Τεστ, τεστ, τεστ

Τεστ, τεστ, τεστ

  • |

«Έναν Μητσοτάκη θα τον ακούς προσεκτικά, κι ας ξέρεις ότι λέει μόνο ψέματα» (Ανδρέας Γ. Παπανδρέου).

Την ώρα που γρά­φο­νται αυτές οι γραμ­μές, στην Ελ­λά­δα κα­τα­γρά­φη­καν 284 νέοι ασθε­νείς του κο­ρω­νοϊ­ού. Η επί­δο­ση είναι μα­κράν η χει­ρό­τε­ρη από τις 26 Φε­βρουα­ρί­ου, ημε­ρο­μη­νία έναρ­ξης της παν­δη­μί­ας στη χώρα. Και δεν θα είναι η τε­λευ­ταία ούτε και η «πολύ» χει­ρό­τε­ρη. Τα 284 νέα κρού­σμα­τα είναι μια «φω­το­γρα­φία», απο­σπα­σμα­τι­κή, της εξέ­λι­ξης της παν­δη­μί­ας πριν από 10-12 μέρες. Ίσως και πε­ρισ­σό­τε­ρες. Σε κάθε πε­ρί­πτω­ση, ο ανή­φο­ρος, και στους αριθ­μούς, και στις απο­φά­σεις, και στις δυ­σκο­λί­ες, και στη δια­σπο­ρά της νόσου, είναι μπρο­στά και όχι πίσω μας. Με ό,τι αυτό συ­νε­πά­γε­ται.

Γιάννης Νικολόπουλος

Όπως και αν έχει και όπου και αν απο­δώ­σου­με αυτήν την έκρη­ξη, στις προη­γού­με­νες εσφαλ­μέ­νες απο­φά­σεις της κυ­βέρ­νη­σης, από το λο­κντά­ουν έως τα αλ­λο­πρό­σαλ­λα μη­νύ­μα­τα για την εκ­κλη­σία, τη μάσκα, τους χώ­ρους συ­γκέ­ντρω­σης, τους γά­μους, τα πα­νη­γύ­ρια, τις με­τα­φο­ρές, τα πάρτι, τους «νέους», στο αυ­το­κτο­νι­κό άνοιγ­μα του του­ρι­σμού, στην κα­πι­τα­λι­στι­κή «συσ­σώ­ρευ­ση» ψυχών στα πλοία, τα λε­ω­φο­ρεία, το μετρό, τους μα­ζι­κούς χώ­ρους ερ­γα­σί­ας και δια­σκέ­δα­σης, το συ­μπέ­ρα­σμα είναι ένα – η κα­τά­στα­ση έχει εκτρο­χια­στεί και η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ συ­νε­χί­ζει να προ­σποιεί­ται ότι δεν τρέ­χει τί­πο­τα. Ή πι­στεύ­ει ότι η κα­τά­στα­ση θα ελεγ­χθεί με «με­ρι­κά» πε­ριο­ρι­σμέ­νης ισχύ­ος, το­πι­κά λο­κντά­ουν από τη Λέσβο και την Κρήτη έως την Καρ­δί­τσα και την Πέλλα.

Αυτή η στάση, θα στοι­χί­σει ζωές. Τόσο απλά και δυ­στυ­χώς, μα­κά­βρια. Όπως το ψάρι βρω­μά­ει από το κε­φά­λι, έτσι και η στρα­τη­γι­κή, που ακο­λου­θή­θη­κε για την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας, βρω­μά­ει από το Μέ­γα­ρο Μα­ξί­μου. Τόσο απλά και τόσο ξε­κά­θα­ρα.

Την πε­ρα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυ­ριά­κος Κων­στα­ντί­νου Μη­τσο­τά­κης υπο­σχέ­θη­κε δω­ρε­άν μά­σκες στους εκ­παι­δευ­τι­κούς και τους μα­θη­τές και δω­ρε­άν εμ­βό­λιο για όλους τους Έλ­λη­νες (άραγε, από τη δή­λω­ση αυτή συ­μπε­ραί­νε­ται ότι θα εξαι­ρε­θούν οι πρό­σφυ­γες και οι με­τα­νά­στες που ζουν και ερ­γά­ζο­νται στη χώρα; Θα έχου­με ρα­τσι­στι­κά και μειω­τι­κά κρι­τή­ρια στη δια­νο­μή του εμ­βο­λί­ου, όταν και αν αυτό υπάρ­ξει;).

