Κοινωφελής εργασία: Πρόγραμμα υπερεκμετάλλευσης και ανακύκλωσης των ανέργων

Κοινωφελής εργασία: Πρόγραμμα υπερεκμετάλλευσης και ανακύκλωσης των ανέργων

  • |

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα από τον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Ο Ορι­στι­κός Πί­να­κας Κα­τά­τα­ξης Ανέρ­γων, στο Πρό­γραμ­μα «Προ­ώ­θη­ση της απα­σχό­λη­σης  μέσω προ­γραμ­μά­των κοι­νω­φε­λούς χα­ρα­κτή­ρα, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης και της κα­τάρ­τι­σης σε Δή­μους, Πε­ρι­φέ­ρειες, Κέ­ντρα Κοι­νω­νι­κής Πρό­νοιας Πε­ρι­φε­ρειών (ΚΚΠΠ)/συ­να­φείς φο­ρείς, Υπη­ρε­σί­ες Υπουρ­γεί­ων και άλλων φο­ρέ­ων». 

Χρήστος Παναγιωτόπουλος*

Δια­δι­κα­σία πρό­σλη­ψης

Μετά την κα­τάρ­τι­ση του Ορι­στι­κού Πί­να­κα Κα­τά­τα­ξης Ανέρ­γων, κα­ταρ­τί­ζο­νται και πί­να­κες κα­τά­τα­ξης επι­τυ­χό­ντων και επι­λα­χό­ντων ανά φορέα, ει­δι­κό­τη­τα και επι­λο­γή με βάση τις προ­τι­μή­σεις των υπο­ψη­φί­ων.

Οι άνερ­γοι που πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στον Ορι­στι­κό Πί­να­κα Κα­τά­τα­ξης θα πρέ­πει να είναι εγ­γε­γραμ­μέ­νοι στα Μη­τρώα Ανέρ­γων του ΟΑΕΔ έως και την ημε­ρο­μη­νία επι­λο­γής τους από τον φορέα υλο­ποί­η­σης.

Σύμ­φω­να με την σχε­τι­κή ΠΡΟ­ΣΚΛΗ­ΣΗ του ΟΑΕΔ «μετά την ανάρ­τη­ση του Ορι­στι­κού Πί­να­κα Κα­τά­τα­ξης Ανέρ­γων, οι αρ­μό­διοι υπάλ­λη­λοι των ΚΠΑ2, όπου είναι εγ­γε­γραμ­μέ­νοι οι άνερ­γοι, ενη­με­ρώ­νουν τους ωφε­λού­με­νους, που έχουν επι­λε­γεί προς το­πο­θέ­τη­ση , άμεσα με κάθε πρό­σφο­ρο μέσο όπως ηλε­κτρο­νι­κή αλ­λη­λο­γρα­φία (e-mail που λαμ­βά­νε­ται από την ηλε­κτρο­νι­κή του αί­τη­ση), καθώς και τη­λε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία, προ­κει­μέ­νου να υπο­δει­χθούν στους Επι­βλέ­πο­ντες Φο­ρείς. Στην πε­ρί­πτω­ση της τη­λε­φω­νι­κής επι­κοι­νω­νί­ας, οι αρ­μό­διοι ερ­γα­σια­κοί σύμ­βου­λοι θα κα­τα­γρά­φουν την ακρι­βή ημε­ρο­μη­νία και ώρα, που αυτή λαμ­βά­νει χώρα, καθώς και το απο­τέ­λε­σμα της επι­κοι­νω­νί­ας στο πλη­ρο­φο­ρια­κό σύ­στη­μα ΟΠΣ ΟΑΕΔ στο πεδίο «ΕΠΑ­ΦΕΣ- ΕΠΙ­ΣΚΕ­ΨΕΙΣ» και θα πραγ­μα­το­ποιούν και την πρώτη ατο­μι­κή Συμ­βου­λευ­τι­κή.

