Εμείς, οι Μαύροι, Μουσουλμάνοι, Εβραίοι και Ρομά της Αντιρατσιστικής Πλατφόρμας διαμαρτυρόμαστε για την ξεδιάντροπη εκμετάλλευση μιας τρομακτικής τρομοκρατικής επίθεσης

Εμείς, οι Μαύροι, Μουσουλμάνοι, Εβραίοι και Ρομά της Αντιρατσιστικής Πλατφόρμας διαμαρτυρόμαστε για την ξεδιάντροπη εκμετάλλευση μιας τρομακτικής τρομοκρατικής επίθεσης

  • |

Κοινή ανακοίνωση της Μπριγάδας Ενάντια στη Νεγροφοβία, το Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο Μαύρων Οργανώσεων, τη Φωνή την Ρομά και τη Γαλλική Εβραϊκή Ένωση για την Ειρήνη

Η τρο­μα­κτι­κή δο­λο­φο­νία του Σα­μου­έλ Πατί στις 16 Οκτώ­βρη του 2020 θα όφει­λε να οδη­γή­σει σε μια πραγ­μα­τι­κή εθνι­κή ενό­τη­τα, γύρω από τον θρήνο, τη στή­ρι­ξη της οι­κο­γέ­νειάς του, των εκ­παι­δευ­τι­κών και των μα­θη­τών στο σχο­λείο του, και όλης της πόλης του Conflans-Sainte-Honorine. Θα έπρε­πε να είναι μια ευ­και­ρία να σκε­φτού­με εκεί­νους που απο­κλεί­ο­νται από την Ρε­που­μπλίκ, να σκε­φτού­με για τις αι­τί­ες τέ­τοιων εγκλη­μά­των, τα απο­τε­λέ­σμα­τα του απο­κλει­σμού και της πε­ρι­θω­ριο­ποί­η­σης, που ανοί­γουν το δρόμο στο δο­λο­φο­νι­κό φα­να­τι­σμό -έναν φα­να­τι­σμό που υιο­θε­τεί μια μι­κρο­σκο­πι­κή μειο­ψη­φία των πε­ρι­θω­ριο­ποι­η­μέ­νων και ο οποί­ος δεν έχει καμία σχέση με τη μου­σουλ­μα­νι­κή θρη­σκεία στις ζωές της συ­ντρι­πτι­κής πλειο­ψη­φί­ας των Γάλ­λων Μου­σουλ­μά­νων.

BAN, CRAN, UJFP, Voix des Roms | μετάφραση Πάνος Πέτρου |

Αντί για αυτά, την πε­ρα­σμέ­νη εβδο­μά­δα εί­δα­με ένα τε­ρά­στιο και γε­νι­κευ­μέ­νο αντι­μου­σουλ­μα­νι­κό κύμα να προ­ω­θεί­ται από τη γαλ­λι­κή κυ­βέρ­νη­ση. Η «εθνι­κή εθνό­τη­τα» στην οποία κα­λούν είναι μια ενό­τη­τα που απο­κλεί­ει κά­ποιους. Είναι μια πραγ­μα­τι­κή σταυ­ρο­φο­ρία, που ισχυ­ρί­ζε­ται ότι όλοι οι Μου­σουλ­μά­νοι είναι ένο­χοι για αυτό το έγκλη­μα. Απαι­τούν από όλους τους Μου­σουλ­μά­νους να δια­κη­ρύ­ξουν υπο­χρε­ω­τι­κά  την απόρ­ρι­ψη ενός εγκλή­μα­τος με το οποίο στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δεν έχουν καμία σχέση και το οποίο τους θίγει εξί­σου με τον υπό­λοι­πο γαλ­λι­κό λαό. Οι Μου­σουλ­μά­νοι αντι­με­τω­πί­ζο­νται ως συλ­λο­γι­κά ένο­χοι, οι θε­σμοί τους δέ­χο­νται επι­θέ­σεις ενώ βί­αιες αστυ­νο­μι­κές επι­δρο­μές χτυ­πούν τις ορ­γα­νώ­σεις τους, που απει­λού­νται με απα­γό­ρευ­ση λει­τουρ­γί­ας. Έτσι φα­ντά­ζε­ται το μέλ­λον της η Ρε­που­μπλίκ;

Τη στιγ­μή της δο­λο­φο­νί­ας, η μα­κρο­πρό­θε­σμη πο­λι­τι­κή διαί­ρε­σης που χρη­σι­μο­ποιεί­ται κατά των Μου­σουλ­μά­νων είχε μόλις φτά­σει σε ένα νέο ση­μείο κα­μπής με τον προ­ω­θού­με­νο νόμο «ενά­ντια στον σε­πα­ρα­τι­σμό».

