Η αγνώριστη Ελλάδα – reality show του Κυριάκου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

Η αγνώριστη Ελλάδα – reality show του Κυριάκου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

  • |

Το ΄πε και το ΄κανε ο Κούλης – η Ελλάδα άρχισε να γίνεται αγνώριστη και εντελώς αποκρουστική.

Είναι μία από τις σπά­νιες πε­ρι­πτώ­σεις, κατά τις οποί­ες τα πρω­θυ­πουρ­γι­κά και γρα­πτά λόγια εκ­πλη­ρώ­νο­νται και επα­λη­θεύ­ο­νται με τα πρω­θυ­πουρ­γι­κά και με-τον-κο­ρω­νο­ϊό έργα. Η αγνώ­ρι­στη Ελ­λά­δα, την οποία είχε υπο­σχε­θεί ο Κυ­ριά­κος Κων­στα­ντί­νου Μη­τσο­τά­κης στη σχε­τι­κή αρ­θρο­γρα­φία του στην «Κα­θη­με­ρι­νή της Κυ­ρια­κής», αντι­γρά­φο­ντας τον προ­πά­το­ρα του, ιδιώ­νυ­μο εθνάρ­χη, απο­κτά «στα­δια­κά» σάρκα, οστά και ανο­σία της αγέ­λης. Ελ­λά­δα, σκέτο reality show επί ημε­ρών Κούλη και των υπό­λοι­πων α(χ)ρί­στων, που είδαν εξου­σια­στι­κό φως και μπή­καν στις υπουρ­γι­κές κα­ρέ­κλες παρά τω Μωυσή από τα Lidl. 

Γιάννης Νικολόπουλος

Εν αρχή ην όχι ο λόγος, αλλά το Big Sister που εφαρ­μό­ζει η «κιου­ρία» υπουρ­γός της Παι­δεί­ας και των Θρη­σκευ­μά­των, Νίκη Κε­ρα­μέ­ως στα ελ­λη­νι­κά σχο­λεία. Κα­θα­ρό και χωρίς προ­σμεί­ξεις ρου­φια­νι­λί­κι της πα­λιάς, καλής, πρα­κτο­ρα­τζί­δι­κης Δε­ξιάς που τόσο λά­τρε­ψε ο πο­λύ­πα­θος αυτός τόπος, όταν ο λαός συ­μπύ­κνω­νε το τι σή­μαι­νε Δεξιά στο αλή­στου μνή­μης από­φθεγ­μα, «η οκτα­ε­τία του Κα­ρα­μαν­λή, χει­ρό­τε­ρη και από χού­ντα». Κά­με­ρες πα­ντού, μάλ­λον επει­δή δεν πε­ρισ­σεύ­ουν κον­δύ­λια για πα­τρο­πα­ρά­δο­τους ρου­φιά­νους και ΤΕ­Α­τζή­δες κρα­τι­κο­δί­αι­τα σι­τι­ζό­με­νους. Η Με­γά­λη Αδερ­φή, Νίκη Κε­ρα­μέ­ως θα πα­ρα­κο­λου­θεί τα πάντα και τους πά­ντες, εντός και εκτός της σχο­λι­κής αί­θου­σας, ώστε να μην ξε­φεύ­γει τί­πο­τα από τον με­γά­λο οφθαλ­μό της υπουρ­γού, που απέ­δει­ξε την πο­λυ­ε­πί­πε­δη αγραμ­μα­το­σύ­νη και την ακα­ταλ­λη­λό­τη­τα της, όταν αδυ­να­τού­σε να προσ­διο­ρί­σει την έναρ­ξη του Β’ Πα­γκο­σμί­ου Πο­λέ­μου στην Ευ­ρώ­πη.

Κα­τό­πιν έχου­με το ΜasterCop – εξει­δι­κευ­μέ­νο, αντι­τρο­μο­κρα­τι­κό και κα­τα­σταλ­τι­κό reality show, το οποίο σκη­νο­θε­τούν και γρά­φουν από κοι­νού, ο υπουρ­γός Δη­μό­σιας Ατα­ξί­ας και Εφιάλ­τη του Πο­λί­τη, Μι­χά­λης Χρυ­σο­χο­ΐ­δης και ο υφυ­πουρ­γός Αντι­πο­λι­τι­κής Εγκα­τά­λει­ψης, Νίκος Χαρ­δα­λιάς. Με εμ­φα­νή τα κό­μπλεξ κα­τω­τε­ρό­τη­τας και αρ­ρε­νω­πό­τη­τας, οι δύο σκη­νο­θέ­τες και σε­να­ριο­γρά­φοι επι­βάλ­λουν το μο­να­δι­κό φάρ­μα­κο για την κα­τα­πο­λέ­μη­ση της παν­δη­μί­ας, το οποίο ανα­γνω­ρί­ζει και συ­ντα­γο­γρα­φεί σε με­γά­λες δό­σεις, η Δεξιά που δεν ξεχνά τι ση­μαί­νει Δεξιά – κλομπ, δα­κρυ­γό­να, χη­μι­κά, εφό­δους της ΔΙΑΣ και των ΜΑΤ, σε πλα­τεί­ες και δη­μό­σιους χώ­ρους. Τύφλα να έχει ο Κό­τζακ! Κα­τα­πλη­κτι­κό reality show – εξα­γώ­γι­μο είδος και στις ΗΠΑ, όπου στο πλαί­σιο των πάντα άρι­στων, δι­με­ρών σχέ­σε­ων, διά­φο­ροι έν­στο­λοι δο­λο­φό­νοι αφρο­α­με­ρι­κα­νών και ισπα­νό­φω­νων θα μπο­ρούν να κά­νουν φρο­ντι­στή­ριο για όσα βίαια και πα­ρα­κρα­τι­κά συ­ντε­λού­νται στην Ψω­ρο­κώ­σται­να.

