Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι απαράγραπτες ευθύνες στην κακοδιαχείριση της πανδημίας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι απαράγραπτες ευθύνες στην κακοδιαχείριση της πανδημίας

  • |

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, στην Ελλάδα, καταγράφηκαν συνολικά και ανεξαρτήτως συμπτωμάτων και βαρύτητας, 262 νέα κρούσματα του κορωνοϊού.

Δια­κό­σιοι εξή­ντα δύο νέοι ασθε­νείς, χωρίς να εξε­τά­ζου­με την ηλι­κία, τα υπο­κεί­με­να νο­σή­μα­τα, τα συμ­πτώ­μα­τα, τη σο­βα­ρό­τη­τα της κα­τά­στα­σης τους. Είναι μα­κράν, οι πε­ρισ­σό­τε­ρες κα­τα­γε­γραμ­μέ­νες πε­ρι­πτώ­σεις από την επί­ση­μη έναρ­ξη της παν­δη­μί­ας στην Ελ­λά­δα και την πρώτη δια­πί­στω­ση βα­ριού πε­ρι­στα­τι­κού, στις 26 του Φλε­βά­ρη, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη.

Γιάννης Νικολόπουλος

Είναι φα­νε­ρό ότι πλέον, η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ και ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυ­ριά­κος Κων­στα­ντί­νου Μη­τσο­τά­κης, δεν μπο­ρούν να κρύ­βο­νται πίσω από τις μά­σκες και την ατο­μι­κή ευ­θύ­νη. Και δεν επι­τρέ­πε­ται είτε αυτοί είτε ο Πα­γκό­σμιος Ορ­γα­νι­σμός Υγεί­ας να ρί­χνουν όλες τις ευ­θύ­νες, στους «συ­νω­στι­σμούς», τον «τρόπο δια­σκέ­δα­σης», την «νε­ο­λαία». Δεν είναι θέμα, επί­σης φτη­νής αντι­πο­λί­τευ­σης ή κά­ποιου εί­δους «ανυ­πα­κο­ής από τα πάνω», στην πα­ρού­σα φάση, η διαρ­κής επί­κλη­ση στη συλ­λο­γι­κή συ­νεί­δη­ση και την ατο­μι­κή ευ­θύ­νη, όταν οι κυ­βερ­νή­σεις, σε γε­νι­κές γραμ­μές και σε όλη την υφή­λιο, υπο­λεί­πο­νται κατά πολύ, των διοι­κη­τι­κών και των οι­κο­νο­μι­κών τους ευ­θυ­νών και πρά­ξε­ων.

Λεί­πει πο­λι­τι­κή βού­λη­ση και έχουν εγκα­τα­λει­φθεί τα οι­κο­νο­μι­κά και τα χρη­μα­το­δο­τι­κά ερ­γα­λεία και «όπλα», οι στρα­τη­γι­κοί σχε­δια­σμοί και η απο­φα­σι­στι­κή μέ­ρι­μνα, για να αντι­με­τω­πι­στεί η υγειο­νο­μι­κή κρίση με πλα­τιά, υγειο­νο­μι­κά και επι­στη­μο­νι­κά μέσα και όχι με αστυ­νο­μο­κρα­τία, δια­τα­γές στρα­το­πέ­δου, πρό­στι­μα και κα­τα­διώ­ξεις των ηθών, των εθί­μων ή του τρό­που ζωής, είτε της νε­ο­λαί­ας είτε κά­ποιας ει­δι­κής και εύ­κο­λου στό­χου ομά­δας – θυ­μά­στε τι έλεγε ο Μη­τσο­τά­κης για τους πρό­σφυ­γες από το Αφ­γα­νι­στάν και το Ιράν; Θυ­μά­στε πώς αντι­με­τώ­πι­ζαν ορι­σμέ­νοι, τους ομο­φυ­λό­φι­λους κατά το ξέ­σπα­σμα του aids στις αρχές της δε­κα­ε­τί­ας του 1980;

Η Ελ­λά­δα ήταν και στη διάρ­κεια του λο­κντά­ουν και στη μετά το λο­κντά­ουν «όπως να ΄ναι και ό, τι βρέ­ξει, ας κα­τε­βά­σει» δί­μη­νη υπο­δο­χή στον του­ρι­σμό, εγ­χώ­ριο και εξω­τε­ρι­κό, ου­ρα­γός στα μα­ζι­κά και αντι­προ­σω­πευ­τι­κά τεστ. Ου­ρα­γός. Αυτό πλη­ρώ­νει σή­με­ρα. Με απο­κλει­στι­κή και απα­ρά­γρα­πτη, εγκλη­μα­τι­κή ευ­θύ­νη της κυ­βέρ­νη­σης και του πρω­θυ­πουρ­γού, προ­σω­πι­κά. Δεν υπήρ­ξε κά­ποια πε­ρί­ο­δος «επι­τυ­χί­ας» την πε­ρα­σμέ­νη άνοι­ξη, της πε­τσο-δί­αι­της και κα­τευ­θυ­νό­με­νης πα­ρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης, παρά μόνο μια πε­ρί­ο­δος ανα­βο­λής της εξά­πλω­σης του ιού και κα­τα­γρα­φής των χει­ρό­τε­ρων, πραγ­μα­τι­κών και ουχί στα­τι­στι­κών δε­δο­μέ­νων ως προς τις κοι­νω­νι­κές και υγειο­νο­μι­κές συ­νέ­πειες όπως θα προ­έ­κυ­πταν από τη διά­δο­ση της νόσου covid-19, σε δεύ­τε­ρο και όχι πρώτο χρόνο.

