Τα ΜΕΘυσμένα ψέματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Τα ΜΕΘυσμένα ψέματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη

  • |

Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα, για τις ΜΕΘ και το σύστημα υγείας στην Ελλάδα θα κοστίσουν ζωές – και ο ΣΥΡΙΖΑ/Τσιπρική Συμπαιγνία βρίσκεται στον δικό του κόσμο.

Νωρίς το με­ση­μέ­ρι της 23ης  Σε­πτεμ­βρί­ου, ένα ρε­πορ­τάζ του ια­τρι­κού συ­ντά­κτη, Γιάν­νη Δε­βε­τζό­γλου έκανε την εμ­φά­νι­ση του στο σάιτ, protagon που έχει και δια­τη­ρεί τη γνω­στή, φι­λο­κυ­βερ­νη­τι­κή γραμ­μή. Το ρε­πορ­τάζ κα­τέ­γρα­φε τις τε­λευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις σχε­τι­κά με την ίδρυ­ση νέων ΜΕΘ στην Ατ­τι­κή που βρί­σκε­ται στα πρό­θυ­ρα ενός νέου (όχι και τόσο ανα­πό­φευ­κτου) λο­κντά­ουν και ο αρ­χι­κός τί­τλος ήταν ελά­χι­στα φι­λο­κυ­βερ­νη­τι­κός, αλλά από­λυ­τα ται­ρια­στός και με τις συν­θή­κες, και με το πε­ριε­χό­με­νο του ρε­πορ­τάζ, και με την κυ­βερ­νη­τι­κή ου­σια­στι­κά αντι­πο­λι­τι­κή στάση και δια­χεί­ρι­ση των πραγ­μά­των στην παν­δη­μία – «Στο παρά πέντε τρέ­χουν για να φτιά­ξουν νέες ΜΕΘ-Covid». 

Γιάννης Νικολόπουλος

Το «θαύμα» κρά­τη­σε ελά­χι­στα δευ­τε­ρό­λε­πτα. Ο κρου­στι­κός, «πια­σά­ρι­κος» και από­λυ­τα σω­στός, αρ­χι­κός τί­τλος με τις αντι­κυ­βερ­νη­τι­κές αιχ­μές άλ­λα­ξε και απέ­κτη­σε πιο ήπιες και ελά­χι­στα αιχ­μη­ρές για την κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη δια­στά­σεις – «Αγώ­νας δρό­μου για να φτιά­ξουν νέες ΜΕΘ-Covid». Πα­ρε­μπι­πτό­ντως ο ορ­θό­τε­ρος, αρ­χι­κός τί­τλος θα ήταν «Στο και πέντε τρέ­χουν για να φτιά­ξουν νέες ΜΕΘ-Covid». Αλλά ο επι­κε­φα­λής και ιδιο­κτή­της του protagon, πα­λιός διευ­θυ­ντής του ΒΗ­ΜΑ­ΤΟΣ στον ΔΟΛ, Χρή­στος Μεμής θα έβρι­σκε τον τίτλο αυτόν, μάλ­λον «υπερ­βο­λι­κά» επι­θε­τι­κό και αντι­κυ­βερ­νη­τι­κό. Και θα τον άλ­λα­ζε, όπως άλ­λα­ξε προ­φα­νώς ο ίδιος, και τον προη­γού­με­νο.

