Όταν φταίνε οι πολίτες και όχι η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Όταν φταίνε οι πολίτες και όχι η κυβέρνηση Μητσοτάκη

  • |

Μια δημόσια τοποθέτηση γιατρού και πολιτικού στελέχους της ΝΔ δείχνει γιατί η Ελλάδα θα θρηνήσει τα δικά της «Μπέργκαμο» πάρα πολύ σύντομα.

Είναι Κυ­ρια­κή βράδυ και ξε­κι­νά η κα­θιε­ρω­μέ­νη και προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη πε­ρι­ή­γη­ση στο ελ­λη­νι­κό δια­δί­κτυο για να με­λε­τη­θούν και οι τε­λευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις στο μέ­τω­πο της παν­δη­μί­ας. Και πέφτω πάνω σε μια πολύ εν­δια­φέ­ρου­σα δη­μό­σια το­πο­θέ­τη­ση από εκεί­νες που διεκ­δι­κούν προ­φα­νώς κά­ποιου εί­δους «αυ­θε­ντί­ας» πάνω και έξω από τα μέτρα των κοι­νών θνη­τών. Μια το­πο­θέ­τη­ση μιας «ει­δι­κού» στο καυτό και φλέ­γον θέμα της επι­και­ρό­τη­τας που στοι­χί­ζει ζωές και απο­διορ­γα­νώ­νει την κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα εκα­τομ­μυ­ρί­ων πο­λι­τών.

Γιάννης Νικολόπουλος

Λέει, λοι­πόν, μι­λώ­ντας σε φι­λο­κυ­βερ­νη­τι­κό ΜΜΕ και με­τα­ξύ άλλων, η διευ­θύ­ντρια της 7ης Πνευ­μο­νο­λο­γι­κής Κλι­νι­κής του νο­σο­κο­μεί­ου «Σω­τη­ρία», επι­κε­φα­λής του Κε­ντρι­κού Συμ­βου­λί­ου Υγεί­ας, έπει­τα από πρό­τα­ση του υπουρ­γού, Βα­σί­λη Κι­κί­λια και πάλαι ποτέ, υπο­ψή­φια βου­λευ­τί­να Επι­κρα­τεί­ας με τη ΝΔ του Μη­τσο­τά­κης, Μίνα Γκά­γκα : «Θα πε­ρί­με­να ότι, έπει­τα από αυ­τούς τους μήνες που έχου­με τα μέτρα, που έχου­με μάθει, που βλέ­που­με τα πράγ­μα­τα, θα ήμα­σταν ως πο­λί­τες πιο έτοι­μοι, να εί­μα­στε προ­σε­κτι­κοί και να στα­μα­τή­σου­με την παν­δη­μία. Αν έχου­με 1.000 κρού­σμα­τα την ημέρα και οι ασθε­νείς μέ­νουν δύο και τρεις εβδο­μά­δες, δεν υπάρ­χει πε­ρί­πτω­ση, και δι­πλά­σια νο­σο­κο­μεία να εί­χα­με, να τα βγά­λου­με πέρα».

Δεν ξέρω τι να πρω­το­σχο­λιά­σω στην το­πο­θέ­τη­ση της προ­έ­δρου και πνευ­μο­νο­λό­γου!;

