Οι νέες «υγειονομικές βόμβες»

Οι νέες «υγειονομικές βόμβες»

  • |

Πρωταπριλιά του 2012. Λοβέρδος, Χρυσοχοΐδης και Οικονόμου εξαγγέλλουν την καμπάνια ενάντια στην «υγειονομική βόμβα» της υπερσυσσώρευσης μεταναστών σε ορισμένες περιοχές της Αθήνας

Ο δρό­μος για τον φα­σι­σμό είναι συ­νή­θως στρω­μέ­νος με άσχε­τες πο­λι­τι­κές προ­θέ­σεις. Κι απ’ ό,τι φαί­νε­ται, η πο­λι­τι­κή μας ηγε­σία είτε δεν έμαθε τί­πο­τα από τα δι­δάγ­μα­τα της τε­λευ­ταί­ας δε­κα­ε­τί­ας είτε τα αφο­μοί­ω­σε δη­μιουρ­γι­κά προς άκρως ανη­συ­χη­τι­κή κα­τεύ­θυν­ση.

Τάσος Κωστόπουλος

Το δια­πι­στώ­νου­με τού­τες τις μέρες με τη συ­στη­μα­τι­κή προ­σπά­θεια της κυ­βέρ­νη­σης και των προ­πα­γαν­δι­στι­κών δι­κτύ­ων της να επιρ­ρί­ψουν την ευ­θύ­νη για το δεύ­τε­ρο κύμα του κο­ρο­νοϊ­ού στη νε­ο­λαία και -κυ­ρί­ως- στους ξέ­νους με­τα­νά­στες.

Το μο­ντέ­λο του 2012
Την άνοι­ξη του 2012, λίγο πριν από τις πρώ­τες με­τα­μνη­μο­νια­κές εκλο­γές, τα υπουρ­γεία Υγεί­ας και «Προ­στα­σί­ας του Πο­λί­τη» εξα­πέ­λυ­σαν επι­κοι­νω­νια­κή κα­μπά­νια για την «υγειο­νο­μι­κή βόμβα» των με­τα­να­στών που συ­νω­στί­ζο­νταν σε πο­λυ­κα­τοι­κί­ες του αθη­ναϊ­κού κέ­ντρου. Το εναρ­κτή­ριο λά­κτι­σμα δό­θη­κε ανή­με­ρα Πρω­τα­πρι­λιά, με συ­νέ­ντευ­ξη Τύπου των υπουρ­γών Χρυ­σο­χο­ΐ­δη, Λο­βέρ­δου και του υφυ­πουρ­γού Λευ­τέ­ρη Οι­κο­νό­μου.

Ακο­λού­θη­σαν ει­σβο­λές της ΕΛ.ΑΣ. με υγειο­νο­μι­κά και τη­λε­ο­πτι­κά συ­νερ­γεία σε δια­με­ρί­σμα­τα με­τα­να­στών, μα­ζι­κές συλ­λή­ψεις και νέες δη­λώ­σεις Χρυ­σο­χο­ΐ­δη (24/4): «Εχου­με απο­φα­σί­σει να αντι­με­τω­πί­σου­με δυ­να­μι­κά και απο­τε­λε­σμα­τι­κά το ζή­τη­μα της πα­ρά­νο­μης με­τα­νά­στευ­σης με όλες μας τις δυ­νά­μεις και σε όλες του τις δια­στά­σεις. Δια­χει­ρι­ζό­μα­στε μια αν­θρω­πι­στι­κή κρίση με επι­κίν­δυ­νες πα­ρε­νέρ­γειες για τη δη­μό­σια ασφά­λεια και τη δη­μό­σια υγεία. […] Χι­λιά­δες άν­θρω­ποι που συρ­ρέ­ουν στην Ελ­λά­δα, κυ­κλο­φο­ρούν στους δρό­μους χωρίς να έχουν τα απα­ραί­τη­τα πι­στο­ποι­η­τι­κά υγεί­ας. Προ­έρ­χο­νται από χώρες που συ­νή­θως έχουν λοι­μώ­δεις ασθέ­νειες, οι οποί­ες με­τα­δί­δο­νται σε όποιον έρ­χε­ται σε επαφή μαζί τους. […] Υπάρ­χουν φαι­νό­με­να, όπου μέ­νουν μα­ζι­κά πα­ρά­νο­μοι με­τα­νά­στες, 30 και 50 άν­θρω­ποι σε ένα χώρο από 50 έως 100 τε­τρα­γω­νι­κά. Σε άθλιες συν­θή­κες που προ­σβάλ­λουν τον αν­θρω­πι­σμό μας και την ηθική μας. Στις ίδιες πο­λυ­κα­τοι­κί­ες μέ­νουν οι­κο­γέ­νειες Ελ­λή­νων ή με­τα­να­στών, που κιν­δυ­νεύ­ουν κυ­ριο­λε­κτι­κά από αυτήν την υγειο­νο­μι­κή βόμβα. Δεν υπάρ­χουν πε­ρι­θώ­ρια για ανα­βο­λές και κα­θυ­στε­ρή­σεις. Απει­λεί­ται η κοι­νω­νι­κή ει­ρή­νη, απει­λεί­ται η δη­μό­σια υγεία».

