ΗΠΑ: Η τελική σύγκρουση έχει ήδη αρχίσει και ολάκερος ο κόσμος κρατάει την ανάσα του!

ΗΠΑ: Η τελική σύγκρουση έχει ήδη αρχίσει και ολάκερος ο κόσμος κρατάει την ανάσα του!

  • |

Ώρα με την ώρα, η ιστορία επιταχύνεται όσο ποτέ άλλοτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ενώ τα κάθε λογής σοβαρά γεγονότα που διαδραματίζονται τόσο στην κορυφή του Κράτους όσο και στη βάση της κοινωνίας της παγκόσμιας υπερδύναμης, επιβεβαιώνουν τις χειρότερες προβλέψεις. Από εδώ και πέρα, δεν υπάρχει πια καμιά αμφιβολία : ο Τραμπ και οι δικοί του επέλεξαν οριστικά την πολιτική του χειρότερου και οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν να βυθίζονται σε μια γενικευμένη αδελφοκτόνα σύρραξη με αβέβαιη τελικά έκβαση.

Γιώργος Μητραλιάς

Τα γε­γο­νό­τα μι­λούν από μόνα τους και είναι εύ­γλωτ­τα. Οι πραι­το­ρια­νοί του Τραμπ που είναι οι Αμε­ρι­κα­νοί αστυ­νο­μι­κοί, αυ­ξά­νουν τις δο­λο­φο­νι­κές τους επι­θέ­σεις θύ­μα­τα των οποί­ων είναι σχε­δόν πάντα Αφρο­α­με­ρι­κα­νοί. Και αυτή τη φορά, τους μπά­τσους ενι­σχύ­ουν όλο και πιο πολύ ρα­τσι­στές και νε­ο­να­ζι­στές “πο­λι­το­φύ­λα­κες” που δεν δι­στά­ζουν πια να εφορ­μή­σουν (με αυ­το­κί­νη­τα) ή να πυ­ρο­βο­λή­σουν ενά­ντια στους αντι­ρα­τσι­στές δια­δη­λω­τές. Όμως, τώρα υπάρ­χει μια νέα εξέ­λι­ξη τε­ρά­στιας ση­μα­σί­ας: Ο ρα­τσι­στι­κός και φα­σι­στι­κός συρ­φε­τός, με επι­κε­φα­λής τον Τραμπ και τον Πένς, όχι μόνο ανα­γο­ρεύ­ει σε “ήρωες” αυ­τούς τους δο­λο­φό­νους, αλλά και καλεί τους πι­στούς του να πά­ρουν τα όπλα (που εξάλ­λου δια­θέ­τουν σε με­γά­λες πο­σό­τη­τες) και να ακο­λου­θή­σουν το πα­ρά­δειγ­μά τους! Συ­μπε­ρα­σμα­τι­κά, για αυ­τούς που θα είχαν ακόμα αμ­φι­βο­λί­ες, ο Αμε­ρι­κα­νός Πρό­ε­δρος, από κοι­νού με τον αντι­πρό­ε­δρό του, τους Ρε­που­μπλι­κά­νους βου­λευ­τές και γε­ρου­σια­στές του, τον ακρο­δε­ξιό τύπο, τις ευαγ­γε­λι­κές εκ­κλη­σί­ες (που συ­γκε­ντρώ­νουν εκα­τομ­μύ­ρια για τη στή­ρι­ξη αυτών των δο­λο­φό­νων “ηρώων”) και τους υπε­ρο­πλι­σμέ­νους πο­λι­το­φύ­λα­κες τους, προ­τρέ­πουν δη­μό­σια σε διά­πρα­ξη μα­ζι­κών φόνων. Ή ακόμα χει­ρό­τε­ρα, κα­λούν σε εμ­φύ­λιο πό­λε­μο για την εξό­ντω­ση των αντι­πά­λων τους! (1)

