Ξετινάζοντας το κυβερνητικό αφήγημα περί Μωυσή και «επιτυχιών» στην εποχή του κορωνοϊού

Ξετινάζοντας το κυβερνητικό αφήγημα περί Μωυσή και «επιτυχιών» στην εποχή του κορωνοϊού

  • |

Η ομολογία Χαρδαλιά για «εγχώρια» αύξηση των κρουσμάτων ξεφτιλίζει οριστικά την κυβερνητική προπαγάνδα για τις «επιτυχίες» του πρώτου τριμήνου της πανδημίας

Ήταν μία από τις πραγ­μα­τι­κά με­γά­λες στιγ­μές της κυ­βερ­νη­τι­κής «ενη­μέ­ρω­σης» για την εξέ­λι­ξη της παν­δη­μί­ας στην Ελ­λά­δα. Ο υφυ­πουρ­γός πο­λι­τι­κής προ­στα­σί­ας, Νίκος Χαρ­δα­λιάς, αφού πα­ρέ­θε­σε, ως συ­νή­θως, τους στα­τι­στι­κούς αριθ­μούς που απο­τυ­πώ­νουν (;) την κατά την κυ­βέρ­νη­ση, εξέ­λι­ξη της covid-19 στην Ελ­λά­δα, έκρι­νε σκό­πι­μο να δια­πι­στώ­σει ότι «για την αύ­ξη­ση των κρου­σμά­των δεν ευ­θύ­νε­ται ο του­ρι­σμός. Το 83% των νέων κρου­σμά­των είναι εγ­χώ­ρια». Και συ­μπλή­ρω­σε : «Δεν τη­ρή­θη­καν τα μέτρα και υπήρ­ξαν φαι­νό­με­να συγ­χρω­τι­σμού».

Γιάννης Νικολόπουλος

Δύο τινά συμ­βαί­νουν με την πα­ρα­πά­νω δή­λω­ση του υφυ­πουρ­γού : 1ον, ο Χαρ­δα­λιάς λέει κα­τά­φω­ρα ψέ­μα­τα για να συ­νε­χι­στεί η του­ρι­στι­κή πε­ρί­ο­δος, όσο το δυ­να­τόν, «αδια­τά­ρα­κτα», μπας και σωθεί η κα­τα­στρο­φή του 20% του ΑΕΠ και η κερ­δο­φο­ρία των κα­πι­τα­λι­στών του κλά­δου (από τα του­ρι­στι­κά γρα­φεία και τα αε­ρο­πλά­να έως τα ενοι­κια­ζό­με­να δω­μά­τια) και συ­νε­χί­σουν να κα­τα­φτά­νουν, είτε με αρ­νη­τι­κό τεστ είτε χωρίς, του­ρί­στες από την Ευ­ρώ­πη, και ει­δι­κά τη Γαλ­λία, και τις ΗΠΑ (αλή­θεια, δεν έχουν παν­δη­μία και θα­να­τι­κό εκεί!;).

2ον, ο Χαρ­δα­λιάς λέει την αλή­θεια και η αλυ­σί­δα με­τά­δο­σης του ιού ακόμη και η πι­θα­νο­λο­γού­με­νη ή υπο­θε­τι­κή για τα ‘’ορ­φα­νά­’’ κρού­σμα­τα, δεί­χνει απο­κλει­στι­κά και μόνο με­τά­δο­ση με­τα­ξύ Ελ­λή­νων, χωρίς επαφή ή συγ­χρω­τι­σμό με ξέ­νους και του­ρί­στες – και σε αυτήν την αλυ­σί­δα πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται και οι μα­ζι­κοί χώροι ερ­γα­σί­ας, στη βιο­μη­χα­νία και τη γε­ωρ­γία.

