Κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα! Δεν υποχωρούμε στον αυταρχισμό!

Κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα! Δεν υποχωρούμε στον αυταρχισμό!

  • |

Αποχή από την ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών

Οι εκλο­γές για τα υπη­ρε­σια­κά συμ­βού­λια των εκ­παι­δευ­τι­κών είχαν πάντα μια σχε­τι­κή ση­μα­σία. Η πα­ρου­σία των αι­ρε­τών εκ­προ­σώ­πων μας στα υπη­ρε­σια­κά συμ­βού­λια σε πολύ λίγες πε­ρι­πτώ­σεις κα­θό­ρι­ζε σε ένα βαθμό τις απο­φά­σεις που παίρ­νο­νταν. Ει­δι­κά στα χρό­νια των μνη­μο­νί­ων ο ρόλος των αι­ρε­τών υπο­βαθ­μί­στη­κε και τα διο­ρι­σμέ­να μέλη, δη­λα­δή η διοί­κη­ση, κα­θό­ρι­ζαν συ­νή­θως τις απο­φά­σεις. Οι αι­ρε­τοί/ές που προ­έρ­χο­νταν από τις ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ και ΣΥΝΕΚ αξιο­ποί­η­σαν το θεσμό για το χτί­σι­μο πε­λα­τεια­κών σχέ­σε­ων που ενί­σχυαν την δύ­να­μή τους και στις εκλο­γές των σω­μα­τεί­ων αλλά και για τα συ­νέ­δρια των ομο­σπον­διών. Επί­σης αξιο­ποιού­σαν το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα και στην κε­ντρι­κή πο­λι­τι­κή σκηνή λόγω του με­γέ­θους του κλά­δου.

Νίκος Αναστασιάδης, Πόλυ Σύριγγα-Μανώλη* |

Παρ’ όλ’ αυτά, η ύπαρ­ξη αι­ρε­τών της Αρι­στε­ράς στα υπη­ρε­σια­κά συμ­βού­λια, σε συ­νερ­γα­σία με τις ΕΛΜΕ και τους δι­δα­σκα­λι­κούς συλ­λό­γους αλλά και τις ομο­σπον­δί­ες, είχε ση­μα­σία γιατί είχαν σε ένα βαθμό δυ­να­τό­τη­τα ελέγ­χου και κα­ταγ­γε­λί­ας απο­φά­σε­ων που αφο­ρού­σαν τον επαγ­γελ­μα­τι­κό βίο των συ­να­δέλ­φων και συ­να­δελ­φισ­σών. Απο­τε­λού­σαν δη­λα­δή το μακρύ χέρι των σω­μα­τεί­ων στη διοί­κη­ση και ενί­σχυαν με την πα­ρου­σία τους τους αγώ­νες που δί­νο­νταν.

Η ηλε­κτρο­νι­κή ψη­φο­φο­ρία

Αυτά όλα όμως μέχρι χτες. Γιατί για τις φε­τι­νές εκλο­γές το υπουρ­γείο παι­δεί­ας απο­φά­σι­σε να τις διε­ξά­γει με ηλε­κτρο­νι­κή ψη­φο­φο­ρία και μά­λι­στα ημέρα Σάβ­βα­το. Κατ’ αρχήν η αλ­λα­γή της ημέ­ρας εξυ­πη­ρε­τού­σε για να στρα­φούν τα φώτα της δη­μο­σιό­τη­τας μα­κριά από το πραγ­μα­τι­κό δια­κύ­βευ­μα που ήταν η αλ­λα­γή του τρό­που της ψη­φο­φο­ρί­ας. Η συ­ζή­τη­ση έγινε προ­σπά­θεια να με­τα­φερ­θεί στο πόσο σωστό είναι να μη χά­νε­ται μια μέρα μα­θή­μα­τος μια που έως τώρα δί­νο­νταν άδεια τη μέρα διε­ξα­γω­γής της ψη­φο­φο­ρί­ας και να πάρει τα εύ­ση­μα η κυ­βέρ­νη­ση. Χρε­ώ­νο­ντας ταυ­τό­χρο­να την ύπαρ­ξη της άδειας στους «τε­μπέ­λη­δες» εκ­παι­δευ­τι­κούς. Το ότι ήταν εκλο­γές που ορ­γά­νω­νε η διοί­κη­ση χωρίς τα σω­μα­τεία των εκ­παι­δευ­τι­κών να έχουν τον οποιο­δή­πο­τε λόγο, δεν ανα­φέρ­θη­κε. Ούτε βέ­βαια ότι οι εκλο­γές θα μπο­ρού­σαν να γί­νουν εκτός ωρα­ρί­ου χωρίς να δοθεί άδεια όπως ζη­τού­σαν οι ομο­σπον­δί­ες.