Ταυ­τό­χρο­να, ο Τραμπ δη­λώ­νει – και πάλι- ότι θα μπο­ρού­σε να μεί­νει στην εξου­σία για άλλα …δώ­δε­κα χρό­νια (!), προ­τρέ­πει του Ρε­που­μπλι­κά­νους της Β. Κα­ρο­λί­νας να ψη­φί­σουν …δυο φορές (μια στη κάλπη και μια δια αλ­λη­λο­γρα­φί­ας), ενώ επι­τα­χύ­νει την επί­θε­σή του ενά­ντια στο δη­μο­φι­λέ­στα­το θεσμό του Τα­χυ­δρο­μεί­ου, που προ­τι­μά να τον δει να δια­λύ­ε­ται παρά να εγ­γυά­ται την ψήφο δια αλ­λη­λο­γρα­φί­ας εκεί­νων που παίρ­νουν στα σο­βα­ρά την παν­δη­μία, δη­λα­δή των αντι­πά­λων του ψη­φο­φό­ρων. Και όλα αυτά ενώ εξα­πο­λύ­ει κα­θη­με­ρι­νά κα­ται­γι­σμό χυ­δαί­ων ύβρε­ων ή πα­ρα­νοϊ­κών ψεμ­μά­των ενά­ντια στους αντι­πά­λους του και υπε­ρι­σχύ­ει στο πεδίο της πιο πα­ρα­λη­ρη­μα­τι­κής προ­σω­πο­λα­τρεί­ας ακόμα και ενός Τσα­ου­σέ­σκου, ενός Σα­ντάμ ή ενός Μου­σο­λί­νι. Γιατί; Μα, επει­δή κα­νέ­νας από αυ­τούς τους δι­κτά­το­ρες δεν μπό­ρε­σε ποτέ να “εξυ­μνη­θεί” από τους αυ­λο­κό­λα­κες τους όσο ο Τραμπ στη διάρ­κεια των τριών ημε­ρών του ανεκ­δι­ή­γη­του “Ρε­που­μπλι­κα­νι­κού Συ­νε­δρί­ου” όπου έφτα­σε να απο­κλη­θεί …”θε­ό­σταλ­τος” ή “εκλε­κτό­ς’ του ίδιου του Θεού, και επει­δή ποτέ κα­νέ­νας τους δεν τόλ­μη­σε να δη­λώ­σει αυτά που πριν λίγο δή­λω­σε ο Τραμπ: ότι μι­λά­ει κα­τευ­θεί­αν στο Θεό και ότι συ­ζη­τά μαζί του τι πρέ­πει και τι δεν πρέ­πει να κάνει…

Ωστό­σο, κα­νείς δεν μπο­ρεί να κα­τη­γο­ρή­σει τον Τραμπ ότι κρύ­βει τις επι­διώ­ξεις και τα σχέ­διά του, ότι δεν απο­κα­λύ­πτει -μά­λι­στα, εδώ και και­ρό- τι θέλει να κάνει για να πα­ρα­μεί­νει γα­τζω­μέ­νος στην εξου­σία. Ωστό­σο, σχε­δόν οι πά­ντες έξω από τις ΗΠΑ προ­τι­μούν να μην τον ακού­νε, να μην τον πι­στεύ­ουν, να μην τον παίρ­νουν στα σο­βα­ρά. Ακρι­βώς όπως έκανε η συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των πο­λι­τι­κών και των εφη­με­ρί­δων στο με­σο­πό­λε­μο, που προ­τι­μού­σαν να μην πι­στεύ­ουν τον Χί­τλερ -μέ­χρι και την πα­ρα­μο­νή του Δεύ­τε­ρου Πα­γκό­σμιου Πο­λέ­μου!- και να μην παίρ­νουν στα σο­βα­ρά τις άγρια αντι­ση­μι­τι­κές και πο­λε­μο­χα­ρείς απει­λές του…