Αν ο Χαρ­δα­λιάς λέει την αλή­θεια (και προ­σω­πι­κά, θεωρώ ότι σε με­γά­λο βαθμό την λέει και την μο­λο­γά­ει, χωρίς ξύλο, απο­τε­λώ­ντας έτσι και την πρώτη, ξε­κά­θα­ρη αυ­το­ε­ξευ­τε­λι­στι­κή ομο­λο­γία κυ­βερ­νη­τι­κού στε­λέ­χους τέ­τοιου με­γέ­θους), τότε για την αύ­ξη­ση των κρου­σμά­των δεν φταί­ει η πα­ρα­βί­α­ση της… ατο­μι­κής ευ­θύ­νης, δεν φταί­ει η κα­τα­στρα­τή­γη­ση των μέ­τρων, που πρώτη η ίδια η κυ­βέρ­νη­ση ανέ­στει­λε ή τερ­μά­τι­σε, δεν φταί­νε οι… συ­νω­στι­σμοί και ο συγ­χρω­τι­σμός.

Φταί­ει η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη που δεν έκανε έγκαι­ρα και έγκυ­ρα, μα­ζι­κά τεστ, ώστε να δια­πι­στω­θεί η πραγ­μα­τι­κή δια­σπο­ρά του ιού στην Ελ­λά­δα, κατά τη διάρ­κεια του λο­κντά­ουν και να δο­θούν σα­φείς και ξε­κά­θα­ρες οδη­γί­ες απο­μό­νω­σης και θε­ρα­πεί­ας για όσο το δυ­να­τό πε­ρισ­σό­τε­ρους ασθε­νείς και ει­δι­κό­τε­ρα τους λε­γό­με­νους ασυμ­πτω­μα­τι­κούς.

Φταί­ει η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη, που πού­λη­σε ένα πα­ρα­μύ­θι «επι­τυ­χί­ας» στην τη­λε­ό­ρα­ση, τις εφη­με­ρί­δες και το δια­δί­κτυο, αφού πρώτα ο κυ­βερ­νη­τι­κός εκ­πρό­σω­πος, Στέ­λιος Πέ­τσας τάισε ιδιο­κτή­τες ΜΜΕ και ρυ­πα­ρο­γρά­φους της κα­κιάς ώρας, με λεφτά του ελ­λη­νι­κού λαού,  και το πα­ρα­μύ­θι αυτό, εξε­λίσ­σε­ται σε φο­νι­κό εφιάλ­τη ενό­ψει της νέας σχο­λι­κής πε­ριό­δου και της επι­στρο­φής στη «φυ­σι­κή» ερ­γα­σία για εκα­το­ντά­δες χι­λιά­δες ερ­γα­ζό­με­νους.

Φταί­ει η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη, που άνοι­ξε τον του­ρι­σμό, είτε εσω­τε­ρι­κό είτε εξω­τε­ρι­κό, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ει­κο­νι­κά στοι­χεία και ψεύ­τι­κες στα­τι­στι­κές και έδωσε νέο νόημα στον κα­θιε­ρω­μέ­νο διε­θνώς, πο­λι­τι­κό όρο των Greek Statistics, που έχει δια­σύ­ρει το ελ­λη­νι­κό, πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της οι­κου­μέ­νης.

Η ομο­λο­γία Χαρ­δα­λιά, όμως έχει και άλλες συ­νέ­πειες, που πι­θα­νώς, οι ά(χ)ρι­στοι της κυ­βέρ­νη­σης της ΝΔ, δεν έχουν υπο­λο­γί­σει.

Αυτή τη στιγ­μή, δε­κά­δες του­ρί­στες, κυ­ρί­ως στην Ιτα­λία και κυ­ρί­ως νε­α­ρής ηλι­κί­ας, επι­στρέ­φουν άρ­ρω­στοι από την Ελ­λά­δα. Σύμ­φω­να με ασφα­λείς πλη­ρο­φο­ρί­ες, προ­ε­τοι­μά­ζο­νται δε­κά­δες αστι­κές αγω­γές ενα­ντί­ον της ελ­λη­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης και των επι­χει­ρη­μα­τιών του του­ρι­σμού στην Ελ­λά­δα, από Ευ­ρω­παί­ους πο­λί­τες και κυ­ρί­ως Ιτα­λούς, που θα διεκ­δι­κή­σουν απο­ζη­μιώ­σεις, επει­δή θε­ω­ρούν ότι εξέ­θε­σαν τη ζωή τους σε κίν­δυ­νο, ερ­χό­με­νοι για δια­κο­πές σε μία χώρα που δεν είχε κα­τα­πο­λε­μή­σει τον ιό.