Εν συ­νε­χεία προ­βάλ­λε­ται ήδη σε συ­νέ­χειες το Just the 2 of coronavirus  – με πρω­τα­γω­νι­στές τον ιε­ρο­ψάλ­τη της λοι­μω­ξιο­λο­γί­ας, Σω­τή­ριο Τσιό­δρα και ξανά τον υφυ­πουρ­γό Αντι­πο­λι­τι­κής Εγκα­τά­λει­ψης, Νίκο Χαρ­δα­λιά. Τυ­πι­κό δείγ­μα «ενη­μέ­ρω­σης» σε πρίμο σε­κό­ντο, όπου ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει και στο τέλος, οι απο­ρί­ες που έχουν προ­κλη­θεί και οι αντι­φά­σεις στις οποί­ες έχουν πέσει οι δυο τους, ξε­περ­νούν κάθε προη­γού­με­νη εμ­φά­νι­ση τους. Για δυ­να­τούς και με γερά νεύρα, στην αλ­λο­πρό­σαλ­λη πα­ρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση περί της παν­δη­μί­ας, τη­λε­θε­α­τές, μπρο­στά στον εμπαιγ­μό του στιλ «μά­σκες, επι­κίν­δυ­νες, μά­σκες, υπο­χρε­ω­τι­κές».

Πα­ράλ­λη­λα, και πάντα στο πλαί­σιο της κυ­βερ­νη­τι­κής στή­ρι­ξης στον καλ­λι­τε­χνι­κό κόσμο της χώρας, θα πραγ­μα­το­ποιεί­ται το Your Skatofatsa sounds familiar. Συ­ναυ­λια­κό και μου­σι­κο­χο­ρευ­τι­κό δρώ­με­νο στους δρό­μους της Αθή­νας, όπου ένα με­γά­λο και ανοι­χτό Φορ­τη­γό του Σαβ­βό­που­λου θα έχει συ­νε­πι­βά­τι­δα την πρώην υπουρ­γό Του­ρι­σμού, Άλ­κη­στις Πρω­το­ψάλ­τη και οι δύο λα­ο­φι­λείς στους πρω­θυ­πουρ­γι­κούς κύ­κλους δη­μιουρ­γοί θα πε­ριο­δεύ­ουν ανά­με­σα στους κα­τοί­κους της πρω­τεύ­ου­σας, άδο­ντας με­γά­λες και επί­και­ρες επι­τυ­χί­ες τους, όπως το Κούλη, Κούλη, αρ­χη­γέ ή το Να μπο­ρού­σα στην Ηρώ­δου Ατ­τι­κού να ΄χα ΄γώ, βεν­ζι­νά­δι­κο- κάπου πρέ­πει να βάλει «καύ­σι­μα» και το Φορ­τη­γό.

Εντέ­λει, θα κα­τα­λή­ξου­με στο τη­λερ­γα­τι­κό reality ερ­γα­σια­κής επι­βί­ω­σης και τα­ξι­κής εκ­με­τάλ­λευ­σης, ΣΕ­Βivor το οποίο σκη­νο­θε­τεί ο διοι­κη­τής της Τρά­πε­ζας της Ελ­λά­δος, Γιάν­νης Στουρ­νά­ρας και το σε­νά­ριο υπο­γρά­φει το οι­κο­νο­μι­κό επι­τε­λείο της κυ­βέρ­νη­σης, με επι­κε­φα­λής τον υπουρ­γό Οι­κο­νο­μι­κών, Χρή­στο Σταϊ­κού­ρα. Σκλη­ρό και αι­μα­τη­ρό reality show στις άνυ­δρες ερη­μιές του πέμ­πτου μνη­μο­νί­ου που πε­ρι­λαμ­βά­νει το σύ­νο­λο της ερ­γα­τι­κής και άνερ­γης τάξης της χώρας, η οποία θα κα­λεί­ται να επι­βιώ­σει με 300-400 ευρώ μη­νιαί­ως, ώστε να μην πα­χύ­νει, κα­θι­σμέ­νη στις κα­ρέ­κλες και κα­θη­λω­μέ­νη μπρο­στά στους υπο­λο­γι­στές της, όπως θα έλεγε και ο αρ­μό­διος «αυ­το­φω­ρά­κιας» αντι­πρό­ε­δρος Άδω­νης Γε­ωρ­γιά­δης – τα οστά, τα γε­γυ­μνω­μέ­να και τα υπο­σι­τι­σμέ­να σε κα­θε­στώς μό­νι­μης ανα­σφά­λειας και ενερ­γεια­κής ή επι­σι­τι­στι­κής φτώ­χειας.

