Το ταξικό lockdown της Μαδρίτης και η αντιγραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Το ταξικό lockdown της Μαδρίτης και η αντιγραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη

  • |

Το «μοντέλο Μαδρίτης» στα νέου τύπου lockdown έχει προκαλέσει τις εύλογες, σφοδρές και ταξικές αντιδράσεις της κοινωνίας στον Νότο της ισπανικής πρωτεύουσας.

Την πε­ρα­σμέ­νη Κυ­ρια­κή, 20 Σε­πτεμ­βρί­ου, μια πο­λυ­πλη­θέ­στα­τη συ­γκέ­ντρω­ση πολ­λών χι­λιά­δων Μα­δρι­λέ­νων έλαβε χώρα στους κε­ντρι­κούς δρό­μους του το­πι­κού δήμου της Μα­δρί­της, Βα­γιέ­κας και έξω από το πε­ρι­φε­ρεια­κό κοι­νο­βού­λιο της πόλης. Οι κά­τοι­κοι, οι επαγ­γελ­μα­τί­ες, η νε­ο­λαία της Βα­γιέ­κας δια­μαρ­τύ­ρο­νταν έντο­να για τις απο­φά­σεις της πε­ρι­φε­ρεια­κής κυ­βέρ­νη­σης της ισπα­νι­κής πρω­τεύ­ου­σας για ένα νέου τύπου, τα­ξι­κό και ρα­τσι­στι­κό, lockdown που όπως φαί­νε­ται σύ­ντο­μα θα κυ­ριαρ­χή­σει στην Ευ­ρώ­πη. Η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ στην Ελ­λά­δα θέλει ήδη να το αντι­γρά­ψει, απο­σιω­πώ­ντας και τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες που ξέ­σπα­σαν στη Μα­δρί­τη και τις προ­φα­νείς και δυ­σμε­νείς, τα­ξι­κές ανα­φο­ρές που έχει το μα­δρι­λέ­νι­κο μο­ντέ­λο.

Γιάννης Νικολόπουλος

Ας ξε­κι­νή­σου­με από τα πο­λι­τι­κά στοι­χεία του μα­δρι­λέ­νι­κου lockdown – οι απο­φά­σεις για τα ζη­τή­μα­τα δη­μό­σιας υγεί­ας και την αντι­με­τώ­πι­ση της υγειο­νο­μι­κής κρί­σης που έχει ξε­σπά­σει δεν ανή­κουν στην κε­ντρι­κή κυ­βέρ­νη­ση της Ισπα­νί­ας, αλλά στις πε­ρι­φε­ρεια­κές κυ­βερ­νή­σεις της χώρας. Στη Μα­δρί­τη και γε­νι­κά, την Κα­στίλ­λη, την πλειο­ψη­φία έχουν πα­ρα­δο­σια­κά τα κόμ­μα­τα της Δε­ξιάς και συ­γκε­κρι­μέ­να το Λαϊκό Κόμμα που ελέγ­χει την πε­ρι­φε­ρεια­κή κυ­βέρ­νη­ση με πρό­ε­δρο την 42χρο­νη δη­μο­σιο­γρά­φο και επι­κοι­νω­νιο­λό­γο, Ισα­μπέ­λα Ντίαζ Αγιού­σο. Η συ­γκε­κρι­μέ­νη πρό­ε­δρος έχει και ένα ακόμη «μειο­νέ­κτη­μα» στη συ­γκυ­ρία – η οι­κο­γέ­νεια της έκανε μυ­θώ­δη πε­ριου­σία στα χρό­νια της δι­κτα­το­ρί­ας του Φράν­κο με το εμπό­ριο ια­τρι­κών προ­μη­θειών και ανα­λω­σί­μων στα ισπα­νι­κά νο­σο­κο­μεία, κα­τά­στα­ση που σύμ­φω­να με τη δη­μό­σια κρι­τι­κή προς την Αγιού­σο, δεν έχει στα­μα­τή­σει, αλλά έχει πα­ρο­ξυν­θεί τι­μο­λο­για­κά και αρ­πα­κτι­κά στην κρίση του κο­ρω­νοϊ­ού. Με άλλα λόγια η Αγιού­σο ως πρό­ε­δρος της πε­ρι­φε­ρεια­κής κυ­βέρ­νη­σης στη Μα­δρί­τη ελέγ­χε­ται αν οι απο­φά­σεις που παίρ­νει, ευ­νο­ούν σκαν­δα­λω­δώς τις οι­κο­γε­νεια­κές επι­χει­ρή­σεις εμπο­ρί­ας ια­τρι­κών και νο­σο­κο­μεια­κών υλι­κών. Η δη­μο­σιο­γρα­φι­κή έρευ­να και η δι­καιο­σύ­νη θα απο­δεί­ξουν του λόγου το αλη­θές ίσως και πολύ σύ­ντο­μα.

