρα στο Ρεύμα» Κί­νη­ση Πο­λι­τών Νί­καιας Ρέντη)   είχαν προ­χω­ρή­σει σε έκ­δο­ση κοι­νής ανα­κοί­νω­σης, την οποία είχαν μοι­ρά­σει κατά τό­πους. Τώρα που το νο­μο­σχέ­διο είναι στην τε­λι­κή ευ­θεία για να ψη­φι­στεί χρειά­ζε­ται να υπάρ­ξουν ακόμα πιο συ­ντο­νι­σμέ­νες πα­ρεμ­βά­σεις. Οι προ­α­να­φερ­θεί­σες κι­νή­σεις έχουν ήδη ξε­κι­νή­σει τις προ­σπά­θειες συ­ντο­νι­σμού με­τα­ξύ τους, με πι­θα­νή την διορ­γά­νω­ση και σχε­τι­κής εκ­δή­λω­σης. Αντί­στοι­χα θα υπάρ­ξουν ενέρ­γειες για κοινή δια­δή­λω­ση την ημέρα της ψή­φι­σης, καθώς αυτό απο­τε­λεί δια­τυ­πω­μέ­νο στόχο από την πα­νελ­λα­δι­κή σύ­σκε­ψη. Σε κάθε πε­ρί­πτω­ση πά­ντως, η συ­ζή­τη­ση πρέ­πει να βα­θύ­νει. Η Κυ­βέρ­νη­ση δια­βά­ζει σωστά ότι εν όψει των μέ­τρων που ετοι­μά­ζε­ται να πάρει, οι το­πι­κές αντι­στά­σεις μπο­ρούν να συ­να­ντη­θούν με τις αυ­το­διοι­κη­τι­κές δυ­νά­μεις της Αρι­στε­ράς και γι αυτό κοι­τά­ζει να κα­θα­ρί­σει το τοπίο. Πρέ­πει να πα­λέ­ψου­με στον χρόνο που απο­μέ­νει, αλλά και στη συ­νέ­χεια εφό­σον ψη­φι­στεί, ώστε να βρού­με τρό­πους για να απα­ντή­σου­με ενω­τι­κά στις δια­μορ­φού­με­νες προ­κλή­σεις.

rproject.gr/