Το αφή­γη­μα της κυ­βέρ­νη­σης Μη­τσο­τά­κη έχει δια­στρε­βλώ­σει πλή­ρως κάθε έν­νοια επι­στή­μης και αλή­θειας, πραγ­μα­τι­κό­τη­τας και εγκυ­ρό­τη­τας. Την παν­δη­μία θα την στα­μα­τή­σουν οι πο­λί­τες, ισχυ­ρί­ζε­ται η πρό­ε­δρος του Κε­ντρι­κού Συμ­βου­λί­ου Υγεί­ας,  έτσι, γε­νι­κά και αό­ρι­στα, και χωρίς ίσως την επι­στη­μο­νι­κή γνώση για την πα­ρα­γω­γή ενός απο­τε­λε­σμα­τι­κού εμ­βο­λί­ου, και όχι η κυ­βέρ­νη­ση ή οι αρ­μό­διοι φο­ρείς που όφει­λαν να έχουν προ­ε­τοι­μά­σει και προ­πα­ρα­σκευά­σει το σύ­στη­μα υγεί­ας, με τους ανά­λο­γους πό­ρους, το ανά­λο­γο προ­σω­πι­κό, τις ανά­λο­γες μο­νά­δες από τη στιγ­μή που δεν υπάρ­χει στον ορατό ορί­ζο­ντα η πι­θα­νό­τη­τα για ένα κα­τάλ­λη­λο εμ­βό­λιο ή για έναν συν­δυα­σμό δρα­στι­κών φαρ­μά­κων ενά­ντια στον κο­ρω­νο­ϊό, όσες φρού­δες ελ­πί­δες και ψεύ­τι­κες υπο­σχέ­σεις κι αν έχει δώσει και ο ίδιος ο προϊ­στά­με­νος της Γκά­γκα, υπουρ­γός Υγεί­ας, Βα­σί­λης Κι­κί­λιας.

Τα 1.000 κρού­σμα­τα την ημέρα θε­ω­ρού­νται ένα δε­δο­μέ­νο, πλέον ακόμη και από την πρό­ε­δρο του Κε­ντρι­κού Συμ­βου­λί­ου Υγεί­ας, αλλά για αυτήν την εφιαλ­τι­κή εξέ­λι­ξη δεν ευ­θύ­νε­ται η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ για τον τρόπο, πχ που άνοι­ξε τον του­ρι­σμό ούτε ο ΕΟΔΥ και η πο­λι­τι­κή ή υπη­ρε­σια­κή ηγε­σία του που, πχ, έχει ου­σια­στι­κά αρ­νη­θεί να μα­ζι­κο­ποι­ή­σει τα τεστ ανά­με­σα στον γε­νι­κό πλη­θυ­σμό και ανα­κοι­νώ­νει πλα­στούς και ει­κο­νι­κούς αριθ­μούς, που απέ­χουν από την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, με απο­τέ­λε­σμα να έχει γίνει πε­ρί­γε­λως της Ευ­ρώ­πης, όπως υπο­νο­εί ευ­θέ­ως και σε πρό­σφα­τη επι­στο­λή της προς τους πα­ρά­γο­ντες του του­ρι­σμού στη Σάμο, η ολ­λαν­δή πρέ­σβης στην Ελ­λά­δα, Στέλ­λα Ρό­νερ-Γκρου­πά­τσικ.

Δεν φταί­ει η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη που δεν έχει ανοί­ξει ούτε ένα νέο κρε­βά­τι ΜΕΘ για κο­βι­ντο­πα­θείς βα­ριάς μορ­φής, αλλά πε­ρι­μέ­νει το μάννα κά­ποιων δω­ρε­ών (;) για μόλις 40 νέες κλί­νες στην Ατ­τι­κή των 5 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κα­τοί­κων. Δεν φταί­νε οι υπουρ­γοί και τα υπη­ρε­σια­κά στε­λέ­χη, δεν φταί­ει ο κρα­τι­κός μη­χα­νι­σμός, δεν φταί­ει η πιστή και τυφλή τή­ρη­ση μιας πα­ρα­λο­γι­κής περί μι­κρό­τε­ρου δυ­να­τού οι­κο­νο­μι­κού κό­στους στη δια­χεί­ρι­ση μιας παν­δη­μί­ας που θα φέρει και στην Ελ­λά­δα φρι­κώ­δεις ει­κό­νες και αι­μα­τη­ρούς απο­λο­γι­σμούς ενός δυ­σθε­ώ­ρη­του και μη­δέ­πο­τε πλή­ρως κα­τα­γε­γραμ­μέ­νου, με­γά­λου αν­θρώ­πι­νου κό­στους. Δεν φταί­ει η κυ­βέρ­νη­ση  που δεν υπάρ­χουν πε­ρισ­σό­τε­ρα λε­ω­φο­ρεία και μέσα μα­ζι­κής με­τα­φο­ράς, ώστε να μη συ­νω­στί­ζε­ται ο κό­σμος, δεν ευ­θύ­νε­ται η κυ­βέρ­νη­ση που δεν έχει επι­βλη­θεί η υπο­χρέ­ω­ση στους επι­χει­ρη­μα­τί­ες και τους κε­φα­λαιού­χους να κά­νουν μα­ζι­κά, προ­λη­πτι­κά και κυ­λιό­με­να, τεστ στους ερ­γα­ζο­μέ­νους τους, με έξοδα των επι­χει­ρή­σε­ων.

