Για να μείνουν όρθια…τα κέρδη τους

Για να μείνουν όρθια…τα κέρδη τους

  • |

Επιδιώκοντας να ξεπεράσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη στις παροχές προς τον επιχειρηματικό κόσμο και βαδίζοντας στο γνωστό δρόμο «ευθύνης» απέναντι στο σύστημα, ο Α. Τσίπρας και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασαν την επικαιροποιημένη εκδοχή του προγράμματος «Μένουμε Όρθιοι».

Πίσω από τις ανέ­ξο­δες κο­ρώ­νες για την αντι­με­τώ­πι­ση της ανερ­γί­ας και της κοι­νω­νι­κής ανι­σό­τη­τας, η δέσμη των προ­τά­σε­ων του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ (ύψους 13,4 δισ. ευρώ) απο­κα­λύ­πτει την αγω­νία της Κου­μουν­δού­ρου να εμ­φα­νι­στεί ως κα­λύ­τε­ρος υπε­ρα­σπι­στής της κα­πι­τα­λι­στι­κής κερ­δο­φο­ρί­ας σε συν­θή­κες βα­θιάς ύφε­σης, από ότι είναι ήδη ο «γα­λά­ζιος Μω­υ­σής».

Στην ευ­ρω­παϊ­κή συ­ζή­τη­ση περί χρη­μα­το­δό­τη­σης, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ τάσ­σε­ται με τη λύση των δα­νεί­ων του ESM χωρίς όρους και προ­ϋ­πο­θέ­σεις, ζη­τώ­ντας ανα­στο­λή του Συμ­φώ­νου Στα­θε­ρό­τη­τας, δη­λα­δή την προ­σω­ρι­νή χα­λά­ρω­ση και όχι κα­τάρ­γη­ση των κα­νό­νων της δη­μο­σιο­νο­μι­κής πει­θαρ­χί­ας που θω­ρα­κί­ζουν την ευ­ρω­λι­τό­τη­τα.

Κατά τα άλλα, στην ίδια πα­ρου­σί­α­ση, ο Τσα­κα­λώ­τος πέ­τα­ξε και ένα «η λι­τό­τη­τα δεν είναι απά­ντη­ση σε καμία ερώ­τη­ση», μπας και δια­χω­ρι­στεί από τους ακραιφ­νείς νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρους του Κούλη, τους οποί­ους εγκά­λε­σε γιατί δεν στη­ρί­ζουν φα­να­τι­κά την πρό­τα­ση Μέρ­κελ-Μα­κρόν, όπως ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ…Γιατί αν δεν κά­νεις «προ­ο­δευ­τι­κή συμ­μα­χία» με τις ευ­ρω­η­γε­σί­ες, με ποιόν θα κά­νεις;

Φυ­σι­κά, όπως άλ­λω­στε και ο Βρού­τσης, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ επι­κρο­τεί το πρό­γραμ­μα SURE που με­τα­τρέ­πει τη στα­θε­ρή ερ­γα­σία σε εκ πε­ρι­τρο­πής και θα οδη­γή­σει σε μειώ­σεις μι­σθών του­λά­χι­στον 20%! Γιατί κατά τη συ­νή­θη σο­σιαλ­φι­λε­λεύ­θε­ρη ρη­το­ρι­κή, «ερ­γο­δό­τες και ερ­γα­ζό­με­νοι μαζί θα βγουν από την κρίση». Αρκεί οι δεύ­τε­ροι να φορ­τω­θούν τα βάρη και να πλη­ρώ­σουν το λο­γα­ρια­σμό.

Από πα­ρο­χές και χα­ρι­στι­κές ρυθ­μί­σεις προς τις επι­χει­ρή­σεις, άλλο τί­πο­τα στο πλού­σιο κα­λά­θι του Α. Τσί­πρα. Λεφτά με ουρά από τα δη­μό­σια τα­μεία (πάνω από 8 δισ. ευρώ)  για τους ανα­ξιο­πα­θού­ντες κα­πι­τα­λι­στές. Ει­δι­κό­τε­ρα πρό­τει­νε: την πλήρη κά­λυ­ψη του ασφα­λι­στι­κού και μι­σθο­λο­γι­κού κό­στους από το κρά­τος στις επι­χει­ρή­σεις με ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας και μέ­ρους του στις υπό­λοι­πες, μη επι­στρε­πτέα ενί­σχυ­ση για κε­φά­λαιο κί­νη­σης απευ­θεί­ας από το κρά­τος, ει­δι­κά εγ­γυο­δο­τι­κά ερ­γα­λεία μέσω της Ανα­πτυ­ξια­κής Τρά­πε­ζας, ισχυ­ρό πα­κέ­το εγ­γυ­ή­σε­ων από το κρά­τος για ευ­νοϊ­κό δα­νει­σμό (κοι­νώς δα­νει­κά και αγύ­ρι­στα…), ει­δι­κή μέ­ρι­μνα για τα αφε­ντι­κά στον του­ρι­σμό που εμ­φά­νι­σαν υπερ­κέρ­δη τα τε­λευ­ταία χρό­νια. Και για τις ζη­μιο­γό­νες επι­χει­ρή­σεις, ανα­κε­φα­λαιο­ποι­ή­σεις κατά τα πρό­τυ­πα των τρα­πε­ζών και εθνι­κο­ποί­η­ση με απο­ζη­μί­ω­ση των με­τό­χων. Γιατί όπως και πάλι προ­στά­ζει το νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρο ευαγ­γέ­λιο, τα κέρδη είναι ιδιω­τι­κά και οι ζη­μιές δη­μό­σιες.