 

ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ ΥΠΕ­ΡΕΚ­ΜΕ­ΤΑΛ­ΛΕΥ­ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ­ΚΥ­ΚΛΩ­ΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡ­ΓΩΝ

Πρό­κει­ται για ένα πρό­γραμ­μα διάρ­κειας οκτώ μηνών στο οποίο θα ερ­γα­στούν 36.500 ερ­γα­ζό­με­νοι  πλή­ρους απα­σχό­λη­σης.

Εφαρ­μό­ζε­ται κατά πα­ρέκ­κλι­ση της ερ­γα­τι­κής νο­μο­θε­σί­ας, των νό­μι­μων αμοι­βών που προ­βλέ­πο­νται από την Εθνι­κή Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση Ερ­γα­σί­ας, τις κλα­δι­κές  συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις των ερ­γα­ζο­μέ­νων στους ΟΤΑ  και το μι­σθο­λό­γιο του Δη­μο­σί­ου.

Τους ονο­μά­ζουν ωφε­λού­με­νους, έτσι ώστε να πα­ρα­βιά­ζουν την ερ­γα­τι­κή νο­μο­θε­σία, να μην τους πλη­ρώ­νουν με την κλα­δι­κή συλ­λο­γι­κή σύμ­βα­ση ερ­γα­σί­ας αλλά με τον κα­τώ­τα­το μισθό των 546 ευρώ

Ενώ είναι ερ­γα­ζό­με­νοι με σχέση εξαρ­τη­μέ­νης ερ­γα­σί­ας, έχουν μισθό και ασφά­λι­ση, πλή­ρες ωρά­ριο και υπο­χρε­ώ­σεις, τους βα­φτί­ζουν ωφε­λού­με­νους για να τσα­λα­πα­τούν το ερ­γα­τι­κό δί­καιο, να μην εφαρ­μό­ζε­ται η συλ­λο­γι­κή σύμ­βα­ση, να μην ανα­γνω­ρί­ζε­ται προ­ϋ­πη­ρε­σία, τί­τλος σπου­δών, ει­δι­κό­τη­τα, οι­κο­γε­νεια­κή κα­τά­στα­ση. Δεν έχουν τα ίδια δι­καιώ­μα­τα, δεν αμεί­βο­νται με τον ίδιο μισθό που αμεί­βο­νται οι συ­νά­δελ­φοι τους είτε είναι Ιδιω­τι­κού Δι­καί­ου Αο­ρί­στου Χρό­νου, είτε συμ­βα­σιού­χοι Ορι­σμέ­νου Χρό­νου, είτε μό­νι­μοι. Ενώ απα­σχο­λού­νται και σε βα­ριές και αν­θυ­γιει­νές ερ­γα­σί­ες δεν τους κα­τα­βάλ­λουν το αν­θυ­γιει­νό επί­δο­μα.

Πα­ρα­δείγ­μα­τα:

Ερ­γα­ζό­με­νος Υ.Ε.  οδο­κα­θα­ρι­στής, με σύμ­βα­ση ορι­σμέ­νου χρό­νου, είτε μό­νι­μος , με βάση την κλα­δι­κή σύμ­βα­ση, η το μι­σθο­λό­γιο των ΟΤΑ έχει βα­σι­κό μισθό 780 ευρώ, συν 150 ευρώ αν­θυ­γιει­νό επί­δο­μα, σύ­νο­λο 930 ευρώ μει­κτά.   Με το πρό­γραμ­μα κοι­νω­φε­λούς ερ­γα­σί­ας θα πάρει 546 ευρώ κα­θα­ρά.

Ερ­γα­ζό­με­νος  Δ. Ε.  οδη­γός, ή τε­χνί­της  απορ­ριμ­μα­το­φό­ρου , με σύμ­βα­ση ορι­σμέ­νου χρό­νου, είτε μό­νι­μος, με βάση την κλα­δι­κή σύμ­βα­ση, η το μι­σθο­λό­γιο των ΟΤΑ έχει βα­σι­κό μισθό 858 ευρώ, συν 150 ευρώ αν­θυ­γιει­νό επί­δο­μα, σύ­νο­λο 1008 ευρώ μει­κτά.   Με το πρό­γραμ­μα κοι­νω­φε­λούς ερ­γα­σί­ας θα πάρει 546 ευρώ κα­θα­ρά.

