Push back, διώξεις και ιστορίες «κατασκοπίας»

Push back, διώξεις και ιστορίες «κατασκοπίας»

  • |

Παράνομος ο κρατικός ρατσισμός, όχι η αλληλεγγύη!

Η συ­στη­μα­τι­κή από­κρυ­ψη των πα­ρά­νο­μων επα­να­προ­ω­θή­σε­ων προ­σφύ­γων από την Ελ­λά­δα στην Τουρ­κία, μέσω των χερ­σαί­ων και θα­λάσ­σιων συ­νό­ρων, πε­ρι­λαμ­βά­νει πλέον και δι­κα­στι­κές διώ­ξεις περί «εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης» και «κα­τα­σκο­πί­ας» ενά­ντια σε εκεί­νους που κα­ταγ­γέλ­λουν την εγκλη­μα­τι­κή πο­λι­τι­κή του ελ­λη­νι­κού κρά­τους. 

Σπύρος Αντωνίου

Μέλη τεσ­σά­ρων διε­θνών ορ­γα­νώ­σε­ων (35 τον αριθ­μό), με ση­μα­ντι­κό ρόλο στη διά­σω­ση προ­σφυ­γι­κών σκα­φών σε κίν­δυ­νο, αντι­με­τω­πί­ζουν κα­κουρ­γή­μα­τα «για διευ­κό­λυν­ση πα­ρά­τυ­πης ει­σό­δου προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών και για κα­τα­σκο­πία». Του­λά­χι­στον οι δύο ορ­γα­νώ­σεις, η «Watch The Med», που λει­τουρ­γεί το τη­λε­φω­νι­κό δί­κτυο ενη­μέ­ρω­σης «AlarmPhone» και η γερ­μα­νι­κή «Mare Liberum», που δια­τη­ρεί δύο σκάφη στο Αι­γαίο, είναι γνω­στές για τη συ­νει­σφο­ρά τους σε επι­χει­ρή­σεις διά­σω­σης και για τη δη­μο­σιο­ποί­η­ση πα­ρά­νο­μων επι­χει­ρή­σε­ων απο­τρο­πής και επα­να­προ­ώ­θη­σης του Λι­με­νι­κού.

Η επί­μο­νη ανά­δει­ξη πε­ρι­στα­τι­κών κα­τά­φο­ρης πα­ρα­βί­α­σης διε­θνών συμ­βά­σε­ων προ­στα­σί­ας των προ­σφύ­γων είναι σί­γου­ρο ότι απο­τέ­λε­σε τη βα­σι­κή αιτία για το «κυ­νή­γι μα­γισ­σών» από την ΕΛ.ΑΣ., κατά των διε­θνών ΜΚΟ. «Τα πραγ­μα­τι­κά εγκλή­μα­τα είναι οι επα­να­προ­ω­θή­σεις και οι πα­ρα­βιά­σεις των αν­θρω­πί­νων δι­καιω­μά­των από την ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση», ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή η μία από τις τέσ­σε­ρις ορ­γα­νώ­σεις που δια­χει­ρί­ζε­ται την εφαρ­μο­γή AlarmPhone:

