Η ακροδεξιά απάτη Σώρρα στο προσκήνιο

Η ακροδεξιά απάτη Σώρρα στο προσκήνιο

  • |

Σπύρος Αντωνίου

Ακροδεξιά ρητορεία, εξωφρενικές ιστορίες συνωμοσίας, 600 δισ. ευρώ σε ομόλογα που θα αποπληρώσουν το κρατικό χρέος και τα χρέη ιδιωτών, εκβιασμοί και εσχάτως μια στυγερή δολοφονία στη Λαμία, έκαναν πρώτη είδηση τον Αρτέμη Σώρρα και το πολιτικό του μόρφωμα «Ελλήνων Συνέλευσις» (ΕΣΥ).

Ένα από τα πρω­το­πα­λί­κα­ρα του Σώρρα, ο Χρή­στος Μπα­λα­ντί­νας –κε­ντρι­κός ομι­λη­τής της ορ­γά­νω­σης σε εκ­δη­λώ­σεις ανά την επι­κρά­τεια και γνω­στός για τη σκλη­ρό­τη­τα των με­θό­δων του ενά­ντια σε όσους τολ­μού­σαν να ασκή­σουν κρι­τι­κή ή να απο­χω­ρή­σουν από την ορ­γά­νω­ση– βρί­σκε­ται προ­φυ­λα­κι­σμέ­νος, καθώς ομο­λό­γη­σε τη δο­λο­φο­νία της 45χρο­νης παι­δο­ψυ­χιά­τρου Θώμης Κου­μπού­ρα στη Λαμία. Η τε­λευ­ταία, έχο­ντας πέσει θύμα της απά­της του Σώρρα, φέ­ρε­ται να χρη­μα­το­δο­τού­σε στα­θε­ρά την ορ­γά­νω­ση και πι­θα­νό­τα­τα βρέ­θη­κε στο στό­χα­στρο του Μπα­λα­ντί­να (με τον οποίο ει­κά­ζε­ται ότι δια­τη­ρού­σε δεσμό), γιατί ο δρά­στης υπο­ψια­ζό­ταν ότι θα τον αντι­κα­θι­στού­σε στην το­πι­κή ηγε­σία της ΕΣΥ.

Όπως συμ­βαί­νει πάντα στις ακρο­δε­ξιές συμ­μο­ρί­ες, ο Σώρ­ρας προ­σπα­θεί τώρα να απο­κη­ρύ­ξει τον Μπα­λα­ντί­να, εκτο­ξεύ­ο­ντας ενα­ντί­ον του κα­τη­γο­ρί­ες για εμπό­ριο «μαν­τζου­νιών», «μα­σο­νι­κές στοές» και άλλα πα­ρα­λη­ρη­μα­τι­κά.

Οι μι­σαλ­λό­δο­ξες και εγκλη­μα­τι­κές πρα­κτι­κές του Σώρρα και των στε­λε­χών του είναι απόρ­ροια της ιδε­ο­λο­γί­ας τους, όπως συμ­βαί­νει και στην πε­ρί­πτω­ση της Χρυ­σής Αυγής. Στο έδα­φος της κα­πι­τα­λι­στι­κής κρί­σης, κάθε εί­δους συ­νω­μο­σιο­λό­γοι τσαρ­λα­τά­νοι βρί­σκουν την ευ­και­ρία να μο­λύ­νουν την κοι­νω­νία με το εθνι­κι­στι­κό και ρα­τσι­στι­κό τους δη­λη­τή­ριο. Οι από­ψεις Σώρρα, μείγ­μα ακραί­ου αντι­ση­μι­τι­σμού και αρ­χαιο­ελ­λη­νι­κού απο­κρυ­φι­σμού, έτυ­χαν απο­δο­χής μέσω της απελ­πι­σί­ας αρ­κε­τών θυ­μά­των των μνη­μο­νί­ων, που πί­στε­ψαν ότι τα χρέη τους θα συμ­ψη­φι­στούν με τα 600 δισ. που ισχυ­ρί­ζε­ται ότι ο κα­τέ­χει ο Σώρ­ρας, όταν ο Μπιλ Γκέιτς δια­θέ­τει πε­ριου­σία μόλις…75 δισ. δο­λά­ρια. Και μά­λι­στα ότι το υπέ­ρο­γκο αυτό ποσό προ­ήλ­θε από την πώ­λη­ση τε­χνο­λο­γί­ας του Απόλ­λω­να, ώστε να τα­ξι­δεύ­ουν τα δια­στη­μό­πλοια με φτηνά καύ­σι­μα, στον πρό­ε­δρο Ομπά­μα και στη NASA! Κάπως έτσι η ΕΣΥ βρέ­θη­κε με πάνω από 200 γρα­φεία σε όλη τη χώρα και χι­λιά­δες εξα­πα­τη­μέ­νοι, κα­τό­πιν προ­τρο­πής του αρ­χη­γού, βρέ­θη­καν να στέλ­νουν εξώ­δι­κα, ζη­τώ­ντας να πλη­ρω­θούν τα χρέη τους στο δη­μό­σιο από τα υπο­τι­θέ­με­να ομό­λο­γα του «εθνι­κού ευ­ερ­γέ­τη».