Για την ενί­σχυ­ση του ΕΣΥ όμως, το σχε­τι­κό κον­δύ­λι μειώ­νε­ται από­το­μα, μιας και για την προ­στα­σία του λαού προ­ο­ρί­ζο­νται μόλις 500 εκ. ευρώ (+500 εκ. ευρώ προ­ο­πτι­κά), απο­κα­λύ­πτο­ντας ωμά πως για τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ προ­έ­χει η «ρευ­στό­τη­τα της αγο­ράς» και όχι η πρό­σλη­ψη για­τρών, νο­ση­λευ­τών και η προ­μή­θεια του ανα­γκαί­ου υγειο­νο­μι­κού υλι­κού.

Από το «μπού­κω­μα» όσων ζουν από τον ιδρώ­τα μας (και στη διάρ­κεια της παν­δη­μί­ας φά­νη­κε η κοι­νω­νι­κή τους…μη χρη­σι­μό­τη­τα), για τους ερ­γα­ζό­με­νους και τα λαϊκά στρώ­μα­τα, πε­ρισ­σεύ­ουν τα «απο­φά­για». Ένα «Ει­σό­δη­μα Έκτα­κτης Ανά­γκης» που θα κα­λύ­πτει με 400 ευρώ μη­νιαί­ως κάθε πρώτο ενή­λι­κο μέλος νοι­κο­κυ­ριού, 200 ευρώ κάθε πρό­σθε­το ενή­λι­κο μέλος και με 100 ευρώ το κάθε παιδί. Και αυτό για 4 μήνες. Με άλλα λόγια, η μό­νι­μη υπο­βάθ­μι­ση των ερ­γα­τι­κών δι­καιω­μά­των, της στα­θε­ρής δου­λειάς και του αξιο­πρε­πούς μι­σθού και η υπο­κα­τά­στα­σή τους με τη λο­γι­κή των έκτα­κτων «βοη­θη­μά­των» προς τους πιο αδύ­να­μους.

«Εξαι­ρε­τι­κά» δείγ­μα­τα αυτής της επι­δο­μα­τι­κής πο­λι­τι­κής εί­δα­με εξάλ­λου στην πρό­σφα­τη κυ­βερ­νη­τι­κή θη­τεία του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Μαζί με τα υπό­λοι­πα μνη­μο­νια­κά μέτρα, την υπο­νό­μευ­ση του απερ­για­κού δι­καιώ­μα­τος, την εθνι­κι­στι­κή πλειο­δο­σία με τις ΑΟΖ, τον δήθεν «αν­θρω­πι­σμό» που ύψωνε τείχη στους πρό­σφυ­γες και όλες τις άλλες «ρε­α­λι­στι­κές» επι­λο­γές που έστρω­σαν το δρόμο στο Μη­τσο­τά­κη.

Η πλή­ρης και ορι­στι­κή με­τάλ­λα­ξη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ση­μαί­νει επου­σιώ­δεις δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις από τις μέχρι σή­με­ρα πα­ρεμ­βά­σεις της ΝΔ. Ακόμα και στην πε­ρί­πτω­ση που η ση­με­ρι­νή «υπεύ­θυ­νη αντι­πο­λί­τευ­ση» βρι­σκό­ταν στα κυ­βερ­νη­τι­κά έδρα­να, μια ανά­λο­γη πο­λι­τι­κή διε­ξό­δου με γνώ­μο­να τα κέρδη των λίγων θα ακο­λου­θού­σε, όπως μαρ­τυ­ρούν και οι θέ­σεις της.

Από τη σκο­πιά των συμ­φε­ρό­ντων των «από κάτω», τα ρι­ζο­σπα­στι­κά μέτρα που απαι­τού­νται για να μην πλη­ρώ­σου­με εμείς την κρίση τους, είναι σί­γου­ρο ότι δεν υπάρ­χουν στις επε­ξερ­γα­σί­ες του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, που μο­χθεί, με ομο­λο­γου­μέ­νως αξιο­ση­μεί­ω­το ζήλο, να εμ­φα­νι­στεί ως απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρο πο­λι­τι­κό στή­ριγ­μα των «από πάνω», μπρο­στά στα σο­βα­ρά οι­κο­νο­μι­κά και πο­λι­τι­κά προ­βλή­μα­τα που δια­φαί­νο­νται.

rproject.gr/

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.