Την ίδια κα­τά­στα­ση βιώ­νουν από τον πε­ρα­σμέ­νο χει­μώ­να, και η αυ­στρια­κή κυ­βέρ­νη­ση Κουρτς και οι επι­χει­ρη­μα­τί­ες του του­ρι­σμού στις αυ­στρια­κές Άλ­πεις – πάνω από 6.000 αστι­κές αγω­γές με­ρι­κών δε­κά­δων εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ, έχουν κα­τα­τε­θεί στα δι­κα­στή­ρια έξι ευ­ρω­παϊ­κών χωρών (Νορ­βη­γία, Ισλαν­δία, Ιτα­λία, Γερ­μα­νία, Τσε­χία και Αυ­στρία). Οι ενά­γο­ντες, όλοι ασθε­νείς του κο­ρω­νοϊ­ού, τον οποί­ον κόλ­λη­σαν στους του­ρι­στι­κούς… συ­νω­στι­σμούς του Τι­ρό­λο, απαι­τούν ηθική και υλική ικα­νο­ποί­η­ση με το σκε­πτι­κό ότι «για να αυ­ξή­σουν τα κέρδη τους, η κυ­βέρ­νη­ση και οι επι­χει­ρη­μα­τί­ες, και ενώ γνώ­ρι­ζαν για τη διά­δο­ση του ιού στο Τι­ρό­λο, επέ­τρε­ψαν τις μα­ζι­κές συ­γκε­ντρώ­σεις και εκ­δη­λώ­σεις δια­σκέ­δα­σης και ψυ­χα­γω­γί­ας, θέ­το­ντας τη ζωή και την υγεία των ενα­γό­ντων σε θα­νά­σι­μο κίν­δυ­νο».

Η ομο­λο­γία Χαρ­δα­λιά εκ­θέ­τει την Ελ­λά­δα, ανε­πα­νόρ­θω­τα, ξε­φτι­λί­ζει την κυ­βέρ­νη­ση διε­θνώς, ανα­τρέ­πει τους ούτως ή άλ­λους αλ­λο­πρό­σαλ­λους και άθλιους σχε­δια­σμούς για την πε­ραι­τέ­ρω προ­σέ­λευ­ση του­ρι­στών στη χώρα και ανοί­γει τον ασκό του Αιό­λου τόσο στα διε­θνή δι­κα­στή­ρια όσο και στο εσω­τε­ρι­κό της Ελ­λά­δας.

Αυτή τη στιγ­μή, κα­ταρ­ρέ­ει ορι­στι­κά και τε­λε­σί­δι­κα ο μύθος του… Μωυσή και οι του­ρί­στες, είτε Έλ­λη­νες είτε ξένοι μπο­ρούν να ανα­φω­νή­σουν εξορ­γι­σμέ­νοι ότι όχι μόνο δεν έζη­σαν τον μύθο τους, στην Ελ­λά­δα και τα του­ρι­στι­κά θέ­ρε­τρα, αλλά ότι νό­ση­σαν άδικα και εκ­με­ταλ­λευ­τι­κά από τον κο­ρω­νο­ϊό. Το ομο­λό­γη­σε και ο κα­τα­χρη­στι­κά καθ’ ύλην αρ­μό­διος υπουρ­γός.

 

Ένας εχθρός του λαού
Γιάν­νης Νι­κο­λό­που­λος

«Για­τρός : Τα νερά είναι μο­λυ­σμέ­να! Δή­μαρ­χος : Τα λου­τρά απο­τε­λούν τη μελ­λο­ντι­κή ευ­η­με­ρία της πόλης και αν απο­κα­λύ­ψεις ότι είναι μο­λυ­σμέ­να, αν είναι μο­λυ­σμέ­να, βέ­βαια, στέλ­νεις του­ρί­στες στους αντα­γω­νι­στές μας» (Ερ­ρί­κου Ίψεν, Ένας εχθρός του λαού).