Και το Κα­τε­στη­μέ­νο των Δη­μο­κρα­τι­κών ; Μετά από μια μακρά πε­ρί­ο­δο στη διάρ­κεια της οποί­ας οι κο­ρυ­φές του, τα δη­μο­σιο­γρα­φι­κά τους όρ­γα­να (Τάϊμς της Νέας Υόρ­κης, Ουά­σιγ­κτον Ποστ, CNN,…) κα­μώ­νο­νταν πως δεν άκου­γαν τις απει­λές του Τραμπ, τώρα -επι­τέ­λους !- αντι­δρούν. Και κα­τ’ει­κό­να και ομοί­ω­ση των Δη­μο­κρα­τι­κών ψη­φο­φό­ρων τους, το 75 % των οποί­ων φο­βά­ται ότι ο Τραμπ δεν θα απο­δε­χτεί την ήττα του, δεν κρύ­βουν πια τους φό­βους τους και δεί­χνουν πολύ ανή­συ­χοι. Όμως, δεν κά­νουν τί­πο­τα. Ή μάλ­λον, δεί­χνουν να θέ­λουν να πο­λε­μή­σουν τον Τραμπ εμ­φα­νι­ζό­με­νοι… πιο Τραμπ από τον Τραμπ. Και έτσι βλέ­που­με τον Μπάϊ­ντεν να κα­τη­γο­ρεί τον Τραμπ για την τάχα…συμ­φι­λιω­τι­κή του στάση απέ­να­ντι στην Κίνα (!), να στη­λι­τεύ­ει την “αναρ­χία” στους δρό­μους του Πόρ­τλαντ ή της Κε­νό­σα και να υπο­στη­ρί­ζει άνευ όρων τα ορυ­κτά καύ­σι­μα ή το Πε­ντά­γω­νο. Το απο­τέ­λε­σμα αυτής της με­γα­λο­φυούς τα­κτι­κής είναι ήδη ορατό: ο Τραμπ ανε­βαί­νει στις δη­μο­σκο­πή­σεις και οι υπο­στη­ρι­κτές του δεί­χνουν να έχουν ανα­θαρ­ρή­σει και έχουν ξα­να­βρεί τον εν­θου­σια­σμό τους. Όπως και νάχει, το βέ­βαιο είναι πως φαί­νε­ται πια ότι απο­κλεί­ε­ται να δούμε τον Μπάϊ­ντεν να συ­ντρί­βει εκλο­γι­κά τον Τραμπ. Πράγ­μα που ση­μαί­νει ότι εκλεί­πει ορι­στι­κά και η μόνη δυ­να­τό­τη­τα που υπήρ­χε για να εξα­να­γκα­στεί ο Τραμπ να εγκα­τα­λεί­ψει ει­ρη­νι­κά την εξου­σία.

Κατά συ­νέ­πεια, και ενώ απο­μέ­νουν λι­γό­τε­ρο από 60 μέρες μέχρι τις εκλο­γές της 3ης Νο­εμ­βρί­ου, είναι ξε­κά­θα­ρο ότι η μο­να­δι­κή ελ­πί­δα έρ­χε­ται από τη μόνη δύ­να­μη που εμ­φα­νί­ζε­ται απο­φα­σι­σμέ­νη να φρά­ξει το δρόμο στον Τραμπ και στα εφιαλ­τι­κά του σχέ­δια, το με­γά­λο ρι­ζο­σπα­στι­κό λαϊκό κί­νη­μα που δια­δη­λώ­νει ήδη μα­ζι­κά στους δρό­μους των αμε­ρι­κα­νι­κών πό­λε­ων ! Και πρέ­πει να πα­ρα­δε­χτού­με πως αυτή η ελ­πί­δα είναι τε­ρα­στί­ων δια­στά­σε­ων, όπως εξάλ­λου το υπο­δη­λώ­νει το γε­γο­νός ότι το με­γα­λύ­τε­ρο από τα πα­ρό­ντα κι­νή­μα­τα, το Black Lives Matter (BLM), έχει μπο­ρέ­σει να κα­τε­βά­σει στις δια­δη­λώ­σεις του…27 εκα­τομ­μύ­ρια δια­δη­λω­τές μέσα στους τρεις τε­λευ­ταί­ους μήνες! Δια­δη­λω­τές που πα­λεύ­ουν ηρω­ϊ­κά εδώ και μήνες ενά­ντια στις δυ­νά­μεις της στρα­τιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νης αστυ­νο­μί­ας (εδώ και πάνω από 100 μέρες στο Πόρ­τλαντ!) και που αντι­με­τω­πί­ζουν, συχνά με επι­τυ­χία, τις διά­φο­ρες ρα­τσι­στι­κές και νε­ο­φα­σι­στι­κές πο­λι­το­φυ­λα­κές, οι οποί­ες δεν δι­στά­ζουν πια να ρί­χνουν στο ψαχνό…

