Πολλές χιλιάδες στους δρόμους ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο.

Μα­ζι­κό­τα­τη και δυ­να­μι­κή ήταν η απά­ντη­ση χι­λιά­δων απερ­γών, ενά­ντια στο νο­μο­σχέ­διο Χα­τζη­δά­κη που κα­ταρ­γεί ερ­γα­τι­κές κα­τα­κτή­σεις ετών και ήδη βρί­σκε­ται στην αρ­μό­δια επι­τρο­πή της βου­λής. Το ση­με­ρι­νό μή­νυ­μα του «πε­ζο­δρο­μί­ου» προς την κυ­βέρ­νη­ση και τους ερ­γο­δό­τες ήταν κάτι πα­ρα­πά­νω από σαφές: να απο­συρ­θεί τώρα το νο­μο­σχέ­διο «έκτρω­μα»!

Αρ­κε­τά ερ­γο­στά­σια, υπη­ρε­σί­ες και γρα­φεία του ιδιω­τι­κού και δη­μό­σιου τομέα, σχο­λεία, νέ­κρω­σαν. Ακόμα και τα ΜΜΕ της κα­θε­στω­τι­κής προ­πα­γάν­δας, δεν με­τα­δί­δουν ενη­με­ρω­τι­κές εκ­πο­μπές. Τα πλοία (παρά τη δι­κα­στι­κή από­φα­ση περί πα­ρά­νο­μης απερ­γί­ας των ναυ­τερ­γα­τών) και η πλειο­ψη­φία των ΜΜΜ δεν πραγ­μα­το­ποιούν δρο­μο­λό­για.

Στη με­γα­λύ­τε­ρη απερ­για­κή κι­νη­το­ποί­η­ση των τε­λευ­ταί­ων ετών, πλή­θος κό­σμου βρέ­θη­κε από το πρωί στο κέ­ντρο της Αθή­νας, της Θεσ­σα­λο­νί­κης και άλλων πό­λε­ων, για να δια­δη­λώ­σει ενά­ντια στις απλή­ρω­τες υπε­ρω­ρί­ες και την υπο­νό­μευ­ση του 8ωρου, την κα­τάρ­γη­ση των συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων, τη διά­λυ­ση του ΣΕΠΕ, την προ­κλη­τι­κή πα­ρε­μπό­δι­ση της συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης και την ακύ­ρω­ση του δι­καιώ­μα­τος στην απερ­γία.

Από την Ομό­νοια ως το Σύ­νταγ­μα, η Πα­νε­πι­στη­μί­ου και η Στα­δί­ου, γέ­μι­σαν από τα μπλοκ των σω­μα­τεί­ων ιδιω­τι­κού και δη­μό­σιου τομέα, του ΠΑΜΕ, κι­νη­μα­τι­κών συλ­λο­γι­κο­τή­των, ορ­γα­νώ­σε­ων της Αρι­στε­ράς και του αντιε­ξου­σια­στι­κού χώρου. Μαζί με τους ερ­γα­ζό­με­νους στους δή­μους, τα ασφα­λι­στι­κά τα­μεία και το ευ­ρύ­τε­ρο δη­μό­σιο, εκ­παι­δευ­τι­κούς και φοι­τη­τές, κού­ριερ, νο­σο­κο­μεια­κούς, ηθο­ποιούς και δι­κη­γό­ρους, τρα­πε­ζι­κούς υπαλ­λή­λους, βρέ­θη­καν και οι υπό από­λυ­ση ερ­γα­ζό­με­νοι στη Βιο­μη­χα­νία Φω­σφο­ρι­κών Λι­πα­σμά­των Κα­βά­λας, που από χθες έχουν κα­τα­σκη­νώ­σει έξω από το υπουρ­γείο Ερ­γα­σί­ας. Μετά τα με­γά­λα συλ­λα­λη­τή­ρια, ακο­λού­θη­σε πο­ρεία προς τη βουλή.

Τα ψέ­μα­τα του υπουρ­γού Ερ­γα­σί­ας και των φι­λο­κυ­βερ­νη­τι­κών μέσων ενη­μέ­ρω­σης, δεν πεί­θουν τη με­γά­λη κοι­νω­νι­κή πλειο­ψη­φία. Οι πε­ρισ­σό­τε­ροι/ες αντι­λαμ­βά­νο­νται ότι πίσω από τα «ωραία λόγια», κρύ­βο­νται αντερ­γα­τι­κές ανα­τρο­πές που με­τα­τρέ­πουν τους ερ­γα­ζό­με­νους σε μη­χα­νές πα­ρα­γω­γής κερ­δών για τα αφε­ντι­κά, μέχρι τε­λι­κής πτώ­σης και με μι­κρό­τε­ρη αμοι­βή. Και μά­λι­στα, στε­ρώ­ντας από τον κόσμο της ερ­γα­σί­ας κάθε «όπλο» με το οποίο θα μπο­ρού­σε να αμυν­θεί απέ­να­ντι στην έντα­ση της εκ­με­τάλ­λευ­σης και την ερ­γο­δο­τι­κή αυ­θαι­ρε­σία.

Μετά τη ση­με­ρι­νή επι­τυ­χία της πα­νερ­γα­τι­κής απερ­γί­ας, η κλι­μά­κω­ση των κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων με απερ­γί­ες και δια­δη­λώ­σεις, μέχρι την από­συρ­ση του νο­μο­σχε­δί­ου, είναι μο­νό­δρο­μος. Η απαί­τη­ση «να μην πε­ρά­σει το νο­μο­σχέ­διο», να γίνει από σύν­θη­μα, πράξη. Οι συν­δι­κα­λι­στι­κές ηγε­σί­ες πρέ­πει να πιε­στούν άμεσα για να προ­κη­ρύ­ξουν νέα πα­νελ­λα­δι­κή απερ­γία στις 16/6, πα­ράλ­λη­λα με ένα πο­λύ­μορ­φο σχέ­διο δρά­σε­ων με συ­νε­λεύ­σεις, εξορ­μή­σεις, εκ­δη­λώ­σεις ενη­μέ­ρω­σης σε χώ­ρους δου­λειάς και γει­το­νιές. Οι πα­ρα­τά­ξεις της Αρι­στε­ράς και οι αγω­νι­στές της βάσης χρειά­ζε­ται να ξε­δι­πλώ­σουν πρω­το­βου­λί­ες προς αυτή την κα­τεύ­θυν­ση. Ενω­τι­κά και συ­ντο­νι­σμέ­να, με μα­ζι­κό ξε­ση­κω­μό και τη συ­σπεί­ρω­ση του δυ­να­μι­κού των συν­δι­κά­των και κάθε αγω­νι­στι­κής συλ­λο­γι­κό­τη­τας. Υπερ­βαί­νο­ντας την απρο­θυ­μία της συν­δι­κα­λι­στι­κής γρα­φειο­κρα­τί­ας, αλλά και την σε­χτα­ρι­στι­κή πε­ρι­χα­ρά­κω­ση.

Όλοι/ες μαζί, έχου­με τη δύ­να­μη να τους στα­μα­τή­σου­με!

/rproject.gr/