Πολωνία: ογκώδεις κινητοποιήσεις για το δικαίωμα στην έκτρωση

Πολωνία: ογκώδεις κινητοποιήσεις για το δικαίωμα στην έκτρωση

  • |

Περίπου εκατό χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους της Βαρσοβίας, την Παρασκευή 30/10, στη μεγαλύτερη διαδήλωση λαϊκού θυμού κατά του κυβερνώντος κόμματος (PiS), από τότε που ανέλαβε τη διακυβέρνηση το 2015.

Κατερίνα Καλλέργη |

Τέσ­σε­ρα χρό­νια μετά την πρώτη φε­μι­νι­στι­κή απερ­γία στην Πο­λω­νία το 2016, οι Πο­λω­νές ξα­να­βρί­σκο­νται στον δρόμο για τον ίδιο λόγο, για να διεκ­δι­κή­σουν αυτό που θα έπρε­πε να είναι αυ­το­νό­η­το, την πρό­σβα­ση σε νό­μι­μη και ασφα­λή έκτρω­ση. Το φθι­νό­πω­ρο του 2016 η πρό­θε­ση την κυ­βέρ­νη­σης να τους στε­ρή­σει το δι­καί­ω­μα στην έκτρω­ση είχε οδη­γή­σει σε μα­ζι­κές δια­δη­λώ­σεις και στην δη­μιουρ­γία της πρώ­της πα­γκο­σμί­ως φε­μι­νι­στι­κής απερ­γί­ας. Το 2016 η πο­λω­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση πρό­τει­νε ένα νο­μο­σχέ­διο με τίτλο «Στα­μα­τή­στε τις εκτρώ­σεις». Μέχρι τότε η έκτρω­ση επι­τρε­πό­ταν στις εξής τρεις πε­ρι­πτώ­σεις  αν η εγκυ­μο­σύ­νη απο­τε­λεί απει­λή για τη ζωή ή την υγεία της εγκύ­ου, αν οι προ­γεν­νη­τι­κές δια­γνώ­σεις ή άλλες ια­τρι­κές εν­δεί­ξεις πα­ρου­σιά­ζουν υψηλή πι­θα­νό­τη­τα για σο­βα­ρή ή αμε­τά­κλη­τη βλάβη του εμ­βρύ­ου ή ανί­α­τη ασθέ­νεια που απει­λεί τη ζωή του και αν η εγκυ­μο­σύ­νη είναι απο­τέ­λε­σμα αξιό­ποι­νης πρά­ξης, όπως βια­σμού ή αι­μο­μι­ξί­ας. Το νο­μο­σχέ­διο του 2016 είχε ως στόχο να απα­γο­ρευ­τεί πλή­ρως η άμ­βλω­ση ακόμα και σε αυτές τις πε­ρι­πτώ­σεις.

 

Η απά­ντη­ση ήταν άμεση. Ορ­γα­νώ­θη­κε η «Μαύρη Δευ­τέ­ρα» όπου εκα­το­ντά­δες χι­λιά­δες μαυ­ρο­φο­ρε­μέ­νες Πο­λω­νές γυ­ναί­κες γέ­μι­σαν του δρό­μους των πό­λε­ων. Στην συ­νέ­χεια, δη­μιουρ­γεί­ται η ομάδα Πο­λω­νι­κή Πα­νε­θνι­κή Απερ­γία, η οποία καλεί σε απερ­γία γυ­ναι­κών για την υπε­ρά­σπι­ση του δι­καιώ­μα­τος στην έκτρω­ση. Το σύν­θη­μα της γυ­ναι­κεί­ας απερ­γί­ας γί­νε­ται μα­ζι­κό και στις 3 Οκτω­βρί­ου του 2016 διορ­γα­νώ­νε­ται για πρώτη φορά η φε­μι­νι­στι­κή απερ­γία γυ­ναι­κών. Η απερ­γία ήταν νι­κη­φό­ρα. Δύο μέρες μετά τις δια­δη­λώ­σεις το νο­μο­σχέ­διο κα­τα­ψη­φί­στη­κε από την Βουλή. Το κί­νη­μα παρ’ όλα αυτά δεν έσβη­σε. Κάθε χρόνο επα­νέρ­χε­ται, πιστό στο σύν­θη­μα της φε­μι­νι­στι­κής απερ­γί­ας γυ­ναι­κών και ζη­τά­ει ευ­νοϊ­κό­τε­ρη νο­μο­θε­σία για τις εκτρώ­σεις, πε­ρισ­σό­τε­ρα δι­καιώ­μα­τα για τις γυ­ναί­κες και πραγ­μα­τι­κή ισό­τη­τα.