Τα πα­ρα­κά­τω απο­σπά­σμα­τα από το αξε­πέ­ρα­στο, θε­α­τρι­κό δράμα του Ίψεν, Ένας εχθρός του λαού, αφιε­ρώ­νο­νται :

Στην κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ και του πρω­θυ­πουρ­γού, Κυ­ριά­κου Κων­στα­ντί­νου Μη­τσο­τά­κη, που απο­δεί­χτη­καν γνή­σιοι επί­γο­νοι του κου­το­πό­νη­ρου, ψεύτη, απα­τε­ώ­να και φι­λο­χρή­μα­του δη­μάρ­χου, Πέτερ Στόκ­μαν.
Στους επι­χει­ρη­μα­τί­ες του του­ρι­σμού, με­γά­λους, με­σαί­ους, μι­κρούς, από τα αε­ρο­σκά­φη έως τα ενοι­κια­ζό­με­να δω­μά­τια, και τους μι­κρο­α­στούς κάθε επαγ­γελ­μα­τι­κής και ιδιο­κτη­σια­κής κα­τά­στα­σης, που επα­να­παύ­τη­καν και χει­ρο­κρό­τη­σαν, πολύ και­ρο­σκο­πι­κά και κερ­δο­σκο­πι­κά, τα ψέ­μα­τα και τις απά­τες της κυ­βέρ­νη­σης, σχε­τι­κά με την πραγ­μα­τι­κή δια­σπο­ρά της παν­δη­μί­ας στην Ελ­λά­δα.
Στους ιδιο­κτή­τες και τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες των ΜΜΕ και τους εν­σω­μα­τω­μέ­νους και καθ’ υπα­γό­ρευ­ση δη­μο­σιο­γρά­φους, που συ­νέρ­γη­σαν, ταϊ­σμέ­νοι στου Πέτσα με 20 και ακόμη 11 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, και με εντο­λή Μη­τσο­τά­κη, πρό­βαλ­λαν τα βο­λι­κά ψέ­μα­τα και τις οφθαλ­μο­φα­νείς απά­τες σχε­τι­κά με την πραγ­μα­τι­κή δια­σπο­ρά της παν­δη­μί­ας στην Ελ­λά­δα.
Σε όλους όσοι έπε­σαν σή­με­ρα από τα σύν­νε­φα επει­δή τάχα ο ΕΟΔΥ κρύ­βει τον πραγ­μα­τι­κό αριθ­μό των κρου­σμά­των είτε στα νησιά και τους του­ρι­στι­κούς προ­ο­ρι­σμούς είτε στην Αθήνα και τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, την ώρα που από τον πε­ρα­σμέ­νο Απρί­λιο υπήρ­χαν κα­ταγ­γε­λί­ες, επώ­νυ­μες και ενυ­πό­γρα­φες, ότι ο ΕΟΔΥ δεν προ­σμε­τρού­σε ως «βαριά» πολλά πε­ρι­στα­τι­κά, ώστε να μην χα­λά­σουν οι στα­τι­στι­κές της χώρας, ενό­ψει θέ­ρους και του­ρι­σμού.