Στο ζή­τη­μα των δω­ρε­άν μα­σκών, η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη ολο­φά­νε­ρα σύρ­θη­κε στη σχε­τι­κή από­φα­ση, επει­δή προη­γή­θη­κε η δή­λω­ση του δη­μάρ­χου, Σίμου Ρούσ­σου, πως ο δήμος Χα­λαν­δρί­ου θα προ­χω­ρού­σε σε μια τέ­τοια ενέρ­γεια, με πι­στώ­σεις του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του. Ταυ­τό­χρο­να και σωστά, ήταν κα­θο­λι­κές οι αντι­δρά­σεις στην αντί­θε­τη δή­λω­ση-από­φα­ση της ά(χ)ρι­στης υπουρ­γού Παι­δεί­ας, Νίκης Κε­ρα­μέ­ως, η οποία ισχυ­ρι­ζό­ταν ξε­διά­ντρο­πα ότι το κό­στος για τις μά­σκες απο­τε­λεί πτυχή της ατο­μι­κής ευ­θύ­νης και θα βά­ρυ­νε το πορ­το­φό­λι κα­θε­νός ξε­χω­ρι­στά και κάθε οι­κο­γέ­νειας, γε­νι­κά.

Σή­με­ρα, Κυ­ρια­κή 23 Αυ­γού­στου, το… θαύμα της δω­ρε­άν δια­νο­μής μα­σκών έληξε άδοξα – η το­πι­κή αυ­το­διοί­κη­ση θα δια­νεί­μει μόλις δύο, πά­νι­νες μά­σκες ανά μα­θη­τή για έναν ολό­κλη­ρο μήνα! Και μετά, βλέ­που­με. Μάλ­λον θα επι­στρέ­ψου­με σε κα­θε­στώς ατο­μι­κής ευ­θύ­νης και ατο­μι­κών, οι­κο­νο­μι­κών θυ­σιών και επι­βα­ρύν­σε­ων για τις μά­σκες. Αν, βέ­βαια, τα σχο­λεία πα­ρα­μεί­νουν ανοι­χτά, είτε σε το­πι­κό είτε σε πα­νελ­λα­δι­κό επί­πε­δο,  με τις όποιες, μελ­λο­ντι­κές, επι­δη­μιο­λο­γι­κές δια­πι­στώ­σεις υπάρ­ξουν για την εξά­πλω­ση της covid-19.

Στο ζή­τη­μα του εμ­βο­λί­ου, ο Μη­τσο­τά­κης τάζει λα­γούς με πε­τρα­χή­λια, την ώρα που δεν υπάρ­χει κά­ποιος λαγός και σί­γου­ρα είναι άγνω­στο αν θα φο­ρά­ει πε­τρα­χή­λι – δυ­στυ­χώς, δεν έχου­με εμ­βό­λιο, ούτε και σο­βα­ρές εν­δεί­ξεις ότι αυτό θα είναι απο­τε­λε­σμα­τι­κό. Τα πε­ρισ­σό­τε­ρα που «προη­γού­νται» στην κούρ­σα αντα­γω­νι­σμού ανά­με­σα σε κράτη, φαρ­μα­κευ­τι­κές εται­ρεί­ες και ερευ­νη­τι­κά ιδρύ­μα­τα βρί­σκο­νται στη λε­γό­με­νη φάση 3 των δο­κι­μών και σί­γου­ρα δεν έχουν δο­κι­μα­στεί σε αν­θρώ­πους (ξε­χά­στε το τι ισχυ­ρί­ζε­ται ο Πού­τιν, προ­σώ­ρας). Και σε αυτό το ση­μείο μπο­ρού­με να πούμε πολλά για τις προ­τε­ραιό­τη­τες στο πα­ρελ­θόν των φαρ­μα­κευ­τι­κών εται­ρειών και την κα­πι­τα­λι­στι­κή και διευ­θυ­ντι­κή, εσω­τε­ρι­κή λει­τουρ­γία τους και πο­λι­τι­κή επιρ­ροή τους, με την οποία άφη­ναν στην απέξω των ερευ­νη­τι­κών και οι­κο­νο­μι­κών τους προ­τε­ραιο­τή­των, ασθέ­νειες και ιούς όπως αυτός ή οι με­ταλ­λά­ξεις του, που έχου­με σή­με­ρα ανά­με­σα μας.