Η παν­δη­μία δεν μπο­ρεί να αντι­με­τω­πι­στεί με πρό­στι­μα, αστυ­νο­μο­κρα­τία και άνω­θεν δια­τα­γές. Στην απει­λή της υγεί­ας, χρειά­ζε­ται επι­στή­μη, εγκυ­ρό­τη­τα, τα­χύ­τη­τα και απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα, διά­θε­ση πόρων, πραγ­μα­τι­κή διοι­κη­τι­κή και κυ­βερ­νη­τι­κή βού­λη­ση για να υπάρ­ξει ένα ορ­γα­νω­μέ­νο δη­μό­σιο σύ­στη­μα υγεί­ας – όπως μπο­ρεί να το δια­μορ­φώ­νει στις επι­μέ­ρους ιδιαι­τε­ρό­τη­τες της, κάθε χώρα.

Ο ΠΟΥ, σή­με­ρα κα­ταγ­γέλ­λει τη «νε­ο­λαία» και τα «πάρτι», αλλά σύ­ντο­μα και σύμ­φω­να με όσα έχουν ήδη συμ­βεί, ανα­ρω­τιέ­ται κα­νείς αν θα κα­ταγ­γέλ­λει και τους… συ­νω­στι­σμούς και τη σκλη­ρή και επί­μο­χθη ερ­γα­σία στα ερ­γο­στά­σια και τις βιο­τε­χνί­ες, τα σφα­γεία και τα ελαιουρ­γεία, που μας εξα­σφα­λί­ζουν τρό­φι­μα, κρέας, γάλα και λα­χα­νι­κά για το κα­θη­με­ρι­νό μας τρα­πέ­ζι.

Στη μισή Ευ­ρώ­πη, από τη Γερ­μα­νία έως την Ισπα­νία και από το Βέλ­γιο έως τον Πο­λύ­γυ­ρο Χαλ­κι­δι­κής και την Κα­βά­λα, η γε­ωρ­γία, η κτη­νο­τρο­φία, η αλιεία και η επε­ξερ­γα­σία και η τυ­πο­ποί­η­ση των τρο­φί­μων, δεν μπο­ρούν να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν με όρους τη­λερ­γα­σί­ας. Και ήδη, έχου­με τα τρα­γι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα της εξά­πλω­σης του ιού, ανά­με­σα στους ερ­γά­τες αυ­τούς, με­τα­νά­στες ή ντό­πιους, βιο­μη­χα­νί­ας ή γης.

Τι θα συμ­βεί στον δύ­σκο­λο χει­μώ­να που έρ­χε­ται και ανε­ξάρ­τη­τα από τις ανα­κοι­νώ­σεις ή τις δια­βε­βαιώ­σεις για κά­ποιο εμ­βό­λιο; Ποια προ­λη­πτι­κά και στρα­τη­γι­κά μέτρα έχουν λη­φθεί ώστε αφε­νός να δια­σφα­λι­στεί η υγεία και η ακε­ραιό­τη­τα των ερ­γα­τών γης και αφε­τέ­ρου, η επάρ­κεια σε τρό­φι­μα και αγαθά για τους κα­τοί­κους των αστι­κών κέ­ντρων και πε­ριο­χών; Πώς θα γίνει η συ­γκο­μι­δή της ελιάς, των εσπε­ρι­δοει­δών, των μήλων και η τυ­πο­ποί­η­ση τους φέτος τον χει­μώ­να στην Ελ­λά­δα; Με ποιους όρους; Με ποια κυ­βερ­νη­τι­κή και ερ­γο­δο­τι­κή προ­ε­τοι­μα­σία και συ­νε­νο­χή; Πώς θα έρ­θουν και πώς θα ερ­γα­στούν επο­χι­κοί ερ­γά­τες από τις υπό­λοι­πες βαλ­κα­νι­κές χώρες, κυ­ρί­ως την Αλ­βα­νία και τη Βουλ­γα­ρία, όπου και εκεί, ο κο­ρω­νο­ϊ­ός σα­ρώ­νει;

Η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη επέ­λε­ξε να κα­θιε­ρώ­σει, κα­τό­πιν εορ­τής, ου­σια­στι­κά όρους και προ­ϋ­πο­θέ­σεις «υγειο­νο­μι­κού δια­βα­τη­ρί­ου» για πο­λί­τες, του­ρί­στες και τα­ξι­διώ­τες από πέντε ευ­ρω­παϊ­κές χώρες, την Ισπα­νία, την Τσε­χία, τη Σου­η­δία, το Βέλ­γιο και την Ολ­λαν­δία, προ­κει­μέ­νου αυτοί να μπο­ρούν να ει­σέλ­θουν στην Ελ­λά­δα.

