Η τερατώδης “επένδυση” στο Ελληνικό λιμνάζει – Ο αγώνας συνεχίζεται για να μην πραγματοποιηθεί οριστικά

Η τερατώδης “επένδυση” στο Ελληνικό λιμνάζει – Ο αγώνας συνεχίζεται για να μην πραγματοποιηθεί οριστικά

  • |

Αξίζει να θυμηθούμε την προϊστορία του Ελληνικού. Αρχικά η Νομαρχία Αττικής σε συνεργασία με τους δήμους Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού, Αργυρούπολης υποστήριξε το πάνδημο αίτημα του κινήματος για ένα Μητροπολιτικό Πάρκο Υψηλού Πρασίνου στο χώρο που είχε εκκενωθεί μετά τη μεταφορά του αεροδρομίου από το Ελληνικό στα Μεσόγεια.Η μελέτη ανατέθηκε στο Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος της Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ.

Ελένη Πορτάλιου*

Με την υπο­γρα­φή των μνη­μο­νί­ων η πο­λι­τι­κή της Πε­ρι­φέ­ρειας άλ­λα­ξε, ο χώρος πέ­ρα­σε στο ΤΑΙ­ΠΕΔ, και στην ιδιω­τι­κού χα­ρα­κτή­ρα εται­ρεία Ελ­λη­νι­κό Α.Ε, που επέ­λε­ξε ως επεν­δυ­τή τη LamdaDevelopment, συμ­φε­ρό­ντων Λάτση. Το προη­γού­με­νο σχέ­διο κα­ταρ­γή­θη­κε και εκ­πο­νή­θη­κε νέο επεν­δυ­τι­κό που εμ­φυ­τεύ­ει στη θέση του προη­γού­με­νου οι­κο­λο­γι­κού και κοι­νω­νι­κού σχε­δί­ου ένα τε­ρα­τώ­δες έργο εμ­βα­δού 3.600.000 τ.μ με ου­ρα­νο­ξύ­στες, μα­ρί­νες και κτί­ρια όλων των ειδών και χρή­σε­ων.

Εν τω με­τα­ξύ έγινε κα­τα­νοη­τό το μεί­ζον θέμα της επο­χής μας- η κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή, απα­γο­ρευ­τι­κή για τέ­τοιου εί­δους επεν­δύ­σεις.Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ότι η ίδια η με­λέ­τη βαθ­μο­λο­γεί το έργο εξαι­ρε­τι­κά αρ­νη­τι­κά (-2) ως προς αυτό το ση­μείο.

Σε κάθε πε­ρί­πτω­ση το έργο σή­με­ρα λι­μνά­ζει, όχι μόνο γιατί ο επεν­δυ­τής  δεν δια­θέ­τει τα ανα­γκαία κε­φά­λαια – η συ­νε­ταί­ρος Μα­ριάν­να Λάτση ήδη απο­χώ­ρη­σε – αλλά και γιατί οι επεν­δύ­σεις στις κα­τα­σκευ­ές είναι ασύμ­φο­ρες και δεν προ­ω­θού­νται πλέον εξαι­τί­ας της κλι­μα­τι­κής κα­τα­στρο­φής. Το ακί­νη­το δεν έχει κα­τα­κυ­ρω­θεί στον Λάτση.

Το κί­νη­μα για τη σω­τη­ρία του Ελ­λη­νι­κού δεν έχει στα­μα­τή­σει τη δράση του. Η Επι­τρο­πή διευ­ρύν­θη­κε με τη συμ­με­το­χή αρ­χαιο­λό­γων και μελών κι­νη­μά­των που συ­γκλί­νουν στην προ­σπά­θεια απο­τρο­πής του έργου. Είναι πά­ντως γε­γο­νός ότι οι όποιες κι­νη­το­ποι­ή­σεις στην Ελ­λά­δα και το εξω­τε­ρι­κό δεν μπο­ρούν από μόνες τους να στα­μα­τή­σουν τε­ρά­στια οι­κο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα και την υπουρ­γι­κή συ­νέρ­γεια υπουρ­γών όπως ο Άδω­νις Γε­ωρ­γιά­δης, ο οποί­ος πά­ντως έχει βρε­θεί σε δεινή θέση.

Γι` αυτό διε­ξά­γε­ται όλοτο διά­στη­μα μέχρι σή­με­ρα ένας διαρ­κής δι­κα­στι­κός αγώ­νας στο ΣτΕ και σε άλλα δι­κα­στή­ρια με απο­τέ­λε­σμα το έργο να μην έχει ξε­κι­νή­σει και ο φέ­ρελ­πις επεν­δυ­τής να μην δια­θέ­τει καμία δυ­να­τό­τη­τα χρη­μα­το­δό­τη­σης.