Η κο­ρύ­φω­ση ήρθε με τον τρα­γι­κό δια­συρ­μό δώ­δε­κα ορο­θε­τι­κών γυ­ναι­κών, δέκα από τις οποί­ες απο­δεί­χτη­καν τε­λι­κά Ελ­λη­νί­δες, στο πλαί­σιο της κα­μπά­νιας υπουρ­γών και ΚΕ­ΕΛ­ΠΝΟ (νυν ΕΟΔΥ) κατά της «ει­σα­γό­με­νης πορ­νεί­ας».

Μι­λώ­ντας στον «ΣΚΑΪ» (2/5), ο Λο­βέρ­δος υπε­ρα­σπί­στη­κε τον δια­συρ­μό σαν μέ­θο­δο προ­στα­σί­ας της κοι­νω­νί­ας από «κα­κουρ­γη­μα­τι­κές ενέρ­γειες», ισχυ­ρί­στη­κε πως οι το­ξι­κο­μα­νείς «κολ­λά­νε επί­τη­δες AIDS για να μπουν σε μη­χα­νι­σμούς προ­στα­σί­ας» κι επα­νέ­λα­βε την πε­ρί­φη­μη ανά­λυ­σή του (15/12/2011), σύμ­φω­να με την οποία το AIDS με­τα­δί­δε­ται «από την πα­ρά­νο­μη με­τα­νά­στρια στον Ελ­λη­να πε­λά­τη, στην ελ­λη­νι­κή οι­κο­γέ­νεια».

Τα πε­ρισ­σό­τε­ρα ΜΜΕ όχι μόνο δεν αμ­φι­σβή­τη­σαν, αλλά διό­γκω­σαν ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρο το αν­θρω­πο­φά­γο μή­νυ­μα: «Αυτό που έπρε­πε να έχει γίνει εδώ και 15 χρό­νια, έγινε υπο­κρι­τι­κά σε λι­γό­τε­ρο από τρεις μέρες», απο­φάν­θη­κε λ.χ. η «Δη­μο­κρα­τία» (2/5), διά χει­ρός Στέ­φα­νου Χίου.

Οφθαλ­μο­φα­νής στό­χος των υπουρ­γών ήταν να δια­σκε­δά­σουν τη διά­χυ­τη δυ­σφο­ρία για την πο­λι­τι­κή των μνη­μο­νί­ων, πα­ρο­χε­τεύ­ο­ντάς την ενά­ντια σε βο­λι­κούς απο­διο­πο­μπαί­ους τρά­γους. Τε­λι­κά, δεν έσω­σαν βέ­βαια το ΠΑΣΟΚ, που στις εκλο­γές της 6ης Μαΐου κα­τα­πο­ντί­στη­κε από το 43,9% στο 13,2%. Φού­ντω­σαν όμως την ξε­νο­φο­βία, με τε­λι­κό απο­τέ­λε­σμα τη στρο­φή μιας με­ρί­δας του εκλο­γι­κού σώ­μα­τος στη Χρυσή Αυγή, ως αυ­θε­ντι­κή εκ­πρό­σω­πο της ελ­λη­νό­ψυ­χης αν­θρω­πο­φα­γί­ας.

