Επόμενος δηλωμένος στόχος η επικουρική ασφάλιση

Επόμενος δηλωμένος στόχος η επικουρική ασφάλιση

  • |

Μετά το βάρβαρο αντεργατικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη και σύμφωνα με τις δηλώσεις που έχουν κάνει στελέχη της κυβέρνησης και κυρίως ο υφυπουργός Εργασίας αρμόδιος για Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, αναμένεται να μπει σύντομα στη βουλή το νομοσχέδιο για την επικουρική ασφάλιση.

Ένα νο­μο­σχέ­διο που επί­σης απο­τε­λεί πρό­κλη­ση σε βάρος των ερ­γα­ζο­μέ­νων. Η κυ­βέρ­νη­ση θέλει να κα­θο­ρί­σει τα βή­μα­τα που οδη­γούν στην πλήρη διά­λυ­ση της κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης. 

Θοδωρής Πατσατζής

Βα­σι­κός τους στό­χος είναι η δη­μιουρ­γία ενός προ­σω­πι­κού «κου­μπα­ρά» για κάθε ερ­γα­ζό­με­νο, ο οποί­ος αντί να συ­ντη­ρεί­ται από το δη­μό­σιο θα δί­νε­ται βορά στα κο­ρά­κια-επεν­δυ­τές που θα έχουν έτσι στα νύχια τους φρέ­σκο κρέας να στραγ­γί­σουν. Μά­λι­στα η κυ­βέρ­νη­ση δι­καιο­λο­γεί την κλοπή ει­σφο­ρών που θα υπο­στούν οι ερ­γα­ζό­με­νοι, καθώς ισχυ­ρί­ζε­ται ότι δεν θα χα­θούν τα κε­φά­λαια που θα επεν­δυ­θούν, χωρίς να είναι ως τώρα του­λά­χι­στον σαφές πώς θα συμ­βεί αυτό. Το ότι στη συ­ζή­τη­ση στη βουλή θα υπάρ­ξει -όπως το­νί­ζουν οι κυ­βερ­νη­τι­κοί και τα πα­πα­γα­λά­κια τους- εκτός από την ανα­λο­γι­στι­κή και τη μα­κρο­οι­κο­νο­μι­κή, και μία με­λέ­τη  βιω­σι­μό­τη­τας του δη­μό­σιου χρέ­ους δεν είναι τί­πο­τα άλλο από τη μό­νι­μη προ­σπά­θεια να φορ­τω­θεί το δη­μό­σιο κοι­νω­νι­κό σύ­στη­μα ασφά­λι­σης με την ευ­θύ­νη για τμήμα του χρέ­ους που έχει φορ­τω­θεί στις πλά­τες του δη­μο­σί­ου.

Είναι σαφές πά­ντως ότι τα διε­θνή πα­ρα­δείγ­μα­τα δεί­χνουν μέχρι σή­με­ρα ξε­κά­θα­ρη απο­τυ­χία του μο­ντέ­λου δια­χεί­ρι­σης των χρη­μά­των για την ασφά­λι­ση των ερ­γα­ζο­μέ­νων από ιδιώ­τες επεν­δυ­τές και ιδιω­τι­κές ασφα­λι­στι­κές. Το ότι θα χαθεί το κύριο έσοδο από το οποίο χρη­μα­το­δο­τού­νται οι ση­με­ρι­νές συ­ντά­ξεις και ο κίν­δυ­νος να μεί­νουν χωρίς σύ­ντα­ξη χι­λιά­δες συ­ντα­ξιού­χοι δεν δεί­χνει να ιδρώ­νει το αυτί των κυ­βερ­νώ­ντων. Μά­λι­στα για να προ­σελ­κύ­σει η κυ­βέρ­νη­ση τα «κο­ρά­κια», εντάσ­σει στο νέο τα­μείο πολ­λές κα­τη­γο­ρί­ες ερ­γα­ζο­μέ­νων. Στη νέα επι­κου­ρι­κή ασφά­λι­ση θα υπα­χθούν οι μι­σθω­τοί (ιδιω­τι­κού και δη­μό­σιου τομέα), καθώς και οι αυ­το­τε­λώς απα­σχο­λού­με­νοι σε κλά­δους όπου σή­με­ρα υπάρ­χει υπο­χρέ­ω­ση επι­κου­ρι­κής ασφά­λι­σης (μη­χα­νι­κοί, δι­κη­γό­ροι), οι οποί­οι ει­σέρ­χο­νται για πρώτη φορά στην αγορά ερ­γα­σί­ας από 1/1/2022.

Για να ολο­κλη­ρώ­σει το σχέ­διό της η κυ­βέρ­νη­ση θα οδη­γή­σει σε μια ακόμη τε­ρά­στια κλοπή πόρων από τα ασφα­λι­στι­κά Τα­μεία χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τα απο­θε­μα­τι­κά του ΑΚΑΓΕ (Ασφα­λι­στι­κό Κε­φά­λαιο Αλ­λη­λεγ­γύ­ης). Δεν πρέ­πει να τους αφή­σου­με να συ­νε­χί­σουν τις σκλη­ρές επι­θέ­σεις ανε­νό­χλη­τοι. Αντί να αδειά­σουν από έσοδα τα Τα­μεία και να θη­σαυ­ρί­σουν για πολ­λο­στή φορά οι τσέ­πες των επεν­δυ­τών, χρειά­ζε­ται να διεκ­δι­κή­σου­με αύ­ξη­ση των δα­πα­νών του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για τις συ­ντά­ξεις και την κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση. Έχουν αδειά­σει τα Τα­μεία για να δώ­σουν τα απο­θε­μα­τι­κά τους στις τρά­πε­ζες, για να χρη­μα­το­δο­τή­σουν το χρέος, για να τζο­γά­ρουν στο Χρη­μα­τι­στή­ριο. Πρέ­πει να πούμε «ως εδώ», με απερ­γί­ες και δια­δη­λώ­σεις, πιά­νο­ντας το νήμα από τους αγώ­νες ενά­ντια στο νο­μο­σχέ­διο-έκτρω­μα του Χα­τζη­δά­κη.

/rproject.gr