Οφεί­λω να σταθώ στο ση­μείο που προ­σω­πι­κά μου έκανε τη με­γα­λύ­τε­ρη, αλ­γει­νή εντύ­πω­ση. Το ση­μείο εκεί­νο όπου η Γκά­γκα ανα­φέ­ρει πως «και δι­πλά­σια νο­σο­κο­μεία να εί­χα­με, δεν υπήρ­χε πε­ρί­πτω­ση να τα βγά­λου­με πέρα» – είναι ένα ση­μείο, μια ανα­φο­ρά, προ­σβλη­τι­κή και αντιε­πι­στη­μο­νι­κή, ανή­κου­στη για για­τρό που θέλει να λέει ότι σέ­βε­ται το λει­τούρ­γη­μα της. Αλλά, προ­φα­νώς, η Γκά­γκα δεν ομι­λεί ως για­τρός, πιστή στον όρκο του Ιπ­πο­κρά­τη, αλλά ως γα­λά­ζιο στέ­λε­χος και πάλαι ποτέ υπο­ψή­φια βου­λευ­τί­να, πιστή στις όποιες δε­σμεύ­σεις έχει ανα­λά­βει απέ­να­ντι στον Κυ­ριά­κο Κων­στα­ντί­νου Μη­τσο­τά­κη.

Δι­πλά­σια νο­σο­κο­μεία θα σή­μαι­νε δι­πλά­σιες πι­θα­νό­τη­τες για κα­λύ­τε­ρη και πλη­ρέ­στε­ρη νο­ση­λεία. Δι­πλά­σια νο­σο­κο­μεία θα σή­μαι­νε κα­λύ­τε­ρη και πλη­ρέ­στε­ρη προ­ε­τοι­μα­σία και ετοι­μό­τη­τα στην υγειο­νο­μι­κή  θύ­ελ­λα που έρ­χε­ται σαν άλλος «Ιανός» για να σα­ρώ­σει τη χώρα. Δι­πλά­σια νο­σο­κο­μεία θα σή­μαι­νε ότι θα μπο­ρού­σαν να έχουν σωθεί δι­πλά­σιες ζωές, στο άμεσο, ζο­φε­ρό μέλ­λον. Δι­πλά­σια νο­σο­κο­μεία θα σή­μαι­νε ότι η Ελ­λά­δα θα είχε πάρει το σκλη­ρό μά­θη­μα του τι ση­μαί­νει νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμός και κα­τα­στρο­φή του κοι­νω­νι­κού κρά­τους την ώρα της μέ­γι­στης ανά­γκης και δεν θα κα­τέ­φευ­γε ξα­νά-μα­νά σε ένα κυ­βερ­νη­τι­κό «σχέ­διο» προ­σω­ρι­νής και αυ­το­κτο­νι­κής ανα­χαί­τι­σης της παν­δη­μί­ας που πα­ρα­δέρ­νει ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κό, ακυ­βέρ­νη­το και πα­ρα­ζα­λι­σμέ­νο ανά­με­σα στο ολικό λο­κντά­ουν και την κα­θο­λι­κή χρήση μά­σκας.