Ερ­γα­ζό­με­νος Δ.Ε διοι­κη­τι­κός υπάλ­λη­λος με  σύμ­βα­ση ορι­σμέ­νου χρό­νου, είτε μό­νι­μος με βάση την κλα­δι­κή σύμ­βα­ση ή το μι­σθο­λό­γιο των ΟΤΑ έχει βα­σι­κό μισθό 858 ευρώ μει­κτά.  Με το πρό­γραμ­μα κοι­νω­φε­λούς ερ­γα­σί­ας θα πάρει 546 ευρώ κα­θα­ρά.

Ερ­γα­ζό­με­νος Τ.Ε, μη­χα­νι­κός, με σύμ­βα­ση ορι­σμέ­νου χρό­νου, είτε μό­νι­μος με βάση την κλα­δι­κή σύμ­βα­ση ή το μι­σθο­λό­γιο των ΟΤΑ έχει βα­σι­κό μισθό 1037 ευρώ  μει­κτά. Με το πρό­γραμ­μα κοι­νω­φε­λούς ερ­γα­σί­ας θα πάρει 546 ευρώ κα­θα­ρά.

Ερ­γα­ζό­με­νος Π.Ε, πο­λι­τι­κός μη­χα­νι­κός, με σύμ­βα­ση ορι­σμέ­νου χρό­νου, είτε μό­νι­μος με βάση την κλα­δι­κή σύμ­βα­ση ή το μι­σθο­λό­γιο των ΟΤΑ έχει βα­σι­κό μισθό 1092 ευρώ  μει­κτά. Με το πρό­γραμ­μα κοι­νω­φε­λούς ερ­γα­σί­ας θα πάρει 546 ευρώ κα­θα­ρά.

Κυ­βέρ­νη­ση και Δή­μαρ­χοι

συ­γκοι­νω­νού­ντα δο­χεία στην επι­βο­λή της αντερ­γα­τι­κής πο­λι­τι­κής:

Τσα­λα­πα­τούν το Σύ­νταγ­μα που ανα­φέ­ρε­ται στην ίση αμοι­βή για ίση ερ­γα­σία, το ερ­γα­τι­κό δί­καιο και επι­βάλ­λουν ερ­γα­σια­κό με­σαί­ω­να με μι­σθούς πεί­νας και εξα­θλί­ω­σης.

Συμ­βάλ­λουν με την πο­λι­τι­κή τους πρα­κτι­κή στην ανα­τρο­πή των ερ­γα­σια­κών σχέ­σε­ων, στην αύ­ξη­ση των ελα­στι­κών σχέ­σε­ων και στην εκ πε­ρι­τρο­πής ερ­γα­σία, ενώ γνω­ρί­ζουν ότι οι υπη­ρε­σί­ες των δήμων έχουν απο­ψι­λω­θεί από μό­νι­μο προ­σω­πι­κό και είναι τε­ρά­στιες οι ελ­λεί­ψεις προ­σω­πι­κού.

Θέ­λουν το πρό­γραμ­μα της κοι­νω­φε­λούς ερ­γα­σί­ας στο πλαί­σιο των νε­ο­φι­λε­λευ­θέ­ρων πο­λι­τι­κών της ευ­ε­λι­ξί­ας στην ερ­γα­σία, με την ανα­κύ­κλω­ση των ανέρ­γων, αντί της μό­νι­μης στα­θε­ρής ερ­γα­σί­ας με δι­καιώ­μα­τα και αξιο­πρε­πή μισθό.