Γιατί όμως η υπουρ­γός παι­δεί­ας πήρε αυτή την από­φα­ση; Ο βα­σι­κός λόγος είναι ότι ήθελε να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει την διε­ξα­γω­γή της ηλε­κτρο­νι­κής ψη­φο­φο­ρί­ας ως εφαλ­τή­ριο για την επέ­κτα­ση της σε όλες τις συν­δι­κα­λι­στι­κές εκλο­γές. Εν όψει μά­λι­στα και του νέου συν­δι­κα­λι­στι­κού νόμου που είναι στα σκα­ριά. Η ηλε­κτρο­νι­κή ψη­φο­φο­ρία μά­λι­στα θα «συ­μπλη­ρώ­σει» έτσι το νόμο Αχτσιό­γλου για 50%+1 για κή­ρυ­ξη απερ­γί­ας. Και πι­θα­νά ανα­μέ­νο­ντας την από­συρ­ση των υπο­ψη­φιο­τή­των της Αρι­στε­ράς ώστε να μεί­νει το πεδίο ελεύ­θε­ρο στις συν­δι­κα­λι­στι­κές δυ­νά­μεις των «πρό­θυ­μων» πα­ρα­τά­ξε­ων να κα­λύ­ψουν το κενό. Αυτό ήταν πι­θα­νά και το επι­χεί­ρη­μα της προς όσους προσ­δο­κού­σε να στη­ρί­ξουν το εγ­χεί­ρη­μα της.

Επει­δή γνώ­ρι­ζε ότι θα υπάρ­ξουν αντι­δρά­σεις απέ­φυ­γε τον οποιο­δή­πο­τε διά­λο­γο και προ­χώ­ρη­σε στις απο­φά­σεις της. Αυτό βέ­βαια είναι και η γε­νι­κό­τε­ρη φι­λο­σο­φία με την οποία πο­λι­τεύ­ε­ται η φι­λό­δο­ξη ηγε­τι­κή ομάδα του υπουρ­γεί­ου παι­δεί­ας. Η «φυγή προς τα εμπρός» , η επι­μο­νή στις απο­φά­σεις της παρά τις αντιρ­ρή­σεις, το πάρ­σι­μο διαρ­κώς νέων πρω­το­βου­λιών και η ψή­φι­ση διαρ­κώς νέων νόμων. Ταυ­τό­χρο­να μια υπερ­συ­γκε­ντρω­τι­κή λο­γι­κή που απο­κα­λύ­πτει μια έλ­λει­ψη εμπι­στο­σύ­νης στο διοι­κη­τι­κό μη­χα­νι­σμό του υπουρ­γεί­ου, που συχνά πυκνά υπο­κα­θί­στα­ται από τη χρήση των ΜΜΕ. Είναι μια πο­λι­τι­κή μα­στί­γιου που δεν εξα­σφα­λί­ζει συ­ναι­νέ­σεις αλλά επι­διώ­κει την υπο­τα­γή του κλά­δου και το πέ­ρα­σμα όλων των αντι­με­ταρ­ρυθ­μί­σε­ων στην εκ­παί­δευ­ση. Η χρήση των νέων τε­χνο­λο­γιών ως όχημα για μια αντιεκ­παι­δευ­τι­κή πο­λι­τι­κή είναι το κε­ρα­σά­κι στην τούρ­τα. Κά­με­ρες στις τά­ξεις και εξ απο­στά­σε­ως εκ­παί­δευ­ση αντί για 15 μα­θη­τές ανά τάξη, διο­ρι­σμούς και υγειο­νο­μι­κή ασπί­δα προ­στα­σί­ας των σχο­λεί­ων, τη­λεκ­παί­δευ­ση ενά­ντια στις μα­θη­τι­κές κα­τα­λή­ψεις, ηλε­κτρο­νι­κές εκλο­γές ενά­ντια στο συν­δι­κα­λι­στι­κό κί­νη­μα, χρήση νέων τε­χνο­λο­γιών ως κρι­τή­ριο αξιο­λό­γη­σής των εκ­παι­δευ­τι­κών και των σχο­λεί­ων και ο κα­τά­λο­γος δεν έχει τέλος.