Δι­πλά­σια νο­σο­κο­μεία θα σή­μαι­νε ότι η Γκά­γκα θα είχε δίπλα της στο «Σω­τη­ρία» ή σε ένα άλλο νο­σο­κο­μείο, όλους τους 18.000 συ­να­δέλ­φους της, τους οποί­ους και το κόμμα της ΝΔ έδιω­ξε από τη χώρα στην ανα­γκα­στι­κή, ερ­γα­σια­κή με­τα­νά­στευ­ση, όταν οι νέοι αυτοί επι­στή­μο­νες, για­τροί και νο­ση­λευ­τές, δεν μπο­ρού­σαν να βρουν ερ­γα­σία στο Εθνι­κό Σύ­στη­μα Υγεί­ας, τα προη­γού­με­να μνη­μο­νια­κά χρό­νια της λι­τό­τη­τας και της διά­λυ­σης του κοι­νω­νι­κού κρά­τους. Σή­με­ρα, οι για­τροί αυτοί, οι νο­ση­λευ­τές αυτοί, αντι­με­τω­πί­ζουν την παν­δη­μία σε χώρες όπως η Βρε­τα­νία, η Γερ­μα­νία, οι ΗΠΑ, η Σου­η­δία, η Ολ­λαν­δία, τα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα ή η Αυ­στρα­λία. Αλλά όχι στην Ελ­λά­δα που σπού­δα­σαν, εξει­δι­κεύ­τη­καν, πέ­ρα­σαν ίσως και ένα διά­στη­μα από θέ­σεις επι­κου­ρι­κών στις κλι­νι­κές και τα νο­σο­κο­μεία του Εθνι­κού Συ­στή­μα­τος Υγεί­ας, μέχρι που ακο­λού­θη­σαν τις προσ­δο­κί­ες τους για ένα κα­λύ­τε­ρο, επαγ­γελ­μα­τι­κό και κοι­νω­νι­κό, μέλ­λον στο εξω­τε­ρι­κό, πι­στεύ­ο­ντας στις προ­ο­πτι­κές που έδινε το headhunting των συ­στη­μά­των υγεί­ας άλλων χωρών.

Η επι­κε­φα­λής του Κε­ντρι­κού Συμ­βου­λί­ου Υγεί­ας δεν θα μπο­ρού­σε να κάνει μια τέ­τοια δη­μό­σια το­πο­θέ­τη­ση σε καμία άλλη ευ­ρω­παϊ­κή χώρα, χωρίς μά­λι­στα συ­νέ­πειες για την κομ­βι­κή, διοι­κη­τι­κή και κρα­τι­κή, θέση της, όπου έχουν ιδρυ­θεί αν όχι δι­πλά­σια  του­λά­χι­στον πάρα πολλά νο­σο­κο­μεία και κέ­ντρα υγεί­ας σε κάθε δια­θέ­σι­μο, κλει­στό και στε­γα­σμέ­νο χώρο, απο­κλει­στι­κά και μόνο για ασθε­νείς της covid-19 – σε γυ­μνα­στή­ρια, στά­δια, εκ­θε­σια­κά κέ­ντρα, εγκα­τα­λειμ­μέ­να κτή­ρια του δη­μο­σί­ου. Όπως συ­νέ­βη στην Ισπα­νία, την Ολ­λαν­δία, την Ιτα­λία και τη Γαλ­λία, ήδη στην πρώτη κο­ρύ­φω­ση της εξά­πλω­σης του κο­ρω­νοϊ­ού, την πε­ρα­σμέ­νη άνοι­ξη.