Στους οπα­δούς της Μπαρ­τσε­λό­να στην Ελ­λά­δα, οι οποί­οι έχουν συ­νει­δη­το­ποι­ή­σει πρώ­τοι το τί ση­μαί­νει να είσαι ο πε­ρί­που και ει­κο­νι­κός «νι­κη­τής» ή ο βια­στι­κός «ισό­πα­λος» κατά το πρώτο ει­κο­σά­λε­πτο ενός πο­δο­σφαι­ρι­κού αγώνα ή ενός «πο­λέ­μου» ενα­ντί­ον του κο­ρω­νοϊ­ού, και μετά, το γή­πε­δο και η παν­δη­μία να κα­τη­φο­ρί­ζουν επι­κίν­δυ­να, εξαι­τί­ας των συ­νε­χό­με­νων και αλ­λε­πάλ­λη­λων εγκλη­μα­τι­κών λαθών στην άμυνα και το κέ­ντρο, με απο­τέ­λε­σμα είτε ο Τερ Στέ­γκεν να μην προ­λα­βαί­νει να με­τρά­ει τα γκολ είτε ο Χαρ­δα­λιάς να μην προ­φταί­νει να με­τρή­σει τα νέα και πολ­λα­πλα­σια­ζό­με­να κρού­σμα­τα.
Στους λοι­μω­ξιο­λό­γους τύπου Τσιό­δρα που έχουν προ­δώ­σει την επι­στή­μη τους, το­πο­θε­τώ­ντας και τε­μα­χί­ζο­ντας την, στο κρε­βά­τι του Προ­κρού­στη για να ικα­νο­ποι­η­θούν οι πο­λι­τι­κές και οι­κο­νο­μι­κές σκο­πι­μό­τη­τες του Με­γά­ρου Μα­ξί­μου και των κα­πι­τα­λι­στών ει­δι­κά του του­ρι­σμού, εσω­τε­ρι­κού και εξω­τε­ρι­κού, στην Ελ­λά­δα.
Στους θια­σάρ­χες της Αθή­νας και της Θεσ­σα­λο­νί­κης, και ει­δι­κά τον διευ­θυ­ντή του Εθνι­κού Θε­ά­τρου, Δη­μή­τρη Λι­γνά­δη, που, λο­γι­κά, δεν θα τολ­μή­σουν να ανε­βά­σουν Ίψεν φέτος το χει­μώ­να, μπας και ξε­στρα­βω­θεί διά του πο­λι­τι­σμού και όχι διά του δια­δι­κτύ­ου ή διά της τη­λε­ό­ρα­σης και των εφη­με­ρί­δων κά­ποιος θε­α­τής.
Τέλος, τα απο­σπά­σμα­τα αφιε­ρώ­νο­νται στους για­τρούς και τους νο­ση­λευ­τές του ΕΣΥ σε όλους εκεί­νους από το υγειο­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό, που είναι γνή­σιοι διά­δο­χοι του για­τρού Τόμας Στόκ­μαν και είχαν προει­δο­ποι­ή­σει έγκαι­ρα και έγκυ­ρα για τον ιό, την παν­δη­μία, τα διαρ­κή, άθλια και θα­να­τη­φό­ρα, υγειο­νο­μι­κά εγκλή­μα­τα της κυ­βέρ­νη­σης και τα δύ­σκο­λα, που είναι μπρο­στά μας.
«Για­τρός Τόμας Στόκ­μαν : Μα, τα νερά είναι μο­λυ­σμέ­να! Γε­μά­τα μι­κρό­βια, και ασθέ­νειες και θά­να­το.