Όπως και αν έχει, ακόμη και αν εκ πα­ρα­δρο­μής ή εξαι­τί­ας υπερ­βάλ­λο­ντος ζήλου του «υλα­τζή» στο protagon δια­τυ­πώ­θη­κε ο αρ­χι­κός και «σω­ραί­ος» τί­τλος, το φι­λο­κυ­βερ­νη­τι­κό σάιτ έγρα­ψε αρ­χι­κώς έστω και «κατά λάθος», την αλή­θεια (και μετά, την εξα­φά­νι­σε, αλλά έχουν γνώση οι φύ­λα­κες του δια­δι­κτύ­ου…) – η κυ­βέρ­νη­ση Μη­τσο­τά­κη, η ομάδα των α(χ)ρί­στων που συ­ντο­νί­ζει ο προ­πο­νη­τής Μω­υ­σής, τρέ­χει και δεν φτά­νει για να φτιά­ξει νέες ΜΕΘ-Covid. Σή­με­ρα. Τώρα. Στο και πέντε της παν­δη­μί­ας που ανα­ζω­πυ­ρώ­θη­κε όπως ανα­ζω­πυ­ρώ­θη­κε μέσα στο κα­λο­καί­ρι. Αν βέ­βαια είχαν σβη­στεί όλες οι εστί­ες της νω­ρί­τε­ρα. Που δεν είχαν σβη­στεί. Όπως απο­δει­κνύ­ε­ται στην τα­ξι­κά φορ­τι­σμέ­νη πε­ρί­πτω­ση του δήμου της Κη­φι­σιάς. Ή στο λο­κντά­ουν «με­ρι­κών ημε­ρών» στον Εχίνο της Ξάν­θης, τον Μάιο. Αλλά αυτά θα τα ξα­να­πού­με σε άλλο κεί­με­νο. Άλλη στιγ­μή. Όταν θα κά­νου­με έναν δια­φο­ρε­τι­κό απο­λο­γι­σμό της παν­δη­μί­ας στην Ελ­λά­δα.

Το ζή­τη­μα σή­με­ρα είναι οι ΜΕΘ και για την ακρί­βεια οι ΜΕΘ που προ­ο­ρί­ζο­νται για τους κο­βι­ντο­πα­θείς βα­ριάς μορ­φής.

Κα­ταρ­χάς όλοι δια­πι­στώ­νουν πλέον, ακόμη και «εκ πα­ρα­δρο­μής» οι φι­λο­κυ­βερ­νη­τι­κοί στα ΜΜΕ, ότι στην Ελ­λά­δα η δεξιά των α(χ)ρί­στων δεν γνω­ρί­ζει τι ποιεί η ψευ­δο­α­ρι­στε­ρά των α(χ)ρί­στων. Και δεν ανα­φέ­ρο­μαι στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ/Τσι­πρι­κή Συ­μπαι­γνία, του­λά­χι­στον έως αυτό το ση­μείο. Ανα­φέ­ρο­μαι στην κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ και των με­τα­γρα­φών της, κυ­ρί­ως από το ση­μι­τι­κό ΠΑΣΟΚ.

Πόσες είναι οι πραγ­μα­τι­κές κλί­νες ΜΕΘ για κο­βι­ντο­πα­θείς στην Ελ­λά­δα και ει­δι­κά στην Ατ­τι­κή; Ό,τι θέλει κα­τα­γρά­φει και ανα­φέ­ρει ο κα­θέ­νας – άλ­λους αριθ­μούς δη­μο­σιεύ­ει η ΠΟ­Ε­ΔΗΝ, άλ­λους, η ΕΙΝΑΠ, άλ­λους, η Εται­ρεία Εντα­τι­κής Θε­ρα­πεί­ας, εντε­λώς άλ­λους, αλί­μο­νο, ανα­κοι­νώ­νει το υπουρ­γείο Υγεί­ας και η κυ­βέρ­νη­ση. Μύλος. Τόσο απλά. Πάρ’ το αυγό και κού­ρε­ψ’ το. Υπάρ­χει κά­ποιος που να μπο­ρεί να ανα­φέ­ρει με ακρί­βεια και πλη­ρό­τη­τα πόσες είναι, πού βρί­σκο­νται και πόσες είναι δια­θέ­σι­μες ή κα­τει­λημ­μέ­νες, οι ΜΕΘ που προ­ο­ρί­ζο­νται για τους βαριά ασθε­νείς της covid-19; Μάλ­λον όχι. Επο­μέ­νως, μπά­χα­λο. Και καλά σα­ρά­ντα. Πά­ντως στη συ­γκυ­ρία, τη με­γα­λύ­τε­ρη αξιο­πι­στία έχουν οι αυ­θε­ντι­κές και επί των επάλ­ξε­ων δια­πι­στώ­σεις των για­τρών και του προ­σω­πι­κού του ΕΣΥ.

