Βιομηχανία παράνομων επαναπροωθήσεων από κυβέρνηση και Frontex

Βιομηχανία παράνομων επαναπροωθήσεων από κυβέρνηση και Frontex

  • |

Να σταματήσουμε επειγόντως τον ρατσιστικό κατήφορο!

Η ση­με­ρι­νή Ελ­λά­δα απο­τε­λεί ένα πραγ­μα­τι­κό κο­λα­στή­ριο για τους πρό­σφυ­γες. Στη σκιά της παν­δη­μί­ας εντεί­νο­νται οι αντι­προ­σφυ­γι­κές πο­λι­τι­κές θέ­το­ντας το ζή­τη­μα σε τε­λεί­ως νέα βάση.

Διαρ­κείς κα­ταγ­γε­λί­ες

Νικόλας Κολυτάς

Κατά και­ρούς έρ­χο­νται στη δη­μο­σιό­τη­τα, κυ­ρί­ως σε μέσα που ασχο­λού­νται με το προ­σφυ­γι­κό, όπως η ΕΦ.ΣΥΝ., αρ­κε­τές κα­ταγ­γε­λί­ες για πα­ρα­βιά­σεις δι­καιω­μά­των στα Κέ­ντρα Υπο­δο­χής και Ταυ­το­ποί­η­σης στα νησιά και στην ηπει­ρω­τι­κή χώρα. Οι κα­ταγ­γε­λί­ες αυτές απο­τε­λούν μια ντρο­πια­στι­κή κα­νο­νι­κό­τη­τα από το 2015 και έπει­τα. Όταν όμως τέ­τοιου τύπου ανα­φο­ρές φτά­νουν να γί­νο­νται σε κο­ρυ­φαία διε­θνή συ­στη­μι­κά μέσα, τότε αντι­λαμ­βά­νε­ται και ο πιο αδαής ότι η κα­τά­στα­ση είναι ορια­κή. Πρό­σφα­το ρε­πορ­τάζ του BBC έκανε λόγο για πα­ρά­νο­μες επα­να­προ­ω­θή­σεις προ­σφύ­γων από το ελ­λη­νι­κό Λι­με­νι­κό, εκ­θέ­το­ντας τις βά­ναυ­σες πρα­κτι­κές που υιο­θε­τού­νται από την ελ­λη­νι­κή πο­λι­τεία. Σπα­σμω­δι­κά και τε­λεί­ως υπο­κρι­τι­κά η αρ­μό­δια Επί­τρο­πος Ίλβα Γιό­χαν­σον έσπευ­σε να κα­τα­δι­κά­σει και να απο­ποι­η­θεί κάθε ευ­θύ­νη δη­λώ­νο­ντας ότι οι πα­ρα­πά­νω ανα­φο­ρές συ­νι­στούν «πα­ρα­βιά­σεις θε­με­λιω­δών ευ­ρω­παϊ­κών αξιών».

Βέ­βαια την ίδια στιγ­μή, το Spiegel, ανα­φέ­ρε­ται σε συ­γκά­λυ­ψη πα­ρά­νο­μων δρα­στη­ριο­τή­των του ελ­λη­νι­κού Λι­με­νι­κού από τον επι­κε­φα­λής της Frontex, Φα­μπρίς Λε­τζέ­ρι. Συ­γκε­κρι­μέ­να το γερ­μα­νι­κό πε­ριο­δι­κό ανα­φέ­ρε­ται σε ένα πε­ρι­στα­τι­κό της νύ­χτας της 18ης Απρι­λί­ου, κατά την οποία η Frontex κα­τέ­γρα­ψε από αέρος την ελ­λη­νι­κή ακτο­φυ­λα­κή να βάζει πρό­σφυ­γες μέσα σε βάρκα χωρίς μη­χα­νή και να φεύ­γει, αφή­νο­ντάς τους αβο­ή­θη­τους. Όπως κα­ταγ­γέλ­λε­ται από το Spiegel, το οποίο μά­λι­στα επι­κα­λεί­ται στοι­χεία από εσω­τε­ρι­κά email της Frontex, o επι­κε­φα­λής της, έδωσε προ­σω­πι­κά οδη­γί­ες σε αξιω­μα­τού­χους να κα­τα­στρέ­ψουν τα ενο­χο­ποι­η­τι­κά στοι­χεία.