Για χρό­νια, αυτή η πο­λι­τι­κή προ­ε­τοί­μα­ζε το έδα­φος, κα­τη­γο­ρώ­ντας τους Μου­σουλ­μά­νους ότι δεν σέ­βο­νται το δια­χω­ρι­σμό κρά­τους και θρη­σκεί­ας, κα­τη­γο­ρώ­ντας τις μου­σουλ­μα­νι­κές κοι­νό­τη­τες ότι είναι τα λίκνα του  δο­λο­φο­νι­κού φα­να­τι­σμού που υιο­θε­τούν μια μικρή μειο­ψη­φία που ισχυ­ρί­ζε­ται ότι δρα για το Ισλάμ, κα­τη­γο­ρώ­ντας τους ότι απορ­ρί­πτουν την ελευ­θε­ρία έκ­φρα­σης κι ότι βά­ζουν τους θρη­σκευ­τι­κούς νό­μους πάνω από τους νό­μους της Ρε­που­μπλίκ. Οι τρο­μο­κρα­τι­κές επι­θέ­σεις του Γε­νά­ρη του 2015 επέ­τρε­ψαν την ανά­δυ­ση μιας γε­νι­κευ­μέ­νης κα­χυ­πο­ψί­ας ενά­ντια στους μου­σουλ­μά­νους, με τη στή­ρι­ξη της κυ­βέρ­νη­σης και των ΜΜΕ. Αυτήη κα­χυ­πο­ψία καλ­λιερ­γή­θη­κε πιο εύ­κο­λα καθώς κρυ­βό­ταν πίσω από τον ισχυ­ρι­σμό ότι στη­ρί­ζε­ται σε δη­μο­κρα­τι­κές αξίες όπως το κο­σμι­κό κρά­τος και η ελευ­θε­ρία της έκ­φρα­σης, ιδέες που υπο­τί­θε­ται ότι δεν σέ­βο­νταν τα 5 εκα­τομ­μύ­ρια μου­σουλ­μά­νοι που ζουν στη Γαλ­λία. Ποια κοι­νό­τη­τα αν­θρώ­πων θα απο­δε­χό­ταν να υπο­στεί μια τέ­τοια ομη­ρία εξαι­τί­ας των δο­λο­φο­νι­κών πρά­ξε­ων λίγων φα­να­τι­κών και μετά να της λένε ότι είναι υπεύ­θυ­νη για αυτά τα εγκλή­μα­τα;

Όλες οι ανα­φο­ρές της CNCDH (Εθνι­κή Συμ­βου­λευ­τι­κή Επι­τρο­πή για τα Αν­θρώ­πι­να Δι­καιώ­μα­τα) τα τε­λευ­ταία χρό­νια κα­τα­γρά­φουν αύ­ξη­ση των ρα­τσι­στι­κών επι­θέ­σε­ων κατά Μου­σουλ­μά­νων. Οι Αρχές αρ­νού­νταν ότι υπάρ­χει καν Ισλα­μο­φο­βία, και τώρα ανα­κοι­νώ­νουν ότι θέ­λουν να θέ­σουν εκτός νόμου τις ορ­γα­νώ­σεις που πα­λεύ­ουν ενά­ντια σε αυτές τις ρα­τσι­στι­κές επι­θέ­σεις, που αμ­φι­σβη­τούν τις δια­κρί­σεις κι ερ­γά­ζο­νται για κοι­νω­νι­κή αρ­μο­νία.

Η επι­τυ­χία των τρο­μο­κρα­τι­κών επι­θέ­σε­ων ήταν ότι επέ­τρε­ψαν την ανά­πτυ­ξη μιας δη­λη­τη­ριώ­δους αφή­γη­σης ενά­ντια στους Μου­σουλ­μά­νους και το Ισλάμ και οδή­γη­σαν σε υπο­χώ­ρη­ση της δη­μο­κρα­τί­ας. Και είναι ακρι­βώς αυτοί οι Μου­σουλ­μά­νοι που δεν τους επι­τρέ­πε­ται να μι­λή­σουν (δεν έχου­με ακού­σει και πολ­λούς στα ΜΜΕ όλη αυτή τη βδο­μά­δα), οι οποί­οι απει­λού­νται σε κα­θη­με­ρι­νή βάση και απο­στε­ρού­νται τα ατο­μι­κά  τους δι­καιώ­μα­τα.

Η απα­γό­ρευ­ση των Μου­σουλ­μα­νι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων που ανα­κοι­νώ­θη­κε, η οποία πε­ρι­λαμ­βά­νει την αν­θρω­πι­στι­κή φι­λαν­θρω­πι­κή Baraka city και την ορ­γά­νω­ση αν­θρω­πί­νων δι­καιω­μά­των CCIF (Συλ­λο­γι­κό­τη­τα Ενά­ντια στην Ισλα­μο­φο­βία στη Γαλ­λία) γί­νε­ται ακόμα πιο σκαν­δα­λώ­δης από την επί­κλη­ση της υπε­ρά­σπι­σης της δη­μο­κρα­τί­ας ως δι­καιο­λο­γία. Κα­ταγ­γέ­λου­με τις αστή­ρι­κτες κα­τη­γο­ρί­ες ενά­ντια στην CCIF, μια ορ­γά­νω­ση που είναι μέλος της κοι­νής μας αντι­ρα­τσι­στι­κής πλατ­φόρ­μας. Είναι χυ­δαία συ­κο­φα­ντία να υπο­νο­εί­ται οποιοσ­δή­πο­τε δε­σμός με­τα­ξύ της CCIF και του αντι­δη­μο­κρα­τι­κού εγκλη­μα­τι­κού φα­να­τι­σμού.

Εί­μα­στε ορ­γα­νώ­σεις μέλη μιας ευ­ρύ­τε­ρης αντι­ρα­τσι­στι­κής πλατ­φόρ­μας που δεν θα ανε­χτού­με το ρα­τσι­σμό σε κάθε του μορφή. Αρ­νού­μα­στε τη λο­γι­κή του πο­λέ­μου πο­λι­τι­σμών που έχει εξα­πο­λυ­θεί ξανά μετά την πρό­σφα­τη δο­λο­φο­νία του εκ­παι­δευ­τι­κού. Για να μην κερ­δί­σει αυτό το έγκλη­μα, κα­λού­με σε πραγ­μα­τι­κή εθνι­κή ενό­τη­τα γύρω από την υπο­στή­ρι­ξη όλων των θυ­μά­των του ρα­τσι­σμού και του απο­κλει­σμού.

://rproject.gr/