Είναι λοι­πόν σε αυτήν ακρι­βώς τη στιγ­μή που το μα­ζι­κό ρι­ζο­σπα­στι­κό κί­νη­μα περ­νά­ει στην επί­θε­ση, που γί­να­με μάρ­τυ­ρες ενός γε­γο­νό­τος ιστο­ρι­κών δια­στά­σε­ων, της πο­λι­τι­κής απερ­γί­ας των μπα­σκε­τμπο­λι­στών του NBA, η οποία απλώ­θη­κε ακα­ριαία σε σχε­δόν όλα τα επαγ­γελ­μα­τι­κά σπορ της χώρας! Αυτή η απερ­γία -που έχει ήδη πα­γκό­σμια απή­χη­ση- δεν πέ­φτει από τον ου­ρα­νό: Προ­ε­τοι­μά­στη­κε από το 2016 κυ­ρί­ως από τις βο­λο­ντα­ρι­στι­κές αλλά και κα­λο­με­λε­τη­μέ­νες πρω­το­βου­λί­ες αυτού του απί­στευ­τα θαρ­ρα­λέ­ου και με­γα­λο­φυούς επα­να­στά­τη αγω­νι­στή που είναι ο επαγ­γελ­μα­τί­ας παί­κτης του αμε­ρι­κα­νι­κού πο­δο­σφαί­ρου Κόλιν Κέ­περ­νικ, που βλέ­πει το τότε (2016) μο­να­χι­κό του γο­νά­τι­σμα δια­μαρ­τυ­ρί­ας ενά­ντια στην αστυ­νο­μι­κή κτη­νω­δία κατά την ανά­κρου­ση του εθνι­κού ύμνου των ΗΠΑ, να γε­νι­κεύ­ε­ται και να υιο­θε­τεί­ται τώρα πια από εκα­το­ντά­δες χι­λιά­δες επαγ­γελ­μα­τί­ες και ερα­σι­τέ­χνες αθλη­τές και αθλή­τριες στις Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες αλλά και σε ολά­κε­ρο τον πλα­νή­τη!

Ωστόσο, δεν είναι τυχαίο που ήταν οι μπασκετμπολίστες του NBA που έκαναν την αρχή καθώς πάει καιρός που η πολιτικοποίηση και η μαχητικότητά τους έχουν κάνει το NBA πραγματικό κάστρο της αμερικανικής αντιρατσιστικής αριστεράς. (2) Να λοιπόν γιατί είδαμε παλαίμαχους του NBA αλλά και σημερινές παίκτριες του WNBA να οργανώνουν και να μπαίνουν επικεφαλής των κινητοποιήσεων του BLM σε πολλές πόλεις -και στη Μινεάπολη του Τζωρτζ Φλόϋντ-, καθώς και τεράστιες προσωπικότητες του NBA όπως τον Lebron James ή τον προπονητή της εθνικής των ΗΠΑ Gregg Popovich να γίνονται καθημερινός εφιάλτης για τον Τραμπ. Είναι λοιπόν εξαιτίας της σημασίας και της τεράστιας απήχησης αυτής της απεργίας στο NBA που εκείνος που έσπευσε να κάνει τα πάντα για να την σπάσει το συντομότερο δυνατό είναι ο ίδιος άνθρωπος που τορπίλισε, δυστυχώς με επιτυχία, την προεδρική εκστρατεία του Μπέρνι Σάντερς. Πρόκειται για τον Μπάρακ Ομπάμα που, με τη βοήθεια των ηγετών της μαύρης αστικής τάξης (των ίδιων που καλούσαν πιεστικά τους διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για τη δολοφονία του Τζωρτζ Φλόϋντ …να γυρίσουν πάραυτα στα σπίτια τους), άσκησε ασφυκτική προσωπική πίεση στους επικεφαλής της απεργίας για να την σταματήσουν αμέσως, για να μην δώσουν …« επικίνδυνες ιδέες » σε άλλους αμερικανούς εργαζόμενους. Αυτός είναι εξάλλου ο λόγος που αυτή η απεργία βαφτίστηκε ακαριαία… « μποϋκότ », γεγονός που προκάλεσε τις οργισμένες αντιδράσεις των εκπροσώπων της αμερικανικής αριστεράς, με επικεφαλής την Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, που τόνισαν δίκαια ότι οι λέξεις δεν είναι αθώες καθώς… « terminology matters »…

Να λοι­πόν πού βρι­σκό­μα­στε λι­γό­τε­ρο από δυο μήνες πριν ανοί­ξουν -αν βέ­βαια…ανοί­ξουν- οι κάλ­πες των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών. Η κα­τά­στα­ση είναι πα­ρα­πά­νω από εκρη­κτι­κή, και οι προ­βλέ­ψεις για την τε­λι­κή έκ­βα­ση της γι­γά­ντιας σύ­γκρου­σης που ήδη άρ­χι­σε είναι εντε­λώς πα­ρα­κιν­δυ­νευ­μέ­νες. Ένας λόγος πα­ρα­πά­νω για να ξυ­πνή­σει επι­τέ­λους η ευ­ρω­παϊ­κή -και βέ­βαια και η ελ­λη­νι­κή- αρι­στε­ρά και να κι­νη­το­ποι­η­θεί στο πλευ­ρό του μα­ζι­κού ρι­ζο­σπα­στι­κού αμε­ρι­κα­νι­κού κι­νή­μα­τος που ζη­τά­ει και έχει όσο ποτέ ανά­γκη -σή­με­ρα και όχι αύ­ριο- την έμπρα­κτη αλ­λη­λεγ­γύη της. Και αυτό για τον επι­πλέ­ον λόγο ότι στους επό­με­νους 4-5 μήνες, είναι στις Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες που θα κρι­θεί -όπως ποτέ άλ­λο­τε στο πα­ρελ­θόν και που­θε­νά αλλού στο κό­σμο- το παρόν και το μέλ­λον της αν­θρω­πό­τη­τας και του πλα­νή­τη !…