Η κα­λο­στη­μέ­νη απάτη του Σώρρα ενι­σχύ­θη­κε και από τη δι­κα­στι­κή από­φα­ση του 2013, η οποία ου­σια­στι­κά πι­στο­ποιεί την ύπαρ­ξη του ποσού των 600 δισ. ευρώ. Χρειά­στη­κε η διε­νέρ­γεια έρευ­νας κατά διευ­θυ­ντή του ΟΑΕΕ για πα­ρά­βα­ση κα­θή­κο­ντος, επει­δή δεν προ­χώ­ρη­σε στον συμ­ψη­φι­σμό οφει­λών με τα εξώ­δι­κα Σώρρα, ώστε να ασχο­λη­θεί η Δι­καιο­σύ­νη με την υπό­θε­ση και να ανα­συρ­θούν από το αρ­χείο μια σειρά δι­κο­γρα­φί­ες που αφο­ρούν τον Σώρρα και στε­λέ­χη της ΕΣΥ.

Ίσως ο Σώρ­ρας να δια­τη­ρεί σχέ­σεις με δι­κα­στές ή επι­χει­ρη­μα­τί­ες που συμ­με­τέ­χουν στην επι­κερ­δή επι­χεί­ρη­ση κο­ροϊ­δί­ας απε­γνω­σμέ­νων και «ψε­κα­σμέ­νων». Το μόνο βέ­βαιο πά­ντως είναι ότι αν δεν είχε δια­πρα­χτεί η δο­λο­φο­νία της παι­δο­ψυ­χιά­τρου, το μόρ­φω­μα Σώρρα θα απο­λάμ­βα­νε ακόμα την κρα­τι­κή ανοχή και θα συ­νέ­χι­ζε ανε­μπό­δι­στα τη δράση του, όπως π.χ. στην Κρήτη όπου πρω­το­στα­τεί στην αντι­προ­σφυ­γι­κή υστε­ρία ή τις χυ­δαί­ες προ­σβο­λές στη μνήμη του Αλ. Γρη­γο­ρό­που­λου και κατά των ατό­μων με ει­δι­κές ανά­γκες.

Την ίδια ώρα, με αφορ­μή τις απο­κα­λύ­ψεις για την υπό­θε­ση Σώρρα, μια σειρά κα­θε­στω­τι­κά «πα­πα­γα­λά­κια» και γνω­στοί προ­πα­γαν­δι­στές του πο­λι­τι­κού «ορ­θο­λο­γι­σμού», εν­θαρ­ρυ­μέ­νοι και από τη ρα­γδαία με­τάλ­λα­ξη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, έχουν επι­δο­θεί στην κα­τα­συ­κο­φά­ντη­ση οποιασ­δή­πο­τε αντί­στα­σης στη νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη λαί­λα­πα, ταυ­τί­ζο­ντας τον αντι­μνη­μο­νια­κό αγώνα, το κί­νη­μα «δεν πλη­ρώ­νω» και το δί­καιο αί­τη­μα για «δια­γρα­φή του χρέ­ους», με όσα ζο­φε­ρά εκ­προ­σω­πεί ο Σώρ­ρας και οι όμοιοί του. Όσο και να κα­τα­φεύ­γουν στη θε­ω­ρία των δύο άκρων, όσο και να θέ­λουν να πα­γιω­θεί το κλίμα απο­γο­ή­τευ­σης και να εμπε­δω­θεί το «όλα είναι μά­ταια», ξέ­ρουν πολύ καλά ότι η επι­μο­νή στο δρόμο της ανα­τρο­πής της ευ­ρω­λι­τό­τη­τας και της μνη­μο­νια­κής σήψης είναι η μόνη απει­λη­τι­κή απά­ντη­ση για το σύ­στη­μα και τις νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες, σο­σιαλ­φι­λε­λεύ­θε­ρες ή ακρο­δε­ξιές εκ­δο­χές του.

rproject.g