 

ΕΝΑ ΕΝΑΛ­ΛΑ­ΚΤΙ­ΚΟ ΣΧΕ­ΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΟ

 

Το εναλ­λα­κτι­κό σχέ­διο που έχει ήδη από το πα­ρελ­θόν εκ­πο­νη­θεί πα­ρα­μέ­νει σε ισχύ και ελ­πί­ζου­με στην εφαρ­μο­γή του στο μέλ­λον όταν τα επεν­δυ­τι­κά σχέ­δια θα έχουν κα­ταρ­ρεύ­σει  ορι­στι­κά.

Σχε­δια­σμός του πάρ­κου

1 Κέ­ντρο Πο­λι­τι­σμού

Πε­ρι­λαμ­βά­νει Αρ­χαιο­λο­γι­κό Πάρκο και Κέ­ντρο Σύγ­χρο­νων Τε­χνών.

2 Θα­λάσ­σιο Μέ­τω­πο, Δεν­δρώ­νες υψη­λής βλά­στη­σης και Κήποι ανά­δει­ξης της βλά­στη­σης της Ατ­τι­κής

Το θα­λάσ­σιο και πα­ρά­κτιο πάρκο συ­γκρο­τεί­ται με την ανα­βί­ω­ση της ακτής και των εκ­βο­λών των ρε­μά­των, επί­σης από το ΕΛ­ΚΕ­ΘΕ (Ελ­λη­νι­κό Κέ­ντρο Θα­λάσ­σιων Ερευ­νών) που λει­τουρ­γεί σή­με­ρα στην πε­ριο­χή.

Το Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Πάρκο απο­τε­λεί εξ ορι­σμού ένα πόλο πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής ανα­βάθ­μι­σης με με­γά­λη οι­κο­λο­γι­κή αξία. Ένα τμήμα 56% της έκτα­σης (2600 στρ.) μπο­ρεί να είναι άμεσα προ­σβά­σι­μο στο κοινό και δια­θέ­τει ήδη υψηλή και πλού­σια βλά­στη­ση. Οι χώροι πρα­σί­νου θα ολο­κλη­ρω­θούν με νέες φυ­τεύ­σεις

3. Αθλη­τι­κό Κέ­ντρο

4.  Κοι­νω­νι­κές Χρή­σεις

 

ΕΝΤΑ­ΞΗ ΤΟΥ ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙ­ΤΙ­ΚΟΥ ΠΑΡ­ΚΟΥ ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑ­ΡΑ­ΚΤΙΟ ΜΕ­ΤΩ­ΠΟ

Ο χώρος του σχε­δια­ζό­με­νου πάρ­κου, μέρος της επι­κρά­τειας των αρ­χαί­ων δήμων Αλι­μού­ντος, Εω­νύ­μου, Αι­ξω­νής, είχε ιστο­ρι­κά επι­κοι­νω­νία με την Αθήνα (άστυ) και το σύ­νο­λο του πα­ρά­κτιου με­τώ­που από τον Πει­ραιά μέχρι το Λαύ­ριο. Στη δια­δρο­μή αυτή εντάσ­σο­νται σή­με­ρα τόσο υπο­δο­μές πο­λι­τι­σμού, όπως η νέα Λυ­ρι­κή Σκηνή και η Βι­βλιο­θή­κη, όσο και ση­μα­ντι­κά αρ­χαία και νε­ώ­τε­ρα μνη­μεία. Ανα­φέ­ρο­νται εν­δει­κτι­κά ο ναός του Πο­σει­δώ­να στο Σού­νιο, τα αρ­χαία λα­το­μεία, με­ταλ­λο­πλύ­σια και λοι­πές εγκα­τα­στά­σεις εξό­ρυ­ξης στο Λαύ­ριο, καθώς και η  Γαλ­λι­κή Εται­ρεία Με­ταλ­λεί­ων Λαυ­ρί­ου  και το αρ­χαίο θέ­α­τρο Θο­ρι­κού. Στα μνη­μεία της φύσης του πα­ρά­κτιου με­τώ­που ανή­κουν η Λίμνη της Βου­λιαγ­μέ­νης και ο Εθνι­κός Δρυ­μός Σου­νί­ου με το φυ­σι­κό μνη­μείο «Χάος».

Το Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Πάρκο, που πα­ρα­μέ­νει  στα σχέ­δια του Κι­νή­μα­τος για τη Σω­τη­ρία του Ελ­λη­νι­κού, θα αλ­λά­ξει ρι­ζι­κά το πα­ρά­κτιο μέ­τω­πο από τον Άλιμο μέχρι το Σού­νιο και το Λαύ­ριο δη­μιουρ­γώ­ντας ένα δη­μό­σιο οι­κο­λο­γι­κό χώρο με ση­μα­ντι­κά μνη­μεία της φύσης και του πο­λι­τι­σμού.

 

*Μέλος της Ευ­ρεί­ας Επι­τρο­πής Αγώνα για τη σω­τη­ρία του Ελ­λη­νι­κού

/rproject.gr