Πανεκπαιδευτική ανταρσία στον «25λογο» της Κεραμέως και της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Πανεκπαιδευτική ανταρσία στον «25λογο» της Κεραμέως και της κυβέρνησης Μητσοτάκη

  • |

Το άνοιγμα των σχολείων και των πανεπιστημίων με «ευαγγέλιο» τις 25 εντολές της Κεραμέως ως πυξίδα, είναι η βασιλική οδός προς μια αδιανόητη, υγειονομική καταστροφή.

Διά­βα­σα προ­σε­κτι­κά τον 25λο­γο του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των (μη χά­σου­με!) για το άνοιγ­μα των σχο­λεί­ων και των πα­νε­πι­στη­μί­ων στην ελ­λα­δι­κή επι­κρά­τεια.

Τον διά­βα­σα και έφρι­ξα. Όση καλή προ­αί­ρε­ση και αν έχει κά­ποιος απέ­να­ντι στην κυ­βέρ­νη­ση, λέμε τώρα, νο­μί­ζω ότι πρέ­πει να ανα­τρί­χια­σε – ει­δι­κά οι ψη­φο­φό­ροι της και ει­δι­κό­τε­ρα οι γο­νείς ψη­φο­φό­ροι της πα­τρί­δας, της θρη­σκεί­ας και της οι­κο­γέ­νειας.

Γιάννης Νικολόπουλος

Ο 25λο­γος του «θη­λυ­κού Μωυσή» της Παι­δεί­ας και των Θρη­σκευ­μά­των (μη χά­σου­με!) είναι απλά για τον κά­λα­θο των αχρή­στων και για τα μπάζα των α(χ)ρί­στων της κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­τά­κη. Απο­τε­λεί την σπα­σμέ­νη πυ­ξί­δα προς μια αδια­νό­η­τη, εκ­παι­δευ­τι­κή και υγειο­νο­μι­κή κα­τα­στρο­φή. Δεν ανοί­γει τα σχο­λεία και τα πα­νε­πι­στή­μια, αλλά μια βα­σι­λι­κή οδό προς έναν πολύ με­γά­λο και φο­νι­κό γκρε­μό.

Δεν θα ανα­λύ­σω τον αστεία επι­κίν­δυ­νο (ή μήπως, επι­κίν­δυ­να αστείο;) 25λο­γο – πε­ριτ­τεύ­ει. Ας το­νι­στεί η αθλιό­τη­τα πως η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη ομο­λο­γεί του­λά­χι­στον τρεις φορές στο κεί­με­νο ότι ανοί­γει τα σχο­λεία και τα πα­νε­πι­στή­μια προ­κει­μέ­νου αφε­νός οι γο­νείς να επι­στρέ­ψουν στη «φυ­σι­κή» ερ­γα­σία τους και αφε­τέ­ρου οι ηλι­κιω­μέ­νοι να «προ­στα­τευ­τούν» από τον συγ­χρω­τι­σμό με τα παι­διά, που θα πα­ρα­μέ­νουν οιο­νεί «κρα­τού­με­να» στα ολο­ή­με­ρα σχο­λεία. Τρι­πλή ομο­λο­γία απο­τυ­χί­ας όλου του κα­τα­σκευα­σμέ­νου, επι­κοι­νω­νια­κού μύθου για τον «Μωυσή» του πρώ­του δε­κα­λέ­πτου της παν­δη­μί­ας, τρι­πλή ομο­λο­γία κυ­νι­σμού και πε­ρι­φρό­νη­σης της παι­δι­κής και εφη­βι­κής ηλι­κί­ας και προ­σω­πι­κό­τη­τας – τα παι­διά και οι έφη­βοι αντι­με­τω­πί­ζο­νται ως εν δυ­νά­μει «υγειο­νο­μι­κές χει­ρο­βομ­βί­δες» πριν την έκρη­ξη, και όχι ως άν­θρω­ποι σε σω­μα­τι­κή, ψυ­χο­λο­γι­κή και συ­ναι­σθη­μα­τι­κή εξέ­λι­ξη και  γνώση εαυ­τού και κοι­νω­νι­κού πε­ρι­βάλ­λο­ντος.