Η από­φα­ση θυ­μί­ζει πε­ρισ­σό­τε­ρο πα­νι­κό­βλη­τα «αντί­ποι­να» στις αντί­στοι­χες τα­ξι­διω­τι­κές οδη­γί­ες, που εξέ­δω­σαν για την Ελ­λά­δα, χώρες όπως η Κύ­προς, οι ΗΠΑ και η Ιτα­λία. Αυτή τη στιγ­μή, όμως και όπως του­λά­χι­στον υπο­στη­ρί­ζει και ο ΕΟΔΥ, το πρό­βλη­μα της παν­δη­μί­ας στην Ελ­λά­δα είναι κα­ταρ­χάς εσω­τε­ρι­κό και φαί­νε­ται να σχε­τί­ζε­ται με το πή­γαι­νε-έλα πο­λι­τών και εγ­χώ­ριων του­ρι­στών και αδειού­χων, ανά­με­σα στα νησιά του Αι­γαί­ου και το Λε­κα­νο­πέ­διο της Ατ­τι­κής ή τη Χαλ­κι­δι­κή και τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, χωρίς κα­νείς να μπο­ρεί αξιό­πι­στα να το απο­δώ­σει είτε στο άνοιγ­μα του του­ρι­σμού προς τις ξένες αγο­ρές της TUI, κυ­ρί­ως, είτε, στην προ­ϋ­πάρ­χου­σα και μη­δέ­πο­τε κα­τα­γε­γραμ­μέ­νη πραγ­μα­τι­κή δια­σπο­ρά του κο­ρω­νοϊ­ού, εντός της χώρας και εν μέσω λο­κντά­ουν.

Και η απο­ρία είναι εύ­λο­γη – από τη στιγ­μή που η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη συ­νε­χί­ζει να πο­λι­τεύ­ε­ται και να δρα στην υγειο­νο­μι­κή κρίση, με μέτρα αστυ­νο­μι­κής φύσης, γιατί δεν κα­θιε­ρώ­νει και ένα εσω­τε­ρι­κό «υγειο­νο­μι­κό δια­βα­τή­ριο», ει­δι­κά από τη στιγ­μή που επί­κει­ται η κα­θιε­ρω­μέ­νη μα­ζι­κή έξο­δος του Δε­κα­πε­νταύ­γου­στου, στους κα­τοί­κους του Λε­κα­νο­πε­δί­ου ή του πο­λε­ο­δο­μι­κού συ­γκρο­τή­μα­τος της Θεσ­σα­λο­νί­κης;

Η παν­δη­μία εξα­πλώ­νε­ται ανε­ξέ­λεγ­κτη και η κυ­βέρ­νη­ση έχει χάσει εντε­λώς τη μπάλα. Γιατί δεν σπεύ­δει να βάλει προ­ϋ­πο­θέ­σεις αρ­νη­τι­κού τεστ στον ιό, και για όσους τα­ξι­δεύ­ουν ή με­τα­κι­νού­νται εντός της Ελ­λά­δας; Γιατί δεν επεί­γε­ται να κάνει μα­ζι­κά τεστ, σε όλες τις πό­λεις και όλα τα «δια­σκε­δα­στι­κά» νησιά της του­ρι­στι­κής προ­σέλ­κυ­σης;

Όλα αυτά, φυ­σι­κά, μικρή ση­μα­σία θα είχαν αν η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη είχε φρο­ντί­σει να θω­ρα­κί­σει και να ενι­σχύ­σει το Εθνι­κό Σύ­στη­μα Υγεί­ας, και στο κέ­ντρο και στην πε­ρι­φέ­ρεια. Οι δια­δι­κτυα­κές κα­ταγ­γε­λί­ες πέ­φτουν βρο­χη­δόν για όσα δεν έκανε και όσα δεν σχε­διά­ζει να κάνει, ει­δι­κά στην «κο­ρυ­φή» του συ­στή­μα­τος, τις μο­νά­δες εντα­τι­κής θε­ρα­πεί­ας, και τα «θε­μέ­λια» του, την πρω­το­βάθ­μια φρο­ντί­δα υγεί­ας. Είναι ντρο­πή και όνει­δος, αρ­ρω­σταί­νει και εν­δε­χο­μέ­νως και να πε­θά­νει πολύς κό­σμος, τζά­μπα και βε­ρε­σέ. Άδικα.