«Πα­ρά­νο­μες επα­να­προ­ω­θή­σεις (push-backs), σκλη­ρές μορ­φές βίας όπως ξυ­λο­δαρ­μοί, λη­στεί­ες και πυ­ρο­βο­λι­σμοί, μη πα­ρο­χή βο­ή­θειας, εξα­να­γκα­σμός προ­σφύ­γων να επι­βι­βα­στούν σε σω­σί­βιες σχε­δί­ες και εγκα­τά­λει­ψή τους στη θά­λασ­σα. Είναι προ­φα­νές ότι αυτά τα εγκλή­μα­τα δια­πράτ­το­νται από φο­ρείς του ελ­λη­νι­κού κρά­τους. Δεν εί­μα­στε οι μόνοι μάρ­τυ­ρες αυτής της ανη­συ­χη­τι­κής εξέ­λι­ξης. Αρ­κε­τοί πα­ρά­γο­ντες έχουν εκ­θέ­σει δη­μό­σια αυτές τις πα­ρά­νο­μες ενέρ­γειες που δια­πρά­χθη­καν από την Ελ­λη­νι­κή Ακτο­φυ­λα­κή στη θά­λασ­σα και τη συ­νο­ριο­φυ­λα­κή στην ξηρά: η Ύπατη Αρ­μο­στεία του ΟΗΕ για τους Πρό­σφυ­γες, το Ελ­λη­νι­κό Συμ­βού­λιο για τους Πρό­σφυ­γες, η Διε­θνής Αμνη­στία, το Πα­ρα­τη­ρη­τή­ριο για τα Αν­θρώ­πι­να Δι­καιώ­μα­τα (Human Rights Watch) και άλλοι ορ­γα­νι­σμοί αν­θρω­πί­νων δι­καιω­μά­των, ΜΚΟ και μέσα ενη­μέ­ρω­σης (…)

Οι πα­ρα­βιά­σεις των αν­θρω­πί­νων δι­καιω­μά­των στο Αι­γαίο άγ­γι­ξαν νέα ύψη από τις αρχές Μαρ­τί­ου. Αυτή η κλι­μά­κω­ση των πα­ρα­βιά­σε­ων συ­νο­δεύ­τη­κε από κα­τα­στο­λή ενά­ντια σε ΜΚΟ και κάθε εί­δους δομές αλ­λη­λεγ­γύ­ης για πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες. Προ­φα­νώς το ελ­λη­νι­κό κρά­τος επι­θυ­μεί να εξα­φα­νί­σει τυχόν μάρ­τυ­ρες των εγκλη­μά­των κατά της αν­θρω­πό­τη­τας που δια­πράτ­τει σε κα­θη­με­ρι­νή βάση. Είναι σαφές ότι ενο­χλεί­ται από τη δρα­στη­ριό­τη­τά μας αν ανα­λο­γι­στού­με ότι φέτος μόνο, το Alarm Phone έχει πα­ρα­κο­λου­θή­σει και τεκ­μη­ριώ­σει πο­λυά­ριθ­μα πε­ρι­στα­τι­κά επα­να­προ­ω­θή­σε­ων και σο­βα­ρών πα­ρα­βιά­σε­ων αν­θρω­πί­νων δι­καιω­μά­των».

Είναι κοινό μυ­στι­κό ότι μέσα στο 2020, έχουν πολ­λα­πλα­σια­στεί οι πα­ρά­νο­μες επι­χει­ρή­σεις απο­τρο­πής των βαρ­κών που με­τα­φέ­ρουν πρό­σφυ­γες και σπρώ­χνο­νται πίσω στην Τουρ­κία (push back). Το ίδιο και απάν­θρω­πες πρα­κτι­κές των απα­γω­γών στον Έβρο, της βί­αι­ης αντι­με­τώ­πι­σης και επι­στρο­φής στην Τουρ­κία όσων κα­τα­φέ­ρουν να πα­τή­σουν ελ­λη­νι­κό έδα­φος ή να μπουν ελ­λη­νι­κά χω­ρι­κά ύδατα. Οι μαρ­τυ­ρί­ες προ­σφύ­γων και οι κα­ταγ­γε­λί­ες στα διε­θνή ΜΜΕ είναι δε­κά­δες. Τα με­γά­λα εγ­χώ­ρια ΜΜΕ, εναρ­μο­νι­σμέ­να πλή­ρως με την κυ­βερ­νη­τι­κή προ­πα­γάν­δα, εξα­κο­λου­θούν  να βα­φτί­ζουν τις κα­ταγ­γε­λί­ες αυτές «τουρ­κι­κά fake news».