Η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη και η «κιου­ρία» υπουρ­γός είπαν ό,τι είχαν να πουν με τον 25λο­γο. Και ολο­φά­νε­ρα δεν έχουν δι­δα­χτεί τί­πο­τα από το κα­τα­στρο­φι­κό, εσω­τε­ρι­κό τε και εξω­τε­ρι­κό, άνοιγ­μα στον του­ρι­σμό. Το θέμα είναι τώρα, τι θα πει και κυ­ρί­ως το τι θα πρά­ξει το σύ­νο­λο της εκ­παι­δευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας- γο­νείς, εκ­παι­δευ­τι­κοί, φοι­τη­τές, μα­θη­τές. Το θέμα είναι τώρα «τι να κά­νου­με», όπως έγρα­φε και ο γνω­στός Βλα­δί­μη­ρος (έτσι, για να σπά­σου­με και τα νεύρα των διά­φο­ρων πα­σχο­σάλ­τε της «Κα­θη­με­ρι­νής» και του Σκάι).

Κατά την τα­πει­νή μου γνώμη, ανταρ­σία.  Πρέ­πει να δια­μορ­φω­θεί άμεσα ένας  κα­θο­λι­κός, πα­νεκ­παι­δευ­τι­κός 10λο­γος πο­λι­τι­κής ανυ­πα­κο­ής ενά­ντια στους εκ­βια­σμούς και τις δια­τα­γές, τα πρό­στι­μα και τις τι­μω­ρί­ες της κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­τά­κη – κα­νέ­να παιδί, κα­νέ­νας εκ­παι­δευ­τι­κός, κα­νέ­νας ερ­γα­ζό­με­νος γε­νι­κά σε κα­νέ­να σχο­λείο και σχο­λι­κό συ­γκρό­τη­μα, με «ευαγ­γέ­λιο» τον 25λο­γο της Κε­ρα­μέ­ως. Αποχή. Απερ­γί­ες. Κα­θο­λι­κές δια­μαρ­τυ­ρί­ες.

Να γυ­ρί­σει το σύ­νο­λο του εκ­παι­δευ­τι­κού κό­σμου την πλάτη στις επι­κίν­δυ­νες και αν­θυ­γιει­νές αθλιό­τη­τες της κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­τά­κη. Κα­νέ­να παιδί δεν είναι ασφα­λές, κα­νέ­νας εκ­παι­δευ­τι­κός δεν έχει ήσυχο το κε­φά­λι του, οι γο­νείς θα έπρε­πε ήδη να κά­θο­νται σε αναμ­μέ­να κάρ­βου­να. Και­ρός να εκ­βια­στεί και να πιε­στεί η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη, για να ανα­λά­βει τις διοι­κη­τι­κές και κρα­τι­κές της ευ­θύ­νες, και όχι να εκ­βιά­ζει, να φο­βε­ρί­ζει, να απει­λεί και να δια­τά­ζει κου­νώ­ντας το δά­χτυ­λο στην κοι­νω­νία της κα­τα­κερ­μα­τι­σμέ­νης ατο­μι­κής ευ­θύ­νης.

Και­ρός να γί­νουν όσα γί­νο­νται σε άλλα κράτη και από άλλες, κατά τα άλλα, αστι­κές και όχι κομ­μου­νι­στι­κές ή αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κές κυ­βερ­νή­σεις. Τέσ­σε­ρις χι­λιά­δες νέες αί­θου­σες δι­δα­σκα­λί­ας και 50.000 νε­ο­διο­ρι­σμέ­νοι εκ­παι­δευ­τι­κοί στην Ιτα­λία. Μα­ζι­κά τεστ, νέες αί­θου­σες δι­δα­σκα­λί­ας, τη­λεκ­παί­δευ­ση για μα­θη­τές και φοι­τη­τές με προ­βλή­μα­τα υγεί­ας «από την πρώτη μέρα», στην Ολ­λαν­δία. Δια­μόρ­φω­ση σχο­λεί­ων σε γυ­μνα­στή­ρια, εγκα­τα­λειμ­μέ­να κτί­ρια του δη­μο­σί­ου ή των κρα­τι­δια­κών κυ­βερ­νή­σε­ων, αύ­ξη­ση κον­δυ­λί­ων και προ­σω­πι­κού στη Γερ­μα­νία.