Δεν εν­δια­φέ­ρο­νται για να δια­σφα­λί­σουν την εύ­ρυθ­μη λει­τουρ­γία των υπη­ρε­σιών, την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των πο­λι­τών, ούτε και για τα δι­καιώ­μα­τα των ερ­γα­ζο­μέ­νων. Οι ερ­γα­ζό­με­νοι με το πρό­γραμ­μα κοι­νω­φε­λούς ερ­γα­σί­ας  θα κα­λύ­ψουν πά­γιες και διαρ­κείς ανά­γκες των υπη­ρε­σιών των ΟΤΑ, αφού από το 2010 δεν γί­νο­νται προ­σλή­ψεις μό­νι­μου προ­σω­πι­κού – εκτός από την κα­θα­ριό­τη­τα- και όλες οι υπη­ρε­σί­ες είναι υπο­στε­λε­χω­μέ­νες.

Συ­μπε­ρι­φέ­ρο­νται ως ερ­γο­δό­τες. Με την εφαρ­μο­γή αυτού του προ­γράμ­μα­τος , μειώ­νουν το μι­σθο­λο­γι­κό κό­στος και  επι­φέ­ρουν πλήγ­μα όχι μόνο στο μισθό των ερ­γα­ζο­μέ­νων αλλά και στα ασφα­λι­στι­κά τα­μεία- ΕΦΚΑ- λόγο των χα­μη­λών  ει­σφο­ρών.

Οι δή­μαρ­χοι όλου του πο­λι­τι­κού φά­σμα­τος εφαρ­μό­ζουν το πρό­γραμ­μα υπε­ρεκ­με­τάλ­λευ­σης και ανα­κύ­κλω­σης των ανέρ­γων και για έναν επι­πλέ­ον λόγο. Δεν κα­τα­βάλ­λουν χρή­μα­τα από τα τα­μεία του Δήμου για τους ερ­γα­ζό­με­νους με το πρό­γραμ­μα κοι­νω­φε­λούς ερ­γα­σί­ας, αφού πλη­ρώ­νο­νται από τον ΟΑΕΔ.

Αυτή η πο­λι­τι­κή πρέ­πει και μπο­ρεί να ανα­τρα­πεί. Οι άνερ­γοι όλων των ηλι­κιών, έχουν ανά­γκη από ερ­γα­σία μό­νι­μη και στα­θε­ρή, με δι­καιώ­μα­τα και μισθό για να ζουν με αξιο­πρέ­πεια.

Να κα­ταρ­γη­θούν τα προ­γράμ­μα­τα αυτά. Όσο κυ­βέρ­νη­ση και Δή­μαρ­χοι τα επι­βάλ­λουν να εφαρ­μό­ζε­ται η αρχή ίση αμοι­βή για ίδια ερ­γα­σία, να αμεί­βο­νται με την κλα­δι­κή σύμ­βα­ση και το μι­σθο­λό­γιο των ΟΤΑ.

Να γί­νουν μα­ζι­κές προ­σλή­ψεις μό­νι­μου προ­σω­πι­κού σε όλες τις υπη­ρε­σί­ες των ΟΤΑ, ώστε να δια­σφα­λι­στεί η εύ­ρυθ­μη λει­τουρ­γία των υπη­ρε­σιών τους.

Χρειά­ζε­ται  ανε­ξάρ­τη­τη ερ­γα­τι­κή δράση και πνεύ­μα τα­ξι­κής ενό­τη­τας ανέρ­γων και ερ­γα­ζο­μέ­νων. Άνερ­γοι και ερ­γα­ζό­με­νοι μαζί να υπε­ρα­σπι­στούν  τη στα­θε­ρή και μό­νι­μη ερ­γα­σία με δι­καιώ­μα­τα και αξιο­πρε­πή μισθό. Όχι στην ανα­κύ­κλω­ση των ανέρ­γων, την  εκ πε­ρι­τρο­πής ερ­γα­σία.

Μέσα από τους αγώ­νες μπο­ρεί να επι­βλη­θεί η ίση αμοι­βή για ίση ερ­γα­σία. Να εφαρ­μο­στεί η κλα­δι­κή συλ­λο­γι­κή σύμ­βα­ση.

*Πρό­ε­δρος Σω­μα­τεί­ου Ερ­γα­ζο­μέ­νων Δήμου Βύ­ρω­να, μέλος του Δι­κτύ­ου Ερ­γα­ζο­μέ­νων στους ΟΤΑ

rproject.gr