Οι αντι­δρά­σεις

Τα σχέ­δια του υπουρ­γεί­ου όμως δεν προ­χώ­ρη­σαν όπως ανα­μέ­νο­νταν. Σύσ­σω­μες όλες οι πα­ρα­τά­ξεις, απέ­συ­ραν τα ψη­φο­δέλ­τιά τους από τις εκλο­γές. Ακόμα και όσες το έκα­ναν επει­δή εξα­να­γκά­στη­καν και όχι, σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­σή τους, επει­δή τη θε­ω­ρού­σαν τη σωστή στάση, όπως η Δη­μο­κρα­τι­κή Συ­νερ­γα­σία Εκ­παι­δευ­τι­κών Πρω­το­βάθ­μιας Εκ­παί­δευ­σης ή η ΔΑΚΕ Πρω­το­βάθ­μιας Εκ­παί­δευ­σης Νομού Θεσ­σα­λο­νί­κης. Η κρι­τι­κή στην ηλε­κτρο­νι­κή ψη­φο­φο­ρία ήταν και τε­χνι­κή και πο­λι­τι­κή.

Τε­χνι­κά, η δια­δι­κα­σία δεν εξα­σφα­λί­ζει την ανω­νυ­μία, τη μυ­στι­κό­τη­τα και την αδια­βλη­τό­τη­τα της ψη­φο­φο­ρί­ας. Και επει­δή υπο­τί­θε­ται ότι το σύ­στη­μα της ηλε­κτρο­νι­κής ψη­φο­φο­ρί­ας έχει εφαρ­μο­στεί στις πρυ­τα­νι­κές εκλο­γές, έχει ασκη­θεί κρι­τι­κή από πα­νε­πι­στη­μια­κούς τόσο για το δίωρο μέσα στο οποίο μπο­ρείς να αλ­λά­ξεις την ψήφο σου, όσο και για το ότι ψη­φί­ζεις με έναν απλό σύν­δε­σμο, καθώς και ότι δεν εξα­σφα­λί­ζε­ται ότι όταν ψη­φί­ζεις είσαι μόνος. Ακόμα ότι μετά τις εκλο­γές δε μπο­ρεί να γίνει επα­να­κα­τα­μέ­τρη­ση, ότι το σύ­στη­μα είναι ευά­λω­το σε κα­κό­βου­λο λο­γι­σμι­κό αλλά και ότι η νο­θεία δε μπο­ρεί να απο­κλει­στεί ως εν­δε­χό­με­νο.

