Οι κυβερνητικές επιλογές φουντώνουν (και πάλι) τα κρούσματα

Οι κυβερνητικές επιλογές φουντώνουν (και πάλι) τα κρούσματα

  • |

Με διαχωρισμούς και τις γνωστές παλινωδίες, συνεχίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας.

Οι σο­βα­ρές κα­θυ­στε­ρή­σεις στο πρό­γραμ­μα εμ­βο­λια­σμού (πε­ρί­που 40% του πλη­θυ­σμού πλή­ρως εμ­βο­λια­σμέ­νο, όταν η κυ­βέρ­νη­ση υπο­σχό­ταν «τεί­χος ανο­σί­ας» 70% ως τον Ιού­νιο) και η δι­πλά­σια με­τα­δο­τι­κό­τη­τα της με­τάλ­λα­ξης «Δ», κα­θι­στούν ορατή απει­λή ένα τέ­ταρ­το κύμα του κο­ρω­νοϊ­ού.

Μπρο­στά στην πι­θα­νό­τη­τα νέας έξαρ­σης των κρου­σμά­των, η κυ­βέρ­νη­ση- που λίγες μέρες πριν εξέ­πε­μπε μη­νύ­μα­τα εφη­συ­χα­σμού για ένα «σχε­δόν κα­νο­νι­κό» κα­λο­καί­ρι και εξα­κο­λου­θεί να πο­ρεύ­ε­ται με το δόγμα «όλα για τον του­ρι­σμό»-συ­νε­χί­ζει να κρύ­βει τις εγκλη­μα­τι­κές της ευ­θύ­νες πίσω από τη λο­γι­κή της «ατο­μι­κής ευ­θύ­νης».

Η απου­σία πει­στι­κής ενη­μέ­ρω­σης για την χρη­σι­μό­τη­τα των εμ­βο­λί­ων και η πα­νευ­ρω­παϊ­κή απο­τυ­χία στο ζή­τη­μα του έγκαι­ρου εμ­βο­λια­σμού (αλή­θεια πόσες μάχες έδωσε ο Μη­τσο­τά­κης στις ευ­ρω­συ­νά­ξεις για να απε­λευ­θε­ρω­θούν οι  πα­τέ­ντες και να πάψει η αι­σχρή κερ­δο­σκο­πία εται­ριών και ο γε­ω­πο­λι­τι­κός αντα­γω­νι­σμός κρα­τών;), αντι­κα­θί­στα­νται από  το χαρ­τζι­λί­κι 150 ευρώ  για τους νέους, το χω­ρι­σμό των κα­τα­στη­μά­των με κρι­τή­ριο τον εμ­βο­λια­σμό και απει­λές ότι έρ­χε­ται «κα­τα­στρο­φή» αν δεν εμ­βο­λια­στού­με γιατί «η οι­κο­νο­μία δεν αντέ­χει».

Τα μέτρα δια­χω­ρι­σμού σε εμ­βο­λια­σμέ­νους και ανεμ­βο­λί­α­στους, όπως και η γε­νι­κό­τε­ρη συ­ζή­τη­ση περί προ­νο­μί­ων, ανοί­γει επι­κίν­δυ­νους δρό­μους και χρειά­ζε­ται προ­σο­χή. Γιατί η απα­γό­ρευ­ση ει­σό­δου στην εστί­α­ση ή τον κι­νη­μα­το­γρά­φο, αύριο μπο­ρεί να ση­μαί­νει απα­γό­ρευ­ση ει­σό­δου στο χώρο ερ­γα­σί­ας και με­θαύ­ριο στο δη­μό­σιο χώρο. Γιατί αντί να επι­τα­χύ­νει τον κοι­νω­νι­κά ανα­γκαίο εμ­βο­λια­σμό,  ενι­σχύ­ει τις ανορ­θο­λο­γι­κές θε­ω­ρί­ες των διά­φο­ρων αρ­νη­τών και τον επι­βρα­δύ­νει. Γιατί στρέ­φει μια με­ρί­δα του πλη­θυ­σμού ενά­ντια στην άλλη, πρα­κτι­κή που πάντα εξυ­πη­ρε­τεί του κρα­τού­ντες.

Οι ανα­κοι­νώ­σεις για τα τα­ξί­δια στα νησιά (αρ­νη­τι­κό rapid ή PCR test εκτός αν έχουν πε­ρά­σει 14 μέρες από τη δεύ­τε­ρη δόση ή δια­θέ­τει κά­ποιος/α πι­στο­ποι­η­τι­κό νό­ση­σης) και οι διαρ­ρο­ές ότι αντί­στοι­χα μέτρα μπο­ρεί να ισχύ­σουν και για τις με­τα­κι­νή­σεις από νομό σε νομό, κα­τα­λή­γουν σε τι­μω­ρη­τι­κή αντι­με­τώ­πι­ση όλων μας. Ει­δι­κά, όταν ο αριθ­μός των πλή­ρως εμ­βο­λια­σμέ­νων πα­ρα­μέ­νει χα­μη­λός, ιδίως στους νέους, καθώς η δυ­να­τό­τη­τα να εμ­βο­λια­στούν δό­θη­κε πριν από λίγο καιρό. Ή όταν είναι γνω­στό ότι για τη δεύ­τε­ρη δόση του εμ­βο­λί­ου της AstraZeneca (που αρ­χι­κά ήταν η μόνη επι­λο­γή για τις ηλι­κί­ες 30-39, παρά τα πε­ρι­στα­τι­κά θρομ­βώ­σε­ων και θα­νά­των, ει­δι­κά σε νέες γυ­ναί­κες), απαι­τού­νται του­λά­χι­στον 12 εβδο­μά­δες.

Όσο και να επι­χει­ρούν να ρί­ξουν το φταί­ξι­μο στην κοι­νω­νία, που υπο­φέ­ρει 1,5 χρόνο τώρα από τις υγειο­νο­μι­κές και οι­κο­νο­μι­κές επι­πτώ­σεις της παν­δη­μί­ας, οι τρα­γι­κές επι­λο­γές της κυ­βέρ­νη­σης είναι αυτές που φου­ντώ­νουν και πάλι τα κρού­σμα­τα covid (1.001 επι­σή­μως το Σάβ­βα­το 3/7). Γιατί αντί για την ου­σια­στι­κή ενί­σχυ­ση του ΕΣΥ, για να αντι­με­τω­πι­στεί απο­τε­λε­σμα­τι­κά ένα νέο κύμα του ιού, ο Μη­τσο­τά­κης προ­ε­τοι­μά­ζει την πλήρη ιδιω­τι­κο­ποί­η­σή του. Αντί για απο­φυ­γή του συ­νω­στι­σμού σε ΜΜΜ και χώ­ρους δου­λειάς, αραιά δρο­μο­λό­για και υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα…από το εγ­χει­ρί­διο του ερ­γο­δό­τη. Αντί για πραγ­μα­τι­κούς ελέγ­χους στις πύλες ει­σό­δου, τυ­χαί­ες δειγ­μα­το­λη­ψί­ες και αυ­ξη­μέ­νη πλη­ρό­τη­τα στα πλοία. Αντί για γρή­γο­ρη και κα­θο­λι­κή πρό­σβα­ση στα εμ­βό­λια, πρά­σι­να πι­στο­ποι­η­τι­κά για τα κέρδη του κε­φα­λαί­ου και προ­κλη­τι­κές δια­κρί­σεις.

rproject.gr/