Όσο δεν κάνει τα ανά­λο­γα και αντί­στοι­χα και όμοια  η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη στην Ελ­λά­δα, παί­ζει με τα νεύρα όλων, παί­ζει και με τη φωτιά. Πυρ­πό­λη­σε τον του­ρι­σμό, ας μην πυρ­πο­λή­σει και την εκ­παί­δευ­ση.

Στη φωτιά, απα­ντάς με φωτιά – πα­νεκ­παι­δευ­τι­κή ανταρ­σία ενά­ντια στους φαι­δρούς «25λο­γους» της κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­τά­κη και της υπουρ­γού τάχα Παι­δεί­ας και πολύ ελ­λη­νορ­θό­δο­ξων Θρη­σκευ­μά­των Κε­ρα­μέ­ως. Κα­νέ­να παιδί, κα­νέ­νας εκ­παι­δευ­τι­κός σε αί­θου­σα με… ευαγ­γέ­λιο τον «25λο­γο». Τέρμα πια με τις ανοη­σί­ες. Ως εδώ!

Το βάρος αυτής της ανταρ­σί­ας πέ­φτει, νο­μί­ζω, στους ώμους της ρι­ζο­σπα­στι­κής και αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής Αρι­στε­ράς. Να δια­φω­τι­στεί ο κό­σμος της εκ­παί­δευ­σης για όσα γί­νο­νται στο εξω­τε­ρι­κό. Να απαι­τη­θούν τα άμεσα και σωστά μέτρα για τεστ, αί­θου­σες, εκ­παι­δευ­τι­κούς και τη­λεκ­παί­δευ­ση, όχι τα μη-μέ­τρα της Κε­ρα­μέ­ως και της «επι­τρο­πής ει­δι­κών», που ήδη έχουν βγά­λει την ουρά τους απέξω για το μπά­χα­λο με τον του­ρι­σμό.

Καμία εμπι­στο­σύ­νη στην κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη και τις εξαγ­γε­λί­ες ή τους σχε­δια­σμούς της. Να στρώ­σουν τον κώλο τους να ιδρύ­σουν νέες αί­θου­σες και να προ­σλά­βουν προ­σω­πι­κό, να κό­ψουν τον λαιμό τους να εξα­σφα­λί­σουν πό­ρους και τεστ. Φτά­νει πια η α(χ)ρι­στεία των επώ­νυ­μων και πορ­φυ­ρο­γέν­νη­των τύπου Μη­τσο­τά­κη και Κε­ρα­μέ­ως που τεκ­μη­ριώ­νουν κάθε μέρα την ανε­πάρ­κεια, την κου­το­πο­νη­ριά, την αμά­θεια, τη  βλα­κεία και την ανευ­θυ­νό­τη­τα τους. Κρύ­ψα­νε κρού­σμα­τα για να κρα­τη­θεί σε κα­τά­στα­ση ζόμπι ο «πε­θα­μέ­νος» του­ρι­σμός, φα­ντα­στεί­τε τι είναι ικα­νοί να κά­νουν για να κρα­τη­θούν «ανοι­χτά» τα σχο­λεία.

Αρ­κε­τά πια! Και το ντό­μι­νο ανυ­πα­κο­ής και ανταρ­σί­ας στις βαθ­μί­δες της εκ­παί­δευ­σης, ας απο­τε­λέ­σει απαρ­χή για την ανά­λο­γη ανυ­πα­κοή στους χώ­ρους δου­λειάς και μα­ζι­κής προ­σέ­λευ­σης – από τη βιο­μη­χα­νία έως τα γρα­φεία, από τα θερ­μο­κή­πια έως τα μέσα με­τα­φο­ράς.

