Υγειονομικό έγκλημα, τουριστική τιμωρία

Υγειονομικό έγκλημα, τουριστική τιμωρία

  • |

Το σχέδιο Μητσοτάκη για την επανεκκίνηση του τουρισμού, προμηνύει μια ασύλληπτη ανθρωπιστική και οικονομική καταστροφή.

Κασ­σάν­δρες, Αμ­φιά­ρα­οι, μά­ντεις κακών που δι­καιώ­νο­νταν πικρά στις προ­βλέ­ψεις τους. Οι ανα­κοι­νώ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού, Κυ­ριά­κου Κων­στα­ντί­νου Μη­τσο­τά­κη και της κυ­βέρ­νη­σης της ΝΔ για το σχέ­διο επα­νεκ­κί­νη­σης του του­ρι­σμού στην Ελ­λά­δα δεν αφή­νει και πολλά πε­ρι­θώ­ρια «συ­γκα­τά­νευ­σης» – πολύ απλά, είναι ένα σχέ­διο προ­με­λε­τη­μέ­νου, υγειο­νο­μι­κού εγκλή­μα­τος και μα­κρο­χρό­νιας ανα­τί­να­ξης του ελ­λα­δι­κού του­ρι­σμού. 

Γιάννης Νικολόπουλος

Εν αρχή, είναι τα τεστ. Με πρό­σχη­μα το απο­λύ­τως υπαρ­κτό γε­γο­νός πως τα τεστ, είτε μο­ρια­κά είτε αντι­σω­μά­των, απο­τυγ­χά­νουν σε ένα πο­σο­στό 25-28% να απο­κα­λύ­ψουν τον ασθε­νή από τον κο­ρω­νο­ϊό, η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη απο­φα­σί­ζει να μην πραγ­μα­το­ποιού­νται καν τεστ σε όλους όσοι θέ­λουν να τα­ξι­δέ­ψουν και να επι­σκε­φτούν την Ελ­λά­δα. Είναι, απλά, αδια­νό­η­το – γι’ αυτό πραγ­μα­το­ποιού­νται τα επα­να­λη­πτι­κά τεστ στις εξαι­ρε­τι­κά ύπο­πτες πε­ρι­πτώ­σεις, και από την άλλη, το πο­σο­στό του 72-75% επι­τυ­χί­ας με­τα­ξύ των ασθε­νών όχι μόνο δεν μπο­ρεί να πα­ρα­γνω­ρι­στεί, αλλά οφεί­λει να είναι πυ­ξί­δα στην τα­χύ­τη­τα και την εγκυ­ρό­τη­τα απο­κά­λυ­ψης και απο­μό­νω­σης των πραγ­μα­τι­κών κρου­σμά­των, ανε­ξαρ­τή­τως συμ­πτω­μά­των.

Κα­νο­νι­κά, η μικρά και ανέ­ντι­μος Ελλάς θα έπρε­πε να σχε­διά­ζει, να προ­ω­θεί και να πραγ­μα­το­ποιεί τεστ, του­λά­χι­στον δύο, πριν από την άφιξη των του­ρι­στών , πε­ριο­δι­κά στη διάρ­κεια των δια­κο­πών τους και πριν από την επά­νο­δο τους, στις χώρες τους. Αυτό επι­τάσ­σουν η σο­βα­ρό­τη­τα και ο σε­βα­σμός στους του­ρί­στες, τους επι­σκέ­πτες, αλλά και τον γη­γε­νή πλη­θυ­σμό της χώρας. Ταυ­τό­χρο­να, μα­ζι­κά τεστ θα πρέ­πει να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν, κα­ταρ­χάς και ανά­με­σα στους ερ­γο­δό­τες και τους ερ­γα­ζό­με­νους του του­ρι­σμού. Σε όλους όσοι θα έρ­θουν σε επαφή από άποψη επαγ­γελ­μα­τι­κής εμπλο­κής με όσους και όποιους του­ρί­στες κα­τα­φθά­σουν στη χώρα. Πριν την έναρ­ξη της του­ρι­στι­κής πε­ριό­δου, πε­ριο­δι­κά, στη διάρ­κεια της, και μετά τη λήξη της.