Συ­μπλη­ρω­μα­τι­κά, όσον αφορά το επι­χεί­ρη­μα περί παν­δη­μί­ας, πέρα από το ότι δε το επι­κα­λεί­ται, η κυ­βέρ­νη­ση θα μπο­ρού­σε, αν ήθελε, να ανα­βά­λει τις εκλο­γές λόγω κο­ρο­νοϊ­ού πα­ρα­τεί­νο­ντας τις θη­τεί­ες των αι­ρε­τών, και να τις διε­ξά­γει με πε­ρισ­σό­τε­ρα εκλο­γι­κά κέ­ντρα δια ζώσης και όχι ηλε­κτρο­νι­κά. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που κάνει ότι κάνει.

Η βα­σι­κή όμως κρι­τι­κή είναι πο­λι­τι­κή. Η πρω­το­βου­λία του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας στρώ­νει, όπως προ­εί­πα­με, το έδα­φος για την γε­νι­κευ­μέ­νη εφαρ­μο­γή της ηλε­κτρο­νι­κής ψη­φο­φο­ρί­ας στα συν­δι­κά­τα, μέσα από το νέο συν­δι­κα­λι­στι­κό νόμο που θα κα­τέ­βει προς ψή­φι­ση. Η δη­μο­κρα­τία του κα­να­πέ, των απο­μο­νω­μέ­νων ψη­φο­φό­ρων που θα ψη­φί­ζουν χωρίς να συμ­με­τά­σχουν σε καμιά συλ­λο­γι­κή δια­δι­κα­σία και θα κα­θο­ρί­ζουν τους αντι­προ­σώ­πους του κλά­δου αλλά και το αν θα προ­χω­ρά­ει ή όχι σε απερ­γί­ες, θα δια­λύ­σει κάθε δυ­να­τό­τη­τα του συν­δι­κα­λι­στι­κού κι­νή­μα­τος να απα­ντά­ει στην ολο­μέ­τω­πη επί­θε­ση που δέ­χε­ται η δη­μό­σια δω­ρε­άν παι­δεία. Και όπως έγρα­φε η κοινή ανα­κοί­νω­ση της Αγω­νι­στι­κής Ρι­ζο­σπα­στι­κής Ενό­τη­τας και της Πρω­το­βου­λί­ας Ανε­ξάρ­τη­των Εκ­παι­δευ­τι­κών Π.Ε. «Αν δεν υπάρ­ξει αντί­δρα­ση, η μέρα που οι ερ­γα­ζό­με­νοι θα ψη­φί­ζουν από το σπίτι  τούς γρα­φειο­κρά­τες συν­δι­κα­λι­στές τύπου ΓΣΕΕ, που θα έχουν αξιο­ποι­ή­σει με τον κα­λύ­τε­ρο τρόπο τους πε­λα­τεια­κούς μη­χα­νι­σμούς και στη συ­νέ­χεια θα πα­ρέ­χουν από τα συν­δι­κα­λι­στι­κά τους γρα­φεία κά­λυ­ψη στην κυ­βερ­νη­τι­κή πο­λι­τι­κή, δεν είναι μα­κριά. Αν σή­με­ρα δε­χτού­με την ηλε­κτρο­νι­κή ψη­φο­φο­ρία της Κε­ρα­μέ­ως, αύριο θα έχου­με ηλε­κτρο­νι­κές εκλο­γές και στα σω­μα­τεία και η από­λυ­τη κυ­ριαρ­χία του ερ­γο­δο­τι­κού-κυ­βερ­νη­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού θα είναι η εφιαλ­τι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που θα αντι­κα­τα­στή­σει την ιδε­ο­λο­γι­κή ζύ­μω­ση των γε­νι­κών συ­νε­λεύ­σε­ων και τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις για τη διεκ­δί­κη­ση των αι­τη­μά­των και την αντι­με­τώ­πι­ση των επι­θέ­σε­ων που δέ­χε­ται το δη­μό­σιο σχο­λείο και ο κό­σμος της ερ­γα­σί­ας γε­νι­κό­τε­ρα.»