 

Δή­μαρ­χος Πέτερ Στόκ­μαν : Τα λου­τρά είναι το μόνο μέσο για τη μελ­λο­ντι­κή ευ­η­με­ρία της πόλης μας. Δεν έχεις το δι­καί­ω­μα να απο­κα­λύ­ψεις ότι τα νερά στα λου­τρά είναι μο­λυ­σμέ­να. Αν, βέ­βαια, είναι μο­λυ­σμέ­να. Οι γει­το­νι­κές μας πό­λεις, μπο­ρούν να γί­νουν λου­τρο­πό­λεις και θα μας πά­ρουν τους του­ρί­στες.

 

Για­τρός : Έχω μαζί μου, τον ελεύ­θε­ρο και ανε­ξάρ­τη­το Τύπο.

 

Δή­μαρ­χος : Οι υπάλ­λη­λοι δεν μπο­ρούν να έχουν δια­φο­ρε­τι­κή γνώμη από τους προϊ­στα­μέ­νους τους. Το άτομο πρέ­πει να υπο­τάσ­σε­ται στην εξου­σία που δρα και επα­γρυ­πνεί για το καλό του συ­νό­λου.

 

Πρό­ε­δρος Ένω­σης Ιδιο­κτη­τών Ασλάκ­σεν : Τα λου­τρά είναι ένα μικρό χρυ­σω­ρυ­χείο. Από τα λου­τρά, ζούμε όλοι οι ιδιο­κτή­τες των σπι­τιών. Ο για­τρός μπο­ρεί να μι­λά­ει για τα λου­τρά, αλλά στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, θέλει να ξε­σπά­σει μια το­πι­κή επα­νά­στα­ση για να αλ­λά­ξει η εξου­σία, χέρια.

 

Για­τρός : Υπάρ­χει μια βρω­μο­δου­λειά γύρω από το ίδρυ­μα των λου­τρών και ξέρω πως οι μόνοι υπεύ­θυ­νοι είναι οι άρ­χο­ντες μας. Τρέφω την πα­ρη­γο­ρη­τι­κή ελ­πί­δα, ότι οι ου­ρα­γοί αυτοί, τα λεί­ψα­να αυτά του αντι­δρα­στι­κού κό­σμου, μοι­ραία, μόνοι τους, οδη­γού­νται στον αφα­νι­σμό τους. Και ξέρω, ακόμη, ότι ο με­γα­λύ­τε­ρος εχθρός της αλή­θειας είναι η λε­γό­με­νη συ­μπα­γής πλειο­ψη­φία, η μι­κρο­α­στι­κή συ­μπα­γής πλειο­ψη­φία.

 

Συ­ντη­ρη­τι­κός δη­μο­σιο­γρά­φος Χόβ­σταντ : Αί­σχος! Με αυτά που λέει ο για­τρός είναι ένας χω­ριά­της με­θυ­σμέ­νος από την επα­νά­στα­ση. Θέλει να βλά­ψει τα συμ­φέ­ρο­ντα των συ­μπο­λι­τών μας. Είναι ένας εχθρός της πόλης μας.

 

Φι­λε­λεύ­θε­ρος δη­μο­σιο­γρά­φος Βίλ­λινγκ : Όχι. Με αυτά που λέει ο για­τρός, είναι ένας ξι­πα­σμέ­νος αρι­στο­κρά­της. Μισεί την κοι­νω­νία, μισεί τους πο­λί­τες. Μισεί τον λαό. Είναι ένας εχθρός του λαού μας!

 

Φωνές συ­γκε­ντρω­μέ­νων ιδιο­κτη­τών : Ναι! Ναι! Ένας εχθρός του λαού μας! Να τον πε­τά­ξου­με στο φιόρδ, να τον πε­τά­ξου­με στη θά­λασ­σα! Θέλει να μας κα­τα­στρέ­ψει.

 

Φι­λε­λεύ­θε­ρος δη­μο­σιο­γρά­φος : Αυτή, είναι, που να πάρει ο διά­ο­λος, η φωνή του λαού!

 

Για­τρός : Η έλ­λει­ψη οξυ­γό­νου εξα­σθε­νί­ζει τη συ­νεί­δη­ση. Και σε πολλά σπί­τια του τόπου μας, φαί­νε­ται πως λεί­πει πολύ οξυ­γό­νο για να εμ­φα­νί­ζε­ται η συ­μπα­γής πλειο­ψη­φία, τόσο ασυ­νεί­δη­τη ώστε να θέλει να οι­κο­δο­μή­σει το μέλ­λον της πόλης μας, πάνω στον βούρ­κο της ψευ­τιάς και της απά­της. Δεν είμαι πράος σαν κά­ποιον άλλον για να πω : ‘’Άφες αυ­τοίς, ου γαρ οί­δα­σι τι ποιού­σι­’’. Και δεν υπο­φέ­ρω να βλέπω τον όχλο να τα βάζει μαζί μου, λες και είμαι εγώ η αιτία της κα­τά­ντιας του».

rproject.gr/