Αυτό επι­τάσ­σουν η σο­βα­ρό­τη­τα και ο σε­βα­σμός στους κό­πους των ερ­γα­ζο­μέ­νων και τους εύ­λο­γους φό­βους τους. Και φυ­σι­κά, το κό­στος για αυτά τα μα­ζι­κά τεστ θα έπρε­πε να βα­ρύ­νει ει­δι­κό κον­δύ­λι του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού σε συγ­χρη­μα­το­δό­τη­ση με τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες του κλά­δου, από τους αι­θέ­ρες έως το τε­λευ­ταίο ξε­νο­δο­χείο (αυτοί εξάλ­λου υπο­λο­γί­ζουν διά­σω­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας τους) – η Ελλάς ανοί­γει τις πύλες της και «κα­λω­σο­ρί­ζει» του­ρί­στες εν μέσω πρό­σκαι­ρης ύφε­σης της παν­δη­μί­ας, η Ελλάς και οι κα­πι­τα­λι­στές του του­ρι­σμού οφεί­λουν να δεί­ξουν ότι ανα­λαμ­βά­νουν το κό­στος της υγειο­νο­μι­κής προ­στα­σί­ας και κά­λυ­ψης αυτών των αν­θρώ­πων, καθώς και των ερ­γα­ζό­με­νων και των κα­τοί­κων των ίδιων του­ρι­στι­κών πε­ριο­χών. Έτσι ώστε να επι­βλη­θεί όπου χρεια­στεί είτε εξα­το­μι­κευ­μέ­νη είτε γε­νι­κή απο­μό­νω­ση και κα­ρα­ντί­να, με την ανά­λο­γη ια­τρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή πε­ρί­θαλ­ψη και πα­ρα­κο­λού­θη­ση.

Εν συ­νε­χεία, είναι το δη­μό­σιο σύ­στη­μα υγεί­ας. Στις του­ρι­στι­κές πε­ριο­χές και τα νησιά, πολύ απλά, η κα­τά­στα­ση είναι σε γε­νι­κές γραμ­μές, οι­κτρή και άθλια, και για τον γη­γε­νή πλη­θυ­σμό και για τους επι­σκέ­πτες. Στις ανα­κοι­νώ­σεις του Μη­τσο­τά­κη και των υπουρ­γών του, πρυ­τά­νευ­σαν απο­σιω­πή­σεις, κου­το­πό­νη­ρες υπεκ­φυ­γές, αρ­πα­κολ­λα­τζή­δι­κος κα­θη­συ­χα­σμός, εγκλη­μα­τι­κός εφη­συ­χα­σμός – οι 600 κλί­νες για πε­ρι­στα­τι­κά covid-19 «θα» γί­νουν, δεν είναι έτοι­μες και «θα» ανα­πτυ­χθούν «όταν» και «αν» και «εφό­σον» κτλ πάλι στα ίδια νο­σο­κο­μεία ανα­φο­ράς. Ούτε ένα μέτρο ου­σια­στι­κής ενί­σχυ­σης του δη­μό­σιου συ­στή­μα­τος υγεί­ας στα νησιά ανα­κοι­νώ­θη­κε ή προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται. Όλα επα­φί­ο­νται, ξανά (!), στην τα­χύ­τη­τα των αε­ρο­δια­κο­μι­δών προς την Αθήνα ή τη Θεσ­σα­λο­νί­κη! Πραγ­μα­τι­κά, η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ παί­ζει με τα νεύρα των ακρο­α­τών της και με τις ζωές αθώων αν­θρώ­πων. Ούτε προ­σλή­ψεις, ούτε κι­νη­τές μο­νά­δες, ούτε νέες ΜΕΘ, ούτε επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα υγεί­ας στα νησιά. Ούτε καν ένας προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νος προσ­διο­ρι­σμός των ξε­νο­δο­χεί­ων, που θα με­τα­τρα­πούν σε νο­ση­λευ­τι­κές μο­νά­δες έκτα­κτης ανά­γκης, με το πρώτο κρού­σμα κο­ρω­νοϊ­ού τον Ιού­λιο και στην αντί­στοι­χη πε­ριο­χή! Ασύλ­λη­πτα πράγ­μα­τα.

Εν κα­τα­κλεί­δι, είναι οι μα­κρο­χρό­νιες συ­νέ­πειες της κυ­βερ­νη­τι­κής προ­χει­ρό­τη­τας και εφιαλ­τι­κής απρο­νοη­σί­ας, στο οι­κο­νο­μι­κό σκέ­λος του του­ρι­σμού. Ενώ και τάχα και δήθεν, η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ και ο ψευ­δο­προ­φή­της Μω­υ­σής από τα Lidl πα­λεύ­ουν να δώ­σουν «σω­σί­βιο» στον του­ρι­σμό στην πρό­σκαι­ρη ύφεση της παν­δη­μί­ας, μια πα­τα­γώ­δης και θα­να­τη­φό­ρα απο­τυ­χία θα δυ­να­μι­τί­σει τον του­ρι­σμό για πάρα πολλά χρό­νια – όσα, θα κρα­τή­σει και η εξά­πλω­ση του κο­ρω­νοϊ­ού, με τις εξάρ­σεις και τις υφέ­σεις του, ανά­με­σα μας (κατά άλλες πηγές, δύο χρό­νια, κατά ορι­σμέ­νες, του­λά­χι­στον πέντε).