Ση­μειώ­σεις

1. Βλέπε επί­σης το προη­γού­με­νο άρθρο μας « Με τον Τραμπ να αρ­νεί­ται να φύγει -Η απει­λή του εμ­φυ­λί­ου πλα­νιέ­ται τώρα πάνω από τις ΗΠΑ”: https://​www.​contra-​xreos.​gr/​arthra/​1465-​me-​ton-​tramp-​arneitai-​na-​fygei-​i-​apeili.​html

Και επί­σης, το πολύ ση­μα­ντι­κό ντο­κου­μέ­ντο που είναι η συ­νέ­ντευ­ξη (στα αγ­γλι­κά) του επι­κε­φα­λής του κι­νή­μα­τος των αμε­ρι­κα­νών βε­τε­ρά­νων στρα­τιω­τι­κών “Vets for Peace”: https://​solidarity-​us.​org/​will-​the-​military-​support-​a-​declaration-​of-​martial-​law/

2. Δεν είναι απο­ρί­ας άξιο που ο ελ­λη­νι­κός τύπος και οι αθλη­τι­κο­γρά­φοι του επέ­βα­λαν -επί τέσ­σε­ρα χρό­νια!- πρω­το­φα­νή λο­γο­κρι­σία, απο­σιώ­πη­σαν ολο­κλη­ρω­τι­κά και δεν ανα­φέρ­θη­καν ποτέ στα -ανα­ρίθ­μη­τα και σχε­δόν κα­θη­με­ρι­νά- γε­γο­νό­τα όλο και με­γα­λύ­τε­ρης πο­λι­τι­κής ανυ­πα­κο­ής και ρι­ζο­σπα­στι­κής αμ­φι­σβή­τη­σης που συ­γκλο­νί­ζουν τον αθλη­τι­κό κόσμο των ΗΠΑ. Και δεν είναι απο­ρί­ας άξιο επει­δή όλος αυτός ο καλός κό­σμος των ελ­λη­νι­κών ΜΜΕ υπα­κού­ει τυφλά μόνο στα κε­λεύ­σμα­τα των αφε­ντι­κών του, οι οποί­οι ορθά σκε­πτό­με­νοι φο­βού­νται σαν τον διά­ο­λο μην τυχόν οι διά­φο­ροι αμε­ρι­κα­νοί Κέ­περ­νικ, Λε­μπρόν Τζέϊμς ή Πό­πο­βιτς βρουν μι­μη­τές και στη χώρα μας…

* Όποιοι και όποιες επι­θυ­μούν να γνω­ρί­σουν το κλίμα που επι­κρα­τεί αυτό το καιρό στην αμε­ρι­κα­νι­κή κοι­νω­νία αλλά και να πλη­ρο­φο­ρη­θούν από πρώτο χέρι για τα γε­γο­νό­τα και τις εξε­λί­ξεις στην κο­ρυ­φή και ει­δι­κό­τε­ρα στη βάση της αμε­ρι­κα­νι­κής κοι­νω­νί­ας, πρέ­πει να γνω­ρί­ζουν ότι όλα αυτά κα­λύ­πτο­νται με χι­λιά­δες το­πο­θε­τή­σεις, πλη­ρο­φο­ρί­ες και ανα­λύ­σεις, κεί­με­να, βί­ντεο και ει­κό­νες των ίδιων των αμε­ρι­κα­νι­κών κι­νη­μά­των, προ­ο­δευ­τι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων, και ιστο­σε­λί­δων, που ανε­βαί­νουν συ­νε­χώς στο Facebook “Έυ­ρω­παί­οι για το μα­ζι­κό κί­νη­μα του Μπέρ­νι Σά­ντερς” που επι­με­λού­μα­στε εδώ και 4 χρό­νια:  https://​www.​facebook.​com/​Eur​opea​nsFo​rBer​nies​Mass​Move​ment

//rproject.gr/