Να βάλουμε φρένο στα σχέδιά τους για νέα «Ευρώπη-Φρούριο»

Να βάλουμε φρένο στα σχέδιά τους για νέα «Ευρώπη-Φρούριο»

  • |

Εντείνονται οι ρατσιστικές πολιτικές σε Ελλάδα και Ευρώπη

Την ώρα που η κα­λο­και­ρι­νή Ελ­λά­δα ετοι­μά­ζε­ται να υπο­δε­χθεί μετά χαράς τις ορδές των του­ρι­στών, η Ελ­λά­δα των απω­θή­σε­ων, των απο­τρο­πών και των στρα­το­πέ­δων συ­γκέ­ντρω­σης συ­νε­χί­ζει να υπάρ­χει επί­σης. «All you want is Greece» δια­λα­λεί η κυ­βέρ­νη­ση, αλλά με όρους. Αν είσαι οι­κο­νο­μι­κά ευ­κα­τά­στα­τος του­ρί­στας από τη βο­ρειο­δυ­τι­κή Ευ­ρώ­πη τότε καλώς. Αν είσαι πρό­σφυ­γας από τη Μέση Ανα­το­λή τότε αλ­λά­ζει το πράγ­μα.

Νικόλας Κολυτάς

Ευ­ρω­παϊ­κή ατζέ­ντα

Η έν­νοια της «Ευ­ρώ­πης Φρού­ριο» επα­νέρ­χε­ται στο προ­σκή­νιο με ακόμη σκλη­ρό­τε­ρους όρους. Η Ευ­ρώ­πη θω­ρα­κί­ζε­ται ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρο, η ευ­ρω­παϊ­κή πο­λι­τι­κή στρί­βει ακόμη δε­ξιό­τε­ρα και οι πρό­σφυ­γες στα νησιά ζούνε ακόμη χει­ρό­τε­ρα. Εν­δει­κτι­κή της κα­τά­στα­σης ήταν η συ­νέ­ντευ­ξη τύπου που έδωσε ο υπουρ­γός Με­τα­νά­στευ­σης Νότης Μη­τα­ρά­κης με την επί­τρο­πο εσω­τε­ρι­κών υπο­θέ­σε­ων της ΕΕ, Ίλβα Γιό­χαν­σον, στις αρχές Ιου­νί­ου. Ανα­φο­ρι­κά με τη χρη­σι­μο­ποί­η­ση ηχη­τι­κών κα­νο­νιών για την απο­τρο­πή της ει­σό­δου με­τα­να­στών (!), η Γιό­χαν­σον ση­μεί­ω­σε ότι είναι ένας «πε­ρί­ερ­γος τρό­πος φύ­λα­ξης των συ­νό­ρων» και ότι ελ­πί­ζει «να είναι μια πρα­κτι­κή που σέ­βε­ται τα θε­με­λιώ­δη δι­καιώ­μα­τα», για να λάβει τη δια­βε­βαί­ω­ση από τον Μη­τα­ρά­κη ότι θα χρη­σι­μο­ποι­η­θεί «οποια­δή­πο­τε τε­χνο­λο­γία είναι συ­νε­πής με το διε­θνές δί­καιο για να προ­στα­τεύ­σου­με τα σύ­νο­ρα της Ε.Ε. χωρίς να θέ­του­με κα­νέ­ναν σε κίν­δυ­νο».

Πρό­κει­ται για ένα κα­κο­παιγ­μέ­νο και υπο­κρι­τι­κό θέ­α­τρο, αλλά και για έναν κε­κα­λυμ­μέ­νο συ­στη­μι­κό ρα­τσι­σμό. Θα σας απω­θού­με μεν με ηχη­τι­κά κα­νό­νια, αλλά πα­ράλ­λη­λα δε θα κα­τα­πα­τά­με και τα δι­καιώ­μα­τά σας γιατί εί­μα­στε Ευ­ρω­παί­οι. Θα ήταν φαι­δρό όλο αυτό αν δεν ήταν η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα των επί­ση­μων και θε­σμι­κών συ­ζη­τή­σε­ων σε κο­ρυ­φαίο επί­πε­δο επί του ζη­τή­μα­τος. Όμως είναι πραγ­μα­τι­κά τρο­μα­χτι­κό το πόσες αντι­φά­σεις μπο­ρεί να βρει κα­νείς στις λέ­ξεις του Μη­τα­ρά­κη, ο οποί­ος ως αυ­τό­κλη­τος συ­νο­ριο­φύ­λα­κας της ΕΕ δη­λώ­νει ότι θα προ­στα­τεύ­σει τα σύ­νο­ρά της από τους… απρο­στά­τευ­τους πρό­σφυ­γες. Το ακόμη πιο τρα­γι­κό είναι ότι ως εγ­γύ­η­ση της δια­σφά­λι­σης των δι­καιω­μά­των των προ­σφύ­γων, ο υπουρ­γός Με­τα­νά­στευ­σης έθεσε την επι­χει­ρη­σια­κά υπεύ­θυ­νη ΕΛ.ΑΣ. η οποία, «όπως και το Λι­με­νι­κό Σώμα, έχουν ένα εξαι­ρε­τι­κό ιστο­ρι­κό όσον αφορά την προ­στα­σία της αν­θρώ­πι­νης ζωής».