Οκτώ χρό­νια μετά
Στο ίδιο μήκος κύ­μα­τος κι­νεί­ται σή­με­ρα η προ­σπά­θεια της κυ­βέρ­νη­σης και των ΜΜΕ της να δια­σκε­δά­σουν τη διά­χυ­τη δυ­σα­ρέ­σκεια για την άθλια δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας μετά την «έξοδο» του πε­ρα­σμέ­νου Μαΐου από την κα­ρα­ντί­να και τις κοι­νω­νι­κές επι­πτώ­σεις της. Τον πα­νι­κό των κυ­βερ­νώ­ντων μετά τις πρώ­τες δη­μο­σκο­πή­σεις δια­δέ­χτη­κε η κα­μπά­νια στο­χο­ποί­η­σης των με­τα­να­στών που κα­τοι­κούν στις «επι­δη­μιο­λο­γι­κά επι­βα­ρη­μέ­νες» συ­νοι­κί­ες του κέ­ντρου, σαν υπεύ­θυ­νων για το «δεύ­τε­ρο κύμα».

Μπο­ρεί ο κο­ρο­νο­ϊ­ός να μας ήρθε μέσω Αμε­ρι­κα­νι­κού Κο­λε­γί­ου, επι­δεί­ξε­ων υψη­λής ρα­πτι­κής στο Μι­λά­νο και θρη­σκευό­με­νων προ­σκυ­νη­τών στους Αγί­ους Τό­πους, να επα­νέ­καμ­ψε δε χάρη στους «δειγ­μα­το­λη­πτι­κούς» (μόνο) ελέγ­χους των πο­λυ­πό­θη­των του­ρι­στών εξ Εσπε­ρί­ας· οι πο­λι­τι­κές ανά­γκες της κυ­βέρ­νη­σης υπα­γο­ρεύ­ουν όμως την έγκαι­ρη πα­ρο­χέ­τευ­ση της ανα­δυό­με­νης οργής σε πο­λι­τι­κά βο­λι­κές εκ­δο­χές εσω­τε­ρι­κού εχθρού.

Στην «ανεύ­θυ­νη» νε­ο­λαία, κατ’ αρχάς -που «δεν κολ­λά­ει» όταν στοι­βά­ζε­ται σε αί­θου­σες των 25 ατό­μων, αλλά απο­τε­λεί δη­μό­σιο κίν­δυ­νο όταν ξα­να­βρί­σκε­ται στα πάρκα με μπί­ρες από το πε­ρί­πτε­ρο. Κυ­ρί­ως, όμως, στους πιο αδύ­να­μους: τους με­τα­νά­στες, που όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρο υπο­δει­κνύ­ο­νται ως υπαί­τιοι της εξά­πλω­σης του ιού στο κέ­ντρο της πρω­τεύ­ου­σας. Με μι­σό­λο­γα από τα επί­ση­μα χείλη, απρο­κά­λυ­πτα από ΜΜΕ και ει­δη­σε­ο­γρα­φι­κά πόρ­ταλ.

Μπρο­στά­ρη­δες σ’ αυτόν τον επι­κοι­νω­νια­κό πό­λε­μο δεν είναι μόνο πα­ρα­δο­σια­κοί ρα­τσι­στές, αλλά και φι­λε­λεύ­θε­ροι συ­νο­δοι­πό­ροι. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό δείγ­μα, το ολο­σέ­λι­δο άρθρο του Ηλία Κα­νέλ­λη στα «Νέα» (15/9) με τον εύ­γλωτ­το τίτλο «Ο κο­ρω­νο­ϊ­ός και οι ξένοι», που δεν αφο­ρού­σε φυ­σι­κά τους του­ρί­στες από τη Βρε­τα­νία ή τη Σου­η­δία: «Δεν το συ­ζη­τά­με συχνά επει­δή είναι θέμα τα­μπού για τους ρέ­κτες της πο­λι­τι­κής ορ­θό­τη­τας, αλλά αξί­ζει να μας απα­σχο­λή­σει – και πρω­τί­στως χρειά­ζε­ται να απα­σχο­λή­σει το κρά­τος: οι με­τα­νά­στες στην Ελ­λά­δα, είτε λόγω της πί­ε­σης που υφί­στα­νται είτε διότι δεν προ­σέ­χουν, συ­νι­στούν ακόμα μια εστία ανα­πα­ρα­γω­γής και διά­δο­σης της παν­δη­μί­ας».