Όμως δεν χρειά­ζε­ται να πάμε τόσο πίσω. Το ερώ­τη­μα σχε­τι­κά με το τι απέ­γι­ναν οι 35 πρό­σφυ­γες που κα­τά­φε­ραν να φτά­σουν στα Αντι­κύ­θη­ρα την Κυ­ρια­κή 4 Ιου­λί­ου πα­ρα­μέ­νει ενερ­γό. Σύμ­φω­να με το­πι­κά μέσα, το με­ση­μέ­ρι της Δευ­τέ­ρας 5 Ιου­λί­ου στή­θη­κε ολό­κλη­ρη επι­χεί­ρη­ση από το Λι­με­νι­κό στο νησί, με σκοπό την επι­βί­βα­σή τους σε σκά­φος και την απο­μά­κρυν­σή τους από το νησί. Από τότε η τύχη τους αγνο­εί­ται και κα­νείς δε γνω­ρί­ζει που βρί­σκο­νται. Ούτε η δη­μο­τι­κή αρχή, ούτε το λι­με­νι­κό, ούτε και η κυ­βέρ­νη­ση έχουν ενη­με­ρώ­σει τι πραγ­μα­τι­κά συ­νέ­βη, τη στιγ­μή που έχει κυ­κλο­φο­ρή­σει οπτι­κο­κα­κου­στι­κό υλικό με την όλη επι­χεί­ρη­ση. Κά­ποιος κα­κο­προ­αί­ρε­τος θα το έλεγε και κα­νο­νι­κή απα­γω­γή.

Χέ­ρι-χέ­ρι κυ­βέρ­νη­ση-ΕΕ

Βέ­βαια, πολλά από τα πα­ρα­πά­νω πήραν τη μορφή της κα­ταγ­γε­λί­ας με τον κάθε επί­ση­μο τρόπο, όταν στα μέσα Ιου­λί­ου η Ομάδα Ερ­γα­σί­ας του Ευ­ρω­κοι­νο­βου­λί­ου για τον Έλεγ­χο της Frontex, πα­ρου­σί­α­σε το τε­λι­κό της πό­ρι­σμα, δια­πι­στώ­νο­ντας ότι η Frontex γνώ­ρι­ζε την πα­ρά­νο­μη δρα­στη­ριό­τη­τα των ελ­λη­νι­κών αρχών στο Αι­γαίο τους προη­γού­με­νους μήνες και τη συ­γκά­λυ­πτε. Συ­γκε­κρι­μέ­να ανα­φέ­ρει ότι «η Υπη­ρε­σία (ενν. Frontex) βρήκε στοι­χεία που υπο­στη­ρί­ζουν τις κα­τη­γο­ρί­ες για πα­ρα­βιά­σεις θε­με­λιω­δών δι­καιω­μά­των σε κρά­τη-μέ­λη με τα οποία είχε ανα­λά­βει κοινή επι­χεί­ρη­ση, αλλά απέ­τυ­χε να τις αντι­με­τω­πί­σει και να τις διε­ρευ­νή­σει κα­τάλ­λη­λα, εν­δε­λε­χώς και απο­τε­λε­σμα­τι­κά. Ως απο­τέ­λε­σμα, η Frontex δεν εμπό­δι­σε αυτές τις πα­ρα­βιά­σεις, ούτε μεί­ω­σε τον κίν­δυ­νο μελ­λο­ντι­κών πα­ρα­βιά­σε­ων θε­με­λιω­δών δι­καιω­μά­των».

Ακόμη πιο προ­κλη­τι­κή, όμως, είναι η στάση της ελ­λη­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης και του φίλα προ­σκεί­με­νου μι­ντια­κού της συ­στή­μα­τος. Κα­νείς δεν είδε, άκου­σε ή είπε τί­πο­τα για το πό­ρι­σμα ντρο­πή. Είναι τέ­τοιος ο πα­νι­κός και η αμη­χα­νία μπρο­στά στην απο­κά­λυ­ψη των εγκλη­μα­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων των ελ­λη­νι­κών αρχών, που το Υπουρ­γείο αρ­κέ­στη­κε απλώς σε κά­ποιες εξη­γή­σεις σε δη­μο­σιο­γρά­φους αξιο­ποιώ­ντας πλή­ρως τη λο­γι­κή της μο­ντα­ζιέ­ρας και αλ­λοιώ­νο­ντας το νόημα τόσο των κα­ταγ­γε­λιών όσο και του πο­ρί­σμα­τος του Ευ­ρω­κοι­νο­βου­λί­ου. Για τον Μη­τα­ρά­κη και την κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ οι κα­ταγ­γε­λί­ες βα­σί­ζο­νται «σε δη­μο­σιο­γρα­φι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες και αμ­φι­βό­λου αξιο­πι­στί­ας μαρ­τυ­ρί­ες», τη στιγ­μή που το επί­ση­μο πό­ρι­σμα κάνει λόγο για μαρ­τυ­ρί­ες «πολ­λών αξιό­πι­στων φο­ρέ­ων» θε­ω­ρώ­ντας δε­δο­μέ­νη την ύπαρ­ξη πα­ρά­νο­μων επα­να­προ­ω­θή­σε­ων στο Αι­γαίο.