Φέτος η μικρά και ανέ­ντι­μος Ελλάς δίνει ου­σια­στι­κά εξε­τά­σεις σε συν­θή­κες ια­τρι­κού του­ρι­σμού μα­ζι­κής κλί­μα­κας και έκτα­κτης ανά­γκης – από το διάγ­γελ­μα Μη­τσο­τά­κη και τις ανα­κοι­νώ­σεις των υπουρ­γών του γί­νε­ται αντι­λη­πτό πως ούτε ο Μω­υ­σής ούτε οι κο­λα­ού­ζοι του έχουν κα­τα­λά­βει το μέ­γε­θος του εγ­χει­ρή­μα­τος και τα επα­κό­λου­θα μιας απο­τυ­χί­ας του, ήδη «με τον πρώτο νεκρό».

Τις επό­με­νες χρο­νιές, τα επό­με­να κα­λο­καί­ρια, όταν ο κο­ρω­νο­ϊ­ός δεν θα έχει τι­θα­σευ­τεί ή εξα­λει­φθεί ανά­με­σα μας, οι του­ρί­στες θα τι­μω­ρή­σουν άγρια τη χώρα που τους ενέ­παι­ξε – όπως έχουν κάνει ήδη οι του­ρί­στες του χει­μώ­να με την Αυ­στρία, από την οποία απαι­τούν τε­ρά­στιες υλι­κές και ηθι­κές απο­ζη­μιώ­σεις για την εξά­πλω­ση του ιού στα του­ρι­στι­κά θέ­ρε­τρα των Άλ­πε­ων.

Σε μια τέ­τοια πε­ρί­πτω­ση, το υγειο­νο­μι­κό έγκλη­μα θα λάβει την του­ρι­στι­κή του τι­μω­ρία. Εκτός, και αν συ­ναυ­τουρ­γοί με την κυ­βέρ­νη­ση, opinion makers, ιδιο­κτή­τες ΜΜΕ και «δη­μο­σιο­γρά­φοι» φρο­ντί­σουν να συ­γκα­λύ­ψουν την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, αδρά αμει­βό­με­νοι και εξα­γο­ρα­σμέ­νοι, όπως συμ­βαί­νει και στις ΗΠΑ.

Τέλος, θα άξιζε να πλη­ρο­φο­ρη­θούν οι Συ­νέλ­λη­νες που πε­ρι­μέ­νουν τους του­ρί­στες, ποια είναι η κα­τά­στα­ση που επι­κρα­τεί στα αε­ρο­δρό­μια της Ευ­ρώ­πης όχι μόνο λόγω της κα­τάρ­ρευ­σης των αε­ρο­πο­ρι­κών εται­ρειών. Οι έλεγ­χοι υγεί­ας και θερ­μο­μέ­τρη­σης, τα πρω­τό­κολ­λα πα­ρα­κο­λού­θη­σης, το κό­στος τα­ξι­διού με τα μέσα αυ­το­προ­στα­σί­ας (μία απλή, ια­τρι­κή μάσκα από αυ­τό­μα­τους πω­λη­τές στα αε­ρο­δρό­μια Σαρλ ντε Γκωλ του Πα­ρι­σιού και Σίπ­χολ του Άμ­στερ­νταμ, στοι­χί­ζει 5 ευρώ (!) και ο κάθε τα­ξι­διώ­της είναι υπο­χρε­ω­μέ­νος να αγο­ρά­ζει απο­στει­ρω­μέ­νη μάσκα απο­κλει­στι­κά μέσα στον χώρο του αε­ρο­δρο­μί­ου – η ίδια μάσκα στις 20 του Μάρτη στη Γαλ­λία και την Ολ­λαν­δία στοί­χι­ζε 16 λεπτά του ευρώ) κα­θι­στούν το τα­ξί­δι για του­ρι­στι­κούς λό­γους, κα­νο­νι­κή Οδύσ­σεια, σχε­δόν απα­γο­ρευ­τι­κό, από κάθε άποψη.