Πα­ρό­λα αυτά, η Δεξιά έχει ήδη πα­ρου­σιά­σει το απο­τε­λε­σμα­τι­κό «αντί­σω­μα» στην παν­δη­μία αυτή της reality-show-ποί­η­σης της κα­θη­με­ρι­νής, ερ­γα­σια­κής και δη­μό­σιας ζωής.

Ο δή­μαρ­χος Αθη­ναί­ων και πρω­θυ­πουρ­γι­κός ανι­ψιός, Κώ­στας Μπα­κο­γιάν­νης με την πο­λυ­πλη­θή φιέ­στα για το σι­ντρι­βά­νι στην Ομό­νοια, απο­τέ­λε­σε την ανα­πά­ντε­χη όαση ανυ­πα­κο­ής και κα­τά­λυ­σης των πρω­θυ­πουρ­γι­κών μέ­τρων, όπως το καλό εμ­βό­λιο πα­ρά­γε­ται από τον ίδιο τον ιό, που κα­λεί­ται να κα­τα­πο­λε­μή­σει. Το Μη­τσο­τα­κέι­κο έχει την ασθέ­νεια της διά της κα­τα­στο­λής επι­βο­λής, έχει και το φάρ­μα­κο της διά της τε­θλα­σμέ­νης, αντί­στα­σης.

Κα­λω­σο­ρί­ζου­με τον Κώστα τον Μπα­κο­γιάν­νη, τον με­γά­λο απο­στά­τη της τάξης και της οι­κο­γέ­νειας του,  στους αντι­κυ­βερ­νη­τι­κούς αγώ­νες του σή­με­ρα και του αύριο και επει­δή γνω­ρί­ζου­με ότι είναι πο­λυά­σχο­λος και πο­λυ­πράγ­μων, απαι­τού­με την άμεση πα­ρα­γω­γή, εκτύ­πω­ση και δια­νο­μή δε­κά­δων χι­λιά­δων χάρ­τι­νων ομοιω­μά­των του, σε όλη την Ελ­λά­δα.

Με ένα ομοί­ω­μα Κώστα Μπα­κο­γιάν­νη στη σχο­λι­κή αί­θου­σα, η κά­με­ρα πα­ρα­κο­λού­θη­σης της Κε­ρα­μέ­ως θα πάψει να λει­τουρ­γεί. Με εκατό ομοιώ­μα­τα Κώστα Μπα­κο­γιάν­νη, στις πλα­τεί­ες της Κυ­ψέ­λης, της Αγίας Πα­ρα­σκευ­ής, και όλης της Ελ­λά­δας, η αστυ­νο­μία δεν θα τολμά να μπου­κά­ρει και να ρίξει ξύλο, δια­λύ­ο­ντας βίαια τις συ­γκε­ντρώ­σεις. Με ένα ομοί­ω­μα Κώστα Μπα­κο­γιάν­νη στο πλευ­ρό του τη­λερ­γα­ζό­με­νου εκ­με­ταλ­λευό­με­νου υπαλ­λή­λου, η κυ­βέρ­νη­ση και ο ΣΕΒ δεν θα προ­χω­ρούν σε άγρια μεί­ω­ση του μι­σθού και των απο­δο­χών ή σε μα­ζι­κές απο­λύ­σεις μέσω email.

Στο τεστ αντι­σω­μά­των για την αντι­με­τώ­πι­ση της εξά­πλω­σης του νε­ο­μη­τσο­τα­κι­σμού, στην Ελ­λά­δα,  ο Κώ­στας Μπα­κο­γιάν­νης απο­δεί­χθη­κε, απρό­σμε­να, αν­θε­κτι­κό­τα­τος, εμ­βο­λια­σμέ­νος και πο­λι­τι­κό πα­ρά­δειγ­μα προς μί­μη­ση.

Φα­ντά­ζο­μαι ότι σχε­τι­κό γρά­φη­μα απο­τύ­πω­σης της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας και της ευ­ρεί­ας απο­δο­χής του υπο­δείγ­μα­τος Μπα­κο­γιάν­νη, θα πα­ρου­σιά­σει και η γνω­στή δη­μο­σιο­γρά­φος, σύ­ζυ­γος δη­μάρ­χου Αθη­ναί­ων και εξ αγ­χι­στεί­ας πρω­θυ­πουρ­γι­κή ανι­ψιά, στο επό­με­νο δελ­τίο ει­δή­σε­ων του Σκάι…

rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.