Εκεί­νο που έχου­με είναι δη­λώ­σεις ή εκτι­μή­σεις (για να μη γράψω, ευ­σε­βείς πό­θους) για πι­θα­νά εμ­βό­λια έως το τέλος του έτους ή τα μέσα του Ια­νουα­ρί­ου, εφό­σον και ει­δι­κά το πο­λυ­δια­φη­μι­σμέ­νο ρω­σι­κό εμ­βό­λιο φτά­σει στο τε­λι­κό στά­διο πε­τυ­χη­μέ­νων δο­κι­μών και εγκρί­σε­ων, κάτι που δεν πρό­κει­ται να γίνει νω­ρί­τε­ρα από τις 15-20 Ια­νουα­ρί­ου. Βέ­βαια, θα πρέ­πει να θε­ω­ρεί­ται μάλ­λον απί­θα­νο πως η Ελλάς θα προ­μη­θευ­τεί εμ­βό­λιο από τον Πού­τιν – για όλους τους ευ­νό­η­τους λό­γους, στους οποί­ους συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται και η συ­γκυ­ρία των ελ­λη­νο­τουρ­κι­κών (και ο νοών, νο­εί­τω).

Εξάλ­λου, η Ευ­ρω­παϊ­κή Ένωση έχει κάνει λε­ό­ντειες συμ­φω­νί­ες με τέσ­σε­ρις φαρ­μα­κευ­τι­κές εται­ρεί­ες και πα­νε­πι­στη­μια­κές ερευ­νη­τι­κές ομά­δες, συμ­φω­νί­ες στις οποί­ες ξε­χω­ρί­ζει, για ευ­νό­η­τους λό­γους, εκεί­νη με τη γαλ­λι­κών συμ­φε­ρό­ντων εται­ρεία Sanofi (Ζα­νό­φι) για 300 εκα­τομ­μύ­ρια δό­σεις εμ­βο­λί­ου, και άγνω­στο ποσό – πά­ντως, οι ΗΠΑ του Τραμπ για το ίδιο εμ­βό­λιο και 100 εκα­τομ­μύ­ρια δό­σεις, έχουν σκά­σει μπρο­στάν­τζα, 2,1 δις δο­λά­ρια. Επο­μέ­νως, η ΕΕ εν­δε­χο­μέ­νως να έχει δώσει τα τρι­πλά – και ίσως και πε­ρισ­σό­τε­ρα, ως προ­ϊ­όν και εκεί­νου του πε­ρι­βό­η­του ερά­νου των 7,5 δις ευρώ. Ας ση­μειω­θεί ότι η Ζα­νό­φι το­πο­θε­τεί την πι­θα­νή πα­ρα­σκευή εμ­βο­λί­ου όχι νω­ρί­τε­ρα από το τέλος του πρώ­του εξα­μή­νου του 2021 – Ιού­νιο δη­λα­δή του 2021.