Στο ίδιο πνεύ­μα, ο υφυ­πουρ­γός Υγεί­ας, Βα­σί­λης Κο­ντο­ζα­μά­νης υπο­σχό­ταν χθες 40-42 νέες κλί­νες ΜΕΘ για κο­βι­ντο­πα­θείς κάθε μήνα έως τον Δε­κέμ­βριο. Αλλά, ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυ­ριά­κος Κων­στα­ντί­νου Μη­τσο­τά­κης είχε υπο­σχε­θεί 1.200 νέες ΜΕΘ έως την 31η Δε­κεμ­βρί­ου μι­λώ­ντας στο πα­νη­γυ­ρι­τζί­δι­κο κο­βι­ντο­πα­θές υπο­κα­τά­στα­το της ΔΕΘ στη Σα­λο­νί­κη. Σα­ρά­ντα-σα­ρά­ντα δύο ΜΕΘ τον μήνα έως τον Δε­κέμ­βριο δεν μας βγά­ζουν στο σύ­νο­λο, 1.200 ΜΕΘ έως τις 31 Δε­κεμ­βρί­ου.

Κά­ποιοι στην κυ­βέρ­νη­ση έχουν μαύρα με­σά­νυ­χτα από μα­θη­μα­τι­κά, από ορ­γά­νω­ση, από τις πραγ­μα­τι­κές κα επι­τα­κτι­κές ανά­γκες που έχει ήδη θέσει η παν­δη­μία, από τα πάντα, όλα όπως θα έλεγε και ο συγ­χω­ρε­μέ­νος ο Αλέ­φα­ντος. Η κου­στω­δία α(χ)ρί­στων που συ­νο­δεύ­ει τον Μωυσή είναι για τα μπάζα – και ο πρω­θυ­πουρ­γι­κός φελ­λός, για τον κά­λα­θο των αχρή­στων.

Αυτό το μα­θη­μα­τι­κό πα­ρά­δο­ξο, ο υφυ­πουρ­γός να επι­μέ­νει ότι κάθε μήνα θα προ­σθέ­τουν 40-42 ΜΕΘ, ο πρω­θυ­πουρ­γός να έχει τάξει, 1.200, μου θύ­μι­σε μια φο­βε­ρή πα­ρα­δο­ξο­λο­γία του πα­τρός Μη­τσο­τά­κη, του Κων­στα­ντί­νου του μπου­ντα­λά, όπως τον έλεγε ο εκ­δό­της της «Ελευ­θε­ρί­ας», Πάνος Κόκ­κας, ο οποί­ος ως πρω­θυ­πουρ­γός το 1991,το 1992, κάπου εκεί, είχε υπο­σχε­θεί και είχε δια­τυ­πώ­σει την πο­λι­τι­κή (και οι­κο­νο­μι­κή) άποψη ότι αυ­ξή­σεις μι­σθών για υπαλ­λή­λους στον δη­μό­σιο και τον ιδιω­τι­κό τομέα της τάξης του 0% για δύο χρό­νια, θα έφερ­ναν άθροι­σμα 14% την Πρω­το­χρο­νιά του 1993! 0+0=14% όπως έγρα­φε τότε ο αντι­κυ­βερ­νη­τι­κός Τύπος. Απί­θα­να πράγ­μα­τα. Και τότε, και τώρα.