ΥΓ. Δια­βά­ζο­ντας τα πόθεν έσχες των υπουρ­γών και των βου­λευ­τών , δια­πι­στώ­νει κα­νείς ότι ο πρώην υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, ομο­γε­νής εκ­δό­της εξ Αμε­ρι­κής με το fake βιο­γρα­φι­κό σπου­δών, Αντώ­νης Δια­μα­τά­ρης, δια­θέ­τει, με­τα­ξύ άλλων, με­το­χές στην εφη­με­ρί­δα της Νέας Υόρ­κης, New York Times. Το εύ­λο­γο ερώ­τη­μα που προ­κύ­πτει είναι το εξής : Αυτή η με­το­χι­κή ιδιό­τη­τα ενός πρώην υπουρ­γού της ΝΔ συν­δυά­ζε­ται με τα αλ­λε­πάλ­λη­λα, κο­λα­κευ­τι­κά για τον Κυ­ριά­κο Κων­στα­ντί­νου Μη­τσο­τά­κη, δη­μο­σιεύ­μα­τα στην ίδια εφη­με­ρί­δα; Απλή πε­ριέρ­γεια, όπως θα τό­νι­ζε και ο με­γά­λος αμε­ρι­κα­νός δη­μο­σιο­γρά­φος, Νταν Ράδερ. Και ας θυ­μη­θού­με σε αυτό το ση­μείο ότι οι New York Times υπήρ­ξαν η εφη­με­ρί­δα των ΗΠΑ που πα­ρα­δέ­χτη­κε με κα­θυ­στέ­ρη­ση έξι ετών, όλα τα ψέ­μα­τα, που φι­λο­ξέ­νη­σε στην αρ­θρο­γρα­φία της, περί των πυ­ρη­νι­κών όπλων του Σα­ντάμ Χου­σε­ΐν όπως αυτά είχαν χαλ­κευ­τεί από τους Ρε­που­μπλι­κά­νους του Τζωρτζ Ντά­μπλου­γιου Μπους, στον πό­λε­μο κατά της τρο­μο­κρα­τί­ας από το 2002 και μετά. Απλή υπεν­θύ­μι­ση, όπως θα έλεγε πάλι ο με­γά­λος Νταν Ράδερ.

ΥΓ 2. Επει­δή σε ορι­σμέ­νους επι­κοι­νω­νιο­λό­γους και συ­νερ­γά­τες του «Μέ­νου­με Μα­ξί­μου» αρέ­σουν οι πα­ρα­πο­μπές και τα τσι­τά­τα από με­γά­λες μορ­φές του αστι­κού, πο­λι­τι­κού κό­σμου του πα­ρελ­θό­ντος, επει­δή συ­νά­μα κατά και­ρούς, η παν­δη­μία χα­ρα­κτη­ρί­στη­κε «πό­λε­μος» και επει­δή, τέλος, η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη στο θέμα του του­ρι­σμού έπρε­πε να δια­λέ­ξει ου­σια­στι­κά ανά­με­σα στην  υγεία και την οι­κο­νο­μία και τε­λι­κά και ολο­φά­νε­ρα δια­λέ­γει τη δεύ­τε­ρη, ας θυ­μη­θούν οι επι­τε­λείς του πρω­θυ­πουρ­γού τούτο : Όταν ο βρε­τα­νός πρω­θυ­πουρ­γός Νέβιλ Τσά­μπερ­λεν επέ­στρε­ψε αε­ρο­πο­ρι­κώς από το Μό­να­χο κου­βα­λώ­ντας μαζί του το κα­τά­πτυ­στο αντί­γρα­φο της ομώ­νυ­μης συμ­φω­νί­ας, που πα­ρέ­δι­δε την Τσε­χο­σλο­βα­κία, βορά στον Χί­τλερ, ο Ουίν­στον Τσώρ­τσιλ σχο­λί­α­σε ως εξής «Ο Νέβιλ έπρε­πε να δια­λέ­ξει ανά­με­σα στον εξευ­τε­λι­σμό και τον πό­λε­μο. Διά­λε­ξε τον εξευ­τε­λι­σμό, θα πάρει και τον πό­λε­μο». Στο θέμα του του­ρι­σμού, ο Μη­τσο­τά­κης διά­λε­ξε την πρό­σκαι­ρη και αναι­μι­κή στή­ρι­ξη της οι­κο­νο­μί­ας, ξορ­κί­ζο­ντας την απει­λή της δη­μό­σιας υγεί­ας – και δυ­στυ­χώς, θα πάρει και τη δεύ­τε­ρη.

rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.