Το ζή­τη­μα όμως στη συ­γκυ­ρία είναι άλλο – ο Μη­τσο­τά­κης υπό­σχε­ται δω­ρε­άν εμ­βό­λιο, την ώρα που δεν υπάρ­χει εμ­βό­λιο και δεν γνω­ρί­ζου­με αν κά­ποιο από τα πολλά (του­λά­χι­στον επτά, σε αυτή τη φάση) εμ­βό­λια θα έχει κά­ποια, πραγ­μα­τι­κή επι­τυ­χία και απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα. Πα­ρε­μπι­πτό­ντως, ο ιε­ρο­ψάλ­της της λοι­μω­ξιο­λο­γί­ας, Σω­τή­ρης Τσιό­δρας είχε πα­ρα­δε­χθεί στο πρό­σφα­το πα­ρελ­θόν ότι για άλ­λους κο­ρω­νοϊ­ούς, που είχαν τρα­βή­ξει το εν­δια­φέ­ρον των ερευ­νη­τών για την κα­τα­πο­λέ­μη­ση τους, δεν είχε γίνει κα­τορ­θω­τή η πα­ρα­σκευή εμ­βο­λί­ου αντι­με­τώ­πι­σης. Ο ίδιος λοι­μω­ξιο­λό­γος και ιε­ρο­ψάλ­της έχει πα­ρα­δε­χτεί και ότι υπήρ­ξε στρα­τη­γι­κή από­φα­ση της κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­τά­κη να μην πραγ­μα­το­ποι­η­θούν πολλά τεστ στην Ελ­λά­δα, επει­δή, λέει, «θα κό­στι­ζαν με­ρι­κά εκα­τομ­μύ­ρια» – προ­τι­μούν να σβη­στούν με­ρι­κά ακόμα δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια από το ΑΕΠ της χώρας σε ένα πα­νατ­τι­κό λο­κντά­ουν για πα­ρά­δειγ­μα, παρά να ξο­δέ­ψουν με­ρι­κά εκα­τομ­μύ­ρια πα­ρα­πά­νω για τεστ. Αυτή είναι η ανορ­θο­λο­γι­κό­τη­τα του έσχα­του νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού και των απο­λο­γη­τών του – υπουρ­γών, ει­δι­κών, επι­στη­μό­νων και κρα­τι­κο­δί­αι­των ρυ­πα­ρο­γρά­φων.

Ας επι­στρέ­ψου­με, όμως στον πρω­θυ­πουρ­γό. Ο Μη­τσο­τά­κης υπό­σχε­ται δω­ρε­άν κάτι, σε μέλ­λο­ντα και αβέ­βαιο χρόνο, ενώ την ίδια ώρα, σή­με­ρα, σε ενε­στώ­τα και κρί­σι­μο χρόνο, αφή­νει εντε­λώς ανε­ξέ­λεγ­κτο και κο­στο­βό­ρο κάτι άλλο – το μόνο πραγ­μα­τι­κά απο­τε­λε­σμα­τι­κό «όπλο» που έως τώρα δια­θέ­του­με.

Τα τεστ.

Γιατί, είναι η εύ­λο­γη απο­ρία. Γιατί δεν υπό­σχε­ται, σή­με­ρα, ο Μη­τσο­τά­κης δω­ρε­άν τεστ για όλους; Και ας κο­στί­ζουν «με­ρι­κά εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ», όπως απο­δο­κι­μά­ζει ως φαί­νε­ται αυτή την επι­λο­γή, ο Τσιό­δρας. Τα τεστ μπο­ρούν σή­με­ρα και όχι αύριο ή όποτε, να σώ­σουν ζωές – με τη με­γα­λύ­τε­ρη δυ­να­τή απο­κά­λυ­ψη της πραγ­μα­τι­κής δια­σπο­ράς του ιού και την όσο το δυ­να­τό, συ­ντο­μό­τε­ρη και πλη­ρέ­στε­ρη απο­μό­νω­ση και θε­ρα­πεία των ασθε­νών, ει­δι­κά των λε­γό­με­νων ασυμ­πτω­μα­τι­κών.