Αν δεν προ­χω­ρούν πα­ρα­πέ­ρα, όπως πρό­σφα­τα η «Κα­θη­με­ρι­νή της Κυ­ρια­κής» (4.10), που είχε κε­ντρι­κό θέμα τη δια­βό­η­τη επι­χεί­ρη­ση «Αλ­κμή­νη» της ΕΥΠ, βάση της οποί­ας στή­θη­κε το κα­τη­γο­ρη­τή­ριο ενά­ντια στους ξέ­νους ακτι­βι­στές. Αν δια­βά­σει κά­ποιος το αστυ­νο­μι­κό ρε­πορ­τάζ στις εσω­τε­ρι­κές σε­λί­δες, δεν υπάρ­χει ούτε ένα στοι­χείο που να στοι­χειο­θε­τεί τα περί κυ­κλώ­μα­τος δια­κί­νη­σης αν­θρώ­πων ή την εμπλο­κή των (πα­ντα­χού πα­ρό­ντων δια­χρο­νι­κά…) τούρ­κων πρα­κτό­ρων. Αντί­θε­τα, από το ίδιο πάντα ρε­πορ­τάζ, μα­θαί­νου­με για κάτι ωραία «κόλπα» της ΕΥΠ με στρα­το­λο­γή­σεις αλ­λο­δα­πών που με­τέ­βη­σαν στη Σμύρ­νη της Τουρ­κί­ας και στη συ­νέ­χεια επι­βι­βά­στη­καν σε βάρκα με πρό­σφυ­γες και προ­ο­ρι­σμό τη Λέσβο. Συ­νε­πώς κά­ποιος άλλος θα έπρε­πε να ελέγ­χε­ται για κα­τα­σκο­πία. Στο ίδιο «απο­κα­λυ­πτι­κό» δη­μο­σί­ευ­μα, η αστεία προ­σπά­θεια να πα­ρου­σια­στούν οι δη­μο­σιεύ­σεις των ΜΚΟ στα social media ως από­δει­ξη «έκνο­μων» πρά­ξε­ων, κα­τα­λή­γει σε ομο­λο­γία ότι πρό­σφυ­γες εγκα­τα­λεί­πο­νται στην τύχη τους με­σο­πέ­λα­γα: «35 με­τα­νά­στες που το ελ­λη­νι­κό Λι­με­νι­κό έβαλε σε δια­σω­στι­κές σχε­δί­ες νότια της Λέ­σβου βρί­σκο­νται σε κίν­δυ­νο. Τη­λε­φω­νή­σα­με στην τουρ­κι­κή ακτο­φυ­λα­κή για να ζη­τή­σου­με βο­ή­θεια». Γιατί πα­ρά­νο­μο είναι να ανα­γκά­ζεις πρό­σφυ­γες σε κίν­δυ­νο να επι­βι­βα­στούν σε δια­σω­στι­κές σχε­δί­ες, όχι φυ­σι­κά η έκ­κλη­ση για βο­ή­θεια ή η δη­μο­σιο­ποί­η­ση του στίγ­μα­τος βαρ­κών με γυ­ναι­κό­παι­δα που μπο­ρεί να βου­λιά­ξουν.