Μάλ­λον ζει σε άλλη χώρα ο Νότης Μη­τα­ρά­κης. Δεν εξη­γεί­ται αλ­λιώς.

Κυ­βερ­νη­τι­κές ευ­θύ­νες

Την ίδια στιγ­μή οι αντι­προ­σφυ­γι­κές πο­λι­τι­κές εντεί­νο­νται στην Ελ­λά­δα με επι­κίν­δυ­νους ρυθ­μούς. Εκ­θέ­σεις διε­θνών ορ­γα­νώ­σε­ων, με χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό­τε­ρη εκεί­νη των Για­τρών Χωρίς Σύ­νο­ρα, επι­ση­μαί­νουν ότι οι κακές συν­θή­κες δια­βί­ω­σης, οι ασα­φείς γρα­φειο­κρα­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες, η έκ­θε­ση σε βία και ανα­σφά­λεια, η μη κά­λυ­ψη των ια­τρι­κών ανα­γκών και ο φόβος απέ­λα­σης, συ­νι­στούν ση­μα­ντι­κούς στρε­σο­γό­νους πα­ρά­γο­ντες που επι­δει­νώ­νουν την ψυ­χι­κή υγεία των δια­με­νό­ντων στα camps. Βέ­βαια, για όλα τα πα­ρα­πά­νω, υπάρ­χουν ευ­θύ­νες οι οποί­ες προσ­διο­ρί­ζο­νται μά­λι­στα στην ίδια έκ­θε­ση όπου ανα­φέ­ρε­ται ότι «Για τους Ευ­ρω­παί­ους ηγέ­τες η δη­μιουρ­γία της ψευ­δαί­σθη­σης ότι η με­τα­νά­στευ­ση μπο­ρεί και πρέ­πει να στα­μα­τή­σει είναι πιο ση­μα­ντι­κή από την ασφά­λεια των αν­θρώ­πων που ανα­ζη­τούν προ­στα­σία και τη δυ­νη­τι­κή συμ­βο­λή τους στην κοι­νω­νία μέσω στα­θε­ρών προ­γραμ­μά­των υπο­δο­χής και έντα­ξης».

Όταν τα πα­ρα­πά­νω τα δια­πι­στώ­νει ένα διε­θνής ορ­γα­νι­σμός υπε­ρά­νω πάσης υπο­ψί­ας για αρι­στε­ρι­σμό, τότε μπο­ρεί να αντι­λη­φθεί ο οποιοσ­δή­πο­τε το τι επι­κρα­τεί στα νησιά. Οι πα­ρα­πά­νω συν­θή­κες όμως δεν είναι το πε­ρι­θώ­ριο αλλά η ουσία της ελ­λη­νι­κής προ­σφυ­γι­κής πο­λι­τι­κής. Αυτές οι συν­θή­κες έχουν ως στόχο να απω­θή­σουν νέες προ­σφυ­γι­κές ροές να προ­σεγ­γί­σουν τις ελ­λη­νι­κές ακτές γνω­ρί­ζο­ντας πως δεν έχουν μέλ­λον εδώ. Δεν είναι κάτι κρυφό αυτό άλ­λω­στε. Η Γιό­χαν­σον μην τη­ρώ­ντας καν τα προ­σχή­μα­τα συ­νε­χά­ρη τον Μη­τα­ρά­κη για την ου­σια­στι­κή μεί­ω­ση των προ­σφυ­γι­κών αφί­ξε­ων στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αι­γαί­ου, την ίδια στιγ­μή που ο Μη­τσο­τά­κης στη συ­νά­ντη­ση κο­ρυ­φής που είχε με τον Ερ­ντο­γάν, τον πα­ραι­νού­σε να κάνει δε­κτούς 1450 αι­τού­ντες άσυλο από την Ελ­λά­δα, ως έν­δει­ξη καλής θέ­λη­σης για την έναρ­ξη δια­λό­γου με­τα­ξύ των δύο χωρών. Το ακόμη πιο αντι­φα­τι­κό είναι ότι την έκ­κλη­ση αυτή προς την Τουρ­κία την έκανε με βάση τη Συμ­φω­νία ΕΕ-Τουρ­κί­ας για την οποία πα­νη­γύ­ρι­ζε ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ λίγα χρό­νια πριν (!). Πρό­κει­ται για το θέ­α­τρο του πα­ρα­λό­γου.