Έρ­χε­ται ένας πολύ δύ­σκο­λος χει­μώ­νας και η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη έχει κάνει τη στρα­τη­γι­κή και δο­λο­φο­νι­κή επι­λο­γή να τον δυ­σκο­λέ­ψει ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρο.

Σή­με­ρα, στα σχο­λεία, αύριο, στους χώ­ρους ερ­γα­σί­ας, με­θαύ­ριο, στα χω­ρά­φια και τους αγρούς, τις βιο­τε­χνί­ες της γε­ωρ­γί­ας και της κτη­νο­τρο­φί­ας. Ήδη έπρε­πε να χτυ­πά­νε οι κα­μπά­νες για όσα (δεν) θα κάνει η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη για τον (με­τα­να­στευ­τι­κό) κόσμο της ερ­γα­σί­ας στην αγρο­τι­κή πα­ρα­γω­γή. Ήδη θα έπρε­πε να χτυ­πά­νε κα­μπα­νά­κια για τον κα­πι­τα­λι­σμό της συ­γκο­μι­δής και της δια­νο­μής και με­τα­φο­ράς τρο­φί­μων στην Ελ­λά­δα…

Ανταρ­σία, λοι­πόν. Και η πο­λι­τι­κή ανυ­πα­κοή στις κυ­βερ­νή­σεις είναι ζή­τη­μα κα­ταρ­χάς ατο­μι­κής ευ­θύ­νης και προ­σω­πι­κό­τη­τας. Ας συ­ντο­νι­στούν τα βή­μα­τα του εκ­παι­δευ­τι­κού κό­σμου, της εκ­παι­δευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας. Και δυ­στυ­χώς, και σί­γου­ρα, δεν έχουν να πε­ρι­μέ­νουν πολλά από τη φο­βι­κή και δυ­στυ­χι­σμέ­νη, κλει­σμέ­νη στο κα­βού­κι της, κοι­νο­βου­λευ­τι­κή και θε­σμι­κή Αρι­στε­ρά. Και­ρός για άλλου τύπου ορ­γα­νώ­σεις, συ­νεν­νο­ή­σεις και βη­μα­τι­σμούς.

ΥΓ. Η γε­λοιό­τη­τα της Κε­ρα­μέ­ως πρώτα να κα­λέ­σει γο­νείς και μα­θη­τές να επι­στρέ­ψουν από τις δια­κο­πές έως τις 30 Αυ­γού­στου και μετά να υπο­νο­ή­σει ότι τα σχο­λεία θα ανοί­ξουν «ίσως» στις 14 Σε­πτεμ­βρί­ου σχε­τί­ζε­ται με μια κα­τά­στα­ση οιο­νεί «κα­ρα­ντί­νας» καθώς η «κιου­ρία» υπουρ­γός υπο­λο­γί­ζει κου­το­πό­νη­ρα ότι όσοι γο­νείς, εκ­παι­δευ­τι­κοί ή μα­θη­τές νο­σούν, ει­δι­κά, ήπια, θα πε­ρά­σουν την νόσο «μόνοι τους» και χωρίς είτε να επι­βα­ρύ­νουν το σχο­λείο είτε να φορ­τώ­σουν τον ΕΟΔΥ με στα­τι­στι­κά κρού­σμα­τα. Χει­ρο­κρο­τή­στε την «κιου­ρία» υπουρ­γό για την αμά­θεια και τη βλα­κεία της – οι ασυμ­πτω­μα­τι­κοί μπο­ρεί να είναι με­τα­δο­τι­κοί έως και 22 μέρες μετά τη «βουβή» μό­λυν­ση τους, όπως έχουν απο­δεί­ξει οι έρευ­νες στη Νότια Κορέα και τη Γερ­μα­νία…

//rproject.gr