Κατά την τα­πει­νή μου γνώμη, τα μέχρι στιγ­μής γε­γο­νό­τα στην Ελ­λά­δα ωθούν σε μια πε­ρί­πτω­ση «μι­κρής Φλό­ρι­ντα» εξαι­τί­ας της κυ­βερ­νη­τι­κής απρο­νοη­σί­ας, των υπουρ­γι­κών ανοη­σιών στο θέμα του του­ρι­σμού και τη στα­νι­κή εμ­μο­νή να μην πραγ­μα­το­ποιού­νται μα­ζι­κά τεστ, έγκαι­ρα, προ­λη­πτι­κά και πα­ντού και για όλους. Και σε καμία πε­ρί­πτω­ση δεν μπο­ρού­με να κά­νου­με προ­βλέ­ψεις για το πού θα φτά­σουν, δη­λα­δή θα ανέ­βουν, οι δεί­κτες ασθε­νών και νε­κρών και για το πόσο θα κρα­τή­σει η όλη κα­τά­στα­ση.

Αυτή τη στιγ­μή, πλη­ρώ­νο­νται όλα τα λάθη, τα εγκλη­μα­τι­κά σφάλ­μα­τα, ο εφη­συ­χα­σμός και οι κα­θη­συ­χα­στι­κές δη­λώ­σεις και δια­βε­βαιώ­σεις της κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­τά­κη για τις… επι­τυ­χί­ες της πρώ­της πε­ριό­δους και την… ασφά­λεια προς τους ξέ­νους του­ρί­στες και τα αλ­λο­πρό­σαλ­λα και προ­σβλη­τι­κά, από ένα ση­μείο και έπει­τα, μη­νύ­μα­τα είτε προς τους πα­στω­μέ­νους επι­βά­τες των μέσων μα­ζι­κής με­τα­φο­ράς είτε προς τους κα­λε­σμέ­νους των πο­λυ­πλη­θών, πα­τρο­πα­ρά­δο­των γάμων είτε προς όλους τους εμπλε­κό­με­νους από άποψη τα­ξι­κής με­ρο­λη­ψί­ας, με το ακραία εκ­με­ταλ­λευ­τι­κό και επο­χι­κό «οι­κο­νο­μι­κό θαύμα» του του­ρι­σμού.

Η ίδια η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη έστει­λε, προς πάσα κα­τεύ­θυν­ση και προς κάθε εν­δια­φε­ρό­με­νο, το μή­νυ­μα ότι με τον κο­ρω­νο­ϊό, η Ελ­λά­δα ξε­μπέρ­δε­ψε και «πέ­τυ­χε» και σή­με­ρα το τί­μη­μα, που πλη­ρώ­νουν, κα­ταρ­χάς οι ασθε­νείς και κα­τό­πιν, οι πολ­λα­πλά πλητ­τό­με­νοι ερ­γα­ζό­με­νοι, είναι βαρύ.

Για να μην τα πο­λυ­λο­γού­με – τεστ πα­ντού και σε όλους, άμεση και γεν­ναία ενί­σχυ­ση του ΕΣΥ, στην κο­ρυ­φή (ΜΕΘ) και στα θε­μέ­λια του (πρω­το­βάθ­μια φρο­ντί­δα), δη­μευ­τι­κή φο­ρο­λό­γη­ση του πλού­του για να υπο­στη­ρι­χθούν οι ερ­γα­ζό­με­νοι, ει­σο­δη­μα­τι­κά και κοι­νω­νι­κά. Και πολύ σύ­ντο­μα, τώρα, χθες, οφεί­λει το σύ­νο­λο της Ευ­ρώ­πης και της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης, όλες οι αστι­κές κυ­βερ­νή­σεις, να δώ­σουν μια απά­ντη­ση για το πώς θα προ­στα­τεύ­σουν και πώς θα δια­σφα­λί­σουν την υγεία, για τον κόσμο της ερ­γα­σί­ας που θα μο­χθή­σει και θα ιδρώ­σει, στη γε­ωρ­γία, την κτη­νο­τρο­φία, τη βιο­μη­χα­νία και την αλιεία, ει­δι­κά για να έχου­με τρό­φι­μα και ενέρ­γεια στα σπί­τια της κα­τα­να­γκα­στι­κής και κα­τα­σκο­πευ­τι­κής τη­λερ­γα­σί­ας ή της πολ­λα­πλα­σια­ζό­με­νης ανερ­γί­ας μας, τον προ­σε­χή, εξαι­ρε­τι­κά δύ­σκο­λο και πε­ρί­πλο­κο, χει­μώ­να.

/rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.