Είναι προ­φα­νές ότι έχου­με να κά­νου­με με μια προ­κλη­τι­κή επι­χεί­ρη­ση ποι­νι­κο­ποί­η­σης της αλ­λη­λεγ­γύ­ης, μέσα από αβά­σι­μες κα­τη­γο­ρί­ες ενά­ντια σε αν­θρώ­πους που πραγ­μα­τι­κά σώ­ζουν ζωές. Κάθε φωνή που απο­κα­λύ­πτει τις ρα­τσι­στι­κές πρα­κτι­κές των ελ­λη­νι­κών αρχών πρέ­πει να κα­τα­στέλ­λε­ται, γιατί «λε­ρώ­νει» το φι­λο­ευ­ρω­παϊ­κό προ­φίλ της ΝΔ. Η κυ­βέρ­νη­ση όμως είναι που δια­φη­μί­ζει τα επι­τεύγ­μα­τά της στον τομέα απο­τρο­πής των προ­σφυ­γι­κών ροών, ικα­νο­ποιώ­ντας πα­ράλ­λη­λα και ένα ση­μα­ντι­κό με­ρί­διο της εκλο­γι­κής της πε­λα­τεί­ας. Όποιος υπεν­θυ­μί­ζει πώς επι­τυγ­χά­νε­ται αυτός ο στό­χος, αμέ­σως κα­τη­γο­ρεί­ται ως «πρά­κτο­ρας» του Ερ­ντο­γάν. Η αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, παρά τις ερω­τή­σεις στη βουλή για τις πα­ρά­νο­μες τα­κτι­κές, θα έπρε­πε να θυ­μά­ται ότι το κα­λο­καί­ρι του 2016, πα­ρό­μοιες κα­τη­γο­ρί­ες, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της κα­τα­σκο­πί­ας, είχαν φορ­τω­θεί και σε Ισπα­νούς δια­σώ­στες, που ευ­τυ­χώς αθω­ώ­θη­καν. Και όλοι γνω­ρί­ζουν ποιο κόμμα βρι­σκό­ταν τότε στην κυ­βέρ­νη­ση.

Ο κό­σμος της αλ­λη­λεγ­γύ­ης, το αντι­ρα­τσι­στι­κό κί­νη­μα και η Αρι­στε­ρά χρειά­ζε­ται να στα­θού­με ολό­θερ­μα στο πλευ­ρό όσων αντι­με­τω­πί­ζουν την κρα­τι­κή εκ­δι­κη­τι­κό­τη­τα. Αντί­πα­λος μας είναι η πο­λι­τι­κή των επα­να­προ­ω­θή­σε­ων και της απο­τρο­πής. Κάθε σιω­πη­τή­ριο σε φωνές που ανα­δει­κνύ­ουν τα εγκλή­μα­τα της ελ­λη­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης και της ΕΕ ενι­σχύ­ουν την κα­τα­σταλ­τι­κή αντι­με­τώ­πι­ση κα­τα­τρεγ­μέ­νων αν­θρώ­πων, απο­θρα­σύ­νουν τις κρα­τι­κές και πα­ρα­κρα­τι­κές συμ­μο­ρί­ες, που πυ­ρο­βο­λούν τα θύ­μα­τα της φτώ­χειας και των πο­λέ­μων. Κάθε μπλό­κο στις αν­θρω­πι­στι­κές επι­χει­ρή­σεις διά­σω­σης πολ­λα­πλα­σιά­ζει τους πνιγ­μούς στο Αι­γαίο και τη Με­σό­γειο.

Θα εί­μα­στε εδώ για να τους ενο­χλού­με, για να απο­κα­λύ­πτου­με τα εγκλή­μα­τά τους, για να βά­λου­με τέλος στη ρα­τσι­στι­κή απαν­θρω­πιά!

Νέο Σύμ­φω­νο Με­τα­νά­στευ­σης: Ευ­ρώ­πη-φρού­ριο με ψη­λό­τε­ρα τείχη και νέες «Μό­ριες»

Τις μέρες που το κο­λα­στή­ριο της Μό­ριας πα­ρα­δι­νό­ταν στις φλό­γες, η Ευ­ρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή πα­ρου­σί­α­σε το νέο Σύμ­φω­νο για τη Με­τα­νά­στευ­ση και το Άσυλο.