Όταν όμως η μο­ντα­ζιέ­ρα και η αλ­λοί­ω­ση της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας δεν αρ­κούν, τότε επι­στρα­τεύ­ε­ται η πα­ρα­δο­σια­κή συ­ντα­γή της «κα­τσί­κας του γεί­το­να», ή κοι­νώς του αντι­τουρ­κι­σμού. Ο Νότης Μη­τα­ρά­κης προ­σπα­θώ­ντας να δι­καιο­λο­γή­σει τα αδι­καιο­λό­γη­τα, ισχυ­ρί­ζε­ται ότι όλες οι πα­ρα­πά­νω κα­ταγ­γε­λί­ες συ­νι­στούν προ­πα­γάν­δα της Τουρ­κί­ας, η οποία «αντί να κάνει ό, τι έχει την εντο­λή να κάνει βάσει της κοι­νής συμ­φω­νί­ας, συχνά είναι πολύ απα­σχο­λη­μέ­νη με τη μα­γνη­το­σκό­πη­ση». Ενο­χλεί­ται δη­λα­δή ο Μη­τα­ρά­κης με την κα­τα­γρα­φή της πα­ρά­νο­μης δρα­στη­ριό­τη­τας των ελ­λη­νι­κών αρχών και όχι με το πε­ριε­χό­με­νό της. Πα­ράλ­λη­λα ο Υπουρ­γός πέ­φτει στην εξής αντί­φα­ση: Από τη μία ισχυ­ρί­ζε­ται ότι η Τουρ­κία ενι­σχύ­ει τα δί­κτυα των δια­κι­νη­τών και παί­ζει παι­χνί­δια στις πλά­τες των προ­σφύ­γων, ενώ από την άλλη τη θε­ω­ρεί ασφα­λή τρίτη χώρα για να πάρει πρό­σφυ­γες από την Ελ­λά­δα.

Αντι­ρα­τσι­στι­κή πάλη

Μπρο­στά σε αυτή τη ζο­φε­ρή κα­τά­στα­ση δια­μορ­φώ­νε­ται ξανά το ερώ­τη­μα: Ποιος θα στα­θεί εμπό­διο σε αυτή τη βιο­μη­χα­νία επα­να­προ­ω­θή­σε­ων; Ποιος θα αγω­νι­στεί ενά­ντια σε αυτή την εγκλη­μα­τι­κή πο­λι­τι­κή; Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έχει απα­ντή­σει αρ­νη­τι­κά εδώ και χρό­νια, όχι μόνο από την εύ­κο­λη θέση της αντι­πο­λί­τευ­σης αλλά από τη δύ­σκο­λη θέση της κυ­βερ­νη­τι­κής δια­χεί­ρι­σης. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έστη­σε το γή­πε­δο και τους κα­νό­νες με βάση του οποί­ους η ΝΔ παί­ζει σή­με­ρα μπάλα. Η Συμ­φω­νία ΕΕ-Τουρ­κί­ας, τα υπερ­πλη­θή και ανορ­γά­νω­τα ΚΥΤ και η γρα­φειο­κρα­τία στις υπη­ρε­σί­ες ασύ­λου είναι δικά του κλη­ρο­δο­τή­μα­τα, πάνω στα οποία ξε­δι­πλώ­νε­ται σή­με­ρα μια ακόμη πιο ξε­διά­ντρο­πη ρα­τσι­στι­κή πο­λι­τι­κή.

Η επί­ση­μες ελ­λη­νι­κές και ευ­ρω­παϊ­κές αρχές χτί­ζουν σή­με­ρα μια νέα Ευ­ρώ­πη-Φρού­ριο στη σκιά της παν­δη­μί­ας. Είναι χρέος του αντι­ρα­τσι­στι­κού κι­νή­μα­τος και της ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς να βά­λουν φρένο σε αυτό το ρα­τσι­στι­κό κα­τή­φο­ρο πριν να είναι πολύ αργά. Ο Μη­τα­ρά­κης και η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ πρέ­πει να λά­βουν την απά­ντη­σή τους από ένα μα­ζι­κό και δυ­να­μι­κό κί­νη­μα αλ­λη­λεγ­γύ­ης που να ξα­να­φέρ­νει το προ­σφυ­γι­κό στην κε­ντρι­κή πο­λι­τι­κή ατζέ­ντα και να ανα­τρέ­πει τις πο­λι­τι­κές που γεν­νούν απελ­πι­σία και θά­να­το.

s://rproject.gr/