Πό­δι-πό­δι πάει τον μπα­μπά­κα του, ο Κού­λης. Το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά. Σα­ρά­ντα ΜΕΘ κάθε μήνα έως τον Δε­κέμ­βριο, θα έχουν άθροι­σμα, 1.200 ΜΕΘ την 1η Ια­νουα­ρί­ου 2021. Οι άν­θρω­ποι, οι ά(χ)ρι­στοι που­λά­νε τρέλα, δεν εξη­γεί­ται δια­φο­ρε­τι­κά.

Στο ίδιο πνεύ­μα αντι­πο­λι­τευ­τι­κής πα­ρα­δο­ξο­λο­γί­ας, κι­νεί­ται και ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ/Τσι­πρι­κή Συ­μπαι­γνία (ή, Κο­μπα­νία). Βγαί­νει ο νέος εκ­πρό­σω­πος Τύπου, Νάσος Ηλιό­που­λος και προ­σπα­θώ­ντας ανε­πι­τυ­χώς να κάνει «σκλη­ρή» και από τα εν­σω­μα­τω­μέ­να αρι­στε­ρά, αντι­πο­λί­τευ­ση στον Μη­τσο­τά­κη, ζητά, λέει, επί­τα­ξη των ιδιω­τι­κών κλι­νών ΜΕΘ. Μά­λι­στα…

Κρί­νουν στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ/ Τσι­πρι­κή Συ­μπαι­γνία (ή, Κο­μπα­νία), ότι μόνο τα κρε­βά­τια ΜΕΘ πρέ­πει να επι­τα­χθούν από τον ιδιω­τι­κό τομέα; Η πολλή στρο­φή στον ρε­α­λι­σμό, την ευ­θύ­νη και τη Σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τία είναι σαν το τά­κα-τά­κα. Σε βγά­ζει στη σέ­ντρα στο τέλος και σε εκ­θέ­τει ανε­πα­νόρ­θω­τα. Για να το θέ­σου­με ήπια. Αλή­θεια, ποιος πο­λι­τι­κός φω­στή­ρας της ΕΠΕ­ΚΕ­ΠΕ­ΚΕ (πώς τη λένε!;) Υγεί­ας πα­ρέ­συ­ρε τον Ηλιό­που­λο και τον έβαλε να ζη­τή­σει απλώς επί­τα­ξη μόνο (ΜΌΝΟ!) των κρε­βα­τιών ΜΕΘ από τον ιδιω­τι­κό τομέα;  Ο Ξαν­θός; Ο Πο­λά­κης; Ο Φλα­μπου­ρά­ρης που έχει και οι­κο­γε­νεια­κώ δι­καίω πα­ρεμ­βα­τι­κό ρόλο στα της υγεί­ας;

Επί­τα­ξη πρέ­πει να γίνει στο σύ­νο­λο του ιδιω­τι­κού τομέα. Στο σύ­νο­λο. Ακόμη και στους για­τρούς που δια­θέ­τουν ιδιω­τι­κό ια­τρείο. Τους ελευ­θε­ρο­ε­παγ­γελ­μα­τί­ες. Όπως ήταν ο Πο­λά­κης πάλαι ποτέ. Όχι μόνο στις ΜΕΘ. Κα­νο­νι­κά, δεν θα έπρε­πε να μι­λά­με για επί­τα­ξη, αλλά για κα­νο­νι­κή επι­στρά­τευ­ση. Όλων των δια­θέ­σι­μων υγειο­νο­μι­κών δυ­νά­με­ων – από τα φοι­τη­τι­κά αμ­φι­θέ­α­τρα μέχρι τα ιδιω­τι­κά νο­σο­κο­μεία. Εκτός κι αν πι­στεύ­ουν ορι­σμέ­νοι ότι θα έχουν την «πο­λυ­τέ­λεια» να τρώνε πα­σα­τέ­μπο στα ια­τρεία τους, ανε­νό­χλη­τοι, πε­ρι­μέ­νο­ντας να γδά­ρουν τους άρ­ρω­στους πε­λά­τες τους, την ώρα που οι (ευ­συ­νεί­δη­τοι, το το­νί­ζω) για­τροί του ΕΣΥ θα πέ­φτουν σαν τα κο­τό­που­λα από την κό­πω­ση και την εξά­ντλη­ση. Οι πραγ­μα­τι­κοί για­τροί του ΕΣΥ, όχι πε­ρι­πτώ­σεις τύπου νε­ο­δη­μο­κρά­τισ­σας πνευ­μο­νο­λό­γου, διευ­θύ­ντριας στο «Σω­τη­ρία», υπο­ψή­φιας βου­λευ­τί­νας και προ­έ­δρου του ΚΕΣΥ, Μίνας Γκά­γκα, που έλεγε κάτι απί­στευ­τες αρ­λού­μπες την πε­ρα­σμέ­νη Κυ­ρια­κή σε φι­λο­κυ­βερ­νη­τι­κό ΜΜΕ – όχι το protagon, το ρα­διό­φω­νο του ΘΕ­ΜΑ­ΤΟΣ.