Σύμ­φω­να με τις το­πι­κές με­τρή­σεις δια­σπο­ράς του κο­ρω­νοϊ­ού και τις  επί­ση­μες ανα­κοι­νώ­σεις της κυ­βέρ­νη­σης Αγιού­σο, που πρέ­πει να υιο­θε­τού­νται με επι­φύ­λα­ξη για την αξιο­πι­στία τους, ει­δι­κά στη Βα­γιέ­κας, ανα­λο­γούν πε­ρί­που 1.000 νέα κρού­σμα­τα ανά 100.000 κα­τοί­κους – είναι η υψη­λό­τε­ρη ανα­λο­γία ανά­με­σα στα κα­τα­γε­γραμ­μέ­να κρού­σμα­τα ανε­ξαρ­τή­τως συμ­πτω­μά­των και τον γε­νι­κό πλη­θυ­σμό μιας πε­ριο­χής που πα­ρα­τη­ρεί­ται στην Ευ­ρώ­πη μετά την 1η Ιου­λί­ου.

Τα νότια προ­ά­στια της Μα­δρί­της στα οποία ανή­κει και η Βα­γιέ­κας, είναι οι φτω­χό­τε­ρες συ­νοι­κί­ες της ισπα­νι­κής πρω­τεύ­ου­σας. Δια­μέ­νουν κυ­ρί­ως ερ­γά­τες και υπάλ­λη­λοι, με­τα­νά­στες και νέοι υπο­α­πα­σχο­λού­με­νοι και σπου­δα­στές. Συ­νο­λι­κά, ο πλη­θυ­σμός φτά­νει τους 850.000 κα­τοί­κους από τα 6,2 εκα­τομ­μύ­ρια του συ­νό­λου της Μα­δρί­της. Σε αυτήν την πε­ριο­χή, που απο­τε­λεί κατά σύμ­πτω­ση και το έσχα­το προ­πύρ­γιο κομ­μά­των της ισπα­νι­κής Αρι­στε­ράς σε σχέση με το δεξιό πρό­ση­μο που έχει η πε­ρι­φέ­ρεια της Κα­στίλ­λης και η υπό­λοι­πη Μα­δρί­τη, από την πε­ρα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα και για δύο εβδο­μά­δες έχουν επι­βλη­θεί ορι­σμέ­να πολύ ιδιό­μορ­φα μέτρα αντι­με­τώ­πι­σης της παν­δη­μί­ας.

Κα­ταρ­χάς απα­γο­ρεύ­ε­ται κάθε με­τα­κί­νη­ση κα­τοί­κου χωρίς έγ­γρα­φη άδεια των αστυ­νο­μι­κών αρχών και ανε­ξαρ­τή­τως λόγου ει­δι­κά από τις νό­τιες συ­νοι­κί­ες προς τις πλου­σιό­τε­ρες βό­ρειες. Αντί­στρο­φα, οι «βό­ρειοι» δεν μπο­ρούν να τα­ξι­δεύ­ουν ή να επι­σκέ­πτο­νται τους «νό­τιους» της Μα­δρί­της παρά μόνο όταν συ­ντρέ­χουν «σπου­δαί­οι λόγοι έκτα­κτης ανά­γκης», που σε κάθε πε­ρί­πτω­ση κρί­νο­νται από την αστυ­νο­μία. Οι επι­τρε­πό­με­νες με­τα­κι­νή­σεις από τη Βα­γιέ­κας στην υπό­λοι­πη Μα­δρί­τη προσ­διο­ρί­ζο­νται αυ­στη­ρά σε εκεί­νες που αφο­ρούν την ερ­γα­σία, την επί­σκε­ψη σε για­τρό και νο­σο­κο­μείο, πα­ρο­χές που γε­νι­κά τα νότια προ­ά­στια στε­ρού­νται, και για άλ­λους νο­μι­κούς λό­γους, όπως είναι η τή­ρη­ση οι­κο­γε­νεια­κής επί­σκε­ψης στο πλαί­σιο των όρων ενός δια­ζυ­γί­ου ή η με­τα­φο­ρά παι­διών σε σχο­λείο. Αλλά, όλα αυτά προ­α­παι­τούν την έγκρι­ση και την άδεια της το­πι­κής, δη­μο­τι­κής και πε­ρι­φε­ρεια­κής αστυ­νο­μί­ας, που έχει επι­φορ­τι­στεί με το έργο της τή­ρη­σης των μέ­τρων στο νέο ιδιό­τυ­πο lockdown. Επι­προ­σθέ­τως η πε­ρι­φε­ρεια­κή κυ­βέρ­νη­ση Αγιού­σο έκλει­σε όλους τους δη­μό­σιους χώ­ρους συ­νά­θροι­σης και άθλη­σης όπως είναι τα πάρκα και οι πλα­τεί­ες, ενώ επέ­βα­λε συρ­ρί­κνω­ση της πλη­ρό­τη­τας σε μπαρ, εστια­τό­ρια και κα­τα­στή­μα­τα κατά 50% σε σχέση με τον μέ­γι­στο αριθ­μό κα­θι­σμέ­νων. Ταυ­τό­χρο­να όμως στους ίδιους δη­μό­σιους χώ­ρους δεν επι­τρέ­πε­ται η πα­ράλ­λη­λη πα­ρα­μο­νή άνω των 6 ατό­μων, όριο που ισχύ­ει και για οποια­δή­πο­τε άλλη δη­μό­σια ή ιδιω­τι­κή συ­νά­ντη­ση.