Αυτή τη στιγ­μή, μια κα­νο­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση με κα­νο­νι­κή εν­συ­ναί­σθη­ση κρα­τι­κής και διοι­κη­τι­κής ευ­θύ­νης, με πνεύ­μα υπευ­θυ­νό­τη­τας και δη­μό­σιας λο­γο­δο­σί­ας, θα είχε ακο­λου­θή­σει τα πα­ρα­δείγ­μα­τα ακόμη και ιδε­ο­λο­γι­κά «αδερ­φών» της κυ­βερ­νή­σε­ων  του Ευ­ρω­παϊ­κού Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος και της ευ­ρω­παϊ­κής Δε­ξιάς και θα είχε ιδρύ­σει νέα νο­σο­κο­μεία και κέ­ντρα υγεί­ας, πχ στο ΟΑΚΑ και το ΣΕΦ ή σε κάθε άλλο δια­θέ­σι­μο, κλει­στό και στε­γα­σμέ­νο χώρο, κα­τάλ­λη­λο για τη δια­μόρ­φω­ση νο­σο­κο­μεια­κής μο­νά­δας πολ­λών εκα­το­ντά­δων κρε­βα­τιών – όπως έγινε στην Ολ­λαν­δία με τα εκ­θε­σια­κά κέ­ντρα στη Χάγη και το Ρό­τερ­νταμ ή στην Ισπα­νία με τα δια­με­ρι­σμα­τι­κά κλει­στά γυ­μνα­στή­ρια της Μα­δρί­της.

Η άποψη που εκ­φέ­ρει στη δη­μό­σια σφαί­ρα η Γκά­γκα, είναι η άποψη που η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη θέλει να μο­νο­πω­λεί τον δη­μό­σιο διά­λο­γο, και για την ακρί­βεια, τον μο­νο­λι­θι­κό μο­νό­λο­γο που έχει επι­βάλ­λει η λίστα Πέτσα στις εφη­με­ρί­δες, τα τη­λε­ο­πτι­κά κα­νά­λια, το ρα­διό­φω­νο και το δια­δί­κτυο, με ελά­χι­στες εξαι­ρέ­σεις, με­τρη­μέ­νες στα δά­χτυ­λα του ενός χε­ριού.

Στις «επι­τυ­χί­ες» του πρώ­του πε­ντά­λε­πτου, του πρώ­του δε­κά­λε­πτου της παν­δη­μί­ας, το «έπα­θλο» και τα εύ­ση­μα πι­στώ­νο­νται στην κυ­βέρ­νη­ση και τον πρω­θυ­πουρ­γό, προ­σω­πι­κά.

Στις «απο­τυ­χί­ες», τα εγκλη­μα­τι­κά λάθη, οι εσκεμ­μέ­νες αστο­χί­ες και η γύ­μνια του ΕΣΥ σε προ­σω­πι­κό, εξο­πλι­σμό και κλι­νι­κές, χρε­ώ­νο­νται στους πο­λί­τες και την κοι­νω­νία.

Αυτός ο πα­ρα­λο­γι­σμός, αυτή η επι­κοι­νω­νια­κή φού­σκα, αυτός ο εμπαιγ­μός προς τους πο­λί­τες και την ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία, αυτές οι κα­τά­φω­ρες προ­σβο­λές προς τη νοη­μο­σύ­νη τους, θα οδη­γή­σουν, με μα­θη­μα­τι­κή ακρί­βεια, στα «Μπέρ­γκα­μο» της Ελ­λά­δας και η πρό­ε­δρος του Κε­ντρι­κού Συμ­βου­λί­ου Υγεί­ας θα είναι συ­νυ­πεύ­θυ­νη για αυτήν την κα­τά­στα­ση. Και τότε, δεν θα βρί­σκει τρύπα για να κρυ­φτεί. Όχι μόνο αυτή, όλη η κυ­βέρ­νη­ση που τη διό­ρι­σε με­τα­ξύ άλλων πρό­ε­δρο στο Κε­ντρι­κό Συμ­βού­λιο Υγεί­ας και την είχε επι­λέ­ξει για υπο­ψή­φια βου­λευ­τί­να στο ψη­φο­δέλ­τιο Επι­κρα­τεί­ας της ΝΔ.

/rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.