 

Kαι έτσι ερ­χό­μα­στε στο σή­με­ρα. Τέσ­σε­ρα χρό­νια μετά την φε­μι­νι­στι­κή απερ­γία, το δι­καί­ω­μα στην έκτρω­ση (έστω και σε αυτές τις ελά­χι­στες πε­ρι­πτώ­σεις) βρί­σκε­ται υπό αμ­φι­σβή­τη­ση. Στις 22 Οκτω­βρί­ου το Συ­νταγ­μα­τι­κό δι­κα­στή­ριο έκρι­νε ότι ο νόμος του 1993 που προ­στα­τεύ­ει την έκτρω­ση σε συ­γκε­κρι­μέ­νες πε­ρι­πτώ­σεις είναι αντι­συ­νταγ­μα­τι­κός και τον κα­τήρ­γη­σε αφαι­ρώ­ντας στην ουσία το δι­καιώ­μα των γυ­ναι­κών στην έκτρω­ση. Μαζί με την υπερ­συ­ντη­ρη­τι­κή εκ­κλη­σία κυ­βέρ­νη­ση και συ­νταγ­μα­τι­κό δι­κα­στή­ριο ενορ­χή­στρω­σαν μια συ­ντο­νι­σμέ­νη επί­θε­ση ενά­ντια στις γυ­ναί­κες. Η απά­ντη­ση του κι­νή­μα­τος ήταν και πάλι άμεση. Ορ­γα­νώ­θη­καν δια­δη­λώ­σεις, στις οποί­ες συμ­με­τεί­χαν πάνω από 7 εκα­τομ­μύ­ρια γυ­ναί­κες, κα­τα­κλεί­νο­ντας τους δρό­μους και διεκ­δι­κώ­ντας το δι­καί­ω­μα τους στην αυ­το­διά­θε­ση  του σώ­μα­τος τους. Σε πάνω από 150 πό­λεις, ορ­γα­νώ­θη­καν δια­δη­λώ­σεις, δια­μαρ­τυ­ρί­ες, και κα­τα­λή­ψεις. Είναι εντυ­πω­σια­κό πως για πάνω από μια βδο­μά­δα παρά την έντο­νη αστυ­νο­μι­κή κα­τα­στο­λή, τα δα­κρυ­γό­να και τις απει­λές της κυ­βέρ­νη­σης για επι­βο­λή στρα­τιω­τι­κού νόμου οι φε­μι­νι­στι­κές δια­δη­λώ­σεις όχι μόνο δεν χά­νουν την δυ­να­μι­κή τους αλλά ενι­σχύ­ο­νται και ανα­κα­λύ­πτουν και άλλα πρω­τό­τυ­πα μέσα δια­μαρ­τυ­ρί­ας. Για πα­ρά­δειγ­μα, σε μία προ­σπά­θεια να ανα­δεί­ξουν τον ρόλο της εκ­κλη­σί­ας στην απα­γό­ρευ­ση των εκτρώ­σε­ων, οι Πο­λω­νές φε­μι­νί­στριες ντυ­μέ­νες με αμ­φιέ­σεις εμπνευ­σμέ­νες από την δυ­στο­πι­κή σειρά Handmaid’s Tales κα­τέ­κλει­σαν τις εκ­κλη­σί­ες εν ώρα λει­τουρ­γί­ας και φώ­να­ξαν: «Τώρα προ­σευ­χό­μα­στε για το δι­καί­ω­μα στην έκτρω­ση». Στην πόλη Ποζ­νάν, έγινε συμ­βο­λι­κή κα­τά­λη­ψη ενός πα­λιού νο­σο­κο­μεί­ου και ονο­μά­στη­κε «Κλι­νι­κή Εκτρώ­σε­ων», κρε­μά­στη­καν πανό που έλε­γαν «Δεν χρειά­ζε­σαι την συ­γκα­τά­θε­ση τους», «Έχεις επι­λο­γή, δεν θα είσαι ποτέ μόνη»,  ενώ άλ­λα­ξαν τις πι­να­κί­δες στον δρόμο Szkolna και το­πο­θε­τή­θη­καν πι­να­κί­δες υπέρ των εκτρώ­σε­ων.