Τη ρη­ξι­κέ­λευ­θη αυτή απο­κά­λυ­ψη επι­σφρά­γι­σε η αλ­λη­λεγ­γύη του συ­ντά­κτη προς τους «πε­ριοί­κους» της πλα­τεί­ας Βι­κτω­ρί­ας, που «εύ­κο­λα απο­κλή­θη­καν από δια­χει­ρι­στές του επα­να­στα­τι­κού λυ­ρι­σμού ρα­τσι­στές και φα­σί­στες» επει­δή «ζη­τού­σαν από το κρά­τος να τους προ­στα­τεύ­σει από την υγειο­νο­μι­κή βόμβα» των ανε­ξέ­λεγ­κτων με­τα­να­στών.

Για τη συλ­λο­γή των «απο­δει­κτι­κών» στοι­χεί­ων που τρο­φο­δο­τούν την κα­μπά­νια, κα­θο­ρι­στι­κή είναι φυ­σι­κά η τα­ξι­κή με­ρο­λη­ψία του αρ­μό­διου μη­χα­νι­σμού. Οταν τα μπλό­κα του ΕΟΔΥ (τέως ΚΕ­ΕΛ­ΠΝΟ) γί­νο­νται στο­χευ­μέ­να σε πε­ριο­χές όπως η Κυ­ψέ­λη και τα Πα­τή­σια, επό­με­νο είναι αυτές να βρε­θούν στην κο­ρυ­φή της «επι­κιν­δυ­νό­τη­τας». Μάλ­λον απί­θα­νο, βέ­βαια, να εκ­δρά­μουν στην Εκάλη, το Παλιό Ψυ­χι­κό ή το Κο­λω­νά­κι· στα επώ­νυ­μα σχο­λεία της «ελίτ», τα σχε­τι­κά κρού­σμα­τα απο­σιω­πώ­νται, άλ­λω­στε, με τη συ­νή­θη σ’ αυτές τις πε­ρι­πτώ­σεις δια­κρι­τι­κό­τη­τα.

Μια πτυχή αυτής της με­ρο­λη­ψί­ας επι­βε­βαιώ­νε­ται πάλι από τα στοι­χεία που δη­μο­σιο­ποί­η­σε την πε­ρα­σμέ­νη Τρίτη ο Νίκος Χαρ­δα­λιάς: ενώ στα χερ­σαία σύ­νο­ρα έχει ελεγ­χθεί από την 1η Ιου­λί­ου ένας στους 4,2 ει­σερ­χό­με­νους (112.147 στους 470.197), στα αε­ρο­δρό­μια το αντί­στοι­χο πο­σο­στό ήταν μόλις ένας στους 8,54 (430.186 στους 3.673.859) – κι αυτό, παρ’ όλο που οι χώρες προ­έ­λευ­σης των αε­ρο­με­τα­φε­ρο­μέ­νων ήταν πολύ πιο «επι­βα­ρη­μέ­νες επι­δη­μιο­λο­γι­κά» από τη βαλ­κα­νι­κή γει­το­νιά μας.

Πολύ αμ­φί­βο­λο βέ­βαια αν οι εγ­χώ­ριοι ναζί, αυ­το­ε­ξευ­τε­λι­σμέ­νοι και πο­λυ­δια­σπα­σμέ­νοι, είναι σε θέση να καρ­πω­θούν και τούτη τη φορά την κα­τευ­θυ­νό­με­νη με­τα­να­στο­φο­βία. Αργά ή γρή­γο­ρα, αυτή η τε­λευ­ταία θα βρει πά­ντως πο­λι­τι­κή έκ­φρα­ση. Ποιος ξέρει; Ισως οι κυ­βερ­νώ­ντες μας να έχουν κατά βάθος απο­φα­σί­σει να με­τα­τρα­πούν οι ίδιοι στη «σο­βα­ρή Χρυσή Αυγή», που κά­ποιοι απ’ αυ­τούς ανα­ζη­τού­σαν πα­λιό­τε­ρα δη­μο­σί­ως.

rproject.gr