Ποια ήταν η απά­ντη­ση του ιε­ρα­τεί­ου των Βρυ­ξελ­λών μπρο­στά στην πα­νευ­ρω­παϊ­κή ντρο­πή, των χι­λιά­δων στοι­βαγ­μέ­νων αν­θρώ­πων, σε άθλιες συν­θή­κες, εν μέσω παν­δη­μί­ας; Όπως εύ­στο­χα ανα­φέ­ρει η  ορ­γά­νω­ση Oxfam, «αυτό το νέο σύμ­φω­νο θε­σμο­θε­τεί την ντρο­πή». Και αυτό γιατί οι προ­βλέ­ψεις του Συμ­φώ­νου, οδη­γούν στην ενί­σχυ­ση της Ευ­ρώ­πης-φρού­ριο και στην ορι­στι­κή με­τα­τρο­πή των χωρών πρώ­της υπο­δο­χής σε μό­νι­μη φυ­λα­κή προ­σφύ­γων.

Στην πα­ρου­σί­α­ση του Συμ­φώ­νου, οι αρ­μό­διοι Επί­τρο­ποι, ανα­φέρ­θη­καν στο τέλος του κα­νο­νι­σμού του Δου­βλί­νου. Μάλ­λον πρό­κει­ται για υπερ­βο­λι­κό λε­κτι­κό σχήμα. Πα­ρό­λο που υπάρ­χει μια αλ­λα­γή και αυτή ανα­φέ­ρε­ται στην δυ­να­τό­τη­τα που έχει πλέον ο αιτών ή η αι­τού­σα άσυλο να ζη­τή­σει με­τε­γκα­τά­στα­ση λόγω ισχυ­ρών δε­σμών με μια συ­γκε­κρι­μέ­νη χώρα της ΕΕ, το βάρος του σχε­δί­ου πα­ρα­μέ­νει στην πο­λι­τι­κή της επι­στρο­φής (δηλ. απε­λά­σεις) αντί της έντα­ξης, στον έλεγ­χο των συ­νό­ρων (δηλ. φρά­χτες και πε­ραι­τέ­ρω στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση των συ­νό­ρων) αντί για τη δια­βό­η­τη…ευ­ρω­παϊ­κή αλ­λη­λεγ­γύη.

Υπο­χω­ρώ­ντας στην άκαμ­πτη στάση των χωρών του Βί­ζε­γκραντ, η Κο­μι­σιόν εγκα­τα­λεί­πει την ιδέα για υπο­χρε­ω­τι­κή πο­σό­στω­ση των προ­σφύ­γων στα κρά­τη-μέ­λη, που πλέον θα μπο­ρούν να επι­λέ­ξουν αν θα δε­χθούν πρό­σφυ­γες ή αν θα ανα­λά­βουν την ευ­θύ­νη για απε­λά­σεις στις χώρες κα­τα­γω­γής τους όσων απορ­ρί­φθη­καν οι αι­τή­σεις ασύ­λου. Οι κυ­βερ­νή­σεις που αρ­νού­νται κάθε εμπλο­κή στο ζή­τη­μα θα έχουν την επι­λο­γή να επι­λέ­ξουν να ξο­δέ­ψουν χρή­μα­τα για άλλα μέτρα, όπως για πα­ρά­δειγ­μα τη χρη­μα­το­δό­τη­ση κέ­ντρων κρά­τη­σης σε κράτη πρώ­της γραμ­μής, όπως η Ελ­λά­δα.

Η πρό­τα­ση της Κο­μι­σιόν ανα­θε­ω­ρεί επί­σης την αρχή που συ­νί­στα­ται στο να ανα­τί­θε­ται στην πρώτη χώρα ει­σό­δου ενός με­τα­νά­στη στην ΕΕ η ευ­θύ­νη της επε­ξερ­γα­σί­ας του αι­τή­μα­τός του για άσυλο. Στην πρό­τα­ση της Επι­τρο­πής, η χώρα που είναι υπεύ­θυ­νη για το αί­τη­μα ασύ­λου θα μπο­ρεί να είναι εκεί­νη στην οποία ένας με­τα­νά­στης έχει αδελ­φό ή αδελ­φή, στην οποία έχει ερ­γα­στεί ή σπου­δά­ζει. Επί­σης η χώρα που έχει χο­ρη­γή­σει βίζα σε έναν με­τα­νά­στη θα είναι εκεί­νη που θα πρέ­πει να επι­φορ­τι­σθεί με την αί­τη­ση ασύ­λου.