Το «αό­ρα­το» τεί­χος που ύψωσε η πε­ρι­φε­ρεια­κή κυ­βέρ­νη­ση του Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος προ­κά­λε­σε τις αντι­δρά­σεις των κα­τοί­κων και τη με­τα­φο­ρά πολ­λών, αστυ­νο­μι­κών δυ­νά­με­ων στην πε­ριο­χή. Τα πα­ρά­θυ­ρα και οι τοί­χοι στη Βα­γιέ­κας έχουν γε­μί­σει με συν­θή­μα­τα όπως «Λέμε ΟΧΙ στο τα­ξι­κό lockdown» ή «Πρώτα μας κα­τέ­στρε­ψαν τη ζωή, σή­με­ρα μας κλεί­νουν στα σπί­τια μας» – ας ση­μειω­θεί ότι η Βα­γιέ­κας έχει ένα από τα υψη­λό­τε­ρα πο­σο­στά ανερ­γί­ας στην Ισπα­νία (στα­τι­στι­κά, 18%, πραγ­μα­τι­κά, 35-40%). Για τους κα­τοί­κους της πε­ριο­χής όπως η 31χρο­νη νο­σο­κό­μα στο επάγ­γελ­μα, Μπε­θά­νια Πέρεζ «όλα γί­νο­νται επει­δή μας θε­ω­ρούν ηλί­θιους. Στα νο­σο­κο­μεία έχου­με μεί­νει ελά­χι­στοι νο­ση­λευ­τές και νο­ση­λεύ­τριες. Θέ­λουν, μεν να συ­νε­χί­σου­με να ερ­γα­ζό­μα­στε, και μά­λι­στα εντα­τι­κά, αλλά μετά μας απα­γο­ρεύ­ουν και κάθε δρα­στη­ριό­τη­τα ελεύ­θε­ρου χρό­νου. Χώρια τα μέτρα που τάχα πε­ριο­ρί­ζουν τον ιό. Πώς; Δεν θα κολ­λή­σου­με τον ιό στα βό­ρεια, αλλά μόνο στα νότια;». Ας ση­μειω­θεί ότι ακόμη και μετά την αύ­ξη­ση των κρε­βα­τιών νο­ση­λεί­ας για Covid-19 κατά 20.000 στο σύ­νο­λο της Μα­δρί­της, εκ των οποί­ων τα 5.000 είναι εντα­τι­κής θε­ρα­πεί­ας, μία στις πέντε κλί­νες είναι αυτή τη στιγ­μή κα­τει­λημ­μέ­νη από ασθε­νή με απο­τέ­λε­σμα τα νο­σο­κο­μεία και οι κλι­νι­κές να βρί­σκο­νται στα όρια τους. Σε ολό­κλη­ρη την Ισπα­νία και από τον πε­ρα­σμέ­νο Φε­βρουά­ριο, και πάντα σύμ­φω­να με τις επί­ση­μες κα­τα­γρα­φές, έχουν δια­πι­στω­θεί 671.468 ασθε­νείς του κο­ρω­νοϊ­ού και από αυ­τούς έχουν κα­τα­λή­ξει οι 30.633.

Το πεί­ρα­μα στη Βα­γιέ­κας και το τα­ξι­κό lockdown στη Μα­δρί­τη με το «αό­ρα­το» τεί­χος ανά­με­σα σε φτω­χούς και πλού­σιους έχει ήδη κάνει την εμ­φά­νι­ση του, όπως και οι σφο­δρές αντι­στά­σεις απέ­να­ντι του. Διό­λου τυ­χαία, πρώ­τος μι­μη­τής του στην Ευ­ρώ­πη θέλει να είναι ο πρω­θυ­πουρ­γός της Ελ­λά­δας, Κυ­ριά­κος Μη­τσο­τά­κης. Η Δεξιά στη Μα­δρί­τη και την Ελ­λά­δα δεν ξεχνά τι ση­μαί­νει Δεξιά.

//rproject.gr/

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.