Κι­νη­μα­τι­κές απα­ντή­σεις

Απέ­να­ντι σε αυτή τη ζο­φε­ρή κα­τά­στα­ση που δια­μορ­φώ­νε­ται για τους πρό­σφυ­γες, το αντι­ρα­τσι­στι­κό κί­νη­μα και η ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρά πρέ­πει να δώ­σουν τις ανά­λο­γες απα­ντή­σεις. Τη λύση στο ζή­τη­μα δεν μπο­ρεί να τη δώσει καμία «προ­ο­δευ­τι­κή» Πρό­ε­δρος της Δη­μο­κρα­τί­ας η οποία ενί­ο­τε φω­το­γρα­φί­ζε­ται μπρο­στά σε τείχη και φρά­χτες στον Έβρο, ούτε ο θε­σμι­κά αντι­πο­λι­τευό­με­νος ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που επί της κυ­βερ­νη­τι­κής του θη­τεί­ας, η Ελ­λά­δα με­τα­τρά­πη­κε σε μια απέ­ρα­ντη απο­θή­κη ψυχών. Η κα­τά­στα­ση των προ­σφύ­γων δυ­σχε­ραί­νε­ται μέρα με την ημέρα είτε μι­λά­με για την κα­τά­στα­ση που επι­κρα­τεί στα νησιά, είτε για τις ουρές των προ­σφύ­γων στις υπη­ρε­σί­ες ασύ­λου, είτε για την απα­γό­ρευ­ση επα­νέ­νω­σης με τις οι­κο­γέ­νειές τους εκτός Ελ­λά­δας, είτε για την ΚΥΑ που κρί­νει την Τουρ­κία ως ασφα­λή τρίτη χώρα, μόνο και μόνο για να επι­στρα­φούν πρό­σφυ­γες εκεί.

Μπρο­στά σε αυτή την κα­τά­στα­ση που χτί­ζε­ται στη σκιά της παν­δη­μι­κής κρί­σης, το κί­νη­μα αλ­λη­λεγ­γύ­ης και η Αρι­στε­ρά πρέ­πει να δεί­ξουν οξυμ­μέ­να αντα­να­κλα­στι­κά. Το προ­σφυ­γι­κό δεν είναι πρό­βλη­μα αλλά φαι­νό­με­νο, και δεν αντι­με­τω­πί­ζε­ται με φρά­χτες, στρα­τό­πε­δα και απε­λά­σεις, αλλά με ανοι­χτά σύ­νο­ρα, ανοι­χτές δομές φι­λο­ξε­νί­ας και ισχυ­ρές κοι­νω­νι­κές πα­ρο­χές σε όλους εκεί­νους που ανα­ζη­τούν ένα κα­λύ­τε­ρο αύριο. Όλα αυτά όμως θα μεί­νουν ένα κενό γράμ­μα αν δε με­του­σιω­θούν σε πρω­το­βου­λί­ες και δρά­σεις. Οι αντι­ρα­τσι­στι­κές συλ­λο­γι­κό­τη­τες, οι με­τα­να­στευ­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις, οι σχη­μα­τι­σμοί της Αρι­στε­ράς, τα σω­μα­τεία, οι μα­θη­τι­κές ομά­δες και οι φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι πρέ­πει να βρε­θούν στην πρώτη γραμ­μή του αγώνα το επό­με­νο διά­στη­μα ώστε το προ­σφυ­γι­κό να επα­νέλ­θει στο επί­κε­ντρο της πο­λι­τι­κής συ­ζή­τη­σης. Μόνο έτσι μπο­ρού­με να γκρε­μί­σου­με τα φρού­ριά τους και να χτί­σου­με τις κοι­νω­νί­ες που ονει­ρευό­μα­στε.

rproject.gr