Παρά την ελά­χι­στη «χρυ­σό­σκο­νη», όλο το κεί­με­νο δια­πνέ­ε­ται από τη ρα­τσι­στι­κή αντί­λη­ψη ότι οι πρό­σφυ­γες και οι με­τα­νά­στες είναι «ει­σβο­λείς» που θέ­λουν να αλ­λοιώ­σουν τον ευ­ρω­παϊ­κό τρόπο ζωής και όχι άν­θρω­ποι που χρή­ζουν προ­στα­σί­ας και μιας πο­λι­τι­κής ισό­τι­μης έντα­ξης στις ευ­ρω­παϊ­κές κοι­νω­νί­ες. Αντί­θε­τα, η βίαιη απο­τρο­πή, ο εγκλει­σμός σε «νέες Μό­ριες» ή σε κέ­ντρα κρά­τη­σης στη Λιβύη, είναι η μόνη «φι­λο­ξε­νία» που επι­φυ­λάσ­σουν τα ευ­ρω­παϊ­κά κράτη για τους απελ­πι­σμέ­νους.

Στην έκ­θε­σή της για τη βρώ­μι­κη συ­νερ­γα­σία ΕΕ-Λι­βύ­ης, η Διε­θνής Αμνη­στία κάνει λόγο για «δο­λο­φο­νί­ες, εξα­να­γκα­στι­κές εξα­φα­νί­σεις, βα­σα­νι­στή­ρια και άλλες μορ­φές κα­κο­με­τα­χεί­ρι­σης, βια­σμούς και άλλη σε­ξουα­λι­κή βία, αυ­θαί­ρε­τες κρα­τή­σεις, κα­τα­να­γκα­στι­κή ερ­γα­σία και εκ­με­τάλ­λευ­ση στα χέρια δυ­νά­με­ων της κυ­βέρ­νη­σης και άλλων σε κλίμα σχε­δόν από­λυ­της ατι­μω­ρη­σί­ας» και ση­μειώ­νει: «οδη­γού­με­νες από τη βού­λη­σή τους να στα­μα­τή­σουν τις αφί­ξεις με κάθε τί­μη­μα, τα ευ­ρω­παϊ­κά κράτη προ­σέ­φε­ραν τη βο­ή­θειά τους στη Λιβύη (…) χωρίς αυ­στη­ρές εγ­γυ­ή­σεις ως προς τα αν­θρώ­πι­να δι­καιώ­μα­τα».

Και επει­δή η συ­νερ­γα­σία με τα αυ­ταρ­χι­κά κα­θε­στώ­τα τρί­των χωρών φαί­νε­ται ότι δεν αρκεί, τα τείχη και οι φρά­χτες θα γί­νουν ακόμα πιο απρο­σπέ­λα­στα με το μό­νι­μο σώμα της Ευ­ρω­παϊ­κής Συ­νο­ριο­φυ­λα­κής και Ακτο­φυ­λα­κής, που έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί να ανα­πτυ­χθεί από την 1η Ια­νουα­ρί­ου 2021.

Το αστείο είναι ότι ακόμα και αυτό το ανοι­χτά αντι­δρα­στι­κό σχέ­διο, που επι­χει­ρεί να συ­γκε­ρά­σει τις οξεί­ες αντι­θέ­σεις στο εσω­τε­ρι­κό της ΕΕ, συ­να­ντά την απόρ­ρι­ψη των ξε­νο­φο­βι­κών κυ­βερ­νή­σε­ων στη Βου­δα­πέ­στη στην Πράγα, στη Βαρ­σο­βία κ.α. Από την Αθήνα βέ­βαια, όπως ανα­με­νό­ταν, δεν υπάρ­χει καμία αμ­φι­σβή­τη­ση της κε­ντρι­κής κα­τεύ­θυν­σης του σχε­δί­ου, πέρα από μια έκ­φρα­ση «ανη­συ­χί­ας» για τις υπο­χρε­ώ­σεις των χωρών πρώ­της γραμ­μής (Ελ­λά­δα, Ισπα­νία, Ιτα­λία, Κύ­προς, Μάλτα).