Τέλος, τα πα­ρά­δο­ξα της ελ­λη­νι­κής πε­ρί­πτω­σης μέσα στον κυ­κλώ­να της παν­δη­μί­ας ολο­κλη­ρώ­νο­νται με το συ­μπέ­ρα­σμα ότι κάθε από­πει­ρα ενί­σχυ­σης της «κο­ρυ­φής» του συ­στή­μα­τος υγεί­ας, των ΜΕΘ, δη­λα­δή, μπο­ρεί να μη ση­μαί­νει ταυ­τό­χρο­νη ισχυ­ρο­ποί­η­ση και ανά­πτυ­ξη των νο­σο­κο­μεί­ων ανα­φο­ράς. Αλλού θα είναι τα νο­σο­κο­μεία ανα­φο­ράς που βα­ρά­νε ήδη διά­λυ­ση («Σω­τη­ρία», «Ευαγ­γε­λι­σμός», Γε­νι­κό Κρα­τι­κό Νί­καιας) λόγω της κυ­βερ­νη­τι­κής εγκλη­μα­τι­κής αδια­φο­ρί­ας και ολι­γω­ρί­ας και αλλού  θα είναι οι νέες ΜΕΘ για κο­βι­ντο­πα­θείς; Κάτι τέ­τοιο βγαί­νει ως συ­μπέ­ρα­σμα από τις ήξεις-αφή­ξεις δια­τυ­πώ­σεις κυ­βερ­νη­τι­κών πα­ρα­γό­ντων. Μάλ­λον κά­ποιον λάκκο έχει η φάβα. Λάκκο υπερ­κο­στο­λό­γη­σης υπη­ρε­σιών και ΣΔΙΤ στις κλί­νες ΜΕΘ και ΜΑΦ. Κάτι μου λέει ότι αντί να επι­τά­ξει η κυ­βέρ­νη­ση, τα ιδιω­τι­κά νο­σο­κο­μεία, οι δω­ρη­τές (;) εφο­πλι­στές και βιο­μή­χα­νοι θα επι­τά­ξουν τα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία ανα­φο­ράς και θα θέ­τουν όρους και προ­ϋ­πο­θέ­σεις δια­λο­γής των πε­ρι­στα­τι­κών που θα κα­τα­λή­γουν στις «δω­ρι­σμέ­νες» ΜΕΘ.

Σαν πολλά και επι­κίν­δυ­να μα­ζεύ­τη­καν, ψεύ­τι­κα και με­γά­λα, τα λόγια της κυ­βέρ­νη­σης, τα εύ­κο­λα και εκτός τόπου και χρό­νου, λόγια της αντι­πο­λί­τευ­σης και τα «ΜΕ­Θυ­σμέ­να» λόγια του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας και των «δω­ρη­τών» των κρε­βα­τιών εντα­τι­κής θε­ρα­πεί­ας.

s://rproject.gr/

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.