Προς ολο­μέ­τω­πη σύ­γκρου­ση

Η υπουρ­γός Παι­δεί­ας δεν πτο­ή­θη­κε από την από­φα­ση όλων των πα­ρα­τά­ξε­ων για από­συρ­ση των ψη­φο­δελ­τί­ων τους. Αρ­νή­θη­κε να απο­σύ­ρει τις υπο­ψη­φιό­τη­τες και δη­λώ­νει ότι οι εκλο­γές θα γί­νουν κα­νο­νι­κά. Από τη μεριά τους οι ΟΛΜΕ και ΔΟΕ κα­λούν τον κλάδο σε αποχή από την ψη­φο­φο­ρία και Γε­νι­κές Συ­νε­λεύ­σεις έγκρι­σης των απο­φά­σε­ων τους.  Ο λόγος που επι­μέ­νει σε αυτή την πα­ρω­δία εκλο­γών με ει­κο­νι­κούς υπο­ψη­φί­ους που έχουν απο­συρ­θεί δεν είναι γιατί μπερ­δεύ­ει την ει­κο­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα με το τι πραγ­μα­τι­κά συμ­βαί­νει. Είναι επει­δή θέλει να δεί­ξει στους εκ­παι­δευ­τι­κούς ότι όσα έχει απο­φα­σί­σει, θα υλο­ποι­η­θούν έστω και τυ­πι­κά, έστω και αν η δια­δι­κα­σία που θα ακο­λου­θη­θεί στε­ρεί­ται νο­ή­μα­τος και δεν οδη­γεί που­θε­νά. Κιν­δυ­νεύ­ει έτσι να στεί­λει το αντί­θε­το μή­νυ­μα από αυτό που αρ­χι­κά επι­θυ­μού­σε. Αντί οι εκλο­γές των υπη­ρε­σια­κών συμ­βου­λί­ων να διευ­κο­λύ­νουν τις νο­μο­θε­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες της κυ­βέρ­νη­σης, να απο­δεί­ξουν ότι ο βα­σι­λιάς είναι γυ­μνός, ότι δη­λα­δή όταν τα συν­δι­κά­τα δί­νουν πραγ­μα­τι­κά τη μάχη με την κυ­βερ­νη­τι­κή πο­λι­τι­κή αυτή δεν έχει ιδιαί­τε­ρες ελ­πί­δες επι­τυ­χί­ας. Και έτσι τα συν­δι­κά­τα των εκ­παι­δευ­τι­κών να γί­νουν μπρο­στά­ρη­δες στις αντι­δρά­σεις απέ­να­ντι στην προ­σπά­θεια χει­ρα­γώ­γη­σης του συν­δι­κα­λι­στι­κού κι­νή­μα­τος. Και αυτό είναι που θα πρέ­πει να γίνει, μια και το επό­με­νο διά­στη­μα, εν μέσω κο­ρο­νοϊ­ού, το υπουρ­γείο θα επι­χει­ρή­σει να υλο­ποι­ή­σει την αυ­το­α­ξιο­λό­γη­ση των σχο­λι­κών μο­νά­δων, αλλά και να φέρει το νο­μο­σχέ­διο για την αξιο­λό­γη­ση των εκ­παι­δευ­τι­κών. Φαί­νε­ται λοι­πόν ότι η κυ­βέρ­νη­ση μας έριξε το γάντι. Ας το ση­κώ­σου­με!

*O Νίκος Ανα­στα­σιά­δης είναι εκ­παι­δευ­τι­κός δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκ­παί­δευ­σης Αν. Θεσ­σα­λο­νί­κης. Η Πόλυ Σύ­ριγ­γα-Μα­νώ­λη είναι μέλος Δ.Σ. Συλ­λό­γου Π.Ε. Αλί­μου- Ελ­λη­νι­κού- Αρ­γυ­ρού­πο­λης “ο Θου­κυ­δί­δης”

/rproject.gr/