Στην Ελ­λά­δα, όπως και αλλού, οι πρό­σφυ­γες κα­τη­γο­ρού­νται πλέον για τη δια­σπο­ρά της παν­δη­μί­ας του κο­ρω­νοϊ­ού στο κέ­ντρο της Αθή­νας, με βαθιά ρα­τσι­στι­κά κί­νη­τρα και προ­σπά­θεια να δια­χυ­θεί η οργή για την κυ­βερ­νη­τι­κή δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας, στους πιο αδύ­να­μους. Ο υγειο­νο­μι­κός απο­κλει­σμός στα κέ­ντρα κρά­τη­σης συ­νε­χί­ζε­ται. Το αφή­γη­μα Μη­τα­ρά­κη για τη νέα δομή στη Λέσβο («Μό­ρια2» την απο­κα­λούν οι πρό­σφυ­γες), βού­λια­ξε στην πρώτη δυ­να­τή βροχή, με τις σκη­νές 7.500 αν­θρώ­πων να πλημ­μυ­ρί­ζουν. Τα σύ­νο­ρα προς την υπό­λοι­πη ΕΕ είναι κλει­στά εδώ και χρό­νια. Ο Χρυ­σο­χο­ΐ­δης δια­φη­μί­ζει νέα μέσα ηλε­κτρο­νι­κής επι­τή­ρη­σης του Έβρου και την πρό­σλη­ψη 400 συ­νο­ριο­φυ­λά­κων. Οι απε­λά­σεις και η πα­ρά­νο­μη απο­τρο­πή απο­τε­λούν κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα. Η πι­λο­τι­κή εφαρ­μο­γή όσων συ­νε­πά­γε­ται το νέο Σύμ­φω­νο Με­τα­νά­στευ­σης, έχει ξε­κι­νή­σει ήδη.

Νέοι «κό­φτες» στην από­κτη­ση ιθα­γέ­νειας μέσω πο­λι­το­γρά­φη­σης

Ψη­φί­στη­κε την πε­ρα­σμέ­νη εβδο­μά­δα στη βουλή το σχε­δί­ου νόμου που προ­έ­βλε­πε, με­τα­ξύ άλλων, την τρο­πο­ποί­η­ση του Κώ­δι­κα Ελ­λη­νι­κής Ιθα­γέ­νειας.

Κάτω από την πίεση φο­ρέ­ων και συλ­λο­γι­κο­τή­των που ασχο­λού­νται πολλά χρό­νια με το ζή­τη­μα, το τε­λι­κό κεί­με­νο βελ­τιώ­νει κά­ποιες από τις αρ­χι­κές ρυθ­μί­σεις του Υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, που κα­θι­στού­σαν απα­γο­ρευ­τι­κή την από­κτη­ση ιθα­γέ­νειας μέσω πο­λι­το­γρά­φη­σης. Πα­ρό­λα αυτά, διά­φο­ροι «κό­φτες» πα­ρα­μέ­νουν.

Συ­γκε­κρι­μέ­να, η πρώτη αλ­λα­γή αφορά την κα­τάρ­γη­ση της προ­ϋ­πό­θε­σης να δια­θέ­τει ο εν­δια­φε­ρό­με­νος/η ετή­σιο ει­σό­δη­μα του­λά­χι­στον ανει­δί­κευ­του ερ­γά­τη για να απο­δεί­ξει την οι­κο­νο­μι­κή του έντα­ξη στην ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία. Με τους ση­με­ρι­νούς δεί­κτες ανερ­γί­ας και αδή­λω­της ερ­γα­σί­ας, κάτι τέ­τοιο θα απέ­κλειε χι­λιά­δες με­τα­νά­στες. Τα σχε­τι­κά κρι­τή­ρια θα κα­θο­ρί­ζο­νται κάθε φορά με από­φα­ση του αρ­μό­διου υπουρ­γού.