Στην Ελ­λά­δα τα πρώτα μο­ρια­κά τεστ ήρθαν τον Φε­βρουά­ριο και τι­μο­λο­γή­θη­καν από τα ιδιω­τι­κά ερ­γα­στή­ρια και τις αλυ­σί­δες δια­γνω­στι­κών κέ­ντρων του ιδιω­τι­κού τομέα, 280, 290, 300 και 320 ευρώ το ένα. Την ίδια ώρα στη Δυ­τι­κή Ευ­ρώ­πη (Γερ­μα­νία, Ολ­λαν­δία, Βέλ­γιο, Γαλ­λία κ.α.) τα μο­ρια­κά τεστ τι­μο­λο­γού­νταν το πολύ, 60 ευρώ, με δια­βαθ­μί­σεις ανά­λο­γα με τον αντα­γω­νι­σμό και τον φορέα, που κα­λού­ταν να τα κάνει με τις επι­μέ­ρους είτε κε­ντρι­κές είτε πε­ρι­φε­ρεια­κές απο­φά­σεις – δη­μό­σιο νο­σο­κο­μείο, ιδιω­τι­κός το­μέ­ας, απο­κε­ντρω­μέ­νη αυ­το­διοί­κη­ση, κρα­τι­δια­κή κυ­βέρ­νη­ση, πα­νε­πι­στή­μιο και ια­τρι­κές σχο­λές. Για πα­ρά­δειγ­μα, στην πόλη Γκρό­νιν­γκεν της Ολ­λαν­δί­ας, τα τεστ για τον πλη­θυ­σμό, ανέ­λα­βε η ια­τρι­κή σχολή και το ερ­γα­στή­ριο υγιει­νής και επι­δη­μιο­λο­γί­ας με κό­στος μόλις 20 ευρώ και απο­λύ­τως δω­ρε­άν, για τους εν­δια­φε­ρό­με­νους, σε συ­νερ­γα­σία με τον το­πι­κό δήμο, που κα­λύ­πτει τις σχε­τι­κές δα­πά­νες, από τις 30 του Μάρτη.

Στον ελ­λη­νι­κό, δια­δι­κτυα­κό Τύπο δια­βά­ζου­με ότι το αντί­στοι­χο κό­στος στην Ελ­λά­δα απο­κτά δια­κυ­μάν­σεις… φρε­νο­κο­μεί­ου, καθώς αλλού τι­μο­λο­γεί­ται 65 ευρώ (πέντε ευρώ πάνω από την «οροφή» της Δυ­τι­κής Ευ­ρώ­πης), αλλού, 120 (το δι­πλά­σιο σε σχέση με την Ευ­ρώ­πη), αλλού πα­ρα­μέ­νει σε ύψη… Ιμα­λα­ΐ­ων – 300 ευρώ. Αλλού, ακόμη και αν το ΕΣΥ έχει προ­μη­θευ­τεί μο­ρια­κούς ανα­λυ­τές, αυτοί δεν λει­τουρ­γούν, προ­φα­νώς σκό­πι­μα, για να πρι­μο­δο­τη­θούν οι ιδιω­τι­κοί όμι­λοι υγεί­ας. Είναι κλοπή, είναι αι­σχρο­κέρ­δεια, είναι ντρο­πή και αί­σχος. Είναι ξε­φτί­λα, που ακου­μπά απευ­θεί­ας το Μέ­γα­ρο Μα­ξί­μου.

Είναι κερ­δο­σκο­πία πάνω στον πόνο και την αγω­νία των πο­λι­τών. Ει­δι­κά, από τη στιγ­μή που η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη κα­τέ­στη­σε υπο­χρε­ω­τι­κό το τεστ για μια σειρά ερ­γα­ζο­μέ­νους, μετά την πε­ρί­ο­δο των δύ­σκο­λων δια­κο­πών και προ­τού αυτοί επι­στρέ­ψουν στα γρα­φεία και τους χώ­ρους ερ­γα­σί­ας τους – ανά­με­σα τους, είναι και οι υπάλ­λη­λοι του δη­μο­σί­ου.

Στην Κύπρο, η κατά τα άλλα, αντι­δρα­στι­κή και άθλια κυ­βέρ­νη­ση Ανα­στα­σιά­δη, έβαλε πλα­φόν στην ανώ­τε­ρη τιμή των μο­ρια­κών τεστ – 75 ευρώ (και πάλι, 15 ευρώ πάνω από την Ευ­ρώ­πη). Αλλά, τέλος πά­ντων, κάτι έκανε για να μα­ζέ­ψει κάπως την κα­τά­στα­ση. Και για μην πέ­σουν θύ­μα­τα εκ­με­τάλ­λευ­σης όσοι ερ­γα­ζό­με­νοι θα ανα­γκα­στούν να κά­νουν τεστ, προ­τού ξα­να­πιά­σουν δου­λειά.