 

Την Τρίτη 27 Οκτώ­βρη οι δια­μαρ­τυ­ρί­ες έφτα­σαν μέχρι και στην αί­θου­σα του κοι­νο­βου­λί­ου. Ομάδα αρι­στε­ρών βου­λευ­τών απέ­κλει­σε το βήμα του ομι­λη­τή κρα­τώ­ντας πλα­κάτ υπέρ των εκτρώ­σε­ων. Οι φε­μι­νι­στι­κές ομά­δες στην Πο­λω­νία δη­λώ­νουν πως αυτή την στιγ­μή εξε­λίσ­σε­ται ένας πό­λε­μος πάνω στα σώ­μα­τα των γυ­ναι­κών, και θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν κάθε μέσον για να αμυν­θούν. Ένα από αυτά τα μέσα είναι και η φε­μι­νι­στι­κή απερ­γία, καθώς στις 28 Οκτώ­βρη χι­λιά­δες γυ­ναί­κες απο­χώ­ρη­σαν από την δου­λειά τους, τα σχο­λεία και τις σχο­λές και δια­δή­λω­σαν για το δι­καί­ω­μα στην νό­μι­μη και ασφα­λή έκτρω­ση, ενώ υπάρ­χει κά­λε­σμα για γε­νι­κή απερ­γία διαρ­κεί­ας μέχρι να ικα­νο­ποι­η­θούν τα αι­τή­μα­τα τους. Οι γυ­ναί­κες που συμ­με­τέ­χουν στις δια­δη­λώ­σεις δη­λώ­νουν πως αυτή, δεν είναι μια μάχη μόνο για την έκτρω­ση, είναι μια μάχη για την ελευ­θε­ρία, και το δι­καί­ω­μα στην έκτρω­ση έχει γινει σύμ­βο­λο της ελευ­θε­ρί­ας. «Δεν νοια­ζό­μα­στε αν θα είναι μια βδο­μά­δα, ένας μήνας, τρεις μήνες ένας χρό­νος, Θα εί­μα­στε στον δρόμο μέχρι το τέλος» δη­λώ­νουν οι δια­δη­λώ­τριες στις συ­νε­ντεύ­ξεις τους. Η απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και η δυ­να­μι­κή αυτή θα έχει ιδιαί­τε­ρη ση­μα­σία για την συ­νέ­χεια, καθώς οι δια­δη­λώ­σεις συ­νε­χί­ζο­νται για πάνω από μια εβδο­μά­δα, και και­νού­ρια κα­λέ­σμα­τα εμ­φα­νί­ζο­νται συ­νε­χώς. Η σύν­δε­ση με την ευ­ρύ­τε­ρη κοι­νω­νία, είναι αυτή που έχει δώσει τόση ώθηση, καθώς το σύν­θη­μα για αυ­το­διά­θε­ση του σώ­μα­τος έχει φτά­σει πα­ντού.

 

Η συ­νέ­χεια θα είναι κρί­σι­μη. Ο δρό­μος της φε­μι­νι­στι­κής απερ­γί­ας, που έχει ήδη ξε­κι­νή­σει δίνει την δύ­να­μη για να ασκη­θούν ακόμα με­γα­λύ­τε­ρες πιέ­σεις στην κυ­βέρ­νη­ση, καθώς, αν έχει την μα­ζι­κό­τη­τα που είχαν οι μέχρι τώρα δια­δη­λώ­σεις είναι πι­θα­νόν να οδη­γή­σει σε πα­ρά­λυ­ση την χώρας. Οι φε­μι­νί­στριες στην Πο­λω­νία κά­νουν συ­νε­χή κα­λέ­σμα­τα για να υπάρ­ξει διε­θνής αλ­λη­λεγ­γύη και να στη­ρι­χτεί ο αγώ­νας τους. Οφεί­λου­με να πά­ρου­με δύ­να­μη από την πάλη τους και να στα­θού­με δίπλα τους μέχρι τη νίκη.

/rproject.gr