Η δεύ­τε­ρη διόρ­θω­ση επα­να­φέ­ρει τη δυ­να­τό­τη­τα να προ­σφεύ­γει ο εν­δια­φε­ρό­με­νος στο Συμ­βού­λιο Ιθα­γέ­νειας σε πε­ρί­πτω­ση που θέλει να προ­σβά­λει απορ­ρι­πτι­κή από­φα­ση. Αρ­χι­κά προ­βλε­πό­ταν μόνο η -πα­νά­κρι­βη και χρο­νο­βό­ρα -προ­σφυ­γή στα διοι­κη­τι­κά δι­κα­στή­ρια. Συγ­χρό­νως, μειώ­θη­κε τα ποσό του πα­ρά­βο­λου για τη συμ­με­το­χή στις εξε­τά­σεις (150 ευρώ) και το πο­σο­στό σω­στών απα­ντή­σε­ων που απαι­τού­νται. Σε κάθε πε­ρί­πτω­ση όμως, τα εξέ­τα­στρα και το πο­σο­στό βαθ­μο­λο­γί­ας (πχ το 70% ορθών απα­ντή­σε­ων για επι­τυ­χη­μέ­νο απο­τέ­λε­σμα στις εξε­τά­σεις γλώσ­σας), θα απο­τρέ­ψουν σί­γου­ρα πολ­λούς/ες από το να υπο­βά­λουν αί­τη­ση πο­λι­το­γρά­φη­σης.

Η γρα­πτή εξέ­τα­ση, αντι­κα­θι­στά την έως σή­με­ρα δια­δι­κα­σία της συ­νέ­ντευ­ξης. Πε­ραι­τέ­ρω, ει­σά­γο­νται πρό­σθε­τοι πε­ριο­ρι­σμοί με την αύ­ξη­ση του ορίου ηλι­κί­ας από τα 55 στα 67 έτη, πέραν της οποί­ας οι αι­τού­ντες μπο­ρούν να κλη­θούν σε προ­φο­ρι­κή αντί γρα­πτής εξέ­τα­σης γλώσ­σας. Η αύ­ξη­ση του ορίου ηλι­κί­ας από τα 55 στα 67 χρό­νια, θα οδη­γή­σει σε πε­ραι­τέ­ρω μεί­ω­ση των πο­λι­το­γρα­φή­σε­ων.

Ήδη, υπάρ­χουν 30.000 εκ­κρε­μείς προς εξέ­τα­ση αι­τή­σεις από­κτη­σης ιθα­γέ­νειας, ενώ πολύ χρο­νο­βό­ρες είναι και οι δια­δι­κα­σί­ες πο­λι­το­γρά­φη­σης για τα παι­διά δεύ­τε­ρης γε­νιάς. Υπάρ­χουν παι­διά που υπέ­βα­λαν αί­τη­μα για από­κτη­ση ελ­λη­νι­κής ιθα­γέ­νειας το 2017 και ακόμα δεν έχει εξε­τα­στεί η υπό­θε­σή τους, με απο­τέ­λε­σμα να μην μπο­ρούν να συ­νε­χί­σουν τις σπου­δές τους.

Το διαρ­κές αί­τη­μα για ιθα­γέ­νεια χωρίς όρους και προ­ϋ­πο­θέ­σεις σε όλους/ες και κυ­ρί­ως για πλήρη έντα­ξη με ίσα δι­καιώ­μα­τα για όσους ζουν και ερ­γά­ζο­νται στη χώρα, πα­ρα­μέ­νει.

rproject.gr