Το θέμα επο­μέ­νως, με τον Μη­τσο­τά­κη είναι ότι έχει υπο­σχε­θεί κάτι δω­ρε­άν στο μέλ­λον, την ώρα που είναι επεί­γου­σα η ανά­γκη να υπο­σχε­θεί και να φρο­ντί­σει να γί­νε­ται  δω­ρε­άν, κάτι στο παρόν – τα τεστ.

Ας αφή­σου­με, λοι­πόν, στην άκρη το αβέ­βαιο μέλ­λον κι ας ασχο­λη­θού­με με το δύ­σκο­λο παρόν : Τα μο­ρια­κά τεστ, μα­ζι­κά και πα­ντού, πρέ­πει να γί­νο­νται σε όλους άμεσα, κυ­λιό­με­να και δω­ρε­άν. Ει­δι­κά από τη στιγ­μή που προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται ένα εξαι­ρε­τι­κά ιδιαί­τε­ρο στη συ­γκυ­ρία, άνοιγ­μα των σχο­λεί­ων, κί­νη­ση σε τε­ντω­μέ­νο σχοι­νί και με διά­τρη­το το δίχτυ ασφα­λεί­ας.

Ας αφή­σει τα ψέ­μα­τα ο Μη­τσο­τά­κης και ας πα­ρα­τή­σει την μπα­κα­λι­κή ο Τσιό­δρας, και ας προ­χω­ρή­σει σή­με­ρα η μα­ζι­κή διε­ξα­γω­γή τεστ σε όλους όσοι βρί­σκο­νται σε ελ­λη­νι­κό έδα­φος, με κό­στος που θα κα­λύ­ψουν ο κρα­τι­κός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός (φο­ρο­λο­γή­στε και τον πλού­το!), οι ασφα­λι­στι­κοί φο­ρείς και τα πα­νε­πι­στη­μια­κά ιδρύ­μα­τα, και σε κάθε πε­ρί­πτω­ση αυτό δεν θα ξε­περ­νά τις προ­δια­γρα­φές, τις τιμές και τις «ορο­φές» που έχει θέσει η Ευ­ρώ­πη (ο κο­ρω­νο­ϊ­ός δεν είναι «μόνο για… Έλ­λη­νες», ούτε και τα τεστ ή τα πι­θα­νά, μελ­λο­ντι­κά εμ­βό­λια).

Κι αν ορι­σμέ­νοι συ­νε­χί­ζουν να προ­πα­γαν­δί­ζουν τα μελ­λο­ντι­κά και «θαυ­μα­τουρ­γά» εμ­βό­λια, ας εξη­γή­σουν την πα­γκό­σμια αγω­νία κυ­βερ­νή­σε­ων και ει­δι­κών για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση του εμ­βο­λί­ου της κοι­νής γρί­πης στις ευ­πα­θείς ομά­δες «νω­ρί­τε­ρα και όσο το δυ­να­τό μα­ζι­κό­τε­ρα (ΠΟΥ)». Ο φόβος μιας πι­θα­νής συν­δυα­στι­κής με­τάλ­λα­ξης, ενός «γάμου» ανά­με­σα στον κο­ρω­νο­ϊό και τον ιό της κοι­νής γρί­πης, είναι υπαρ­κτός και ολο­φά­νε­ρα προ­κα­λεί εφιάλ­τες σε όλους τους εμπλε­κό­με­νους, από τον ΠΟΥ έως το Μέ­γα­ρο Μα­ξί­μου, που υπο­τί­θε­ται ότι δρουν και απο­φα­σί­ζουν «για το καλό μας», στην πι­θα­νό­τη­τα το πά­ντρε­μα αυτό να προ­κα­λέ­σει με­γα­λύ­τε­ρη και φο­νι­κό­τε­ρη μό­λυν­ση στους πλη­θυ­σμούς- μια covid-19 στο τε­τρά­γω­νο, ει­δι­κά για τους ηλι­κιω­μέ­νους.

Τεστ, λοι­πόν. Τεστ. Αυτό το «όπλο» έχου­με, αυτό και ας αξιο­ποι­ή­σου­με. Σή­με­ρα, όχι αύριο. Αύριο μπο­ρεί να είναι πολύ αργά και για πάρα πολ­λούς.

rproject.gr/